Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - Október 2015 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages
Internetové zhrnutie – október 2015

Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku.

Máme za sebou skutočne mimoriadny víkend. Konali sa v ňom výnimočné zhromaždenia, na ktorých boli s nami ľudia z celej Európy aj zo zámoria. Hlavná sála, jedálenské priestory, vskutku všetky miestnosti sa naplnili viac ako 1 200 ľuďmi, aby im bolo zvestované Slovo Božie, aby mohli počuť zvesť tejto hodiny, aby boli uvedení na aktuálne stanovisko v kráľovstve Božom. Taktiež sme museli zdôrazniť, že nielen Matúš 24 sa napĺňa v našom čase v tom, čo sa deje, ale že sa pripravuje aj naplnenie Ezechiela 38 – 39. Čítali sme 17. kapitolu Izaiáša, ako aj iné miesta Písma, čítali sme ich na to, aby sme ukázali, že teraz nielen zažívame návrat Izraelitov do zasľúbenej zeme z viac ako 150 krajín, ale tiež vidíme sily, ktoré sa v tejto oblasti spájajú, aby – keď príde ten deň – udreli na Izrael. Avšak to bude ten moment, kedy Pán Boh vyriekne posledné slovo a zošle záhubu na tých 200 miliónov, ktorí sa tam zhromaždia. Potrebujeme len čítať Zjavenie kapitolu 9 a kapitolu 16 – o rieke Eufrat a tiež o štyroch anjeloch skazy, ktorí zahubia tretinu ľudstva.

Milovaní bratia a milované sestry, Boh nám otvoril oči, aby sme videli, čo sa práve teraz deje. A náš Pán zdôraznil a povedal: „Keď uvidíte, že sa toto všetko deje, pozdvihnite vaše hlavy, lebo viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo.“Pre nás, ktorí veríme zasľúbenému Slovu Božiemu pre tento čas, je to jednoducho úžasné môcť úplne rozumieť Božiemu plánu a účelu pre tento čas a úplne pochopiť službu brata Branhama, muža poslaného Bohom s Božou zvesťou pre Boží ľud. 

Bratia a sestry, musíme ísť späť k Slovu Božiemu. Keď náš Pán povedal: „Pošlem vám proroka Eliáša...“ (Malachiáš 4), keď to zopakoval v Markovi 9:12: „A on im povedal: Eliáš pravda prijde prv a napraví všetko.“ Pri tom sa musíme zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo toto zasľúbenie obsahuje. William Branham nám nepriniesol nové náboženstvo! William Branham nič nepridával k Slovu Božiemu! Závet je kompletný a nikto nemá právo pridať k nemu čo i len jediné slovo! Toto však musím povedať v mene Pánovom pre tých, ktorí vyhlasujú, že veria zvesti a zvestovateľovi: Prečo nejdete späť do Starého zákona (1 Kráľovská 18) – čo spravil Eliáš? Prišiel s novým učením? S novým náboženstvom? Alebo zvolal ľud Boží? Zvolal ľud Boží? Áno. Presne tak. A čo spravil? Zobral 12 kameňov podľa 12 kmeňov. Obnovil, znovu vybudoval oltár a položil naň obeť. A potom sa modlil: „Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Bôh Izraelovi, a ja že som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojím slovom.“

Takže keď Pán zasľúbil: „Ja vám pošlem proroka Eliáša, aby napravil všetko...“ Slovo „napraviť“ nie je treba vykladať. Znamená presne to, čo hovorí, a hovorí presne to, čo znamená. Koľkokrát brat Branham povedal: „Musíme sa navrátiť k úplnému začiatku, k apoštolským učeniam, k letniciam, späť, späť k originálnemu Slovu Božiemu!“

Takže, milovaní, všetko, čo sa deje v rámci takzvanej zvesti konečného času, ma veľmi, veľmi bolí. A hovorím to otvorene: Je všeobecne známe po celej zemi, že som bol účastníkom služby brata Branhama. Milovaní, mohlo by tu zaznieť veľa vecí, ale to najdôležitejšie bolo to, čo sa udialo 2. apríla 1962 tesne pred úsvitom, keď mi Pán počuteľným, všetko prenikajúcim a prikazujúcim hlasom povedal tieto slová: „Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto sa čoskoro naplní. Pošlem ťa do iných miest kázať Moje Slovo!“ Poznáte toto moje svedectvo. Letel som navštíviť brata Branhama. A on tretieho decembra potvrdil slovo za slovom poverenie, ktoré mi Pán dal. Takže táto služba nie je len moje tvrdenie, je to realita. Je veľký rozdiel medzi tvrdením a realitou. Ktokoľvek môže povedať nejaký výrok a tvrdiť: „Bol som s prorokom, prorok mi povedal toto, prorok povedal... prorok toto, prorok tamto...“ Nie, ja nepredkladám žiadne tvrdenia, len s vami zdieľam pravdivé svedectvo o pravdivom povolaní do služby a s týmto povolaním je spojená veľká zodpovednosť. A keď brat Branham dokonca povedal tieto slová: „Brat Frank, počkaj s rozdávaním pokrmu, až pokým neobdržíš ten zvyšok pokrmu, ktorý k tomu náleží!“, milovaní bratia a milované sestry, vtedy som vedel, že som mal čakať, až pokým nebude kázaná posledná kázeň. 

Nechajte ma to povedať v pravde: obzvlášť na pohrebe nášho milovaného brata Pearryho Greena bolo moje srdce zlomené. Opäť raz som sa dozvedel o rôznych smeroch veriacich v to, veriacich v ono, veriacich v sedem hromov a najrôznejšie veci. Skutočne som sa vrátil v slzách. Povedal som: „Drahý Pane, čo sa to stalo s najväčšou službou, ktorá kedy bola na tvári zeme?“ A všetci hovorili: „Prorok povedal, prorok povedal...“ Nikto sa neodvolával na Bibliu. Nikto. Len „Prorok povedal...“ Milovaní, dovoľte mi to povedať veľmi priamo: William Branham mal neomylnú službu, ako náš Pán a Záchranca v Jeho službe ako Syn človeka mohol povedať v Jánovi 5:19: „A tak odpovedal Ježiš a riekol im: Ameň, ameň vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj Syn.“

Takže William Branham videl videnie pre každú osobu v modlitebnej rade. Mohol povedať tej osobe, čo mu Boh v tom videní zjavil. A zakaždým to bolo: „Tak hovorí Pán!“ Nikto iný nemal takúto službu.

Zároveň ale musím zopakovať: William Branham nezaložil nové náboženstvo, neodvrátil nás preč od Biblie, on nás priviedol späť k Bohu, k Božiemu Slovu, k Biblii a toto musíme rešpektovať. A zvlášť ak počujeme niektorého z bratov kázať o siedmich hromoch, – v láske, len v láske, – sa chcem opýtať, a pritom ti podám túto Bibliu. Môžeš kázať z tejto Biblie sedem hromov? Prosím, kde? Môžeš kázať tretí ťah z tejto Biblie? Prosím, kde? Môžeš kázať videnie o stanovej misii z tejto Biblie? Prosím, kde? Ukáž mi! Môj Bože na nebi! Kedy si už konečne uvedomíte, že všetky tieto veci sa týkali božskej služby, ktorú William Branham obdržal od Všemohúceho Boha!? Nechajte to tam, kam to patrí, a kážte Slovo Božie! Či už je to videnie o stanovej misii, o ktorom hovoril od roku 1956, či je to tretí ťah, či je to siedma pečať, či je to sedem hromov... a dokonca aj tu si môžete prečítať výroky, ktoré brat Branham učinil – tu, 24. marca 1963, keď hovoril o siedmej pečati, tu brat Branham hovorí, že to bolo tých sedem hromov, ktoré zazneli tesne jeden za druhým. Dokonca aj dnes jeden brat napísal dlhý e-mail, v ktorom hovorí: „Brat Branham nikdy nehovoril o siedmich hromoch v súvislosti so zjavením nadprirodzeného oblaku 28. februára.“ Kedy si overíte každý výrok, ktorý brat Branham učinil, nielen ten jeden, na ktorý sa chcete odvolávať? Prosím čítajte aj tie, na ktoré sa nechcete odvolávať! 

A tu zasa, 24. marca 1963: „Sedem hromov zaznelo tesne za sebou a niečo hovorili.“ Takže sa k tomu stačí vrátiť! Toto sa však nevzťahovalo na moju službu! Vzťahovalo sa to na službu Williama Branhama a stalo sa to, lebo brat Branham povedal: „Viera k vytrhnutiu je v siedmich hromoch.“ Ale musíme porozumieť prorokovi v reči, ktorú používal! 

Môj Bože, neviem, ako dlho bude Pán milosrdný a bude sa dívať na veci, ktoré nie sú správne, lebo toto je Boží čas na usporiadanie všetkých vecí do správneho božského poriadku. 

Znovu, po tretíkrát, v siedmej pečati brat Branham povedal: „Ale bolo tu sedem hromov, ktoré zazneli priamo ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... “ – a klopal pritom na kazateľnicu. Kto si ty, brat, aby si povedal, že tam bol len jeden hrom? Kto si ty, aby si zavádzal Boží ľud? Kto si ty, aby si mohol povedať, že William Branham sa musí vrátiť? Kážeme návrat Krista, nie návrat Williama Branhama! Nechajte ma to povedať v mene Pánovom: Nič než zavádzanie a zmätok vládne medzi tými, ktorí vyhlasujú, že veria zvesti, avšak neberú všetko do Božieho Slova! 

Prosím, porozumejte, že všetko, čo sa týkalo služby Williama Branhama, sa naplnilo a zvyšok, ktorý videl, sa uskutoční tesne predtým, než sa Pán vráti, pri plnom obnovení sily Božej, keď prídu všetko, čo ešte chýba, a bude zjavená moc Božia. To bude krátky čas, keď bude Pán sám konať podľa Izaiáša kapitola 28 a Rimanom kapitola 9 – tu sa hovorí, že Pán sám dokončí svoje dielo“ William Branham svoje dielo majestátne dokončil. Všetko je v božskom poriadku, len potrebujeme božské zjavenie, aby sme tomu porozumeli a mohli všetky veci zaradiť tam, kam patria. 

Nech vás Boh požehná! 

A ešte na záver pre vašu informáciu povedzme: Boh činí veľké veci. Mohol by som podať svedectvo z mnohých, mnohých, mnohých národov o tom, čo Boh práve teraz koná. Pre dnešok hovoríme: Nech na vás spočinie požehnanie Všemohúceho Boha. Prosím, porozumejte: službou Williama Branhama bolo znovunapravenie cirkvi, aby bol znova položený základ 12 apoštolov a my sme boli privedení k originálnym učeniam apoštolov. Nie založenie nového náboženstva. 

Nech vás Boh požehná! 

Musím hovoriť tieto veci v mene Pánovom. 

Buďte požehnaní a verte Bohu a Jeho Slovu v Ježišovom svätom mene. Amen.