Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Ny tanjon’ity famelabelarana ity dia ny ifantohantsika amin’i Kristy sy ny Fiangonany ao amin’ny Faminaniana. Hatra tany am-piandohan’ny fotoana, dia nisy hatrany lehilahin’ Andriamanitra izay nirakitra ireo asa masina nataon’ny Tsitoha. Nanambara izay hitany izy ireo, sy izay reny ary izay niainany. Na ny Testamenta Taloha na ny Vaovao, dia samy ahitana ny fijoroan’izy ireo vavolombelana.