Місія Вільні люди

Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!. До євреїв 13.8

Мова:

Filtr myslícího muže / William Branham

Мова: Чеська

Інші мови

1. Část 1.
Modleme se. Ó Bože, naše srdce si dnes večer žádají opravdu jen věřit. Shromáždili jsme se tohoto večera v kapli a modlíme se, drahý Bože, zatímco slunce na západě zapadá, abys nás nechal poznat, jak je blízko západ slunce času. Chýlí se ke konci. Den se naklonil. Vzpomínáme si, Pane, že jednou, když se den chýlil ke konci, jsi byl dvěma poutníky žádán, abys šel s nimi domů a zůstal s nimi. Potom jsi se nechal poznat, když jsi jim vyložil Své Slovo a ukázal, že Kristus musel všechny tyto věci podstoupit.

Protože se den opět nachýlil, modlíme se, ó Bože: přijď do našich domovů, bydli u nás a vysvětli nám Slovo, Pane, které z milosti nosíme jako poklad od Tebe, jako dar v našem srdci. Nechť ho nikdy nepřestoupíme, ale ctíme ho z celého srdce.

Děkujeme Ti za to, co jsi dnes ráno učinil při těch lidech v nemocnici a pro malého syna bratra Cappse, který umíral. Dnes večer je tady ve shromáždění. Jak Ti všichni děkujeme za všechny tyto věci, Otče!

Pane, dej, abychom poznali, jak Tě máme uctívat. Je to nad naše chápání. Nevíme, jak Ti máme vzdát čest, Pane, vezmi ale naše srdce jako znamení díků a proto, že Tě milujeme. Chtěli bychom dělat, co je správné. Ukaž nám, co máme dělat. Prosíme o to ve jménu Ježíše. Amen. Můžete se posadit.

Dobrý večer přeji vám všem v tomto přeplněném sboru a také těm u telefonů v celé zemi. Říkali mi, že dnes večer jsou zase napojeni.

Doufám, že naslouchá také moje žena. Nedostal jsem se k tomu, abych ji zavolal, udělám to po bohoslužbě.

Máme tu zprávu, že stav bratra Jacksona staršího se zlepšil natolik, že je možné, že již zítra půjde domů.

Nevím, jestli je ve shromáždění bratr Capps. Před několika dny mi volal, protože jeho chlapec byl velice nemocný. Josef a já jsme právě byli na střelnici, abychom zastříleli moji dvaadvacítku. Vyprávěl jsem vám o tom před týdnem. Bude z něho opravdu dobrý střelec a chtěl si být jist, že budu vyprávět Garymu a Larrymu, co dokázal.

Cestou domů jsem řekl: „Měl bys jet kolem bratra Gene Normana a říci mu to."

Namítal: „Zastavme se nejdříve u Billyho (jeho bratra) a řekni mu to." Když mu ukázal ty dobré zásahy, řekl: „Teď už mne nech na pokoji."

Právě jsme tam dorazili, a zvonil telefon. Billy běžel dovnitř. Řekl jsem: „Možná, že někdo stůně.", a šli jsme dovnitř. Byl to bratr Capps. Jeho malý měl příušnice a jen malou šanci k přežití. Pán ho ale uzdravil. Paní Woodová mě před několika večery informovala, že ho trápí bolesti. Chtěli jsme odjet a proto jsme spěchali. Řekl jsem paní Woodové: „Již je 22.00 hodin, pochybuji, že by mne ještě pustili do nemocnice. Půjdu domů a zavřu za sebou dveře." Šel jsem nahoru a modlil se. Jen mi oznámili, že ten chlapec je dnes večer ve shromáždění. Jsme za to velice vděční.

Toho se pevně držíme. Bratře Leo Merciere a sestro Mercierová, pokud mi nasloucháte – ještě nic jsme neslyšeli o vašem otci. Doufáme, že se brzy dozvíme, jak se mu vede. Jsem si skoro jist, že bude uzdraven. Klademe to do rukou Všemohoucího. ON se ujme tohoto starého, posvěceného muže, starého kazatele a bojovníka za evangelium.

Musí se stihnout tak mnoho věcí a času je tak málo. Proto se nyní musíme cele zasadit za to, co pro našeho Pána můžeme udělat.

Přijel jsem moc brzy, necítil jsem se nijak zvlášť dobře, a protože jsem byl velice unavený, odpoledne jsem si lehl. Ani jsem nejedl, ale lehl jsem si, jak jen jsem dorazil domů a to na celé odpoledne. Nevedlo se mi dobře. Když jsem tam ležel, modlil jsem se. Potom jsem se cítil lépe, vstal jsem, oblékl se a šel do shromáždění.

Nyní důvěřujeme Pánu Ježíši, že požehná dnes večer naši společnou snahu, zatímco se v celém národě pokoušíme sjednotit tuto část Těla Ježíše Krista, pro něž mi bylo dáno právo pást Jeho ovce. Rád bych jim dal podle nejlepšího vědomí ten nejlepší pokrm, o jakém vím. Žádostivě očekávám hodinu, abychom se mohli všichni shromáždit na jednom místě, a mluvili o sedmi ranách, sedmi koflících hněvu a sedmi pozounech. Všechno to spolu souvisí. Proto budeme potřebovat asi jeden týden nebo více, abychom to probrali v jediné řadě shromáždění, jestliže to bude možné zařídit. Myslím, že by to stačilo.

Mnozí z vás mají dalekou cestu. Před chvílí jsem viděl lidi z Tucsonu. Vidím paní Sothmannovou. Také bratr Fred dobře dojel. Viděl jsem ho dnes ráno ve shromáždění. Mám za to, že je to bratr Don Rudel, který sedí tam vzadu vedle něho. Raduji se z toho, že tu vidím bratra Dona. Je tu Junior, nebo je ve svém sboru? Myslím, že v tom sboru jsou také napojeni na telefonní přenos. Bratři, jsme velice rádi, že jste dnes večer u nás. Důvěřujeme Pánu, a tak se neobáváme ničeho zlého, když tento život jednoho dne pomine a světlo pozemského života zeslábne a vyhasne.

Mohu vám dát zprávu, že bratr Coggins z Prescottu v Arizoně byl propuštěn z nemocnice. Jsme za to velice vděční. Je to dobré a milé. Jsem za to velice vděční. Sestro Mercierová, tvému otci se nyní vede již lépe. Cítil jsem po modlitbě, že bude uzdraven. Možná, že naslouchají; doufám v to. Ale mám za to, že ano. Jsme vděční, že se našemu bratrovi vede nyní lépe a bude brzy zdráv. Za všechny tyto věci Pánu děkujeme.

Včera měl jeden drahý bratr přání. Pravděpodobně tu dnes večer není. Jeden bratr z Kentucky mi volal kvůli své dceři. Má milou rodinu. Dcera má být operována. Je to mladá matka, která má rakovinu v zádech. Modlíme se, aby Bůh tuto mladou ženu osvobodil. Věřím, že On to učiní, jestliže se jako shromáždění sjednotíme a společně se modlíme za tyto lidi. To musíme jako jednota udělat.

Zatímco se stále více přibližuje ten den a cesta se stále více zužuje, chceme se více spolu stmelit. Ano, musíme se stát jedním tělem. Musíme jít kupředu společně, na hříchy druhého a naše vzájemné rozdíly zapomenout a stále úžeji a úžeji se semknout a jednomyslně se shromáždit jako jedno srdce a jedna duše, protože vidíme, jak se ten den přibližuje. Jestliže se nějaký bratr nebo sestra z nějakého důvodu dostane z cesty, pak nedělejte nic jiného, než abyste se za tu dotyčnou osobu modlili, a berte vždy ohled jeden na druhého v lásce. Nikdy nedopusťte, aby se někdo od vás vzdálil. Zůstaňte pospolu. A můžete-li, přivádějte k tomu ještě jiné.

Bratře Neville, prosbu o modlitbu za bratra Wrighta jsem dostal. Bratr George Wright tu sedí. Jsme rádi, že bratr a sestra Wrightovi jsou mezi námi. Až se jednoho dne vrátím, uděláme si tu malou vzpomínkovou slavnost. Nemohl jsem tu být, když Edith zesnula, ale sestro Wrightová, vzpomínáš si na sen, který měla asi před dvěma lety. Tehdy jsem ti řekl, že Edith již dlouho mezi námi nebude, neboť Pán skrze ten sen naznačil, že půjde domů. Výklad toho byl, že se potká s Bohem. Po dvou letech odešla, aby se potkala s Bohem. Nyní čeká, až její tatínek a maminka rovněž překročí dělící linii mezi smrtelným a nesmrtelným. Bůh vám požehnej. Chtěl bych vás co nejdříve navštívit. Bůh buď s vámi.

Domnívám se, že jsem dnes ráno zahlédl Shelby, ale nejsem si tím jist. Odtud nemohu dost dobře vidět, protože strop je moc nízko a světlo oslňuje. Sice místnost vidím, ale lidi nerozpoznám.

Nyní se dostáváme přímo ke zvěsti. Chtěl bych číst ze 4. Moj. 19, 9 a Ef. 5, 26. Kdo by si chtěl poznamenat ta biblická místa, může to udělat.

Nevím, jestli se to dnes nahrává. Nemohu tam nikoho vidět. Přece, teď vidím bratra Terryho v nahrávací místnosti. Pokud by se tyto nahrávky jednou dostaly k nějakému kazateli, pak myslete na to, že tím nemá být podceňováno vaše učení – ani to není adresováno vašemu stádu. Tato a ostatní zvěsti, které káži, jsou adresovány mému shromáždění. Nejsou určeny vašim sborům – jedině, že oni by to chtěli přijmout – nýbrž jen pro tyto lidi zde.

Lidé si tyto pásky kupují. Lidé z celého světa si je kupují a přehrávají. Často píší, a já je odkazuji na jejich kazatele, jestliže patří k nějakému sboru.

Kazateli, chci, abys věděl, že věci, které říkám, jsou určeny mému posluchačstvu. Mám na to právo, neboť jsem ustanoven Duchem svatým, abych dával pozor na toto stádo. Běda mi, kdybych jim neřekl to, o čem jsem přesvědčen, že je to pravda, a přináším to v souvislosti, do které to patří! Ale není to určeno pro svět nebo pro jiné sbory – kostely. Vy dělejte, co vám Bůh přikazuje. Já za vás nejsem odpovědný a vy nejste odpovědní za mne. Každý z nás musí před Bohem skládat účty za svou službu. Jestliže se musím odpovídat za svou službu, pak musím kázat tak, jak to vidím, jak mi to bylo zjeveno. To jsem tímto chtěl vysvětlit.

Зміст 1 2 3 4 5 6 7 8 9