Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder
28. februára 1963 sa tento nadprirodzený oblak zjavil blízko hory Sunset v Arizone tak, ako to bolo kazateľovi Branhamovi dopredu ukázané vo videní 22. 12. 1962. Táto fotografia nám pripomína, že keď Kristus vstúpil na nebesia, bol vzatý v oblaku (Sk 19). On sa rovnakým spôsobom vráti (v. 11). Mohol by oblak byť znamením Jeho blízkeho príchodu? Aj keď bola táto fotografia zhotovená z veľkej vzdialenosti, podobnosť s tvárou Pána je jasne viditeľná.

Časopis Science vo vydaní z 19. 4. 1963 zverejnil článok o tomto fenoméne spolu s fotografiou na titulnej strane. Jeden z najväčších týždenníkov Life zverejnil fotografiu oblaku spolu so správou 17. 5. 1963. Vedci nedokázali fenomén tajomného oblaku vysvetliť. Oblak sa vznášal na modrej oblohe vo výške, v ktorej nie je dostatok vlhkosti, aby tam mohol vzniknúť oblak. Aké potvrdenie Všemohúceho, ktorý tak potvrdil poverenie, ktoré dal Svojmu prorokovi! Boh Pán hovoril, kto však môže počuť!

Úvod

Účelom tejto brožúry je sústrediť vašu pozornosť na Krista a Jeho Cirkev v prorockom Slove Písma. Od začiatku času Boží muži zaznamenávali sväté skutky Všemohúceho. Vydávali svedectvo o tom, čo videli, počuli a zažili. Takíto svedkovia boli v Starom i Novom zákone.

Stále žijeme v dňoch Biblie a stále máme prístup k veciam, ktoré Pán koná. Boh nie je mŕtvy, ako sa niektorí domnievajú.

Slúžil som Slovom vo viac ako 100 krajinách po celom svete a bol som pozvaný do rôznych cirkví, ako sú anglikánska, luteránska, metodistická, baptistická, letničné zbory a iné. Každý pravý Boží služobník ignoruje hranice, ktoré určujú ľudia, a vie, že Boh má Svoje deti všade. Kazatelia i zbory boli uchopené, keď im bol predložený plán spásy a Slovo bolo predstavené vo svetle naplnenia biblického proroctva.

Medzinárodne orientované služby rôznych denominácií pripúšťajú a vyznávajú, že William Branham bol v našej generácii Bohom použitý spôsobom, ktorému sa nič nevyrovná. Niektorí sa snažia zľahčovať jeho službu s úmyslom zničiť jeho Bohom daný vplyv medzi ľuďom. Nemôžu zaprieť, že bol mocným prorokom, ale varujú pred jeho biblickými učeniami. To nedáva zmysel. Horká a sladká voda nemôžu plynúť z toho istého prameňa.

Hlavný prorok je vidiaci, ktorý má božské zjavenie Slova a je od svojho narodenia určený k mimoriadnemu účelu (Jer 1:5).

Inšpirované kázania tohto pokorného Bohom poslaného muža ožiarili Slovo novým svetlom. Budete prekvapení duchovnými a časovo aktuálnymi informáciami, ktoré obsahujú. Niektorým sa bude zdať, že niečo z toho je ťažké porozumieť, ale tak to bolo dokonca i v časoch apoštolov (2Pt 3:16).

Neučení a neupevnení ľudia zneužívali určité výroky ku svojmu vlastnému zatrateniu. Preto je najdôležitejšie usporiadať všetky učenia so Svätým Písmom a určiť Bibliu za svoju absolútnu autoritu.

Prosím, čítajte túto brožúru pod modlitbou. Nech vám jej obsah pomôže lepšie porozumieť celému plánu spásy, aby ste milovali Pána Ježiša Krista viac ako kedykoľvek predtým. Nesúďte podľa toho, čo konajú alebo hovoria ľudia! Buďte si vedomí vážnosti svojho rozhodnutia. Uistite sa, že je správne!

Boh vám bohato požehnaj.

Autor

Inhalt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11