Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни
Volání k probuzení

Začalo odpočítávání?


Milí bratři a sestry v Kristu, milí přátelé misie, 

srdečně Vás všechny zdravím v drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista. S ohledem na aktuální události jsem zvolil Jeho následující výrok:

Hle, předpověděl jsem vám to.“ (Matouš 24:25)

Nikomu nemuselo ujít, že v srpnu 2005 došlo k něčemu mimořádnému. My prožíváme skutečně viditelně a citelně naplňování předpověděných událostí konečného času. Informace o přítomných a budoucích událostech nám poskytují biblická proroctví. Aby se nemohlo říci: „Vždyť to se dělo vždycky!“, tak to, co se ještě nikdy předtím nestalo, se děje častěji a v nebývalých rozměrech. Při prvním Kristově příchodu se v Izraeli naplnilo všechno, co bylo předpověděno oné generaci. Nyní se v celém světě naplňuje, co bylo předpověděno pro tento časový úsek.

Pozornost celého světa stále více poutá Izrael, který je i nyní ohniskem biblických proroctví, a který se měl „na konci dnů“ vrátit ze všech národů do země svých otců (Izaiáš 14:1; Jeremiáš 31:1-10; Ezechiel 36:24 aj.) Boží muž William Branham to vystihl: „Jestliže chcete vědět, kolik je hodin, podíváte se na hodiny. Když chcete vědět, který je den, podíváte se do kalendáře. Když chcete vědět, jak dalece pokročil čas, hleďte na Izrael.“ Pro „vyvolený lid“ a pro „vyvolenou zemi“ jsou určena zvláštní zaslíbení. Právě tak pro „vyvolenou novozákonní Církev“ existují zaslíbení. Všechno, co se stane před vytržením Církve Nevěsty ke svatební hostině v nebi a také všechno, co se stane potom, je již napsáno. Nadto nalézáme ve Svatém Písmě předpovědi, které se všeobecně týkají událostí posledního času, a zvláště předpovědi o poslední, římské světové říši (Daniel 2:36-45 a 7:19-26, Zjevení 13 a 17 aj.), ztělesněné „Evropskou unií“, stejně jako o mocnostech severu (Ezechiel 38) a králích východu (Zjevení 16:12 aj.), kteří se nepřipojí jako ostatní země k Evropské unii (Zjevení 17:17) a nepodřídí se, ale mají zvláštní úkol při vykonání Božích soudů. Skoro denně se dějí na Zemi věci, které námi hluboce otřásají. 

Následujícími aktuálními událostmi se budeme krátce zabývat:

Zaprvé: obrovskými přírodními katastrofami

Zadruhé: společnými vojenskými rusko-čínskými manévry

Zatřetí: návštěvou papeže v Německu

Začtvrté: vyklizením pásma Gazy

My se vždycky ptáme: Co říká Písmo o biblickém tématu a co říká o událostech času? Lidé mají svá mínění, ale o ně nemůže projevovat vážný zájem ten, kdo hledá pravdu. Jestliže se jedná o události konečného času, je tomu právě tak jako u biblických témat: tady potřebujeme orientaci z Písma Svatého. Jen v něm nalézáme správnou odpověď. Na dobře míněnou křesťanskou žurnalistiku můžeme zapomenout; ta lidem přináší jen pouhé názory. My potřebujeme prorocké Slovo; když je nám zjeveno, svítí jako jasné světlo v temnotě (2. Petra 1:19).

Съдържание 1 2 3 4 5