Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Prepis internetového video zhrnutia - jún 2012 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z Medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Vzdávame chválu Bohu za tieto mimoriadne zhromaždenie, na ktorých sme mali účasť, a na slávu Božiu môžeme povedať, že sa ich zúčastnili ľudia z celej Európy, ako aj z rôznych mimoeurópskych krajín, niektorí cestovali autom 1 650 km, aby mohli mať s nami účasť na týchto zhromaždeniach.

Na slávu Božiu tiež musíme povedať, že Slovo sa stáva stále vzácnejším, spolu so zjavením, ktoré nám Boh ten Pán daroval skrze otvorenie siedmich pečatí. Je nám známa služba brata Branhama, poznáme zasľúbené Slovo Božie pre náš čas, teraz však máme aj účasť pri tom, čo Boh práve koná. A tí, ktorí vedia o poverení brata Branhama, budú zároveň plne rozumieť tomu, čo mu bolo povedané 7. mája 1946 o tom, že prijme dar Božského uzdravovania a ponesie ho k národom sveta. Týmto mimoriadnym darom uzdravovania upriamil pozornosť na Slovo Božie, ktoré mu bolo zjavené. Avšak už v roku 1933 bolo bratovi Branhamovi povedané: „Zvesť, ktorá ti je daná, predíde druhému príchodu Krista.“

Najskôr bolo toto poverenie potvrdené Bohom v rôznych národoch, kdekoľvek brat Branham kázal, a za tým nasledovalo otvorenie siedmich pečatí, ktoré nás vedie priamo do Svätyne svätých, kde Boh zjavil Svoje Slovo. A v pravde môžete povedať, že truhla zmluvy bola otvorená.

Počas týchto zhromaždení sme čítali obzvlášť miesta z 3. Mojžišovej, 14. a 17 kapitoly, ktoré poukazujú na to, že všetko musí byť pod krvou, a zároveň pod pomazaním olejom.

Bratia a sestry, brat Branham hovoril na tému „znamenie“ v dvoch zvláštnych kázaniach. V dňoch Mojžiša bola znamením krv, ktorá musela byť natretá na dvere, čo znamená, že najskôr musel byť zabitý baránok, prinesená obeť, aby bola k dispozícii krv, ktorá mohla byť natrená naľavo, napravo a nad vchod do príbytku. A Pán povedal: „Keď uvidím znamenie, preskočím vás, nič sa vám nestane.“ Prvorodení tak boli ušetrení.

Milovaní bratia a sestry, keď čítame 14. kapitolu 3. Mojžišovej, nachádzame tam niečo skutočne mimoriadne. Obeť musela byť prinesená na Bohom určené miesto. Nikto nemohol obetovať tam, kde si zmyslel, ale Boh mal Svoj poriadok – čo, kde a kedy sa malo konať. Ako čítame v 3. Mojžišovej 14, obzvlášť vo verši 14, po vykonaní obete musel kňaz vziať z krvi a dať ju na pravé ucho, na palec pravej ruky a na palec pravej nohy, aby bolo celé telo dané pod preliatu krv, pod obeť, a tak bolo celé telo, od vrchu až po spodok, obetované, t. j. stalo sa obeťou pre Pána... preto už nepatríte viac sami sebe, Pán vás vykúpil, patríte Jemu. Ak sme pod krvou, už nie sme sami svoji v duchu, ale naše ucho, naša ruka a naša noha, čokoľvek k nám náleží... počujeme, čo Duch hovorí zborom, konáme, čo hovorí Slovo Božie, kráčame po cestách Božieho Slova. A keď potom čítame ďalej, v tej istej kapitole, v 28. verši, to isté ucho, palec na ruke a palec na nohe museli byť pomazané... a to je to znamenie, že táto osoba je vykúpená a je posvätená Všemohúcemu Bohu, telo, ktoré bolo vykúpené, sa teraz nachádza pod vedením Svätého Ducha.

Bratia a sestry, robíme dobre, ak dávame pozor na to, čo nám Duch hovorí. Nielen vyznanie našimi ústami, keď hovoríme, že máme znamenie, veríme Slovo, máme pomazanie... pomaly, prosím, vráťte sa späť k Slovu Božiemu a skúmajte sa, či je to len vyznanie ústami, alebo či je to skutočne realita: Si pravým dieťaťom Božím? Je tvoj život pod krvou? Prijal si pomazanie Svätého Ducha? Si pokrstený Svätým Duchom, ako sa to stalo v deň Letníc? Milovaní, keď čítame 3. Mojžišovu, kapitolu 17, vidíme, že Pán dal príkaz, že nikto nesmel priniesť obeť, kdekoľvek si zmyslel, ale musel prísť na Bohom určené miesto. A tí, ktorí neprišli ku vstupu do Svätyne svätých, zostali pod prekliatím, hoci priniesli obeť. Toto je veľmi dôležitá vec. Všetky veci sa musia diať podľa Slova Božieho. Pokiaľ niečo nie je podľa Slova Božieho, nie je to vo vôli Božej. Prosím vás, aby ste čítali 3. Mojžišovu, 17. kapitolu v modlitbe a prosili Pána, aby k vám hovoril a zjavil to, čo čítame v trinástich kapitolách listu Židom, o mužoch Božích zo Starého zákona, o tom, že Kristus bol tým pomazaným, o tom, že On ako najvyšší kňaz vošiel do Svätyne svätých, a že dal zasľúbenie a zopakoval ho, tak ako povedal Ján Krstiteľ: „Ja vás krstím vodou a vy máte byť pokrstení Svätým Duchom.“ Prosím, porozumejte, že tí, ktorí sú pod krvou, musia byť pomazaní, musia byť posvätení Všemohúcemu Bohu, pretože len tak sa môžeme stať chrámom Živého Boha, len tak môže byť zjavená moc Božia.

Milovaní bratia a sestry, som skutočne vďačný za to, čo Boh vykonal v našom čase. Ako viete, poznal som brata Branhama desať rokov a som očitým svedkom jeho služby. Všemohúcemu Bohu som vďačný za to, že neexistuje žiadne nedorozumenie, čo sa týka brata Franka a zvesti tejto hodiny, ani žiadne nedorozumenie, čo sa týka brata Franka a toho, čo hovorí Písmo. Z milosti Božej existuje úplná zhoda medzi Písmom, zvesťou tejto hodiny a službou, ktorú mi Boh zveril a s ktorou som podľa Pánovho poverenia išiel ku všetkých národov na zemi. Prežili sme nádherný víkend, zhromaždilo sa tu takmer tisíc ľudí, mnohí boli pokrstení a Pán konal svoje dielo.

Nech vás náš Boh požehná a je s vami, nech ste kdekoľvek. Príchod Pánov je blízko. Maranatha, Pán prichádza. Prajeme vám Božie požehnanie v Ježišovom svätom mene. Amen.