Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

1 Timotheüs 6:14-15: “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschij- ning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Heere der Heren...’’