Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Prepis Internetového zhrnutia - Marec 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Ako už po mnoho rokov sa opäť konali zhromaždenia a veriaci z celej Európy a rôznych častí sveta prišli s túžbou počuť spolu s nami Slovo Božie.

Veľmi si to vážime, pretože Pán k nám bol taký dobrý. Hľadím späť na tak mnohé roky v službe – 62 rokov v posolstve, 52 rokov pri zvestovaní pravého Slova Božieho. Hľadím späť na to, ako nás Boh viedol a zachoval vo Svojom Slove. A to obzvlášť v súvislosti s mimoriadnou a dôležitou službou brata Branhama. Ako nám Pán zo Svätých Písiem ukázal, aká služba má prísť pred návratom Pána. Je jednoduché hovoriť o posolstve a poslovi, ale len skrze duchovné zjavenie porozumiete a dokážete zaradiť veci do Slova Božieho – vedieť, že služba brata Branhama bola  časťou plánu spasenia v našich dňoch. Tak, ako bola služba Jána Krstiteľa časťou plánu spásy a naplnením biblických proroctiev pri prvom príchode Krista, tak to bolo teraz ich naplnením pred druhým príchodom Krista. Ale aj v tejto veci musíme presne počúvať, čo hovorí Písmo a aké sú výroky brata Branhama. 

Taktiež poznávame, že toto je čas vyvolania von, čas prípravy na stretnutie s Pánom, keď príde. Z naplnenia biblických proroctiev poznávame, že návrat nášho Pána je blízky. Hľadíme na Izrael, hľadíme na Jeruzalem. Hľadíme na vyjednávania, ktoré sa dejú medzi Izraelom, predstaviteľmi Palestíny a okolitých krajín, a taktiež na vyjednávanie s Vatikánom o hore Sion a Chrámovej hore. Milovaní priatelia, nenachádzame sa len v konečnom čase, sme na konci konečného času. Vidíme zjednocovanie organizovaných cirkví vo Svetovej rade cirkví a ako sú pozvaní, aby sa vrátili späť do materskej cirkvi, do rímskokatolíckej cirkvi. 

Prednedávnom v Texase dokonca prehovoril biskup anglikánskej cirkvi k letničným kazateľom a oznámil im, že sme všetci katolíci a že by sa mali všetci vrátiť späť. Hovoril o ospravedlnení a dokonca zmienil, že najprv musí prísť Eliáš a obrátiť srdcia veriacich späť ku Slovu. Veci sú si navzájom také podobné, že ak by bolo možné, aj vyvolení by boli zvedení, ako náš Pán povedal v ev. Matúša 24. 

Milovaní, to však nie je možné, pretože vyvolení teraz veria v zasľúbené Slovo Božie pre tento čas. Vyvolení počujú zvesť hodiny. Veria v jedného Boha, ktorý sa zjavil ako náš Otec v nebesiach, ako Emanuel na zemi ako jednorodený Syn a v pravých veriacich skrze Svätého Ducha. Nie tri samostatné osoby, ale jeden Boh napĺňajúci Svoje vlastné zasľúbenia a dokonávajúci Svoj plán spásy. To isté sa týka krstu – nie nejaká fráza, ako je to používané spolu so znamením kríža vo všetkých organizovaných cirkvách – táto fráza nebola v Biblii ani raz použitá, ani len jediný raz. Odo dňa Letníc boli všetci pokrstení do mena Ježiša Krista, pretože to je novozákonné zmluvné meno, v ktorom sa Boh zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch.

Milovaní, je veľmi dôležité veriť každému Slovu Božiemu a taktiež byť poslušní všetkému, čo Pán povedal. 

Porozumeli sme, že služba brata Branhama nás mala vrátiť späť k pôvodnému základu, späť na začiatok, späť k učeniam apoštolov. 

Porozumeli sme, že budú existovať dve jednoty – jedna pod Kristom ako hlavou – Cirkev prvorodených, telo Krista, a potom všetky organizované cirkvi, ktoré sa zjednotia pod Rímom. Ak dnes poviem, že od prvého koncilu v Nicei v roku 325 bolo každé učenie zmenené – vtedy bol položený základ toho, čo sa neskôr stalo štátnou cirkvou Rímskej ríše, do ktorej musel od roku 380 patriť každý, pretože táto cirkev sa stala štátnou cirkvou a každý musel automaticky patriť do tejto štátnej cirkvi. Ale táto štátna cirkev, ktorej základ bol položený v roku 325 v Nicei, nie je Cirkvou Ježiša Krista. Základ Cirkvi Ježiša Krista bol položený apoštolmi a prorokmi, kde Ježiš, náš Pán, sám je uholným kameňom. Takže sa nevraciame späť do Nicei, ani na iné koncily, nie, vraciame sa späť na úplný začiatok. Ježiš Kristus je Alfa a Omega, On je Prvý a Posledný. 

Milovaní, prosím, porozumejte, žiadna lož nepochádza z pravdy. Tak je to napísané v 1. Jána a 2. Tesaloničanom 2: „Pretože neprijali lásku k pravde, poslal im Boh mocné pôsobenie zvodu…“ Musíte mať lásku Božiu k Pánu a Spasiteľovi, ku Slovu Božiemu, musíte si vážiť, čo nám Pán daroval. Milovaní, môjho Pána poznám ako Spasiteľa a 2. apríla 1962 som prijal priame Božie poverenie a mám priamu zodpovednosť oznámiť celému svetu, že žijeme priamo pred návratom Krista. Všetky biblické proroctvá sa teraz napĺňajú – s Izraelom, s národmi, Cirkvou, o odpadnutí, o zjavení muža hriechu, ale taktiež o zjavení synov Božích, ktorí teraz prichádzajú a veria každé Slovo Božie. Dôvod, prečo nám Pán poslal službu, akú mal brat Branham, nebol, aby sme uctievali veľkého muža Božieho, ale aby sme porozumeli Božiemu účelu spojenému s touto Bohom danou službou. Je to zasľúbenie pre tento deň.

Som rád, že môžem povedať, že poznám Pána od roku 1948, ale v roku 1955 som spoznal brata Branhama. Poznal som ho 10 rokov. Som svedok, ktorý počul na vlastné uši a videl na vlastné oči. 12. júna 1958 mi v Dallase v štáte Texas povedal: „Brat Frank, ty sa s týmto posolstvom vrátiš do Nemecka.“ Takže ja som časťou toho, čo Boh práve teraz koná. Nie som len niekto, kto o zvesti hovorí, som časťou znovunapravenia. Verím na základe Slova Božieho a hľadím späť na všetky tie mnohé roky, v ktorých som navštívil 157 krajín a zvestoval Božiemu ľudu tú najdôležitejšiu zvesť tejto hodiny. Môžem povedať len to, čo povedal náš Pán. On povedal dve veci: „Majú uši a nepočujú, majú oči a nevidia…“ a potom sa obrátil ku Svojim učeníkom, ktorých oči boli otvorené, a povedal: „Požehnané sú vaše oči, lebo vidia, a vaše uši, lebo počujú.“ Do ktorej skupiny patríte vy? Do tej prvej? „Majú uši a nepočujú, majú oči a nevidia...“ alebo do skupiny: „Požehnané sú vaše oči, lebo vidia, a vaše uši, lebo počujú.“? Požehnané sú vaše srdcia, pretože veríte zasľúbenému Slovu pre dnešok. 

Pán nech vám požehná a je s vami je moja modlitba v Ježišovom svätom mene. Amen.