Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok
Biblia – najčítanejšia kniha na zemi
Úvod do Božieho spásneho plánu

Medzi najrozšírenejšími knihami na zemi zaujíma Biblia s veľkým odstupom prvé miesto. Len v rokoch 1960 až 2010 bolo po celom svete predaných 3,9 miliardy exemplárov. K januáru 2015 bola podľa údajov Svetového združenia biblických spoločností preložená do 563 jazykov a dialektov. Biblia je jediná kniha, ktorá nás informuje o všetkom od začiatku času až po to, čo sa bude diať na konci. Boli v nej už dopredu spísané celé dejiny ľudstva. Aj to, čo sa deje teraz, je predpovedané v biblickom proroctve Starého a Nového zákona.

Tento výklad je adresovaný všetkým ľuďom dobrej vôle vo všetkých národoch a jazykoch po celej zemi. Na svete existuje šesť hlavných náboženstiev – židovstvo, kresťanstvo, islam, taoizmus, budhizmus a hinduizmus – a mnohí rozširujú počet až na 12 svetových náboženstiev. Je prirodzené, že všetci o sebe tvrdia, že veria tomu správnemu. Okrem toho existujú ešte mnohé prírodné a kmeňové náboženstvá. Všetci sú presvedčení o tom, že sú na správnej ceste a v správnom náboženstve. Môže vôbec existovať správne náboženstvo, ktoré povstalo v priebehu času a odvoláva sa na smrteľného človeka? Osobné presvedčenie a česť človeka sú prirodzene nedotknuteľné, pretože každý človek má právo veriť tomu, čo považuje za správne. Ale pravdou je aj to, že každé náboženstvo, na ktorého počiatku stál človek, postráda konečnú platnosť, skutočnú absolútnu istotu, ktorá je nad každú pochybnosť. Náboženské i politické prúdy sú časné, a prísne vzaté, platné len pre tento pominuteľný život. Každá filozofia a ideológia, ako i teológia má svoje ľudské hranice a ponecháva rozhodujúce otázky nezodpovedané.

Existujú veci, ktoré sú dokonale vzdialené nášmu posudzovaniu, ale sami o sebe majú absolútnu platnosť. Takouto skutočnosťou je, že človek bol stvorený v obraz Stvoriteľa a je vyzbrojený tvoriteľskými schopnosťami. Pre svoju nevieru a neposlušnosť bolo ľudstvo skrze pád do hriechu od začiatku oddelené od spoločenstva so živým Bohom a vydané smrti a nič nie je v živote také isté ako smrť.

Všetko časné má svoj začiatok a bude mať svoj koniec. Len to, čo nikdy nezačalo, ani nikdy neskončí. Prístup do večnosti nám nebol daný do vienka. Naše narodenie bolo vstupom do času. Ako časné stvorenie nemáme automaticky večný život – ten nám môže dať len večný Boh.

Jediná kniha na zemi, ktorá je právom označovaná ako Sväté Písmo a ako Božie Slovo, je Biblia a v nej budeme spoločne skúmať niekoľko dôležitých tém. Len v nej nám je podaná správa o všetkom od začiatku – o stvorení nebies a zeme – až po koniec času a o veciach, čo budú potom.

Skôr ako sa budeme zaoberať tým, čo presahuje časnosť, chceli by sme sa venovať príchodu toho večného do časných dejín. Najprv vidíme Boha v stvorení. Majestátne stvorenstvo vesmíru je skutočnosťou a v každom logicky uvažujúcom človeku vzbudí predpoklad o Stvoriteľovi. Boží poriadok všetkého živého vo vode, na zemi a vo vzduchu, všetky rastliny, všetky stromy, sejba a žatva, život, rozmnožovanie viditeľného stvorenia – všetko trvá ako živé svedectvo Stvoriteľa o samom sebe. Ako obstojí ateistická teória evolúcie pred Božou realitou stvorenia? To jedno je teória, to druhé je realita. Je to len zúfalá snaha zaprieť stvorenie a Stvoriteľa. Je to len teória, stvorenie je však realita. Preukázateľné skutočnosti hovoria jednoducho samé za seba. Až dodnes všetko rodí podľa svojho druhu tak, ako to Stvoriteľ ustanovil (1M 1:12). Ak človek počul o Božej všemohúcnosti a všadeprítomnosti, tak ju môže duchovne otvorenými očami vidieť vo stvorenstve.

Ľudstvo sprevádzali v jeho dejinách od začiatku tragické udalosti, ktoré stále znovu otriasali vierou mnohých ľudí. Pán nebies ešte Svoje kráľovské panovanie na zemi nezačal. Ešte stále panuje knieža tohto sveta temnoty, pod ktorého vplyvom stojí celé ľudstvo. Len ak sa človek skrze osobne prežité obrátenie k Spasiteľovi vymaní z vplyvu toho zlého, otvára sa Božiemu vplyvu. V otčenáši sa ešte stále modlíme: „Príď kráľovstvo Tvoje!“ A ono iste príde! Čas je blízko. Znamenia času na to poukazujú.

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18