Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - December 2014 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Z Božej milosti sme mali opäť nádherné zhromaždenia. Prišli ľudia z celej Európy a zo zámoria, aby počuli Božie Slovo. Spoločne sme taktiež slávili Večeru Pánovu a umývanie nôh a chválili sme Boha za milosť, ktorú nám daroval.

Mysleli sme na to, že návrat nášho Pána je veľmi blízko a nestačí poznať všetky tajomstvá, musíme byť pripravení stretnúť sa s Pánom, keď sa vráti, aby nás vzal domov do slávy. 

Z hĺbky našich sŕdc chápeme, že brat Branham bol poslaný ako muž poslaný od Boha s Božou zvesťou Božiemu ľudu. Takže zaznieva posledné volanie a všetci vyvolení budú počuť, čo Duch hovorí Cirkvi.

Zvestovali sme miesta Písma z Matúša 25:10: „…a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“ Milovaní bratia a sestry, dôraz musí byť položený na slová: „…tie, ktoré boli hotové…“ Nie tie, ktoré hovoria o zvesti alebo zvestovateľovi, debatujú a diskutujú, ale „…tie, ktoré boli hotové…“, tie vojdú do slávy a budú na svadobnej hostine, ako je tu napísané.

Milovaní, toto je veľmi dôležité! Byť jedno s Pánom v Duchu a Pravde. Ako bolo povedané bratovi Branhamovi: „Nielen dokonalá láska, ale dokonalé porozumenie skrze Božské zjavenie a prijímanie každého Božieho Slova a viera v každé Božie Slovo.“ Preto veríme, že na kríži Golgoty bola za nás vyliata krv Novej zmluvy, že nám bolo dané Slovo Novej Zmluvy a zasľúbenia, ktoré v Svätom Slove až po zasľúbenie: „Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Pánov, veľký a strašný.“

Milovaní, ďalej musíme čítať 2. Timoteovi 4, kde je napísané na konci verša 8: „…ale aj všetkým, ktorí milujú Jeho príchod.“ V Matúšovi 25:10 sme čítali: „…tie, ktoré boli hotové…“, tu je dôraz na tých: „ktorí milujú Jeho príchod“. Sláva buď všemohúcemu Bohu. V našich srdciach je hlboká túžba byť s naším Pánom. Nevesta má hlbokú túžbu byť so Ženíchom a len tí, ktorí časťou Nevesty, budú počuť a veriť, čo Ženích hovorí Svojej Neveste.

Prejdime k tretiemu miestu v Židom 9:28, posledná časť: „…po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí Ho očakávajú, na spasenie.“ Tým, ktorí Ho očakávajú, sa ukáže po druhýkrát! Všetci vieme, že zasľúbený návrat nášho Pána na základe ev. Jána 14 je druhý príchod Krista, a preto je zvesť hodiny posledným volaním tým, ktorí teraz nažive a budú časťou Nevesty Krista. Keď sa Pán vráti, mŕtvi v Kristu povstanú prví, my, ktorí sme nažive, budeme premenení a spoločne budeme vzatí k Pánovi na svadobnú hostinu Baránka.

V Zjavení 19 dokonca stojí: „A Jeho Nevesta – manželka – sa prihotovila.“

Pre tých, ktorí milujú Jeho príchod, pre tých, ktorí pripravení, pre tých, ktorí Jeho príchod očakávajú… 

Milovaní bratia a sestry, my nielen hovoríme o návrate Krista a zvesti hodiny, nielen o neomylnej službe, ktorú Boh dal bratovi Branhamovi. Hovoríme o účele tejto služby – čo bude konečný výsledok tejto služby – Nevesta bude obmytá v krvi Baránka, Nevesta bude obmytá vodami Slova, bude bez poškvrny a zjaví sa so Ženíchom. 

Prosím, nikdy na tieto miesta Písma nezabudnite: Matúš 25:10, 2. Timoteovi 4:8, Židom 9:28, Zjavenie 19:7 a nakoniec: „Duch a Nevesta hovoria: Príď!“

Milovaní v Pánu, máme zvesť hodiny a je to teraz 49 rokov, odkedy bol náš milovaný brat Branham vzatý do slávy, ale zvesť dosahuje končiny zeme a napĺňa sa, čo bolo prorokovi povedané: „Zvesť, ktorá ti bude daná, predíde druhému príchodu Krista.“

Preto prosím, pripravujte sa, prosím, očakávajte Ho, prosím, prihotovte sa, prosím, milujte Jeho príchod! Tak ako Nevesta – ona sa nevie dočkať momentu svadby, ona túži vidieť ten deň, je niečo v nej…

Milovaní, všetci, ktorí časťou Nevesty Krista v tomto čase, milujú Jeho príchod, pripravujú sa na Jeho príchod a žiadna diskusia viac nie je potrebná, neexistuje žiadny bod, o ktorom by sme museli diskutovať. Nie! Ten čas pominul. Toto je Boží čas, ktorý nám daroval, aby sme mali posledné volanie, poslednú službu, zasľúbenia pre dnešok, aby sme mali priamu účasť na tom, čo Boh práve teraz koná.

Boh vám požehnaj a buď s vami. Nech sme všetci pripravení a máme v našich srdciach túžbu byť vzatí z tejto zeme. Toto nie je náš domov. Náš Pán pripravil pre nás miesta a my budeme s ním.

Len aby som zmienil znamenia času: Pozrite sa na Izrael, pozrite sa na to, čo sa deje, prosím, hľaďte. Náš Pán povedal: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ [Lukáš 21:28]

Hovoríme len: „Maranatha, Príď, Pane Ježišu!“

Boh vám požehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.