Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni

Prepis Internetového zhrnutia - Jún 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. A obzvlášť všetkým slúžiacim bratom na celej zemi: Nech na každom jednom spočinie milosť Božia, na tých, ktorí Slovo Božie prinášajú, aj na tých, ktorí počujú zvesť tejto hodiny.

Z milosti Božej môžeme hľadieť na mimoriadne požehnaný víkend, kedy sa zišli ľudia z celej Európy aj iných častí sveta, aby mali s nami účasť na zhromaždeniach a počuli Slovo Božie. Viac ako tisíc ľudí sa pripojilo aj cez internet, aby mohli počuť a prijímať Slovo Božie. Našou hlavnou témou je návrat Krista a naša príprava, aby sme boli pripravení, keď On príde. Zároveň sme vedení späť do Božieho Slova, pretože v každom prípade, pri akomkoľvek učení alebo téme, sa musíme vrátiť k Božiemu Slovu – našej konečnej autorite. A v pravde môžeme povedať, že o návrate Krista, o Jeho druhom príchode, máme v Písme skutočne množstvo miest, ktoré k nám hovoria a predstavujú nám, čo presne sa stane pri návrate nášho Pána, a tiež to, čo sa musí stať pred Jeho návratom.

V tejto súvislosti musíme spomenúť, čo bolo povedané bratovi Branhamovi 11. júna 1933: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Takže zvesť nie je okamihom Jeho návratu, zvesť sa káže už desaťročia, avšak návrat Krista netrvá desaťročia, ale udeje sa v jednom okamihu, ako nám o tom hovorí Božie Slovo. Milovaní, je preto veľmi dôležité, aby sme porozumeli, že z milosti Božej bola táto zvesť poslaná k tomu, aby bol Boží ľud zhromaždený, pripravený a privedený do priameho obecenstva s naším Pánom a Spasiteľom a do súladu s každým učením a každým Slovom Božím. Musíme preto zdôrazniť, že nemôžeme vziať len jedno miesto Písma, je potrebné vziať každé miesto Písma, ktoré sa vzťahuje k určitej téme. Rovnako nemôžeme vziať len jeden výrok proroka, musíme vziať všetky výroky, ktoré vyslovil pri určitej téme, a to aj v súvislosti s návratom Krista.

Milovaní, dovoľte mi s rešpektom vyjadriť toto: Príliš mnohí svoju Bibliu zatvorili a odložili ju bokom a odvolávajú sa len na výroky, ktoré si vybrali, pričom vynechávajú všetky ostatné výroky a berú len tie, ktoré sa hodia do ich spôsobu myslenia. Toto nie je správne. Musíme vziať každé Slovo Božie a tiež všetky výroky, ktoré sa týkajú určitej témy. Skôr ako budeme čítať zo Slova Božieho z 1. Tesaloničanom, 4. kapitoly, by som chcel prečítať z kázania „Vytrhnutie“: „Ako prvá prichádza zvesť, teraz je čas čistenia lámp, vstaňte a vyčistite svoje lampy. Hľa, Ženích ide, vstaňte a vyčistite svoje lampy. A tak to urobili. Niektoré z nich však zistili, že v lampách nemajú olej. Teraz je však čas čistenia lámp, je to čas z Malachiáša 4.“

Milovaní, snáď ešte jeden výrok: „Je to zvesť, ktorá prichádza ako prvá, živý chlieb života, ktorým bude privedená nevesta.“ Viete, že už mnoho rokov som vo zvesti, zároveň som však aj v Slove Božom. Pre mňa je zvesť Slovom a Slovo zvesťou. V dôvere, že rešpektujete Božie Slovo, vám chcem teraz v láske povedať, že kto Božie Slovo nerešpektuje, ten sa už dostal na druhú stranu. Musíte rešpektovať Slovo Božie. V opačnom prípade na to môžete zabudnúť, pretože Boh k vám nebude hovoriť. Preto s rešpektom čítam Božie Slovo v súvislosti s návratom nášho Pána – 1. Tesaloničanom 4,13: „Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli…“ Takže ako prvé sa pozornosť upriamuje na tých, ktorí zosnuli, pretože tí musia vstať prví, a potom my, ktorí žijeme, budeme premenení. Rešpektujte, prosím, tento Boží poriadok, ktorý je nám zanechaný v Slove Božom. V 14. verši sa hovorí: „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.“ Opäť, ako prvých tých, ktorí zosnuli v Ježišovi, privedie Boh v tej chvíli s Ním. 15. verš: „Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.“ Toto je adresované nám, ktorí žijeme v tomto čase, priamo pred návratom Pána. V 16. verši: „Lebo sám Pán…“, nie zvesť, nie, ale Pán sám… to je sväté Božie Slovo… Prosím, rešpektujte, čo Boh vo Svojom Slove hovorí. „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv.“ To je Slovo Božie. Udejú sa tri veci. Keď sa náš Pán vráti, pri Jeho príchode Ho sprevádza archanjel – len jeden archanjel sa spomína u proroka Daniela, v 12. kapitole Zjavenia a v 9. verši listu Júdu – a v Písme stojí „…s trúbou Božou“. Nie je to jedna z tých siedmich trúb (z 8. kapitoly Zjavenia), ale trúba Božia. Milovaní, dovoľte mi v láske povedať toto: Zvesť je tým krikom (Matúš 25, 6), ktorý zaznieva medzi živými, medzi živými v tomto čase, aby boli zavolaní k Pánovi, k Jeho Slovu – je to čas vyvolania, je to náš čas. Zvesť zaznieva k živým, ale pri návrate Pána zaznie veliteľský povel a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. A sprevádzať ho bude hlas archanjela a tiež trúba Božia. Musím to zopakovať: Ak nemôžete rešpektovať Božie Slovo, môžete na to zabudnúť. Zatvorte svoju Bibliu a zatvorte svoje knihy a netvrďte, že veríte zvesť. Pretože William Branham, s ktorým som sa desať rokov poznal a ktorého kázania som prekladal do nemeckého jazyka a dôkladne ich poznám, bol muž poslaný od Boha so zjaveným Slovom Božím v našom čase. Nie na to, aby priniesol zmätok, ale aby nás zo zmätku vyviedol. Len tí, ktorí nemajú zjavenie od Boha, nemajú povolanie k službe, nemajú priame poverenie od Pána, tí prinášajú zmätok, pretože sú sami zmätení. Každý, kto verí Slovo Božie, kto verí zvesť tejto hodiny, nebude zmätený, ale bude veriť Slovo Božie a prijme ho od Boha zjavené Svätým Duchom.

Nech na vás spočinie milosť Božia v Ježišovom svätom mene. Amen.