Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Вестник Миссии Март 2007 г.