Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

OBEŽNÝ LIST Apríl 2018 / Ewald Frank

1. Jubilejné vydanie
1948 – 2018: 70 rokov Izraela
1958 – 2018: 60 rokov
Slobodnej ľudovej misie Krefeld
Srdečné pozdravy vám všetkým po celom svete v drahom mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista miestom Písma z Jána 8:31:

„Keď vy zostanete v Mojom Slove,
vpravde ste Mojimi učeníkmi.“

Prorok Micheáš povstal proti 400 prorokom, ktorí prorokovali pod falošnou inšpiráciou, a povedal: „Ako že žije Hospodin, že iba to, čo mi povie Hospodin, to budem hovoriť.“ (1Kr 22:14)

To bolo od začiatku aj mojím rozhodnutím. Na konci svojej zvesti mohol muž Boží vyhlásiť: „Počujte to ľudia, všetci!“ (1Kr 22:28)

Pravý hlas volá teraz ešte mocnejšie: „Počujte to ľudia, všetci!“:

„…od veku na vek si ty silný Boh!“ (Ž 90:2)

„Nebo a zem pominú, ale Moje Slová nikdy nepominú.“
(Lk 21:33)

„…ale Slovo Pánovo zostáva na veky.
A to je to Slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“
(1Pt 1:25)

Len to, čo je napísané v Božom Slove – Biblii, je pre nás platné. Či sa to týka biblického opisu stvorenia alebo plánu spásy alebo všetkých ostatných učení, nechávame ku nám hovoriť Boha samého skrze Jeho Slovo. Teórie a interpretácie prenechávame tým, ktorí Bohu neveria. Prvý rozdiel vidíme už medzi realitou stvorenia a teóriou evolúcie. Ktokoľvek neverí, čo je napísané v prvom verši, totiž: „Na počiatku stvoril Boh nebesia i zem“, bude len ťažko veriť až po posledný verš Biblie. To, čo bolo vo večnosti a bude vo večnosti, prenechávame večnému Bohu. Vraciame sa späť na začiatok času, hlavne na začiatok času milosti.

Hlavným zámerom tejto brožúry je stručne objasniť nasledujúce časové obdobia:

Prechod zo Starého do Nového zákona, do Novej zmluvy;

Založenie Cirkvi Ježiša Krista a čas apoštolov;

Obdobie prvých 300 rokov do koncilu v Nicei;

1 000 rokov temného stredoveku až po 14. storočie;

Reformácia a nasledujúcich 500 rokov a čo sa skutočne stalo;

Posledná zvesť pred návratom Krista, ktorá teraz zaznieva.

V prvom rade je veľmi dôležité vedieť a veriť, že Boh koná všetko podľa Svojich zasľúbení, ktoré dal vo Svojom Slove. „…znajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin, váš Boh, o vás, všetky sa vám naplnili, nepadlo z toho ani jediné slovo.“ (Joz 23:14) To, čo proroci v Starom zákone pod inšpiráciou Svätého Ducha dopredu oznámili, je nám skrze apoštolov ukázané vo svojom naplnení od prvého verša Nového zákona. „Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v Ňom áno, a preto aj skrze Neho amen, Bohu na slávu skrze nás.“ (2Kor 1:20)

Съдържание 1 2 3 4 5 6 7