Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Věř jen tomu TAK PRAVÍ PÁN / Ewald Frank

1. Předmluva
Dění kolem Williama Branhama (1909-1965) Je nejen samo o sobě neobyčejně zajímavé, nýbrž ani je nelze v naší době k ničemu přirovnat. Nemusíme si položit otázku, čeho Bůh službou tohoto muže zamýšlel ve Svém věčném plánu dosáhnout?

Bratr Branham byl vysloveně prostým mužem, od,mnohých však ctěn a milován. Pomazání Ducha Svatého na něm spočívalo. Měl to „Tak praví PÁN”, které Bůh stále potvrzoval s božskou přesností, jak to odedávna činil při Svých prorocích, bratr Branham působil stejnou silou z Boha k uzdravování nemocných a kříšení mrtvých, kterou dal tehdy Ježíš, Pán Života, apoštolům (Mat. 10:1-8). Tisíce jich vydalo svědectví, že byli modlitbou uzdraveni od rakoviny, slepoty a každého druhu nemoci.

Služba tohoto muže nebyla však nikterak omezena jen na uzdravování nemocných, nýbrž přinesl poselství pro tuto generaci poslední doby, – zjevení, aby bylo pomoženo Nevěstě Kristově, aby se sama připravila v těchto posledních dnech, myslím, že je pravdou, říká-li se, že ode dnů apoštolů nikdo více neuctil Pána Ježíše svým posvěceným životem, svým učením a svojí službou, jako bratr Branham. Jestliže PÁN sám takovým způsobem potvrzuje, potřebuje pak služebník PÁNĚ ještě lidského potvrzení?

Tato bratrem Frankem psaná brožura není pokusem potvrdit bratra Branhama, byla napsána, aby bylo pomoženo hledačům pravdy, obzvláště tem, kteří si přejí vidět život a službu tohoto muže správným způsobem z hlediska Písma. Protivník, který ustavičně maří záměr Boží, pokusí se i zde, jako všude, mezi děti Boží našíti různice a zmatek. Takovému zmatku a takovým nedorozuměním musí být čeleno. Tato brožura má být každému upřímnému Božímu dítěti opravdovou pomocí.

Je mojí výsadou, že znám bratra Franka již mnoho let. Je kazatelem, který byl činným v díle PÁNa v 25 zemích různých kontinentů. Ze všech Evropanů je k tomu nejspíše nejlépe způsobilý, aby napsal tuto brožuru, neboť bratra Branhama dobře znal a často zažil tuto Bohem požehnanou službu. Současně byl – zeměpisné řečeno – vzdálen dostatečně daleko od ohniska v Americe, aby si utvořil vyrovnaný a věcný úsudek služby, která se měla stát mnohým tak velmi významnou. Kéž by bylo toto krátké vysvětlení všem k velkému požehnání.


Prof. Dr.Leon Long

t.č. docent na Universitě exetu

Conţinut 1 2 3 4 5