Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Internetové zhrnutie - august 2006 / Ewald Frank

Jazyk: slovensky

Jiné jazyky
Milí priatelia, drahí bratia a sestry v Kristu,

pozdravujem vás v tom drahom mene nášho Pána. Spomíname na veľmi požehnaný víkend, v ktorom sme zdieľali Božie Slovo s mnohými ľuďmi, ku ktorým sa pridali viacerí z celého sveta prostredníctvom Internetu, aby mohli počuť a mať účasť na učiteľskej službe, ktorú nám Boh z milosti daroval.

Keď hľadíme na veci, ktoré sa v súčasnosti dejú, predovšetkým v Izraeli, Libanone, Sýrii a Iráne a v celej tejto oblasti, čoraz viac si uvedomujeme, že biblické proroctvo, ktoré bolo v minulosti predpovedané, prichádza teraz k svojmu naplneniu. Musíme preto povedať, že nežijeme len v konečnom čase, ale priamo na konci tých vecí, ktoré sa musia stať pred a v čase návratu Krista. Čo sa týka Cirkvi – Nevesty, musíme sa vo všetkých veciach vrátiť k biblickému vzoru. Jednoducho neexistuje iný spôsob, ako dosiahnuť dokonalosť, ani iný spôsob, ako sa stretnúť s Pánom bez škvrny a vrásky, než ten, že sa vrátime k Božiemu Slovu, k pravdivému biblickému vzoru a k takým prežitiam s Bohom, aké mali naši bratia a sestry na samom počiatku.

Skutočné obrátenie, naozajstné obnovenie Duchom Svätým, znovuzrodenie, naplnenie Duchom Svätým, pomazanie, a samozrejme, potom, ako prijmeme Slovo pravdy, máme a musíme byť zapečatení Duchom Svätým ku dňu nášho vykúpenia.

Čas sa kráti a je stále vážnejší. Z Božieho Slova rozumieme, že pred skončením dňa spásy musel prísť prorok a pred dňom súdu nastane deň Pánov. Chápeme tiež, že brat William Branham bol muž od Boha poslaný, pravdivý prorok, ktorého službou bolo potvrdené to, čo Boh zasľúbil vo svojom Slove – pošlem vám proroka Eliáša a ten napraví všetko. Napravenie znamená návrat na pôvodné miesto a ja verím tomu, že potom, ako bol brat Branham na konci decembra 1965 vzatý k Pánovi, ma Boh nebies ustanovil, aby som tú istú zvesť, v súlade s Božím Slovom a bez jediného výkladu, niesol do celého sveta. Uvedomujeme si, že každý výklad nás oddeľuje od vôle a Slova Božieho a podriaďuje nás vôli nepriateľa, ako sa to udialo v záhrade Eden s Evou.

Nemôžeme dnes zachádzať do podrobností, ale to, čo by ste si, milovaní bratia a sestry, mali prečítať, je nasledujúci text z 2. listu Timoteovi, kap. 4, ktorý spomínam aj v mojej nasledujúcej brožúre, začnime teda najskôr kapitolou 4, „Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas”, ale predovšetkým posledné dva verše z 2. kap. v 2. liste Timoteovi: „ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu.“ A teraz prichádza ten najdôležitejší verš: „a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.“  Ak si prečítate, čo apoštol Pavol písal Timoteovi o tých bratoch, ktorí vystupujú s bludnými učeniami, keď napríklad niektorí tvrdili, že vzkriesenie už nastalo, a tak sa odklonili od pravdy, veriac klamstvu, čím sa odpojili od pojiva života spájajúceho nás s Bohom a vydali sa vôli nepriateľa, ktorú vždy nachádzame vo výkladoch. A Boh povedal, „Na počiatku bolo Slovo“ – a Boží život je v Slove, zárodok života je v Slove. A to Slovo musí byť zasiate do našich sŕdc a život, ktorý je v Slove, musí vzísť.

S ohľadom na Izrael, milovaní, sledujeme veľmi podrobne vývoj situácie, a preto by som rád prečítal z proroka Ámosa, posledné dva verše z 9. kapitoly: „A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia spustlé mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad a budú jesť ich ovocie.Verš 15: „A tak ich zasadím na ich zemi a nebudú viacej vykorenení z povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Boh.“ Izrael je v zasľúbenej zemi, Izrael sa navracia do zasľúbenej zeme zo 143 krajín a už nikdy viac z nej nebude vytrhnutý. Ale na Izrael čaká niečo, čo sa nám nepáči, avšak musí sa to stať … bude uzavretá zmluva medzi Rímom a Izraelom a susednými arabskými národmi obklopujúcimi Jeruzalem a Izrael, pričom táto zmluva sa bude týkať Jeruzalema. Chcel by som vám prečítať, čo sa stalo v roku 1947, keď bola vyhlásená rezolúcia OSN č. 181, ktorou sa Vatikán spolu s Írskom, Portugalskom, Španielskom a Talianskom, katolíckymi krajinami Európy, snažili dostať Jeruzalem pod Rím, pod Vatikán. Môžete si ju prečítať, je to otvorený list, dokument z minulosti. To, čo sa snažili dosiahnuť v roku 1947 predtým, ako bol vyhlásený štát Izrael v máji 1948, sa stane v blízkej budúcnosti.

Nemôžeme zachádzať do podrobností, milovaní, ale niečo sa deje a budeme o tom musieť písať, aby sme vás informovali, že keď vidíme, ako sa všetky tieto veci uskutočňujú, mali by sme vedieť, že návrat nášho milovaného Pána a Spasiteľa sa veľmi blíži.

Nech na vás spočinie požehnanie Všemohúceho Boha, nech ste časťou Cirkvi Nevesty v tomto čase, nech môžete počuť, čo Duch hovorí zborom.

Zdravíme vás z Misijného centra v nemeckom Krefelde. Ako som už spomenul, na zhromaždeniach počas minulého víkendu bola zastúpená celá Európa, pridali sa k nám ľudia z viac ako 15 krajín a veríme, že aj vy ste s nami spojení v Slove, v Duchu a vo vôli Božej.

Nech vás ten Všemohúci požehná vo svätom mene Pána Ježiša. Amen.