Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

CUGIR » April 22, 2006 18:00

Mjesto CUGIR - Casa de cultura, Judetul Alba, Romania

Casa de cultura


Judetul Alba

Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci