Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - Február 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Zdravím vás a úprimne vám prajem najbohatšie Božie požehnania – božské navštívenie Všemohúceho Boha.

Hľadíme späť na mimoriadne požehnaný víkend. Prišli ľudia z celej Európy aj z afrických krajín. Velebíme Boha za možnosť zvestovať originálne Slovo Božie. Na základe ev. Matúša 24:14 je toto pravé evanjelium, plné evanjelium, evanjelium Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa kázané na svedectvo všetkým národom.

Ak hľadíme späť na posledných 40 rokov – bolo to v apríli 1974, keď sme posvätili toto miesto Pánu, aby sme mu slúžili a zvestovali Jeho Slovo všetkým národom.

Ako viete, mnoho som cestoval – za posledných 20 rokov som vo vzduchu strávil 5 miliónov 921 tisíc míľ. Cestoval som z jedného kontinentu na druhý, z jednej krajiny do druhej, aby som zvestoval sväté a vzácne Slovo Pánovo. A jedna z najmocnejších vecí, ktorú nám Boh v našom čase daroval, je, že môžeme dosiahnuť končiny zeme a všetci ľudia vo všetkých krajinách môžu priamo počuť kázania z medzinárodného misijného centra, ktoré sú kázané každú prvú nedeľu v mesiaci a prislúchajúcu sobotu. V súčasnosti máme dosah na ľudí v 172 krajinách. Oboznamujeme ich so zasľúbeným Slovom pre dnešok, s naplnením Malachiáša 4, kde náš Pán povedal: „Pošlem vám proroka Eliáša, predtým ako príde deň Pánov veľký a strašný.“ Boh naplnil Svoje zasľúbenie skrze službu nášho milovaného brata Williama Branhama, muža poslaného od Boha s priamym poverením zvestovať nám originálne slová Božie. Žiadny výklad nikdy neprijmem. Nie je to jednoducho možné. Je pre mňa nemožné počúvať čo i len jeden výklad Písma, pretože Biblia hovorí v liste Petra: „Žiadne proroctvo Písma – ŽIADNE proroctvo Písma – nepripúšťa vlastný výklad.“ Pre mňa je to Tak hovorí Pán. Takže môžem veriť len tomu, čo Boh povedal vo Svojom Slove.

Milovaní, existuje toľko rôznych učení vo zvesti tejto hodiny, ktoré sa nenachádzajú v Biblii. No ak sú od Boha len tie veci, ktoré nájdeme v Svätom Písme, ako je to potom s učeniami, ktoré sa v Biblii nenachádzajú? Odkiaľ pochádzajú? Kto je za ne zodpovedný? 

Ako viete, predtým ako som sa v roku 1955 stretol s bratom Branhamom, som mal stretnutie s Pánom. Stretol som sa s Pánom. Poznal som môjho Pána predtým, ako som spoznal Jeho služobníka Williama Branhama. Milovaní, dovoľte mi v zodpovednosti, ktorú mi dal Pán, povedať: Od samého počiatku, od záhrady Eden, existovali len dve semená: jedno – originálne Slovo Božie a druhé – výklad. A tak to pokračuje až do konca. V ev. Matúša 13 náš Pán podrobne opísal obe semená. William Branham, Boží prorok, videl zemeguľu a muža oblečeného v bielom, ktorý sial dobré semeno. A videl aj muža oblečeného v čiernom odeve, ktorý za ním nasledoval a sial na rovnaké pole svoje vlastné semeno. Moji milovaní bratia a sestry, aj keď dážď padá na spravodlivých i nespravodlivých a slnko svieti na všetkých – „…po ovocí ich poznáte…“ – pšenica zostáva naveky pšenicou. Narodil som sa na statku a viem, ako vyzerá pšeničné pole. Dovoľte mi zdôrazniť toto: William Branham, Boží služobník a prorok, bol muž Boží, s originálnym Slovom Božím a my sme boli privedení späť k pôvodným učeniam Krista, k pôvodným učeniam apoštolov. Nemôže byť položený iný základ ako ten, ktorý už bol položený. Takže milovaní, moja otázka znie, ako je to s tými bratmi, ktorých Písmo nazýva „muži“ – nie služobníci Boží, ale „povstanú muži“ – muži, nie apoštoli, ale muži povstanú, učiaci prevrátené učenia. Kto sú? Sú znovuzrodení? Sú pokrstení Svätým Duchom? Sú vedení Svätým Duchom? Milovaní, prišiel čas sa pýtať: Poznáte Pána? Máte poverenie? Viete o dni vo vašom živote, keď vás Pán povolal do služby? A tu musíme povedať toto – z 1. listu Petra, verše 23 až 25: „…znova splodení súc nie z porušiteľného semena…“ – všetky výklady sú porušenosťou (prevrátenosťou). Biblia tu hovorí: „…znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha…“ Haleluja! Česť buď všemohúcemu Bohu! Slovo Božie je originálne semeno, a keď sa stalo Slovo telom, bolo dané Márii zasľúbenie a zatienil ju Svätý Duch a narodil sa Syn Boží. Tak je to s nami – len ak je do nášho srdca zasadené originálne Slovo Božie, môže na nás prísť Svätý Duch a stvoriť v nás nový život. Všetko ostatné je náboženstvo, fantázia. Zabudnite na to! Vráťte sa k originálnemu Slovu Božiemu!

A ešte verš 25: „…ale slovo Pánovo zostáva na veky.“ Tráva pominie, všetko pominie – „…ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“ Sláva buď všemohúcemu Bohu! Nie fantázia, nie výklady, ale originálne Slovo Božie, ktoré je semenom, je teraz siate pre všetkých vyvolených. Vyvolení neprijmú žiadny výklad, prijmú zasľúbené Slovo všemohúceho Boha, budú znovuzrodení, naplnení Svätým Duchom, budú vedení Svätým Duchom do každej pravdy – a len Slovo Božie je pravda.

Sme vďační za službu brata Branhama, ktorého som poznal počas 10 rokov. Milovaní, Boh mi dal veľké privilégium, ktoré mohlo mať počas života len málo ľudí – poznať Pána, poznať Jeho proroka, poznať zasľúbenie pre dnešok, mať účasť na priamom poverení slúžiť Pánovi a rozdávať posolstvo tejto hodiny všetkým vyvoleným na celej zemi. Ak ste boli vyvolení pred založením sveta, nebudete počúvať žiadne iné učenia, vrátite sa späť ku Slovu Božiemu, prijmete originálne semeno a budete požehnaní požehnaním všemohúceho Boha.

Nech je drahý Pán s vami je moja modlitba v Ježišovom svätom mene. Amen.