Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Prepis Internetového zhrnutia - Január 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Hľadíme späť na obzvlášť požehnaný víkend mimoriadnych zhromaždení v prítomnosti Pánovej. Opäť sme sa obzvlášť venovali miestu z ev. Matúša 24, kde náš Pán hovoril o veciach, ktoré musia nastať pred príchodom Krista – zvlášť verš 14: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“

Najmä pre vás, milovaní bratia, ktorí zvestujete Božie Slovo v rôznych krajinách – sme jednoducho vďační všemohúcemu Bohu za nemeniteľné Slovo Božie. A dovoľte mi zmieniť boli sme na tomto mieste zhromaždení z približne 30 krajín. Takmer 1 200 ľudí bolo tu, v misijnom centre, aby počuli pravé Slovo Božie. Ani jeden výklad. Ani jedno vysvetľovanie, ale pôvodné evanjelium, naveky zostávajúce evanjelium Ježiša Krista, nášho Pána. Zvestovali sme taktiež celé Slovo Božie zjavené skrze službu Jeho služobníka a proroka Williama Branhama. A tiež som spomínal na predchádzajúcich 60 rokov, 50 rokov, či 40 rokov a na to, ako nás Boh nádherným spôsobom viedol. Pochopiteľne nemôžem zachádzať do všetkých podrobností, ale bolo to v roku 1953, v máji 1953, keď som bol požiadaný, aby som kázal počas veľkej konferencie, ktorá sa v tom čase konala. Hľadím späť na 50 rokov v službe zvestovania posolstva tejto hodiny. A keď sme sa pozreli na mapu sveta, videli sme označené mestá, ktoré som v mnohých krajinách navštívil. Bolo to 262 veľkých miest, nepočítajúc menšie mestá, ktoré na mape sveta nevidíme. Takže hľadím späť na mnoho, mnoho rokov v kráľovstve Božom a pri zvestovaní vzácneho Božieho Slova s miliónmi na celej zemi.

Priatelia, keď sme počas tohto posledného víkendu znovu čítali: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ nikdy v 2 000-ročnej histórii nebolo možné, aby sa toto miesto Písma naplnilo. Všetci reformátori a veľkí muži Boží navštívili niekoľko krajín a to bolo všetko. Písmo sa však naplnilo v našich dňoch  totiž, že celá zem, všetky národy, budú posledný krát počuť večne platné evanjelium vrátane všetkého, čo sa týka kráľovstva Božieho. Môžete si predstaviť, aký som vďačný, že mám účasť, priamu účasť na naplnení tohto miesta Písma. 

Ako všetci viete, poznal som sa 10 rokov s bratom Branhamom. Poznal som ho ako človeka, ako proroka, ako Božieho muža. Môžem povedať, že som očitý svedok, ktorý na vlastné oči a uši videl a počul to, čo Boh vykonal v našom čase, a môžem v pokore povedať: Rozumiem všetkým výrokom brata Branhama. Nemám s nimi žiaden problém a poviem vám prečo: pretože beriem všetko späť do Božieho Slova. U mňa nie sú dve veci – zvesť tu a Biblia tam. Zvesť prichádza z Biblie a berie nás späť do Biblie a k Božiemu Slovu nemožno nič pridať. Obsahuje všetko. Brat Branham sa odvolával na Zjavenie 10 a spájal ho so svojou službou, a ak to pozorne sledujete, tak zistíte, že vždy použil množné číslo, totiž že skrze jeho službu sú zjavené všetky tajomstvá Božie – prosím, čítajte pozorne, množné číslo: tajomstvá to bola jeho služba ako posla siedmeho cirkevného veku. Ale Zjavenie 10, ktoré je prorockým miestom Písma, hovorí len o jednom tajomstve. A nielen o jednom tajomstve, ale o tajomstve Krista. O tajomstve Božom. Ježiš Kristus je tajomstvo Božie zjavené. Židia v tom čase nepoznali Pána a Mesiáša. Ale keď príde ich čas, budú hľadieť na toho, ktorého prebodli, nariekať a plakať a pochopia, čo vykonali. 

Milovaní, pre mňa je absolútne nevyhnutné mať skrze Božie zjavenie a inšpiráciu Sväté Písmo a zvesť bez protikladov – všetko v harmónii. Skrze službu brata Branhama bolo zjavené každé tajomstvo, všetko od záhrady Eden až do posledného okamihu. Takže vieme, ako službu brata Branhama podľa Božieho Slova zaradiť.

Teraz ten mimoriadny verš: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ Prečo bolo bratovi Branhamovi 11. júna 1933 povedané: „Posolstvo, ktoré ti bude dané, predíde druhému príchodu Krista.“? Prečo mu bolo povedané: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak posolstvo, ktoré ti bude dané, predíde druhému príchodu Krista.“? Boh síce vzal Svojho posla, ale máme posolstvo, pravé evanjelium, pravé Slovo – a ak hovorím evanjelium, tak myslím evanjelium Ježiša Krista. A ak kážem posolstvo, kážem Slovo, napísané Slovo, zjavené skrze Svätého Ducha. Nie literu – litera zabíja, ale Duch prináša život. Takže privilégium, ktoré mi Boh dal, spočíva v zvestovaní pôvodného Božieho Slova. A ako brat Branham mnoho krát povedal: Zvesť je: „Späť ku Slovu! Späť na počiatok! Späť k učeniu apoštolov!“ Záver musí byť rovnaký ako začiatok – Ježiš Kristus je Alfa a Omega. A my žijeme v čase vyvolania von, v čase prípravy, čase znovunavrátenia. Pán dokoná Svoje dielo vykúpenia tak, ako dokonal Svoje dielo stvorenia. 

Milovaní, pre mňa a pre všetkých, ktorí boli prítomní, a viac ako tisíc tých, ktorí boli pripojení cez internet po celom svete, aby počuli, čo Pán učinil s nami a v našom strede počas uplynulého víkendu – začali sme rok 2014 najväčšími požehnaniami všemohúceho Boha. Milovaní, to isté prajem aj vám. Nech je toto rok plesania, v ktorom sa každý navráti k svojmu vlastníctvu, k svojmu vlastnému majetku, tak ako to bolo v Starom zákone v 3. Mojžišovej 25.

Nech vám Boh požehná a nech je s vami, to je moja modlitba v Ježišovom svätom mene. Amen.