Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

1 Timotheüs 6:14-15: “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschij- ning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Heere der Heren...’’