Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

1 Timotheüs 6:14-15: “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschij- ning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Heere der Heren...’’