Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje
NÁVRAT KRISTA


Jeho různé příchody 

události s nimi související


© 1988 Ewald Frank


Předmluva

Rozhodl jsem se napsat toto pojednání proto, aby mnozí lépe porozuměli toto tak těžké, avšak přece tak důležité téma o návratu Pána.

Jsem si vědom toho, že jisté body byly jen zmíněny a nebyly rozvedeny podrobně. Kdybychom chtěli dát obsáhlý výklad, nestačily by na to svazky knih. Více než 200 použitých biblických míst má však dát čtenáři možnost, aby sám dále bádal v Písmu svatém, „zdali by tomu tak bylo…“ (Skutky 17:11)

To, co mě při psaní stále znovu naplňovalo vděkem, byly dvě skutečnosti: první, že mi Pán z milosti poskytl tak hluboký pohled do Svého spásného plánu; druhá, že nejsem zavázán žádnému směru víry, a tak mohu věrně a ve správné souvislosti vykládat čisté a nezfalšované pravdy Slova Božího.

Vzhledem k tomu, že se mi od Boha dostalo milosti, abych nahlédl do Jeho myšlenek a do Jeho úžasného plánu s lidstvem, volám s žalmistou Davidem: „Nad jméno Své zvelebil jsi Slovo Své“ (Žalm 138:2) a s apoštolem Pavlem: „Ó jaká hlubokost bohatství a moudrosti i poznání Božího!“  (Řím. 11:33) Ireneus, velký muž Boží z poapoštolské doby, řekl: „Těm, kteří se Jemu zalíbili, ukázal Bůh jako Stavitel plán spasení.“ Jeden skladatel písní napsal: „Ztiš mě, Pane, ztiš, abych viděl divy ve Slově Tvém, je snažnou prosbou mou.“ To, co moudrým a chytrým zůstává skryto, zjevuje Duch Boží těm, kteří Mu dětinně věří.

V tomto smyslu přeji ze srdce všem čtenářům Boží požehnání, jakož i blahodárné zahloubání do nádherného Slova Božího. Nechť se každý nechá vést Duchem svatým do bezedného bohatství Jeho zjeveného Slova.

Bůh požehnej Své požehnané Slovo všem Jeho požehnaným.

Sadržaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13