Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Prepis Internetového zhrnutia - Október 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde, v Nemecku. Boh vám žehnaj a buď s vami.

Hľadíme späť na mimoriadny a požehnaný víkend. Boží ľud sa zhromaždil z celej Európy a zo zámoria, aby sa s nami zúčastnil zhromaždení, v ktorých bolo prítomných 800 až 900 ľudí. Bolo nádherné podeliť sa o drahé a sväté Slovo Božie so všetkými, ktorí prišli.

Z kázaní brata Branhama som veľmi, veľmi zdôraznil jeden výrok. V kázaní Deravé cisterny (26.7.1964) poukazujem na stranu 13, kde brat Branham hovoril s bratom Lee Vaylom o tom, čo je pravým znamením, že niekto skutočne prijal Svätého Ducha. A samozrejme, ako všetci vieme, jeden hovorí to, druhý ono. A brat Branham bol presvedčený, že to bola dokonalá láska – a to je nádherné. Ale potom sa niečo stalo – bolo mu ukázané videnie a  prečítam, čo povedal: „Takže toho som sa držal: Ak má niekto lásku. Ale jedného dňa ma Pán vo videní opravil a povedal, že dôkaz Ducha majú tí, ktorí prijímajú Slovo, nie je to láska ani hovorenie jazykmi, ale prijímanie Slova.“ To je prirodzene veľmi silný výrok a on pokračoval a zdôraznil: „Takže to je pravý dôkaz Svätého Ducha. On mi doteraz nikdy nepovedal niečo prevrátené. To je ono – dôkazom Svätého Ducha je ten, kto môže veriť Slovu Božiemu, kto môže prijať Slovo Božie.“ 

Milovaní, som v kráľovstve Božom od roku 1948 a bol som pokrstený Svätým Duchom v roku 1949. A ako viete, slúžil som, kázal. V roku 1955 som sa stretol s bratom Branhamom. Bol som s ním v spojení 10 rokov, telefonoval som s ním z Krefeldu do Jeffersonville. A potom, čo bol brat Branham vzatý do slávy, som mal to privilégium zvolať ľudí v Jeffersonville a bol to Lee Vayle s malou skupinou bratov, ktorých som zavolal v apríli 1966 priamo po pohrebe brata Branhama, pretože dovtedy nebolo vytlačené ani jedno jediné kázanie. V apríli 1966 nebolo vytlačené ani jedno kázanie brata Branhama. Ako každý vie, existovalo niekoľko kníh. Túto knihu vytlačil Dr. Lee Vayle – Laodicejské cirkevné obdobie – a táto brožúra sa stala poslednou kapitolou v knihe s názvom Sedem cirkevných vekov. Slovo po slove, od prvého až po posledný riadok ju napísal Lee Vayle. A potom prirodzene brožúra Prorok dvadsiateho storočia, ktorú takisto napísal Lee Vayle.

Drahí priatelia, keď prišlo k tomu, že bola kniha o cirkevných vekoch pripravená, v novembri 1965, položili bratovi Branhamovi otázku, či ju čítal. A potom, v kázaní Bežiaci z prítomnosti Pánovej, hovorí brat Branham: „Nikdy som ju nečítal.” Mám zopakovať, čo povedal brat Branham? „Nikdy som ju nečítal.“ Takže, milovaní, toto musím povedať, prišiel čas, skutočne prišiel čas, nešetriť nikoho, ale povedať pravdu.

Dokonca aj v tejto knihe, Sedem cirkevných vekov, na strane 322 je do úst brata Branhama vložené to, čo tu teraz prečítam: „Takže opakujem, úprimne verím a trvám na tom ako súkromný študent Slova spolu s Božou inšpiráciou, že rok 1977 ukončí svetové systémy a uvedie tisícročné kráľovstvo.“ Tento výrok nikdy, nikdy, nikdy nevyšiel z úst Williama Branhama! Ale napriek tomu ľudí pravda nezaujíma. A obzvlášť, ak môžu povedať: „Bol som s prorokom a prorok mi povedal…“ Dokonca tento milovaný brat, ktorý tvrdil, že brat Branham videl kalendár otáčajúci sa rok po roku, ktorý sa zastavil na roku 1977. A len preto, že mohol povedať: „Bol som s prorokom“, ľudia uverili jeho rozprávke. Ale rozprávka zostáva rozprávkou bez ohľadu na to, kto ju rozpráva. A preto, milovaní, musím vyjsť s pravdou. A ako brat Branham povedal – pravým znamením, že ste prijali Ducha Svätého je, že veríte a rešpektujete každé Slovo Božie tak, ako je napísané. Ak do toho vložíte jediný výklad, máte zmätok, nemáte Ducha pravdy, máte ducha bludu. Svetlo s temnotou nikdy nespojíte, nie, nikdy.

Pred týždňom som bol prekvapený, keď som hovoril s mojím milovaným starým priateľom, bratom Pearry Greenom, a on so mnou hovoril otvorene a povedal: „Brat Frank, v roku 1979 som učinil chybné rozhodnutie.“ A potom dvakrát povedal: „Verím, že tvoje povolanie je rovnako pravé ako povolanie, ktoré prijal apoštol Pavol na ceste do Damasku.“ A dokonca minulý piatok sme spolu znova hovorili a on zopakoval rovnaké slová. „Brat Frank, pokračuj, Pán ťa povolal.“ A znova zopakoval: „Verím, že tvoje povolanie je rovnako pravé ako povolanie, ktoré prijal apoštol Pavol na ceste do Damasku.“

Milovaní priatelia, ja nepredstavujem samého seba, ale mám priame povolanie. Priame povolanie. Tieto uši, tieto uši počuli skutočný, prikazujúci, všetko prenikajúci hlas Pána: „Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto skoro skončí. Pošlem ťa do iných miesto zvestovať Moje Slovo.“ Ako viete, brat Branham, Boží prorok, 3. decembra 1962 zopakoval v angličtine slovo po slove to, čo mi Pán povedal v nemčine. A milovaní, dvaja svedkovia, Fred Sothman a Banks Woods sedeli pri tom istom stole. Nepredstavujem vám sám seba, nie, ale z dôvodu Božieho povolania mám zodpovednosť. Ak dbáte na Slovo Božie nemôžete veriť žiadnemu výkladu. Či sa týka siedmich hromov, siedmej pečate, tretieho ťahu alebo čohokoľvek, čohokoľvek, čohokoľvek! Ak to nie je v Slove Božom, tak kde stojíte? V predstavách? Ak v tejto knihe (ukazuje na Bibliu) nie je zasľúbenie, tak nie je ani žiadne naplnenie. Brat Branham bol vo veľkom očakávaní, že záverečné pohnutie Svätého Ducha – služba vysloveného slova – bude viditeľné, a spájal všetky tieto veci so svojou vlastnou službou. Ale Pán naplní všetky Svoje zasľúbenia, bez ohľadu na to, či tu ešte je Izaiáš alebo Jeremiáš alebo či tu ešte je Pavol alebo brat Branham. Pán je tu a On naplní každé Slovo a dokoná Svoje dielo spásy tak, ako dokonal Svoje dielo stvorenia. Vyjdite von zo všetkého zmätku! Vyjdite von zo všetkých výkladov! Vráťte sa späť ku Slovu Božiemu! Ako apoštol Peter povedal v 1. liste v 1. kapitole: „…znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného Slovom…! Slovom Božím! Haleluja! Nie rozprávkami, ale Slovom Božím! Slovo je semeno. Rešpektujte Slovo Božie, každé Slovo! Každé Slovo! Aj Zjavenie 10, čokoľvek to môže byť, prosím, pretože ak nerešpektujete každé Slovo Božie, to je jasné znamenie, že nemáte pravého Svätého Ducha.

Znova čítam, čo tu brat Branham povedal, že každý, kto prijal Svätého Ducha, prijme každé Slovo Božie a bude veriť každému Slovu Božiemu a nič k nemu nepridá, ako je napísané v Zjavení 22.

Takže, milovaní bratia, prišiel čas hovoriť otvorene, povedať pravdu! Návrat nášho Pána je blízky! Nech je každé Slovo Božie pravdou a každé slovo človeka lžou. Nech je každé Slovo pravdivé a každý výklad lžou bez ohľadu na to, ako kvetnato ho prezentujete. Nebesia a zem pominú, ale Božie Slovo zostáva naveky. A len ak zostávate v Jeho Slove, máte večný život a máte dôkaz, že ste prijali pravého Svätého Ducha – veríte každému Slovu Božiemu a je vám zjavené skrze toho istého Svätého Ducha.

Nech na vás spočinie požehnanie všemohúceho Boha v Ježišovom svätom mene. Amen.