Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis Internetového zhrnutia - Apríl 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v nemeckom Krefelde. Prajeme vám, aby ste prežili skutočne mimoriadny čas s Pánom a prijali Božie zjavenie a porozumenie Jeho svätého Slova.

Uvedomujeme si, že žijeme vo veľmi dôležitom období v dejinách ľudstva a tiež v dejinách novozákonnej Cirkvi. Sme tou generáciou, ktorá vidí naplnené všetko to, o čom hovoril náš Pán a apoštoli. V súvislosti s veľkým poverením, ktoré dal náš Pán v našom čase, myslím na 11. jún 1933, keď boli z nadprirodzeného oblaku adresované Williamovi Branhamovi tieto slová: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“

Prežili sme nádherné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnilo viac ako tisíc účastníkov z presne 20 krajín, a následne sme sa dozvedeli, že ďalších viac ako tisíc ľudí sa k nám pripojilo online. Moji milovaní bratia a sestry v Kristu, toto je Boží čas pre Boží ľud, aby sme skúmali v Slove a zasľúbeniach, verili a vyrovnali sa podľa Slova a vôle Božej, pretože návrat nášho Pána sa veľmi priblížil.

V súvislosti s marcovým obežníkom sa mnohí ľudia ozvali a vyjadrili túžbu byť pripravení, keď sa Pán vráti ako ženích. Z Matúša 25 sme si ukázali, že všetky panny počuli zvesť, posledné volanie, vzali si lampy a vyšli, aby sa stretli so ženíchom. No potom prišlo veľké sklamanie pre polovicu z tých, ktoré počuli, verili, pripravili sa, pričom sa domnievali, že sú pripravené, no v skutočnosti neboli. Neboli však múdre, ale bláznivé. Čo sa stalo? Boli pannami, počuli poslednú zvesť, verili v návrat ženícha, a predsa neboli pripravené a zostali stáť pred zatvorenými dverami. Táto skutočnosť už čoskoro vojde do histórie. Tým, ktorí prichádzajú zblízka i zďaleka, aby počuli Slovo Božie, zvyčajne hovorím, že verím tomu, že múdre panny zostanú v Slove a vo vôli Božej, nebudú vykladať ani jeden výrok brata Branhama, nebudú predkladať vlastné názory o Zjavení 10, o siedmich hromoch, o tom, či inom... Budú veriť zvesť, ktorá je o návrate k počiatku, je to zvesť nápravy, zavedenia späť do stavu, v akom bola novozákonná Cirkev na samom začiatku, so všetkými službami, všetkými darmi Svätého Ducha, aby telo Krista začalo z milosti Božej opäť fungovať.

Teraz môžete rozumieť mojej zodpovednosti a v tej súvislosti by som chcel spomenúť len zopár myšlienok z poslednej marcovej cesty, bolo nádherné byť vo Venezuele a vidieť, čo Boh koná. Pre mňa bol samozrejme mimoriadny aj čas strávený v meste Lima v Peru. Rád by som sa poďakoval nášmu milovanému bratovi Joe a milovanému bratovi Pedrovi za ich službu a za to, čo sa v ich krajine deje - ľudia prišli vo veľkom počte, aby počuli Slovo Božie a uskutočnil sa aj rozhovor a krátka zvesť v televízii. Milovaní bratia a sestry, nech vás Boh mocne požehná.

Aj na Kube Pán otvoril dvere a srdcia ľudia, aby prijali Slovo, zvesť tejto hodiny. Z Kuby cesta viedla do Toronta, do Montrealu a potom späť. Čistý čas strávený vo vzduchu počas ciest lietadlom tak dosiahol 42 hodín. Z milosti Božej však môžem hľadieť späť a verím, že Slovo vykoná, k čomu bolo poslané.

Môj postoj pred Bohom je jasný, nemusel som zmeniť ani jedno kázanie, ani jedno učenie, ani raz za uplynulých viac ako päťdesiat rokov som nekázal, neučil ani nepovedal niečo, čo by som musel vziať späť, a to preto, že hovorím len to, čo môžem kázať a hovoriť zo Slova Božieho. Zároveň však musím najmä slúžiacim bratom adresovať tieto slová: prečo ste Písmu nesprávne porozumeli? Prečo nesprávne zaraďujete výroky brata Branhama? Prečo si vyberáte len výroky, ktoré sa hodia vo vášho programu, a zvyšok nechávate tak? Prečo? Prečo nenecháte každé kázanie tak, ako bolo kázané? Neexistovalo by ani jedno nesprávne porozumenie, ak by každé kázanie bolo ponechané tak, ako bolo kázané. Avšak „znalci“, vy, ktorí si o sebe myslíte, že ste učiteľmi zvesti, kto vás povolal? Kedy ste dostali poverenie? Moji milovaní bratia, ak si myslíte, že v kráľovstve Božom si môže každý robiť, čo sa mu páči, tak ste na omyle. Potrebujete Božie povolanie a poverenie k službe v tele Kristovom a v kráľovstve Božom. Len si na okamih predstavte, že by apoštol Pavol nedostal priame poverenie od Boha. V čom by spočívala jeho autorita? Čo bola jeho autorita? Bolo to povolanie a poverenie, ktoré prijal. Čo by mohol povedať William Branham, ak by sa nemohol odvolať na roky 1933, 1946 a 1963, ak by nemohol poukázať na nadprirodzené veci, ktoré sa udiali v jeho službe, v čom by spočívala alebo odkiaľ by pochádzala jeho autorita? Odkiaľ by som ja, brat Frank, mal akúkoľvek autoritu, ak by som nemohol hľadieť späť na čas osobne strávený s bratom Branham, ako tomu bolo aj 11. júna 1958, keď brat Branham povedal: „Brat Frank, ty sa s touto zvesťou vrátiš do Nemecka.“ A čo ak by som nemohol poukázať na 2. apríl 1962, na 3. december 1962 a iné chvíle, keď som počul priamy hlas Pána, potvrdený prorokom Williamom Branhamom.

Moji milovaní bratia, toto je Boží čas pre Boží ľud. Ak nemáte priame Božie poverenie, mali by ste z milosti Božej nájsť orientáciu a vrátiť sa späť, potom bude zvesť a Sväté Písmo tým istým. Tak by ste všetko, čo brat Branham povedal, zaradili do Slova, a už by ste nemali dve veci, ale len jednu – William Branham neprišiel, aby nás odviedol od Slova a založil nové náboženstvo. William Branham prišiel na základe Božieho poverenia, ako zasľúbený prorok, aby nás zaviedol späť od všetkých výkladov a denominácií, späť k svätému Slovu Božiemu, ktoré je jedinou autoritou.

Je toho ešte omnoho viac, čo musím povedať, a aj k tomu v príhodnom čase dôjde. Návrat nášho Pána je veľmi, veľmi blízko a toto je čas pre nás, aby sme sa pripravili. V súvislosti so spomenutým Matúšom 25, sami pre seba rozhodnite, či patríte medzi múdre panny, ktoré zostávajú v Slove a vôli Božej, alebo či ste medzi bláznivými, ktoré sa nechajú odviesť každým zvláštnym učením. Eva bola zvedená. Stačilo jedno slovo... jediné slovo. Toto brat Branham mnohokrát zdôrazňoval: bolo pridané len jedno slovo a všetko sa zmenilo. Jedno slovo pridané k Slovu Božiemu.

Bratia, ste v ohrození a ak ste sami zvedení, potom aj zvádzate ľud. Prosím, vráťte sa k Slovu Božiemu a rešpektujte služby, ktoré Boh zaradil do tela Kristovho. Toto je Boží čas pre Boží ľud. Nech vás Boh požehná a je s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.