Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Obežník - Apríl 1976 / Ewald Frank
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.“ 

(Židom 13:8)

Srdečne zdravím všetkých v celej Európe a na celom svete v drahom mene Pána Ježiša Krista Slovom zo Skutkov apoštolov 1:3:

„...ktorým sa aj zjavoval živý po Svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom.“

Prvá otázka, ktorú si musíme ako veriaci položiť, je tá, či sa aj nám mohol Pán preukázať ako ten Živý a Zmŕtvychvstalý. Boh nie je mŕtvy, On nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Nemožno ho prehlásiť za mŕtveho. Živého Pána nemôžeme hľadať v mŕtvych náboženstvách. Tam Ho nikto nenájde. Pán je len tam, kde sa môže zjaviť ako ten Živý, kde skrze Jeho Ducha a skrze Jeho Slovo vznikol nový život v srdciach ľudí. On je len tam, kde sa Jemu a Jeho Slovu venuje plná viera a úplná dôvera. On zasľúbil:

„Svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Neopustím vás a nezanechám.“ 

Štyri evanjeliá podávajú správu o tom, ako sa Pán Ježiš Svojou službou na zemi mocne dokázal. Prechádzal mestá a dediny a pomáhal všetkým, ktorí boli ovládnutí diablom a hľadali u Neho pomoc. Apoštolovia mohli neskôr vydať svedectvo, že Pán po Svojom utrpení, Svojom ukrižovaní a uložení do hrobu na tretí deň víťazne vstal, pretože sa tým Svojim zjavil rovnako ako predtým. Mohol povedať: 

„Bola mi daná všetka moc na nebi i na zemi... Ja mám kľúče smrti i pekla. Bol som mŕtvy a hľa, žijem.“ 

Biblické zvestovanie zahŕňa to, čo Pán vtedy konal, a zároveň dáva nádej, že ten istý Pán sa vo Svojej Cirkvi zjaví rovnakým spôsobom.

V predchádzajúcich zhromaždeniach a na stretnutiach bratov bola stredobodom uctievania Golgota. Bez kríža a Ukrižovaného neexistuje vykúpenie od hriechu a smrti ani večný život. Len ten, kto vo viere uvidí Ježiša Krista ako Vykupiteľa, prijme plnú spásu a milosť Božiu. Ešte dnes je Slovo o kríži víťaznou zvesťou a Božou mocou pre všetkých, ktorí mu veria celým srdcom. Aj my smieme vstúpiť na túto pôdu víťazstva a obdržať to, čo nám bolo z milosti darované skrze Ježiša Krista, Syna Božieho.

Podľa Písma Svätého Pán Ježiš skrze Svoju smrť na kríži porazil všetky nepriateľské mocnosti a daroval nám úplné oslobodenie a vykúpenie ducha, duše i tela. Viera vypôsobená Duchom Svätým je víťazstvom, ktoré premohlo svet. Len tam, kde sa vo viere a v plnej moci zvestuje posolstvo o Ježišovi Kristovi, tom ukrižovanom a zmŕtvychvstalom, prežívajú ľudia svoje vnútorné oslobodenie a nadobúdajú to, čo Boh zasľúbil. Skrze drahú a svätú krv Božieho Baránka, ktorá tiekla na kríži na Golgote, bol dlžobný úpis roztrhaný, hriech odpustený, vina prikrytá a nepriateľstvo zrušené. Všetky sily a mocnosti satana sú odzbrojené a boli vystavené verejne na obdiv. Všemohúcnosť Božia triumfovala v Kristu nad každou mocou diabla (Kolosenským 2:12-15). Ježiš Kristus, Syn Boží, umierajúc zvolal: „Je dokonané!“ Dielo vykúpenia bolo pre nás všetkých dokonané, aby sme sa skrze Neho mohli stať synmi Božími.

Všetci, ktorí boli prítomní na zvláštnych zhromaždeniach počas Veľkej noci, budú ešte v budúcich týždňoch a mesiacoch hovoriť o tom, čo Boh učinil. Spoločne môžeme dosvedčiť, že Pán skrze Slovo i Ducha veľmi mocne potvrdil Svoju prítomnosť v našom strede. Ježiš Kristus sa preukázal ako zmŕtvychvstalý, tak ako nám o tom hovorí Písmo Sväté. Vždy znova sa jednotlivci vyjadrujú, že také zhromaždenia ešte neprežili. Takmer tisíc ľudí z celej Európy a mnohých zámorských krajín sa spolu s nami tešilo z mimoriadneho pôsobenia Ducha Božieho. V každej bohoslužbe sme zotrvali na spoločnej modlitbe a prežili, že boli v činnosti dary Ducha, rovnako ako v prakresťanstve. Pán daroval videnia, oznámil isté veci a hovoril v našom strede skrze proroctvá a spev v jazyku. 

Predtým, ako tieto veľké zhromaždenia začali, nám 15. 4. 1976 Pán dal počas modlitebného zhromaždenia nasledujúce zjavenie Ducha:

„Hľa, tak hovorí Pán! Môj ľude, buď v tejto hodine pokojný! Pretože naisto vedzte: Moja milosť je nad vami a Ja som tieto hodiny a tieto dni plánoval. Moja milosť je nad vami a stále znova vás navštevujem. Ach, že by boli vaše oči otvorené a mohli by ste vidieť dúhu Mojej Zmluvy, rozpätú nad týmto miestom každého času. A nielen to, som prítomný i v oblačnom stĺpe a utáboril som sa okolo pódia a som pri vás a máte hľadieť na Moju nádheru. A hľaďte, Ja som pripravil svadobnú ozdobu Mojej nevesty a už skoro ju v nádhere prijmete. Hodina je blízko. Moje deti, buďte pokojné!“

Pri každej vete a myšlienke tohto proroctva by sme sa mohli zastaviť a zaoberať sa nimi jednotlivo. Boli sme tak radi, že Pán dal pre tieto zhromaždenia také potvrdenie. Veď je to prianie nášho srdca, aby sme boli nájdení jedine vo vôli Božej, pretože práve v týchto dňoch je to tak dôležité, hovoriť len to, čo On povedal, a konať len to, čo On chce. Naším prianím je len byť časťou Jeho plánu a diela v tomto čase. „Už žiadna vlastná cesta, už žiadna vlastná vôľa, veď Ty sám.“

Pán uprostred Svojho ľudu vždy nanovo zjavuje Svoju vôľu skrze SlovoDucha. Potvrdzuje Svoju Zmluvu s nami a navštevuje nás vo Svojej láske a potešuje nás Svojou prítomnosťou. Ako Abrahám sa dozvedáme Božské zasľúbenia a veríme tomu, čo Pán hovoril.

22. 4. 1976 k nám Pán skrze proroctvo hovoril:

Hľa, tak hovorí Pán. Môj ľude, zhromaždený na tomto mieste. Chcem s vami v túto hodinu hovoriť. Nemyslite si, že Ja som len Ten Žehnajúci, nie – veľmi často som sa ukázal ako Sudca a i dnes som tu ako Sudca a hľadím do vašich sŕdc, hľadím do vašich myšlienok ... Mnohí hľadajú jednotu kvôli pozemským veciam, pre pozemské blaho a nie to, čo chcem Ja dať zo Svojho Slova, nie to, čo ich srdce čistí, nie to, čo spája v láske, ale to, čo spája v pozemských veciach. Ale Ja som Boh, ktorý nemá v prvom rade záujem o vaše pozemské blaho, ale mám záujem na tom, aby boli vaše srdcia očistené, a aby ste obdržali pokrm pre svoje duše a aby nastala jednota ducha a nie jednota tela. To hovorí ten Svätý vo vašom strede! ...“

Kto pozná Písmo Sväté vie o nutnosti Božej jednoty v Cirkvi Ježiša Krista. Tá môže nastať len skrze Ducha Svätého na Biblickom základe. Ľudia sa snažia vybudovať si svoju vlastnú jednotu pozemským spôsobom. Mnohí sa nazývajú veriacimi, ale nepoznali, čo Boh Pán v tomto čase koná. Dokonca aj tí, ktorí skrze službu brata Branhama prijali hlbšie osvietenie a poučenie v Slove Božom, sa musia nechať oslobodiť od všetkých vlastných názorov a plne sa podriadiť vedeniu Ducha Svätého. Boží súd a rozsudok začína od domu Božieho. Vykupiteľ je i Sudcom. On stojí pred dvermi (Jakub 5:9). Svetlo a právo Božie musia byť medzi tými Jeho znovu zjavené.

Počas spevu v jazyku, ktorý bol skrze Ducha spievaný v inej reči a potom v našom jazyku, zaznelo:

„Nevesta sa teraz pripravuje do najkrajšej a najjasnejšej nádhery. Veď som ju vyviedol z najhlbšej temnej noci. Ja som ju predsa priviedol na toto miesto, pretože tu sa dnes napĺňa Slovo tejto hodiny. 

Môj služobník je naplnený Mojím Duchom a Slovom a bez ustania používa meč Ducha. Amerika nepoznala, že Moja ruka sa obrátila s požehnaním k tejto krajine, preto ju nechajte ísť.“

Je veľmi dôležité, aby veriaci rozpoznali Božie pôsobenie a zasiahnutí Duchom Svätým boli s vďačným srdcom súčasťou toho, čo Boh teraz koná. Vieme, že Amerika bola požehnaná úplne mimoriadnym spôsobom, ale rovnako vieme, že Boh volá Svojich vyvolených zo všetkých národov, jazykov a národností.

Každá Božia zvesť zasiahla končiny zeme. 15. 1. 1963 povedal brat Branham: „V týchto veciach som bol 15 – 16 rokov, počas ktorých som bol na misijnom poli, zdržanlivý. Teraz však prichádza hodina, v ktorej sa niečo má stať. Zvesť pôjde k inému národu, k inému ľudu. Verím, že Cirkev v Amerike je takmer vyvolaná…“ 

Boh koná čo chce. V Jeho Kráľovstve nemôže nikto zmýšľať národnostne, naopak, od toho musíme byť úplne oslobodení. Jedná sa o to, aby sme poznali, že BohSvoju cestu s tými, ktorí sú Jeho. On používa národ, v ktorom našiel nástroj pre určitý čas, aby vykonal Jeho poverenie a nanovo zvestoval Jeho Slovo a vôľu.

V tomto období je všade zvestované, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Oprávnená je otázka: „Komu sa Pán zjavil? Kde sa preukázal ako povstalý a živý?“ Ešte platí, čo je napísané: „On sa prechádza uprostred siedmych zlatých svietnikov. Z Jeho úst vychádza ostrý, dvojsečný meč.“ 

Meč Ducha je Slovo Božie. Boh hovorí a pôsobí. On zostáva ten istý naveky.

Kráľovstvo Božie nespočíva len v Slovách, ale sa stáva zjavným skrze prítomnosť Pána v moci Ducha Svätého. V Biblii čítame o tom, čo sa dialo medzi apoštolmi a v Cirkvi po vzkriesení a po vyliatí Ducha Svätého. Poznali sme, že ten istý Boh by sa chcel tým istým spôsobom uprostred Svojho ľudu zjaviť i teraz. Preto mávame po kázaní čas na spoločné modlitby, aby sme Pánu dali možnosť v našom strede pôsobiť, ako sa mu to ľúbi.

Nejedná sa o udržiavanie spomienok na to, čo sa stalo pred takmer 2 000 rokmi, ale o to, aby sme my dnes prežili to isté.

Už desať rokov podľa Božieho poverenia kážeme Slovo Božie a duchovne hladujúcim rozdeľujeme duchovný pokrm. Už viac ako 20 rokov prežívame pri nasledovaní Ježiša Krista obdivuhodné vedenie Pána. Od počiatku tejto služby sme zdôrazňovali, že záleží na tom, aby sme mali spojenie k Bohu a boli súčasťou pôsobenia Ducha Svätého. Nedá sa dostatočne vyzdvihnúť, že skutočne veriaci vo svojom čase vždy zo srdca veria zasľúbeniam Slova Božieho a prežívajú ich naplnenie.

Teraz, pred druhým príchodom Krista, musíme všetky proroctvá, ktoré s ním súvisia, zvestovať a vidieť v ich naplnení. Pod pojmom „zvesť konečného času“ má byť zvestovaná celá spásna rada Božia vo svetle prorockého Slova. Božia zvesť je nanovo postavená na svietnik. Ježiš Kristus sa zjavil v každom ohľade ako ten istý.

Počas služby brata Branhama milióny na celom svete pozorovali mimoriadne pôsobenie Božie. Po jeho odchode v decembri 1965 sa posolstvo ako mohutný oheň rozšírilo až do končín zeme. Skrze Božiu milosť a vedenie sme na tom smeli mať účasť. Podľa Božej milostivej voľby a predurčenia existuje vždy zostatok, ktorý pôsobenie Božie vďačne prijíma. Tak prežívame aj teraz, že je medzi ľuďmi veľký hlad po pravom Slove Božom.

Z rôznych smerov viery nám píšu ľudia, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o pôsobení Božom v našom čase. Takým ľuďom nie je žiadna cesta príliš ďaleká, žiadne náklady príliš vysoké, žiadne okolnosti také ťažké, že by neprišli a nepočúvali Slovo Božie. Sú jednoducho zasiahnutí Duchom Božím a chceli by mať účasť na tom, čo Boh teraz podľa Svojho Slova koná.

Pojmom „zvesť konečného času“ nebolo vytvorené nejaké nové učenie alebo smer viery. Len sme zdôraznili Slovo Božie a položili dôraz na veci, ktoré sa stanú teraz, v konečnom čase. Ľud Boží má nárok na to, aby bol informovaný o tom, čo Pán teraz koná. Biblické učenia a hlavne prorocké zjavenie Slova zasľúbené pre náš čas sú nanovo postavené na svietnik. Praví veriaci sa nenechajú zdržiavať. Vidia, poznávajú a smú prežívať, že Božie dielo prichádza v týchto dňoch k záveru a CirkevNevesta je dokončovaná. Je pravda, že všetkými národmi tiahne mohutné volanie k prebudeniu, ale len tí, ktorí patria k ľudu Božiemu, sa nechajú napomenúť Jeho Duchom a prijímajú to, čo im Pán musí povedať. Len ten, kto je z Boha, bude počúvať Jeho hlas. Sám Pán Ježiš povedal: „Moje ovce čujú môj hlas.“ Jeho hlas je hlas Jeho Slova.

Je mojou modlitbou, aby Pán mohol ku všetkým skrze Svoje Slovo hovoriť.

Z príkazu Božieho pôsobiaci
Ewald Frank

❃❃❃❃❃❃❃