Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.“

(Žd 13:8)

OBEŽNÝ LIST apríl – máj 2019

Veľmi srdečne zdravím všetkých bratov a sestry po celom svete v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista miestom z Písma z 2. Petrovej 3:9:

„Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu.“

Zasľúbený návrat Krista bol hlavnou témou v časoch apoštolov a je hlavnou témou pre všetkých biblicky veriacich aj dnes. Keď Pán v Matúšovi 24:1-3 predpovedal zničenie chrámu, položili mu učeníci 3 rôzne otázky:

1. Kedy to bude?
2. Čo bude znamením Tvojho príchodu?
3. … a skonania sveta?

V prvom liste Korinťanom 15 apoštol písal o prvom a druhom vzkriesení a vysvetlil:

„Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za Jeho príchodu, potom koniec …“ (1Kor 15:22-24) Sväté Písmo opisuje rôzne príchody, ale len jeden „návrat“ Krista (Jn 14:1-3).

Skutky apoštolov 3 zdôrazňujú, čo sa musí stať s každým jedno­tlivcom pred zasľúbeným návratom Ježiša Krista: „A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša …“ (Sk 3:19-21) Úplné odpustenie hriechov a absolútne ospravedlnenie vierou v dokonanom vykúpení musí každý jednotlivec osobne prežiť tak, aby mohol Pán poslať časy občerstvenia. Duchovné prebudenie a obnovenie, ktoré dal Boh Pán Svojmu ľudu skrze vyliatie Svätého Ducha na začiatku, bolo zasľúbené pred návratom Pána aj nám.

„… ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých Svojich svätých prorokov od veku.“ (Sk 3:21) Návrat Ježiša Krista môže nastať, až keď bude teraz na záver kázaná tá istá zvesť, aká bola zvestovaná na začiatku. Takže nejde len o občerstvenie a prebudenie skrze Božieho Ducha, ale o úplné napravenie všetkých veci v Cirkvi tak, ako to bolo v učeniach a živote na začiatku v prvotnej Cirkvi.

Content 1 2 3 4 5 6 7