Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Nedeľa, 5.6. 2016, 10:00, Krefeld, Nemecko

„Všetky Tvoje prikázania sú pravda … Sumou Tvojho Slova je pravda…“ [Žalm 119:86 a 160]

„Lebo Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani Moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie Moje cesty než vaše cesty a Moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu, a chlieb jediacemu, tak bude Moje Slovo, ktoré vyjde z Mojich úst; nenavráti sa ku Mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.“ [Izaiáš 55:8]

[pozdravy]

Sme Bohu zo srdca vďační za to, že môžeme byť dnes opäť na tomto mieste. Dnes len jednoducho povieme, že prišlo mnoho pozdravov a telefonátov – toľko, ako neprišlo ešte nikdy, a to skutočne z celého sveta. Všetci sú s nami spojení, vo všetkých krajinách počúvajú Pánovo Slovo spolu s nami a sú vďační za to, že sú pripojení cez internetový prenos a prežívajú to spolu s nami.

[pozdravy]

Sme Pánovi skutočne vďační za všetkých bratov vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach a za všetkých bratov, ktorí prekladajú hore vo všetkých kabínach do rôznych jazykov. Od včera sa k nim pridal náš brat Michael a prekladá kázania, ktoré bratia prekladajú už roky. On prekladá Slovo, ktoré tu je zvestované, a to je potom odoslané do Pakistanu a do ďalších 65 staníc. Tak Pánovo Slovo dosahuje, či už v angličtine alebo jazyku urdu, ľudí, ktorí v tej oblasti žijú. Sme jednoducho vďační, že sa Boh postaral v našom čase o všetky jazyky. Hovoríme ešte raz: Nech Boh požehná všetkých bratov, ktorí prekladajú. Ale nielen tých, ktorí prekladajú tu, ale aj tých, ktorí prekladajú brožúry. Nech Pán požehná nášho brata Taty a všetkých bratov vo všetkých krajinách, ktorí prekladajú. Napríklad túto novú brožúru máme dnes žiaľ len v troch jazykoch, ale nabudúce bude k dispozícii už aj vo všetkých ostatných. Chceli by sme, žeby bola Nevesta Baránka privedená do súladu vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach.

Ako spomenul brat Eliezer, v priebehu 10 rokov došlo v celej krajine ku zmene. Spomeniem len jeden prípad: Potom, čo som v Brazílii predstavil Božie dielo, prišli bratia z Ameriky, predstavili brata Branhama a zvestovali, že sa vráti, a postavili na pódium stoličku, aby potom, keď príde, mohol zaujať miesto. S veľkou bolesťou musí byť povedané, že zavedenie do bludu nastalo jednoducho úplne všade, pretože vzali výroky brata Branhama, o ktorých mali dojem, že sa dosiaľ nenaplnili, a keďže sa musia naplniť, tak sa prorok musí vrátiť. Dovoľte mi úplne zreteľne povedať: Všetko, čo patrilo k službe brata Branhama, patrilo k jeho službe! Jeho služba skončila – on priniesol zvesť, ktorú nesieme do celého sveta.

Aj to nech je v plnej láske povedané: Bratia sa ma pýtajú: „Brat Frank, prečo nekážeš sedem hromov, prečo nekážeš tretí ťah? Prečo nekážeš o stanovej misii?“ A viete, aká je moja odpoveď? To všetko patrilo k službe brata Branhama a to všetko sa stalo, či to už vidíme alebo nie. A ako ďalšie k tomu ešte pridávam, že mi bolo povedané, že mám ísť od mesta k mestu a zvestovať Božie Slovo. Keď otvorím Bibliu, čo môžem povedať o siedmich hromoch zo Zjavenia 10? Absolútne nič, pretože to tam vôbec nie je napísané! Čo o tom môžem povedať? Vôbec nič! Všetci, ktorí o tom niečo hovoria, sú zvedení a oklamaní a vedú Boží ľud do bludu. Preto je také nevyhnutné, aby bolo zvestované Slovo pravdy! Keď otvorím Bibliu, čo môžem povedať o treťom ťahu? To bol priamy príkaz bratovi Branhamovi: Prvý ťah – evanjelizácia, druhý ťah – poučenie, tretí ťah – proroctvo. To mu predsa bolo povedané a to sa skrze jeho službu stalo! A za to sme vďační. Mohli by sme zájsť aj na iné body.

Bohu Pánu buď vďaka, ktorý nás zachoval pri jasnom rozume a upevnil nás v Slove pravdy, aby sme zvestovali len to, s čím pred Bohom môžeme obstáť a čo bolo zverené nám! To, čo bolo povedané bratovi Branhamovi a čo mal konať, sa stopercentne naplnilo a za to sme Bohu z celého srdca vďační!

Brat Borg znova zmienil, že prišiel 11. jún 1958, keď mi brat Branham v Dallase v Texase povedal podrobnosti o svojom poslaní a zvesti a potom povedal: „Ty sa s touto zvesťou vrátiš späť do Nemecka.“ Boh jednoducho od samého začiatku všetko vedel a usporiadal. Ja som to nevedel, ale Boh to vedel. A ak brat Alfred Borg hovorí, že bol pri tom, keď som kázal posledné kázanie v letničnej cirkvi, a potom opäť počul prvé… Boh mal od začiatku bratov a sestry, ktorí mohli povstať a zložiť svedectvo o tom, ako Boh všetko zariadil a viedol. Verím, že vo všetkých národoch a jazykoch môžu bratia vystúpiť a povedať, ako to bolo na začiatku. Včera prišiel brat Kukačka z Prahy, stisol mi ruku, zaželal mi Božie požehnanie a moje myšlienky sa vrátili do Prahy. Predstavte si, že v tej istej modlitebni, v ktorej kázal Ján Hus ešte predtým, ako kázal Martin Luther, tam kázal brat Frank sériu kázaní. Boh skutočne otvoril dvere a srdcia vo všetkých národoch a jazykoch, aby mohlo byť Pánovo Slovo nesené a dosiahlo končiny zeme. Bratia a sestry, musíme si byť vedomí toho, že prežívame skutočne posledný úsek času milosti! Nielen prihliadame, ako sa napĺňajú zasľúbenia a biblické proroctvá tu i tam, ako ide všetko do zatratenia, ale poznali sme, čo Boh zasľúbil nám! Do našich sŕdc bola vložená bázeň a rešpekt pred Jeho Slovom! Hovoríme tak, ako známy Boží muž Bratskej cirkvi: „Ak by nemalo platiť Tvoje Slovo, na čom by spočívala moja viera? Mne sa nejedná o tisíc svetov, ale o to, činiť Tvoje Slovo!“

Ešte jedna poznámka: My nebudeme mať účasť na žiadnom výklade. Nevesta je stopercentné Slovo tak, ako bol Ženích stopercentným Božím Slovom zjaveným v tele. Také stopercentné je i Slovo, ktoré nám Boh zasľúbil, ktoré nám daroval, aby sme mohli byť súčasťou Božieho Slova. Všetci vieme: Slovo, krv a Duch. Aj v prvej piesni sme spievali o krvi. Bratia a sestry, potom musíme čítať 2. Mojžišovu 12:13: „…keď uvidím krv, preskočím vás…“ Potom musíme čítať Matúša 26, verše 26 a 27: „Toto je Moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“ Presne tak aj v Markovi 14. S tým musíme prejsť do 3. Mojžišovej 17, verš 11: „lebo duša tela je v krvi…“ V krvi! V krvi Božieho Syna bol Boží život, a tak v pravde, ako Boží Syn prelial Svoju krv, tak v pravde Boží život, ktorý bol v Jeho krvi, je i v celom krvou vykúpenom zástupe a my sme obdržali ustanovenie za synov skrze krv Novej Zmluvy, ktorá bola za nás preliata. Ak spievame o krvi, tak nielen ako o nejakých myšlienkach, ktoré prejdú pomimo nás, nie, my sa v tom zahĺbame až do samého konca, že sme obmyli naše rúcha v krvi Baránka a že sa tak postavíme pred trónom milosti nášho Boha.

Aj tá myšlienka, že náš Spasiteľ opustil trón milosti… Bratia a sestry, kto číta Zjavenie 5 presne, ten predsa zistí, že náš Pán ako Baránok vôbec nebol na tróne, ale že ako Baránok šiel, aby z ruky Toho, ktorý sedel na tróne, vzal knihu a až potom prelomil pečate a otvoril ju. Je jednoducho nevyhnutne nutné čítať Božie Slovo s rešpektom. Nielen počuť, čo brat povedal Branham v kázaniach. A aj v nich, a to presne tam v 6. pečati, nie predtým, ale priamo pri 6. pečati brat Branham povedal: „Teraz Baránok opustil trón milosti.“ A 6. pečať spadá do dňa Pána, po vytrhnutí. Ó, aké dôležité je čítať Božie Slovo presne, presne mu veriť a nie vytvárať učenia, ktoré jednoducho nie sú biblicky založené a potvrdené! Ďakujme Bohu Pánu za milosť, že smieme žiť teraz. Dovoľte mi k tomu čítať niekoľko biblických miest. Je prirodzene jednoducho veľmi dôležité, aby sme pozorne čítali aj proroka Izaiáša.

Bratia a sestry, aké je premáhajúce, že v prorokovi Izaiášovi je náš Pán opísaný vo všetkých Jeho úlohách – ako Boží Baránok [Izaiáš 53:7], ako Najvyšší kňaz [Izaiáš 9:6], ako Prostredník, a taktiež ako Pán, ktorý sám prichádza a spasí nás [Izaiáš 33:22, 35:4] – všetko, vo všetkých úlohách. Aj Izaiáš 53, všetko stojí napísané – i to, ako išiel na kríž. Ale musíme k tomu vziať všetky ostatné biblické miesta – že On bol Pán, náš Boh osobne, ktorý sa všetkého vzdal a stal sa kvôli nám, ľuďom, človekom, ale ostal pritom Bohom a ostane Bohom na všetku večnosť.

Prorok Izaiáš má 66 kapitol a celá Biblia má 66 listov a kníh. Je ich 39 v Starom a 27 v Novom zákone, dohromady 66. Prorok Izaiáš je ten najdokonalejší zo všetkých, on mohol hovoriť aj o novom nebi a novej zemi. Je jednoducho nádherné, ako Boh aj prorokov viedol a dal i jednotlivé poverenia, aby zvestovali celú spásnu radu Božiu a my dnes máme celé prorocké Slovo.

Prednedávnom som v Zürichu čítal z listu Rimanom 1. Dovoľte mi tento verš prečítať a potom prejdeme k iným biblickým miestam. Rimanom 1, kde mohol Boží muž povedať, že evanjelium, ktoré zvestoval, bolo a je Božie evanjelium. Rimanom 1, verše 1 a 2:

„Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze Svojich prorokov vo Svätých Písmach…“

Speváci spievali: „Božie zasľúbenia trvajú, na veky sa nepohnú. Krvou Ježiš zapečatil, čo v Slove zasľúbil.“ Na Boha a Božie Slovo sa môžeme spoľahnúť! Viera je zjavenie, viera je dar Boží! [Efežanom 2:8] Náš Pán to vyslovil: „Ak neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch“ [Ján 8:24], totiž v hriechu neviery. My veríme, že to je On a že On povstal. A to mi opäť pripomína Zjavenie 5. Ako Baránok On vzal knihu, ale ako Lev z kmeňa Júdu premohol. Myslime raz na to: Ten istý, ktorý ako Baránok zomrel, ako Lev z kmeňa Júdu všetko premohol. Z prírody všetci vieme, že baránok je neohrabaný. Čo baránok dokáže? Pozrite sa na stádo oviec. Čo môže baránok konať? Baránok potrebuje pastiera. Ako Baránok On za nás zomrel, ale ako Lev z kmeňa Júdovho premohol smrť, peklo a všetko – a potom tretieho dňa povstal. Ako človek zomrel, ako Pán povstal a mohol povedať: „Ja žijem, aj vy žiť budete!“ [Ján 14:19] Halelujah! Česť buď Bohu za nádherné Slovo!

Pavol mohol povedať to, čo sa preňho stalo veľkým, totiž zvestovanie evanjelia Božieho tak, ako bolo dopredu zasľúbené skrze Jeho prorokov vo Svätých Písmach. Prečo sa vždy vraciame späť do Starého zákona? Bratia a sestry, koľko biblických miest Starého zákona by sme mohli uviesť, z ktorých je v Novom zákone citovaná len polovica toho, čo stojí v Starom zákone. V Starom zákone stojí napríklad Slovo z Malachiáša 3 – „Hľa, posielam Svojho anjela, a upraví cestu pred Mojou tvárou. Príde náhle do Svojho chrámu Pán.“ Druhá časť nie je v celom Novom zákone zmienená. Len prvá časť, pretože len prvá časť sa vtedy naplnila. Druhá časť sa naplní, keď Pán zostúpi ako Anjel zmluvy tak, ako je Pán v Zjavení 5 ukázaný na tróne s dúhou. Dúha vypovedá o zmluve. Boh povedal: „A teda som postavil Svoju zmluvu s vami a …nebude viacej potopy, aby skazila zem“ [1. Mojžišova 9:11] a ako viditeľné znamenie zmluvy dáva dúhu na oblakoch, aby potvrdil – „Nikdy viac zem nezatopím vodou.“ Dúha je oblúkom zmluvy a ten istý Pán, ktorý sedí v Zjavení v kapitole 5 na tróne s dúhou nad hlavou, zostúpi potom ako Anjel zmluvy a zjaví sa izraelskému národu tak, aby bolo naplnené celé Písmo. Mohli by sme uviesť jedno biblické miesto za druhým, ktoré sú napísané v Starom i Novom zákone, ale naplnili sa len sčasti, a ktorých druhá časť sa naplní, keď k tomu príde čas.

Božie evanjelium bolo oznamované skrze prorokov a spísané v Starom zákone. Kto čítal pri prvom príchode Krista Starý zákon, mohol všetko presne nasledovať, pretože v ňom stálo všetko napísané – kde sa Spasiteľ narodí, totiž v Betleheme. Bet-lechem = dom chleba. Všetko, čo sa stalo, bolo napísané. Izaiáš 35:5: „Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. Vtedy poskočí kulhavý ako jeleň.“ Keď poslal Ján Krstiteľ svojich učeníkov ku Pánu, aby sa ho spýtali: „Či si ty ten, ktorý má prísť, a či máme čakať iného?“ – Pán im odpovedal: „Iďte a zvestujte Jánovi, čo ste videli a počuli, že slepí zase vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú…” Pán im nemusel odpovedať „Áno“ alebo „Nie“, On odpovedal Písmom! Totiž, že sa naplnil Izaiáš 35. Akí vďační môžeme byť a aj sme za drahé a Sväté Slovo nášho Boha!

Aj v Novom Zákone, v Skutkoch apoštolov 13 apoštol Pavol vyložil, čo sa vtedy dialo a čo sa ešte má stať. Skutky apoštolov, 13. kapitola od verša 23:

„Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali otcovia, že ho Boh naplnil ich deťom, nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych.“

Môžete čítať aj ďalšie verše hovoriace o tom, že zasľúbenia, ktoré Boh dal našim otcom, sa naplnili. A potom i vo verši 38:

„Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skrze toho Ježiša sa vám zvestuje odpustenie hriechov…“

Takže nielen zvestovanie, ale odpustenie, zmierenie, milosť a spása! Nielen zvesť, ale Božia zvesť s plnou spásou, aby sa v deň spásy dostalo Božiemu ľudu pomoci. Všetci sme dostali účasť na tom, čo koná Boh práve teraz.

V Skutkoch apoštolov 3 nemáme len zasľúbenie vo verši 21, ale musíme čítať aj oba predchádzajúce verše, aby sme vedeli, čo k tomu patrí. Ak vo verši 21 čítame:

„…ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých Svojich svätých prorokov od veku.“

Pred chvíľou sme čítali z listu Rimanom 1 o Božom evanjeliu, ktoré bolo pevne stanovené skrze prorokov v Starom Zákone. Predtým ako budeme čítať zo Starého Zákona, čítajme ešte zo Skutkov apoštolov 3 verš 18:

„Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých Svojich prorokov (dobre počúvajte!), totiž že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil.

Teraz príde to, čo je adresované nám všetkým:

„A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy…“

Takže nielen odpustenie kázať, ale odpustenie osobne prežiť! Bratia a sestry, je tu čas, aby sme osobne prežili to, čo nám Boh daroval! A potom príde tá mocná druhá polovica verša 19:

aby prišli časy občerstveniaNa to očakávame! „…aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej

Časy občerstvenia! Činiť pokánie, veriť, obrátiť sa späť ku Pánovi, všetko s Bohom prežiť! A potom prídu časy občerstvenia a to, čo nám Boh zasľúbil, ako tu stojí napísané, že Pán príde a naplní zasľúbenia, ktoré nám dal. A potom sa naplní to, čo stojí vo verši 21. Oboje patrí dohromady: činiť pokánie, veriť, byť pokrstený, byť pokrstený Duchom, zo srdca veriť, čo a ako skutočne hovorí Písmo. Nechať sa biblicky zaradiť a potom vzhliadnuť ku Pánu, ktorý nám dal zasľúbenie: „pretože vám idem prihotoviť miesto…“

Bratia a sestry, my sme neboli pritom, keď náš Pán vyslovil Jána 14:13, ale boli svedkovia, ktorí to počuli a potom spísali. Predstavte si to: Ak čítame 4 evanjeliá, dostávame celkové svedectvo o tom, čo Pán vtedy konal a čo povedal, a potom aj zasľúbenie „pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k Sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli.“

Aj to musí byť stále znovu opakované: návrat Ježiša Krista, nášho Pána, bude presne takou Božou realitou, ako Jeho narodenie do tohto sveta, ako Jeho utrpenie a umieranie. Telo bolo položené do hrobu a to isté telo vstalo z mŕtvych. Náš Pán v tele odišiel do nebies a vráti sa tak, ako do nebies odišiel. Vzkriesenie zosnulých v Kristu prebehne telesne, nastane premena našich tiel a budeme vzatí nahor.

Ak teraz myslím na všetkých bratov, ktorí zvestujú, že Pán už prišiel, že viac už netrvá milosť a všetko ostatné… Predstavte si to: Ak by Pán prišiel už v roku 1963, aby si nárokoval spasených, ak by čas milosti už pominul a krv by už nebola na tróne milosti, tak čo by bolo so všetkými tými, ktorí sa narodili po roku 1963? Bratia a sestry, nesmieme vôbec myslieť na to, ako nezmyselné sú nebiblické učenia. Žiadne nebiblické učenie nedáva zmysel. Prepáčte, nie som známy tým, aby som vyslovoval hrubé slová, ale každé bludné učenie je bláznivé. Je bláznivé. Ak potom ešte v 2. Jánovej v siedmom verši čítame, že ten, kto nevyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, to je ten bludár a antikrist, nuž, čo potom? Dovoľte mi prečítať tento verš v preklade, ktorý tento verš mimoriadne zdôraznil. Čítam z toho istého prekladu, z ktorého čítal aj brat Branham a v ktorom to stojí napísané rovnako ako v našom – 2. Jánova 1:7:

„Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.“

Všetci bratia, ktorí hovoria, že Pán už duchovne prišiel, sú zvedení ľudia a zvádzajú iných! Náš Pán sa na základe Skutkov 1 verše 9 – 11 vráti tak, ako na nebesia vstúpil! Lukáš 24:50 a 51. Vyznávame pred všemohúcim Bohom: Stane sa to tak, ako je nám o tom podaná správa a ako je nám to z milosti zanechané vo Svätom Písme. Nedokážete si predstaviť, aký duchovný boj povstáva medzi tými, ktorí sa odvolávajú len na brata Branhama, nerozumejú jeho výrokom a zneužívajú ich, a pravým zvestovaním Božieho Slova. Sme Bohu jednoducho vďační a vieme, že posledné Slovo má Pán a všetci, ktorí neveria tak, ako vraví Písmo, budú zahanbení. Ale kto verí tak, ako vraví Písmo, ten uvidí naplnenie toho, čo Boh zasľúbil, a preto zostávame stáť na Božom Slove.

Boh predsa už v Starom zákone vyslovil káranie, že je žiarlivý a že okrem Boha a Božieho Slova nesmieme mať nič, čomu by sme ešte mohli veriť! Nič okrem Boha a Božieho Slova! Boh je žiarlivý Boh a náš život je posvätený Jemu! On zaplatil cenu, On nás vykúpil!

A povedzme i to ešte raz: Ten istý Boží život, ktorý bol v krvi Božieho Syna, je vo všetkých Božích synoch a dcérach! A preto Pavol píše v liste Galaťanom 4, že sme z milosti obdržali ustanovenie do synovstva. Preto píše v liste Rimanom 8, že celé stvorenstvo čaká na zjavenie Božích synov.

Ako sme čítali – čas občerstvenia skutočne príde. Najskôr: Čiňte pokánie, obráťte sa, posväťte váš život Pánu! Buďte nádobami! Nádoby, ktoré môžu byť naplnené! „Len nádoby, svätý Majstre, ale naplnené Tvojou mocou!“ [pieseň] Sme jednoducho vďační, že i v tom rešpektujeme Boží poriadok. Činiť pokánie, prosiť o odpustenie, posvätiť náš život Pánovi a môcť zo srdca zvolať: „Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane! Nie ako ja chcem, ale ako Ty chceš!“ A v tejto Božej vôli sme raz a navždy v Slove pravdy posvätení [Židom 10:10, Ján 17:17]. Žiadne posvätenie bez Slova pravdy neexistuje! „Posväť ich v Svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda.“ Vo všetkých tých výkladoch nieto žiadneho posvätenia.

A i to musí byť stále znovu zdôrazňované: Boh Svoju pečať nikdy nedá na žiadny blud! To nie je možné! Boh je pravdivý! „Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo!“ [2. Timoteovi 2:19] A tak sme vďační, že Boh poslal poslednú zvesť: „Vyjdite z neho, môj ľude … oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a Ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry…“ [Zjavenie 18:4, 2. Korinťanom 6:17] Boží synovia a dcéry sú čisté a sväté! Absolútne! Skrze znovunarodenie do nás Boh vložil nový život!

Z 1. listu Petra, v kapitole 1 od verša 7, čítam nádherný výrok Božieho muža, ktorý vtedy učinil:

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych.“

Vzkriesenie so sebou prinieslo nový život! V umieraní bolo zmierenie a odpustenie. Ale keď náš Pán povstal z mŕtvych, vzišiel Boží život. My sme s Kristom zomreli, boli sme s Ním pochovaní skrze krst a povstali sme s Ním k novému životu, skrze milosť nášho Boha. Náš Pán mohol povedať: „Ja žijem, aj vy žiť budete.“ [Ján 14:19]

V poslednej kapitole listu Židom stoja nádherné slová apoštola ako napomenutie, Židom 13. kapitola, od verša 20:

„A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša.“

Halelujah! To sa stalo kvôli nám! A teraz je to Slovo adresované nám všetkým:

„…nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili Jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred Jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov.“

A za tým stojí Amen! Amen znamená „Tak to je!“ Tak to Boh určil. Skrze krv večnej Zmluvy. Ako často to niekedy hovorím: „Milovaný Pane, spomeň si na zmluvu, ktorú si s nami uzavrel! Spomeň si na krv, ktorú si za nás prelial!“ To je jadro mojich denných modlitieb! „Milovaný Pane, spomeň si na zmluvu, ktorú si s nami uzavrel, na krv, ktorú si za nás prelial, a na zasľúbenia, ktoré si nám dal, a daruj nám z milosti večný život!“

Je to jednoducho nádherné, že ak sme s Bohom spojení, tak môžu prísť akékoľvek skúšky, napravo i naľavo sa všetko môže obrátiť hore nohami, ale my cítime, že Ten, ktorý prikazuje vlnám a búrke, je blízko, a že On vyriekne Slovo a my sa pred Ním stíšime a vieme, že nám dal toto zasľúbenie: „Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ [Matúš 28:20]

Bratia a sestry, prechádzame cez najťažšie skúšky, ktoré tu kedy boli, a nepriateľ necháva všetkých na pokoji, aj tých hudobníkov, ktorí sa predvádzajú, im všetkým sa vodí dobre! Počuli ste, čo sa stalo tu v Eifele, asi 80 km odtiaľto? Oni slávili bláznivú slávnosť, prišla búrka, udrel blesk a viac ako 70 bolo zranených. Bolo to vo všetkých novinách. Boh si nenechá posmievať! Svet je však hore nohami a bezbožnosť a bohorúhačstvo narastá. Náš Boh však má posledné Slovo!

A preto sme vďační, že smieme veriť a cítiť sa osobne oslovení, ako sme čítali i včera. Najprv hovorí Pán všeobecne a potom sa obracia priamo na svojich poslucháčov. A ja vám hovorím, bratia a sestry – nie je to aj dnes tak? Vo všetkých 40 podobenstvách náš Pán hovoril o kráľovstve Božom všeobecne. Všetci tieto podobenstvá stále znova vykladajú, ale náš Pán si tých Svojich zavolal k Sebe a povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva.“ [Matúš 13:11] Aj Zjavenie 10 a všetko, čo nám Boh zanechal, nám bolo Bohom zjavené. Úplne presne predsa vidíme, kam čo patrí. Keď náš Pán príde najprv ako ten prapôvodný Vlastník, potom ako Anjel Zmluvy, postaví jednu nohu na zem a druhú na more, prisahá na toho Večne žijúceho a potom vydá 7 hromov svoje hlasy. Ale to sa stane po našom čase a my sme jednoducho stále znovu vďační, naozaj vďační Bohu Pánu za milosť, že sami seba necháme biblicky zaradiť a môžeme biblicky usporiadať i to, čo Boh povedal vo Svojom Slove, takže je skutočne všetko na tom mieste, kde to patrí.

Vidíme, aké je dôležité spojiť Nový a Starý zákon. V Starom zákone sú zasľúbenia dané a v Novom zákone sú naplnené. S akou radosťou som teraz nanovo písal, že Nový zákon v 1. kapitole ukazuje, čo je napísané v poslednej kapitole Starého Zákona – totiž ohľadom služby Jána Krstiteľa. Bratia a sestry, ja neviem, či vás to tiež premáha… Ak by ste ma niekedy videli sedieť za písacím stolom, keď otvorím toto Slovo… je to živé Slovo! Zjavené Slovo! Čokoľvek čítame, Boh Pán ku nám hovorí a vidíme súvislosti, vieme, kam to náleží, prirodzene skrze zjavenie. Všetko, čo máme a dávame ďalej, sme obdržali od Boha. Ak Pavol písal v Skutkoch apoštolov: „Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej“, tak predtým, ako mohol celú radu Božiu zvestovať, dostal ju od Boha zjavenú! A tak to bolo so všetkými prorokmi a všetkými apoštolmi – oni dávali ďalej to, čo od Pána obdržali.

Ako sme počuli a čítali v úvodnom Slove z Izaiáša 55: „Slovo, ktoré vyjde z Mojich úst; nenavráti sa ku Mne prázdne, ale vykoná…“ – v tebe a vo mne… Verím z celého srdca, že v okamihu, keď nám je Božie Slovo zjavené, bude zjavený aj výsledok, že sa nevráti späť k Bohu prázdne, ale vezme nás so sebou! My sme do toho začlenení, aby sme to, čo Boh pre tento čas určil, dostali zjavené.

I to, že by prišli časy vlahy od tváre Pánovej. I ten verš: „Žiadajte od Hospodina dážď v čas pozdného dažďa jarného“ až po Jakuba 5:7: „…roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď.

Akej Božej milosti sme sa stali účastní! Počúvať Jeho Slovo so svätou ctibázňou, vo viere ho prijímať a žiť v očakávaní, že Ten, ktorý nám zasľúbenia dal, každé jedno aj naplní a že na konci skutočne budeme môcť povedať, že žiadne zasľúbenie, ktoré nám Boh dal, nezostalo nenaplnené [Jozua 21:45, 23:14]. Všetko Boh učinil tak, ako to zanechal vo Svojom závete [zákone, testamente], a my všetci sme výsledkom Novej zmluvy.

Aj v tejto brožúre sme písali o Biblii, len aby sme zdôraznili, že Boh k nám hovorí skrze Svoje Slovo a že budeme mať účasť na tom, čo zasľúbil.

Zhrňme, čo malo byť a bolo v tomto závere týždňa povedané. Boh má spásny plán a zahrnul do neho všetky národy a jazyky. „V tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme“ [1. Mojžišova 18:18, 22:18, 26:4].

Dovoľte mi ešte čítať vzácne verše zo Zjavenia 5, kde pred trónom stálo 24 starcov a štyri živé bytosti a spievali. Čo spievali? Mali v rukách harfy a spievali Mu na chválu. Zjavenie 5:5:

„A jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Hľa, zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej sedem pečatí.“

Ale potom od verša 7:

„A prišiel a vzal knihu z pravice Toho, ktorý to sedel na tróne. A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom majúc každý harfu a zlatú čašu, plnú kadiva, čo sú modlitby svätých…“

Teraz počúvajte a vezmite si to k srdcu, oni spievali novú pieseň, ktorú budeme potom spievať my, verš 9:

„…a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu Svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa…“

A teraz príde to nádherné. Vykúpil za akým účelom?

„…a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.

Prelial krv, vykúpil zo všetkých národov, jazykov, národností a pokolení a učinil z nás Božích kráľov a kňazov! Budeme s Ním panovať ako králi. Aké vysoké povolanie nám Boh z milosti daroval! Sme jednoducho zo srdca vďační, i za to, že Boh mohol brata Branhama takým mimoriadnym spôsobom požehnať a použiť. Bez jeho služby by sme dnes nemali žiadnu službu. Bez zjavení, ktoré mu Boh daroval, by sme to všetko s vami nemohli zdieľať. Tak, ako vtedy písal Pavol Timoteovi – to, čo mu bolo od Boha darované, má zveriť tým, ktorí to môžu dávať ďalej [2. Timoteovi 2:2] – to isté činíme aj my dnes. My zverujeme to, čo nám Boh daroval, všetkým slúžiacim bratom vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach, aby to rozdávali, aby to podávali ďalej a nič nepridávali, ani nič neuberali, ale podávali ďalej Boží duchovný pokrm, aby boli všetci požehnaní, boli privedení späť do súladu s Bohom a Božím Slovom.

Ó, všemohúcemu Bohu nech je vzdaná všetka úcta a klaňanie za Jeho drahé a sväté Slovo! Amen. Povstaňme a ďakujme Pánu.

Možno, že brat Jean-Claude príde a zaspieva chórus Maranatha. Ten môžu spievať všetci spolu, a potom na záver má iste náš vedúci spevokolu pieseň v anglickom jazyku. Je to jednoducho tak, že hlavnou rečou sa stala angličtina a všetci po celej zemi s nami počúvajú. Niekedy uvažujem nad tým, že všetci vo východnej Európe, ktorí sa učili v škole ruštinu, sa v krátkom čase naučili anglicky a teraz hovoria lepšie anglicky než rusky. Myslím pritom na brata Menherta, môjho starého priateľa, ktorý mal v škole štyri roky ruštinu a v krátkom čase sa naučil hovoriť anglicky lepšie ako rusky. Vďaka buď Pánu, nech požehná vo všetkých jazykoch – v Rusku, všade, skutočne všade.

[pieseň]

Zotrváme v modlitbe a chcel by som sa spýtať, koľkí by chceli dnes svoj život posvätiť Pánu alebo posvätiť nanovo, ktorí kladú svoj život skutočne do Božích rúk, prijímajú odpustenie skrze krv Baránka, lebo tak stojí napísané: „…musí byť kázané v Jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi…“ [Lukáš 24:47] V prvom kázaní počas Letníc muž Boží pod inšpiráciou Svätého Ducha hovoril k ľudu: „Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov…“ – aby každý potvrdil odpustenie svojich hriechov. Kto svoj život posvätí Bohu, prijal a uchopil odpustenie a zmierenie, ten môže uzavrieť zmluvu dobrého svedomia s Bohom, môže sa nechať pokrstiť na to sväté zmluvné meno nášho Pána Ježiša Krista. On prelial Svoju krv – krv novej Zmluvy. Máme dnes v našom strede takých, ktorí svoj život posvätili Pánu a chceli by sa nechať pokrstiť? Zdvihnite na okamih ruku. Koľko? Päť, šesť? Sú tu niektorí. Urobíme to nasledovne – zostaneme stáť a poprosíme nášho požehnaného vedúceho spevokolu, aby prišiel, aby sme si ešte vypočuli pieseň. Celý svet to môže počuť a potom zavoláme dopredu tých, ktorí sa chcú nechať pokrstiť, a potom prejdeme ku krstu.

Bratia a sestry, čo pre vás znamenalo Božie Slovo, ktoré sme dnes preberali? Aká plnosť a aká milosť, že sme smeli vziať milosť z Jeho plnosti.

[chórus a pieseň spevokolu]

Sme Pánovi vďační, že nášmu bratovi položil na srdce pieseň v nemeckom jazyku, veď to mohlo byť prekladané do všetkých rečí. Boh pozná všetky jazyky na zemi. Pre mňa, tak to teraz slobodne hovorím, sa stala angličtina dominantným jazykom, pretože v celom svete kážem len v anglickom jazyku a zvestujem celú Božiu radu a taktiež preto, lebo Boh tak mocne použil brata Branhama v anglickom jazyku. Boli Boží muži – Ján Hus v českom jazyku, Martin Luther v nemeckom jazyku, John Wesley v anglickom jazyku… Boh v minulosti daroval prebudenia v rôznych jazykoch, ale poslednú zvesť, ktorá mala byť zvestovaná po celom svete, sa mu zaľúbilo dať v anglickom jazyku. Mne leží na srdci. Je to moja druhá prirodzenosť, a preto ju trochu uprednostňujem. Ale Boh všetko počuje a vie a Jemu buď česť. Ešte zaspievame obľúbený chórus brata Branhama v anglickom jazyku „Milujem Ho, milujem Ho, pretože On ma miloval ako prvý, na kríži Golgoty pre mňa vykúpil spásu.“ Všetci môžete spievať v nemčine, vo svojom vlastnom jazyku alebo v angličtine.

[chórus]

Nech teraz prídu dopredu všetci, ktorí prijali Slovo, činili pokánie, posvätili svoje životy Pánovi a chceli by sa nechať pokrstiť.

Teraz som dostal správu, že dnes sa pripojil cez internet prvýkrát zbor z Turecka. To je jednoducho nádherné, chválený a velebený buď Pán!

Všetci, ktorí sa chcú nechať pokrstiť, príďte teraz dopredu. Vy ste Pána prijali, vo viere ste prijali odpustenie, ste pripravení byť Pánom posvätení, naveky Jemu posvätiť svoje životy a uzavrieť s Bohom zmluvu dobrého svedomia? Boh vám požehnaj.

Prosíme brata Gilberta, aby prišiel a ďakoval. Kto zo slúžiacich bratov by chcel ešte prísť, aby Pánovi ďakoval?

[modlitby]