Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Abuja, Abuja Meeting Place, September 11, 2016 18:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
talijanski Gledati