Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.”

(Žd 13:8)

OBEŽNÝ LIST Október 2017

Srdečné pozdravy všetkým pravým biblickým veriacim vo všetkých krajinách a jazykoch v drahom a svätom mene nášho Pána Ježiša Krista miestom Písma z 1. Timoteovi 6, verše 14-15:

„…aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich…“

Toto je jedno z najdôležitejších miest Písma v súvislosti s Bohom daným poverením pred návratom Krista. Tu sa jedná o naplnenie Božieho poverenia až po zjavenie Pána Ježiša Krista, ktoré musí byť vykonané bez pohany a bez toho, aby bolo zanechané akékoľvek poškvrnenie.

Žiadne poverenie nie je bez povolania, žiadne povolanie bez poverenia.

Je vôbec možné vykonávať Božie poverenie? Áno, je to možné s Božou pomocou. O Noemovi je napísané, že všetko učinil presne tak, ako mu to Boh prikázal (1M 6:22). Mojžiš a Áron taktiež všetko učinili presne tak, ako im to bolo prikázané. (2M 7:6, 10, 20) Eliáš mohol povedať: „Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si Ty Boh Izraelovi, a ja že som Tvoj služobník a že všetko toto učinil som Tvojím Slovom.“ (1Kr 18:36)

Ohľadom svojej služby sa mohol Ján Krstiteľ odvolať na Izaiáša 40:3: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! ako povedal prorok Izaiáš.“ (Jn 1:23) Pán sám o ňom v Matúšovi 11:10 povedal nasledovné: „Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, Ja posielam Svojho anjela pred Tvojou tvárou, ktorý pripraví Tvoju cestu pred Tebou.“ (Mal 3:1)

Vždy, keď sám Pán dáva špecifické poverenia, ktoré sú spojené s plánom spásy, tak dáva aj milosť a silu, aby boli presne vykonané.

Pavol svedčí: „A preto, kráľu Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu… Ale dostanúc pomoc od Boha stojím až do dnešného dňa a svedčím i malému i veľkému nehovoriac ničoho iného, iba to, čo vraveli proroci, že sa bude diať, i Mojžiš…“ (Sk 26:19+22)

Výrok „ničoho iného“ je veľmi dôležitý, pretože od prvého verša Nového zákona sa jedná o naplnenie všetkých biblických proroctiev a zasľúbení Starého zákona. Po Svojom slávnom vzkriesení to náš Pán potvrdil: „Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o Mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch žalmoch. (Lk 24:44)

Teraz v našom čase sa musí naplniť všetko, čo bolo predpovedané pre obdobie pred návratom Krista, vrátane zasľúbenia, ktoré dal Boh v Malachiášovi 4:4-6: „Hľa, Ja vám pošlem proroka Eliáša…“

Po službe Jána Krstiteľa Pán v Matúšovi 17:11 a Markovi 9:12 potvrdil, že toto zasľúbenie sa ešte len má naplniť: „A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda príde prv a napraví všetko.“

Tak sa to stalo skrze jedinečnú službu Williama Branhama. On priniesol Božiemu ľudu čistú zvesť, založenú výhradne na Biblii, ako mu to bolo oznámené z nadprirodzeného svetla 11. 6. 1933. Dôsledne vykonal aj poverenie, ktoré mu Pán dal 7. 5. 1946, totiž kázať evanjelium národom, vyzbrojený darom nadprirodzeného uzdravovania.

Aj ja som konal to, čo mi Pán prikázal, keď ma 2. 4. 1962 povolal do Svojej služby. Kázal som Božie Slovo (2Tm 4:1-5) a rozdával duchovný pokrm (Mt 24:45-47), ako mi bolo Pánom prikázané. V 1. liste Korinťanom 4:1-2 napísal apoštol Pavol v súvislosti so svojím poverením: „Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný.“

Toto je čas pred návratom Krista, v ktorom je zvestované čisté, plné, zjavené Slovo, celá Božia rada. V liste Efežanom 5 dal Pavol pokyny pre praktický život vykúpených a ukázal, čo Kristovo dielo vykúpenia vykonáva vo veriacich, ktorí prijímajú každé učenie Slova: „…aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, Slovom…“ (Ef 5:26) Kúpeľ v Božom Slove, až kým nezostane žiadna poškvrna, žiadna hanba, je potrebný práve tak ako úplné odpustenie, zmierenie a ospravedlnenie skrze krv Krista (Rm 5:9). Záverečná služba musí zahŕňať evanjelizačnú, učiteľskú i prorockú časť. Musí byť pred Bohom bez poškvrny, aby Pán mohol naplniť nasledovné: „…aby si ju postavil pred Seba slávnu, Cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.“ (Ef 5:27)

Áno, výsledkom poslednej zvesti Slova bude to, že sa Cirkev-Nevesta stane čistou Nevestou Slova bez pohany.

Najprv sa jedná o vyvolanie veriacich von zo všetkého náboženského zmätku. Je to príkaz Pánov: „Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého…“ (2Kor 6:14-18) Potom nasleduje posvätenie v Slove pravdy, za ktoré sa modlil náš Pán: Posväť ich vo svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda.“ (Jn 17:17) Príkazom hodiny je príprava pravých veriacich na vytrhnutie pri návrate Krista, „…ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich.“ (1Tm 6:15) Čas je blízko!

„…aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými Jeho svätými.“ (1Ts 3:13)

Pavol napísal: „Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvätení ducha a vo viere pravdy…“ (2Ts 2:13) Amen.

Brat Branham povedal v kázaní z 25. novembra 1965: „Ste čistá, počestná Nevesta Syna živého Boha a ste bez hriechu. Každý muž a žena, ktorí sa narodili z Božieho Ducha a sú obmytí v krvi Ježiša Krista a veria každému Božiemu Slovu, stoja, akoby nikdy nehrešili. Skrze krv Ježiša Krista ste dokonalí.“

Content 1 2 3 4