Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

Más országok

Prepis Internetového zhrnutia - november 2012 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde. Opäť sa môžeme obzrieť za nádhernými zhromaždeniami, na ktorých sa zúčastnilo viac ako osemsto ľudí, aby počuli Božie Slovo, a Pán požehnal skutočne výnimočným spôsobom. Mnohí mladí ľudia prišli ku Pánu a prijali Krista ako svojho osobného Spasiteľa. Tí, ktorí prišli, aby počuli Božie Slovo, sa radovali z množstva biblických miest, o ktorých sme hovorili a ktoré nám ukazujú, v akom čase žijeme, ukazujú nám zasľúbené Slovo Božie pre tento deň a ako sa v súčasnosti pred našimi očami napĺňajú biblické proroctvá. A ako povedal náš Pán: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ 

Spomenul som aj Matúša 24, Matúša 25, Lukáša 17 – tieto pre nás veľmi dôležité miesta Písma, ktoré hovoria o veciach týkajúcich sa času konca. Ako sme už mnohokrát spomenuli, v Matúšovi 24 náš Pán hovorí o veciach, ktoré nastanú priamo pred Jeho návratom. 

V Matúšovi 25 potom čítame verš 10: „...prišiel ženích, a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“ Potom nasleduje verš 11 a tieto miesta nám prenikajú až do srdca. Verš 10 je skutočne nádherný a je mojim prianím, aby všetci, ktorí veria Slovo Božie, ktorí nepridávajú, nevykladajú, ale veria pravé a originálne Slovo Božie a veria zvesť tejto hodiny, mali účasť v Neveste Kristovej. Keď príde Ženích, len tí, ktorí patria k Neveste, budú pripravení, a to sú tie múdre panny. Ostatné sú tiež panny, ale bláznivé. Toto sa ma skutočne veľmi dotýka. Počujú posledné volanie, „Hľa, ženích ide!“, berú svoje lampy, vychádzajú v ústrety ženíchovi, a predsa sa nedostanú na svadbu, nemajú účasť na vytrhnutí. 

Bratia a sestry, toto nás musí zasiahnuť hlboko do srdca a kladieme si otázku: Budem tam mať účasť? Patrím medzi tie múdre, ktoré tvoria Nevestu, alebo som medzi bláznivými, ktorým Pán bude musieť povedať: „Odstúpte odo mňa.... neznám vás.“ Tieto slová by som nechcel počuť a mám v to dôveru, pretože som prosil môjho Pána a Spasiteľa za vás všetkých, ktorí teraz veríte, ktorí veríte pravé a jediné Slovo Božie a beriete všetko, čo povedal Boží prorok, William Branham, späť do Slova Božieho, vy musíte byť súčasťou Nevesty Slova. 

A toto je celé Slovo, úplné zjavenie Ježiša Krista, a brat Branham mnohokrát povedal, že ktokoľvek by k tomuto Slovu pridal alebo od neho zobral... Overte si, koľkokrát brat Branham vyslovil tento výrok v súvislosti so Zjavením 22. A potom si porovnajte, koľko vecí sa hovorí a pridáva, ktoré nie sú v Slove Božom.  Hovoriť môžete jedno, a pritom konať niečo iné. A ak ideme z krajiny do krajiny, z mesta do mesta, nájdeme jednu skupinu, štyri skupiny, deväť skupín, a pritom všetky tvrdia, že veria zvesť, a všetky vykladajú to, čo brat Branham povedal, svojím vlastným spôsobom, majú vlastných nasledovníkov, a pritom stále tvrdia, že veria zvesť. 

Bratia a sestry, musím sa k tomu postaviť veľmi vážne vzhľadom na Božie povolanie a vysloviť, že mnohí v skutočnosti nie sú vo zvesti, ale skôr v zmätku.  Boh poslal Svojho proroka, ktoré som desať rokov osobne poznal, viezol sa s ním v jednom aute, jedol pri jednom stole, bol na jeho zhromaždeniach v Nemecku a v USA, ako aj u neho doma. Milovaní bratia a sestry, túto zvesť som sledoval od roku 1958 a každé kázanie nášho brata mi bolo zaslané do Nemecka. Vyrástol som so zvesťou a vo viacerých stretnutiach s bratom Branhamom. Ó, môj Bože na nebesiach, čo sa to stalo so zvesťou, ktorú nám Boh dal prostredníctvom zasľúbeného proroka, aby nás zaviedol späť do Slova Božieho. 

Milovaní, nebudem hovoriť príliš dlho, ale cítim bremeno na svojom srdci. Návrat nášho Pána je tak blízko, že takmer môžeme počuť Jeho kroky. A my veríme tomu, čo hovorí Sväté Písmo. Náš Pán sa vráti a vráti sa veľmi, veľmi skoro. Všetky veci, ktoré sa teraz dejú na zemi, poukazujú a nielen to, ale aj jasne a zreteľne hovoria o tom, že nežijeme len v čase konca, ale na konci času konca. A táto posledná zvesť dosahuje všetky končiny zeme. Náš Pán išiel, aby nám pripravil miesto (Ján 14), a zasľúbil, že sa vráti, a pred svojím návratom poslal posla. Ako len rád počujem z úst brata Branhama, keď hovorí o tom, čo sa stalo 11. júna 1933: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Toto sa deje práve teraz. 

Po odchode brata Branhama som zvesť, ktorá mu bola daná skrze Božské zjavenie, na svojich nohách niesol do viac ako 150 krajín. Z milosti Božej môžeme teraz prostredníctvom internetu dosiahnuť celú zem. Napĺňa sa tak Slovo: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ Nič nepridávame, ale všetko nechávame v originálnej podobe. William Branham nepriniesol nové náboženstvo, William Branham nezmenil ani jediné Slovo Božie. William Branham, a to opakujem, mnohokrát povedal, „Ak pridáte, ak zmeníte, ak odoberiete, bude vzatý váš podiel zo stromu života.“ 

Zostávajte pri Slove Božom a pamätajte na Matúša 25. Prvá skupina vojde na svadbu, druhá bude klopať na dvere. V ktorej budete vy? Rád by som vás videl v prvej skupine. Nech vás Boh žehná, kdekoľvek na zemi sa nachádzate, a nech sa všetci pripravíme na skorý, veľmi skorý príchod nášho Pána a Spasiteľa. Amen.