Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat
Zámerom tejto brožúry je podať na základe Starého i Nového zákona krátky výklad o Bohu a Jeho pláne s ľudstvom. Pritom sa musíme zamerať aspoň v stručnej forme predovšetkým na tému božstva. K jednotlivým témam uvádzame len niektoré z príslušných biblických miest. S ich pomocou má však čitateľ možnosť ďalej bádať v Písme svätom, až by mu bolo skrze pravdu darované potrebné jasno.

Tak ako väčšina Židov Božiemu spásnemu plánu vytýčenému v prorockom Slove neporozumela, tak i kresťania stratili poznanie o tejto veci. Kresťanstvo sa postupne stalo štátnym náboženstvom a od tretieho storočia sa odklonilo od základov položených apoštolmi, ktorí boli Židia. Kresťania obvinili Židov, že zabili Mesiáša, svojho Vykupiteľa, neuvedomujúc si, že to bolo súčasťou Božieho spásneho plánu; Židia sa zase bránili proti násilnému pokresťančovaniu. Odvrátením sa od židovstva sa kresťania súčasne dištancovali od Starého zákona a opustili tým vlastný základ viery položený prorokmi. Stratilo sa poznanie, že Nový zákon nemožno ani zaradiť, ani mu porozumieť bez zákona Starého. Kresťanstvo sa tak postupne spojilo so zvláštnou nesúrodou a nepodloženou teológiou , ktorá prežila v kresťanských denomináciách na celom svete dodnes.

S týmto vedomím sa nedá ďalej mlčať. Každý úprimne hľadajúci človek však má právo dozvedieť sa, čo Boh vo Svojom Slove hovorí. Pán Ježiš sa vo všetkom, čo konal a učil, opieral o Starý zákon a Svojim učeníkom otvoril porozumenie pre naplnenie Písma (ev. Lukáša 24). Rovnako sa aj apoštoli odvolávali výlučne na Starý zákon. V čase apoštolov v skutočnosti ešte Nový zákon nebol napísaný. Aby sme poznali Boha a Jeho plán, musíme prejsť cez most proroctva zo Starého do Nového zákona.

Kto píše o božstve, chytá sa skutočne „horúceho železa”, lebo je všeobecne známe, ako rozdielne je Boh vykladaný a chápaný. Jedni veria, že Boh je len jedna osoba, druhí si myslia, že pozostáva z dvoch, a tí tretí, že pozostáva z troch samostatných osôb. So všetkými ostatnými predstavami o Ňom sa tu vôbec ani nechceme zaoberať. Nasledujúce vyobrazenie znázorňuje len niektoré ľudské pohľady na tému božstva.

V čase prorokov a neskôr v čase apoštolov neexistovali o Bohu žiadne špekulácie. Medzi zjavením a špekuláciou existuje obrovský rozdiel. Až keď bol opustený biblický základ a daná prednosť ľudským myšlienkam, vedenie Ducha svätého sa stratilo.

Kameňom úrazu bol a aj dnes ešte je Kristus. Povstali „unitári”, ktorí síce veria v jedného Boha, ale odmietajú božstvo Ježiša Krista. Protikladom toho je učenie o trojjedinosti, ktoré vidí Boha v troch osobách. Žiaľ, ani po reformácii sa známe osobnosti touto dôležitou témou dôkladne nezaoberali. Až dodnes sú v každej denominácii preberané tradičné no nebiblické predstavy. Aké cenné sa vlastné predstavy o Bohu stali pre niektorých je zrejmé zo spôsobu, akým ich bránia.

Pre lepšie porozumenie sme niekde použili hebrejské slová – Elohim, JahveJahšua, pretože z nich vysvitá ich význam. Avšak skutočné jasno koniec-koncov nevzíde z hebrejčiny alebo z gréčtiny, ale jedine skrze Ducha, ktorý inšpiroval aj prorokov a apoštolov. Len tak uvidíme to, čo videli oni, počujeme to, čo počuli oni a porozumieme tak, ako rozumeli oni.

Niektorí ľudia varovne hovoria: „Skúšajte duchov!“ a myslia tým len tých druhých. Tu však má byť všetkým daná možnosť, aby storočia staré vierouky skúšali na Slove. Bez toho, aby si toho boli prednášajúci či poslucháči vedomí, sú kázané výklady Slova Božieho, ale nie pôvodné Slovo. Bohom poslaní a poverení muži nám priniesli Slovo – teológovia nám dali rôznorodé výklady.

Toto pojednanie nemá v žiadnom prípade niekomu ublížiť. Jediným zámerom je poslúžiť a pomôcť Cirkvi živého Boha. Nech sú všetci čitatelia bohato požehnaní.

Krefeld, apríl 1986

Autor 

Sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25