Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

CUGIR » August 20, 2005 09:30

Mjesto CUGIR - Casa de cultura, Judetul Alba, Romania

Casa de cultura


Judetul Alba

Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci