Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Prepis Internetového zhrnutia - August 2014 / Ewald Frank

Sprache slowakisch

Andere Sprachen
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Veľmi si vážime veľké veci, ktoré Pán učinil i tento posledný víkend, keď prišli veriaci z celej Európy a taktiež z iných častí sveta, z Afriky, Kanady, USA, aby počuli Božie Slovo. Sme veľmi vďační aj za tých, ktorí sa k nám môžu pripojiť cez internet, aby počuli, čo v mene Pánovom musíme povedať.

Milovaní, uvedomujeme si, v akom čase žijeme, poznávame deň a zvesť, vidíme vlastnými očami naplnenie biblických proroctiev všade okolo nás, obzvlášť s Izraelom a okolitými krajinami. Nemôžeme zachádzať do všetkých podrobností, ale náš Pán niekoľkokrát povedal: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“  (ev. Lukáša 21:28) Som presvedčený, že nežijeme len v konečnom čase, ale na konci konečného času a prebieha vyvolanie von, oddelenie a príprava. Pravá zvesť Božieho Slova je zvestovaná až do končín zeme tak, aby mohli byť vyvolaní aj tí poslední.

Mohlo by byť zaznamenaných mnoho vecí o návšteve viacerých krajín, ale dnes sa chcem s vami podeliť o malé prežitie, ktoré skutočne zlomilo moje srdce. 

Ako všetci viete, nie som nováčik, som v Božom kráľovstve a v službe mnoho rokov. Bol som s bratom Branhamom od roku 1955 do roku 1965. Nielen na jeho zhromaždeniach v Nemecku, ale aj pri rôznych príležitostiach v USA. Poznal som ho osobne ako muža poslaného od Boha a zasľúbeného proroka z Malachiáša 4. Dnes však, predtým ako sa s vami podelím o niečo, čo sa skutočne dotýka mojej duše, tak by som rád čítal zo Skutkov apoštolov 26:16: „Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo nato som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, pre čo sa ti ešte ukážem…“  Tu máme priame božské poverenie, ktoré bolo dané apoštolovi Pavlovi. Pokiaľ najprv nenastalo božské povolanie, božské poverenie, tak nie je žiadnej služby. Pán sám rozhoduje, koho vezme a za akým účelom. 

Milovaní, ak čítame svedectvá brata Branhama, ako sa mu Pán zjavil, obzvlášť v roku 1933, tak, priatelia, toto je skutočne to, čo sa pred niekoľkými dňami a prirodzene už aj pred dávnym časom dotklo mojej duše. 11. júna 1933 približne o druhej hodine popoludní, keď chcel brat Branham pokrstiť sedemnástu osobu, počul dvakrát hlas: „Pozri nahor!“ A keď pozrel nahor, bolo tam nadprirodzené svetlo, ohnivý stĺp viditeľný pre 4 000 ľudí a z nadprirodzeného svetla zaznel hlas Boha Pána, ktorý oslovil brata Branhama. Napísal som si to do svojej Biblie. Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak zvesť daná tebe bude predchodcom druhého príchodu Krista.“ Potom brat Branham dodal: „Nie žeby som bol ja predchodcom, ale zvesť bude tým predchodcom.“ 

Ak sa však pozriete na túto fotografiu, ktorú poznajú všetci, ktorí tvrdia, že veria zvesti tejto hodiny – táto fotografia bolo nasnímaná v januári 1955 v Houstone v Texase a visí vo Washingtone ako jediná snímka nadprirodzenej bytosti, ktorá bola kedy odfotografovaná. 18. 12. 1969 brat Frank cestoval do Washingtonu a vlastnými očami som videl túto fotografiu v Hale umenia vo Washingtone medzi 11 a 12 hodinou dopoludnia. Čo sa však teraz stalo? Tu čítam podvrh, ktorý napísali pod božský dokument. Prečítam vám to, tu stojí: „Ako Ján Krstiteľ predišiel prvému príchodu Krista, tak ty predídeš druhému príchodu Krista.“ Vloženie lži pod túto fotografiu. Ani slovo o zvesti, len „… ty predídeš druhému príchodu Krista.“ Ale hlas povedal: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvý príchod Krista, tak zvesť, ktorá bude daná tebe, bude predchodcom druhého príchodu Ježiša Krista.“ Kto na zemi má právo, kto na zemi smie zmeniť to, čo vyšlo z úst Pána samotného? 

Moji milovaní priatelia, prišiel čas, a ak čítate Rimanom 3, tam stojí: „…len Boh je pravdivý a každý človek je luhár.“ (podľa nem. prekladu) Ak čítate 1. list Jána, tak tam stojí: „Žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde.“ Pravda je naveky pravda! A môžete sa vrátiť späť do záhrady Eden, keď bola do Evinej mysle vložená prvá pochybnosť a potom prebehol rozhovor a nastal podvod a oklamanie.

Milovaní bratia a sestry, pretože ma Boh povolal do služby a brat Branham to potvrdil v prítomnosti dvoch svedkov, Banka Woodsa a Freda Sothmana, keď slovo po slove v anglickom jazyku zopakoval to, čo mi Pán povedal v nemeckom jazyku, a potom učinil výrok: „Prosím, počkaj, kým nepríde čas.“ Potom, čo bol brat Branham vzatý, aby bol s Pánom, čas prišiel a ja som niesol zvesť, pravé Božie Slovo zasľúbené pre tento deň a pravé navrátené biblické učenia – hneď od momentu, keď bol brat Branham v sláve, som na základe božského poverenia niesol Slovo Božie do končín zeme.

Dovoľte mi povedať toto: keď hľadím na podvrhy ako tento, môžete si predstaviť, čo sa deje v mojom srdci. Vediac, že William Branham bol pravý Boží muž s neomylnou službou, akú mal len náš Pán… a mimochodom, z milosti Božej brat Frank rozumie všetkému, čo brat Branham povedal. Neexistuje ani jeden bod, ktorému by som nerozumel, neexistuje ani jeden bod, ktorý by som porozumel zle, pretože beriem všetko späť do Božieho Slova a potom je zvesť a Slovo to isté. Pravá Nevesta Krista nežije z výkladov, ale z každého Božieho Slova, ako vyšlo z úst živého Boha. 

Takže milovaní, prosím, porozumejte, z dôvodu priameho poverenia musím brať túto službu vážne. Prajem si vidieť Nevestu vyvolanú, pripravenú na stretnutie so Ženíchom, keď príde.  

Buďte požehnaní požehnaním všemohúceho Boha. Zostaňte v Božom Slove a v Božej vôli a buďte pripravení, pretože návrat nášho Pána je veľmi, veľmi blízko. Maranatha. 

Boh vám žehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.