Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Srdečne vás zdravím v drahom mene nášho drahého Pána Ježiša Krista Slovom z ev. Matúša 16.16, tým pravým vyznaním apoštola Petra, ktoré by nám malo byť tiež skrze zjavenie darované: “A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.” (Matúš 16.16)