Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.”

(Žd 13:8)

OBEŽNÝ LIST záver roka 2018

Mnoho rokov v službe môjho Pána
v blízkych mestách i ďalekých krajinách

Hlavná téma: Posledná zvesť pred návratom Krista

Veľmi srdečne zdravím všetkých na celom svete v mene nášho Pána Ježiša Krista miestom z Písma v 1. Tesaloničanom 3:13:

„…aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými Jeho svätými.“

Hneď v ďalšej kapitole apoštol vo veršoch 13 až 17 opisuje, ako nastane Kristov druhý príchod: „Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.“

„Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“ Veliteľský povel, hlas, zvuk trúby zaznejú v čase vzkriesenia, premeny a vytrhnutia.

Teraz, na konci času milosti, znie polnočné volanie všetkým veriacim: „Hľa, Ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ (Mt 25:5) Čistá zvesť Slova predchádza druhému príchodu Krista.

Posledná zvesť zaznieva už mnoho rokov. Jeho príchod však bude náhly, to povedal Pán sám: „Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ Stane sa to „…razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.“ (1Kor 15:51 – 52)

Pavol v rôznych listoch presne opísal, ako táto veľká udalosť nastane a čo sa v tom čase bude diať. Všetci apoštoli sa vo svojich listoch odvolávali na druhý príchod Krista. V 1. Tesaloničanom 5:23 apoštol túto tému uzavrel a ešte raz zdôraznil: „A On sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.“

V našom čase Boží muž William Branham zmienil prípravu Nevesty Krista 1 400-krát v súvislosti s vytrhnutím. Činil to tak v priamom poverení Pána. Skrze jeho mimoriadnu službu malo byť najprv v Cirkvi všetko znovunapravené a privedené do správneho stavu. Takto znie zasľúbenie pre náš čas: „A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda príde prv a napraví všetko…“ (Mt 17:11, Mk 9:12)

Táto najdôležitejšia udalosť na konci času milosti bola v priebehu mnohých rokov mojej služby súčasťou môjho zvestovania. Ako so všetkými biblickými učeniami, tak aj v súvislosti s touto témou prijímam len to, čo je napísané v Biblii. Rozhodne odmietam akékoľvek výklady. Čas veľmi pokročil a zasľúbený návrat (Jn 14) nášho Pána a Spasiteľa je veľmi blízko. Teraz ide o plné znovunapravenie (obnovenie, znovuvybudovanie) na biblickom základe a o prípravu na slávny deň Krista vo viere a poslušnosti (Fp 1:6).

Pavol, ktorý zvestoval Slovo v Božom poverení, vyzval verných vo Filipách: „…držte sa pevne Slova života mne na chválu v deň Kristov, že som nadarmo nebežal ani nadarmo nepracoval.“ (Fp 2:16 podľa nem. prekladu) Ja teraz v Božom poverení vyzývam k tomu istému všetkých biblicky veriacich vo všetkých národoch a jazykoch.

V Zjavení 19:7 spieva veľký zástup, ktorý bol vytrhnutý zo zeme: „Radujme sa a plesajme a vzdajme Jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a Jeho manželka sa prihotovila.“ V Matúšovi 25:10 stojí: „…a tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“

Žijeme v najdôležitejšom čase pred druhým príchodom Krista, preto musí byť stále znovu povedané, aby tomu všetci praví biblicky veriaci mohli veriť: 11. júna 1933 sa stalo niečo mimoriadne. Keď mladý kazateľ William Branham krstil veriacich v rieke Ohio, zaznel z neba hlas a zostúpil nadprirodzený svetelný oblak viditeľný pre všetkých, ktorí boli prítomní. Potom zaznel mocný hlas: „Tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Brat Branham sa na túto udalosť osemnásťkrát odvolával v rôznych kázaniach a zdôraznil: „Nie ja som predchodcom, ale zvesť bude predchodcom.“

Pôvodné poverenie a jeho znenie boli neskôr úplne sfalšované ľuďmi v USA, ktorí oslavujú Branhama, a je podávané takto: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný, aby si predišiel Jeho druhému príchodu.“

Muž poslaný od Boha zvestoval všetky biblické učenia, áno, zvestoval celú Božiu radu, aby mohlo byť všetko v Cirkvi Ježiša Krista privedené do pôvodného stavu. Zdôraznil, že jeden večný Boh sa zjavil ku našej spáse ako Otec v nebesiach, vo Svojom jednorodenom Synovi na zemi a skrze Svätého Ducha vo Svojej Cirkvi. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so Sebou (2Kor 5:19; 1Tim 3:16).

Brat Branham kázal plné evanjelium, ako to činili i Peter a Pavol v ich čase, a správne porozumel veľkému povereniu v Matúšovi 28:19, kde ide o meno, v ktorom má byť krstené, v Markovi 16:16, kde ide o vieru, ako aj v Lukášovi 24:47, kde ide o odpustenie hriechov. Kázal odpustenie hriechov skrze obetovanú krv Krista, ako to Peter prikázal v prvom kázaní v deň Letníc pod vedením Svätého Ducha: „Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov…“ Vtedy 3 000 prítomných uverilo prvému kázaniu po vyliatí Ducha a nechalo sa pokrstiť (Sk 2:14 – 41).

V prvých dňoch pôvodnej Cirkvi boli všetci veriaci, či už to boli Židia, Samaritáni alebo pohania, pokrstení v mene Pána Ježiša Krista (Sk 8:16, 10:48). Aj učeníci Jána Krstiteľa boli pokrstení rovnakým spôsobom: „Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša.“ (Sk 19:5) Trojičná forma krstu je Biblii plne cudzia – bola zavedená až Atanáziom v 4. storočí.

Contenuto 1 2 3 4 5 6