Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny
Nedeľa 4. 12. 2016, Krefeld, Nemecko

„Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“ [Žd 4:14-16]

Milujem Ho, milujem Ho,
pretože On prv mňa miloval
a vykúpil ma na dreve kríža Golgoty.

Sme Pánovi vďační, že tu opäť môžeme byť, aby sme počuli Slovo Pánovo. Ako už bol zdôraznené, nie aby sme počuli Slovo človeka, ale to „Tak hovorí Pán!“ Slova Božieho.

Najprv pozdravy. Máme tu na návšteve brata Eliho z Kanangy a brata Moisa z Kinshasy a mnohých iných bratov, ktorých všetkých srdečne vítame. Ak máte odovzdať pozdravy, tak sa cíťte slobodní a príďte dopredu odovzdať pozdravy potom, čo prečítam pozdravy od tých, ktorí nám napísali alebo zavolali. Sme radi, že tu je dnes brat Müller, brat Daniel, brat Kukačka. Boh vám požehnaj a všetkých bratov, ktorých Boh požehnal a postavil ku požehnaniu. Nech sú požehnaní aj všetci v celom svete.

Máme mimoriadne pozdravy z Havany na Kube. Boh koná veľké veci a sme za to veľmi vďační.

[pozdravy]

Všetci bratia srdečne zdravia a my sme vďační. Včera boli problémy [s prenosom cez internet] len na začiatku, ale hneď potom to už šlo dobre. Hneď po zhromaždení prišli z celého sveta správy, že všetci dobre počuli.

Včera som aj podal krátku správu o tom, čo Boh konal v Pakistane. Nebolo to len to veľké zhromaždenie na štadióne s 3 000 ľuďmi. Dnes ráno prišiel brat Michael a oznámil mi výsledok zhromaždenia bratov: 57 kazateľov zvesti vyhlásilo, že odteraz nepobežia za nejakými výkladmi, ani ich nebudú zvestovať, ale že sú vďační, že boli privedení späť k Božiemu Slovu.

Vrchol nastal v jednom z najväčších letničných zborov, kde kazateľ vyhlásil: „Oddnes verím vo zvesť, verím, že William Branham bol Bohom poslaný prorok.“ Bratia a sestry, výsledok bol priamo vidieť a počuť! Keď je Božie Slovo zvestované z presvedčenia, tak sú aj tí, ktorí počúvajú, presvedčení a vedia, že toto je deň, ktorý Pán učinil pre nich [Ž 118:24]. Sme jednoducho vďační za mocný výsledok týchto štyroch dní, ktoré stačili na to, aby Boh prišiel ku Svojmu právu a mohlo byť zvestované Slovo hodiny, áno, celá rada nášho Boha.

Môj milovaný brat a prekladateľ, brat Taty, mi podal krátku správu o tom, čo Boh učinil v Guadeloupe. Opäť štyri dni stačili na to, aby boli požehnaní mnohí ľudia na celej zemi. Tu stojí: „Boli pripojení a počúvali ľudia v 47 krajinách v 306 mestách – spolu 1448 pripojení.“ Potom sú vypísané krajiny, ktoré boli pripojené.

Bratia a sestry, iste si dokážete predstaviť, aká vďačnosť je v mojom srdci, pretože viem aj to, že už viac nemám 38 rokov, ale o pár dní 83. Máme možnosť niesť Božie Slovo do celého sveta, či už ho zvestujeme tu, v Zürichu, Paríži alebo Guadeloupe, alebo kdekoľvek inde na zemi, všade môžu všetci vidieť a počuť spolu s nami. Všemohúcemu Bohu buď chvála a česť! Vpravde, toto je deň, ktorý Pán učinil, aby zaznelo posledné volanie, a preto učinil možným, aby toto volanie skutočne dosiahlo celý svet a všetci mohli počuť a vidieť.

Nech verný Boh požehná všetkých bratov, ktorí teraz prekladajú, a daruje im správne slová. Oni nemajú čas na premýšľanie, pretože hneď prichádza ďalšia veta a musia prekladať. Boh vás požehnaj. Oni prekladajú do 12 jazykov a všetci na celej zemi môžu počúvať spolu s nami a my ich odtiaľto zdravíme. Sme zhromaždení s viac ako 1 000 ľuďmi nielen tu v hlavnej sále a v jedálni, ale Boh sa postaral o to, aby bola pravá Božia zvesť zvestovaná krištáľovo jasne a tí, ktorí majú uši, aby počuli, čo Boh zborom hovorí.

Dve veci ma včera a dnes premohli: Náš milovaný brat Mbiye z Konga mi zavolal a poslal e-mail a ukázal, ako sa tam schádzajú stovky a stovky ľudí – nie tak pohodlne ako tu u nás, ale na zemi, na dekách stovky počúvajú aj dnes v tých najjednoduchších podmienkach. Oni však zďaleka prichádzajú v tisíckach, aby počuli Slovo hodiny. Či snáď nie je napísané, že Boh pošle hlad počuť slová Pánove? [Am 8:11]

Spojili ma aj s bratom Jean-Claudom, ktorý, ako viete, mal silnú mŕtvicu a už viac nemohol hovoriť a bol na tom skutočne veľmi zle. A v tomto rozhovore som s ním bol spojený a on mohol zreteľne hovoriť, zaželal mi Božie požehnanie a prosil ma o to, aby som pozdravoval celé zhromaždenie. Je jednoducho nádherné, že Boh stojí za Svojím Slovom a stále znova ho potvrdzuje.

Ako ďalšie prišlo prekvapenie: Naša posledná brožúra „Biblia“ vyvolala veľký ohlas a v rôznych jazykoch prichádzajú stále znova objednávky. Včera som počul, že je dostupná aj v holandčine, jazyku našich susedov. Dnes ráno prišli tri sestry z Holandska, predstavili sa a povedali: „Sme presvedčené, že Boh bude teraz v našej krajine konať veľké veci.“ Boh je veľký a Jeho Slovo má zaznieť všetkým národom a jazykom. Sme o tom skutočne presvedčení.

Obzvlášť všetkým, ktorí… a to hovorím v pokore, nie aby som súdil… uprostred zvesti v poslednom roku v súvislosti s voľbami v USA nahlas zvestovali: „Teraz sa naplní posledné proroctvo brata Branhama, ktoré dal v roku 1933, a bude zvolená Hillary Clinton.“ Tak to kázali pred voľbami tento rok. Všetci uprostred zvesti to tak kázali. Oni však nečítali ďalej, že brat Branham priamo potom povedal: „Nie prezidentka, ale rímskokatolícka cirkev dostane v našej krajine moc.“ A to skutočne musíme čítať a nielen prvú časť. Teraz však pomaly menia názor. My z celého srdca veríme, že čas tak veľmi pokročil, že všetci, ktorí prepadli vlastným výkladom, dostanú orientáciu späť ku Slovu a budú veriť tak, ako hovorí Písmo.

Prosím, cíťte sa všetci v našom strede dobre a buďte požehnaní v mene Pánovom. Vy predsa viete, keď sa prekladá, tak nemôžeme kázať tak rýchlo ako v 70. a 80. rokoch. Niekto mi povedal: „Brat Frank, v 70. a 80. rokoch si mocne kázal, ale teraz…“ Nie! Slovo je mocné aj dnes a prekladatelia potrebujú čas, aby podávali ďalej to, čo je zvestované. Prejdime hneď ku preberaniu Slova a na záver môžu prísť bratia dopredu, odovzdať pozdravy a modliť sa s nami.

V úvodnom Slove sme čítali z listu Židom 4 a ja ešte raz prečítam to, čo je napísané predtým a potom – od verša 11:

Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti.“

Tu máme kľúčové slovo – neviera a neposlušnosť. Kto neverí, ten nemôže byť poslušný. Len ten, kto Slovu verí, ho môže poslušne nasledovať. Tu je napísané, že nemáme nasledovať príklad neviery. Prosím, raz a navždy pochopte: Neposlušnosť je ako hriech čarodejníctva! [1Sam 15:23] Človek sa dostáva do väzby, z ktorej sa nedostane von. Verte, ako hovorí Písmo, a uvidíte pravicu Pána vyvýšenú! Každé Božie Slovo, každé Božie zasľúbenie, je vierohodné. Izraelský národ nám zanechal varovný príklad: Z dôvodu ich neviery a neposlušnosti mnohí nedosiahli cieľ a nevošli do zasľúbenej zeme! Čo im bolo platné úžasné mocné vyjdenie z Egypta a prechod suchou nohou cez Červené more – jeden vodný múr na jednej strane a druhý múr na druhej strane – ak potom prišla neposlušnosť? Keď brat Borg čítal Slovo z 1. Korinťanom, tak mi šlo k srdcu – varovný príklad, nepadnúť skrze nevieru a neposlušnosť, ale dosiahnuť cieľ! Bratia a sestry, verte mi to, povedal som Pánu: „Chcel by som Tvoje Slovo zvestovať tak, aby mu všetci mohli veriť a aby sme spoločne dosiahli cieľ. Tu máme varovný príklad neviery. Nech nám Boh daruje milosť vidieť, čo viera so sebou prináša. Vojdenie do zasľúbenej zeme. A ako povedal Boh [Joz 1:3]:

„Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám…“

A ďalej vo verši 12 v liste Židom 4:

„Lebo Slovo Božie je živé a účinné [pôsobiace]…“

Pôsobiace! Božie Slovo mocne pôsobí v nás všetkých, ktorí mu zo srdca veríme! A ako stojí napísané ďalej:

„…a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov…“

Preniklo u teba a u nás až do duše a ducha, špiku a kostí? Žeby sme boli jednoducho preniknutí Božím Slovom. A na záver stojí:

„…a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.“

A potom príde verš 14:

„Keď teda máme takého veľkého Veľkňaza…“

Krv je ešte stále na tróne milosti! Aj o tejto veci existuje učenie, že Baránok opustil trón milosti, keď vzal knihu, aby otvoril pečate. Krv ostáva na tróne milosti, až kým neprejdeme od viery k realite. Prečítam vám zo Zjavenia 12, že zástup premožiteľov skrze krv Baránka premohol – aby som to povedal v budúcom čase – premôže. Zjavenie 12:10 a 11:

„A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou Jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.“

A teraz to príde:

„A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“

Jednoducho nádherné: Krv Novej zmluvy ostáva až do dokonania Cirkvi Novej zmluvy, až kým nebude vzatá do slávy.

Čo sa týka zvesti, chcel by som čítať z Lukáša 1 niekoľko veršov, aby sme si ukázali, čo má Boh v úmysle a čo vtedy skrze službu Jána Krstiteľa učinil a čo sa z milosti deje teraz skrze poslednú službu. Po tom, ako je o Jánovi Krstiteľovi oznámené, že bol naplnený Svätým Duchom od narodenia, stojí vo verši 16:

„A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.“

Von zo všetkého, čo sa vtedy konalo – mali náboženstvo, slávili sobotu, prinášali obete, spievali žalmy, ale prechádzali pomimo Boha a nepoznali deň milostivého navštívenia. Potom však prišiel muž poslaný od Boha s Božou zvesťou, aby Pánu priviedol dobre pripravený ľud. Vyviesť ľudí, ktorí boli v náboženstvách, v tomto prípade predovšetkým v židovskom náboženstve, zo všetkých tradícií, od učených Písma a zaviesť späť ku Pánu, ich Bohu.

Ako je to dnes? Dnes sa deje to to isté. Zo všetkých národov, jazykov a národností, zo všetkých denominácií, konfesií a cirkví chce Boh Pán doviesť ku Slovu – to je zmysel a účel Božej zvesti.

„A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.“

Dnes sú srdcia Božích synov a dcér vedené späť ku Pánu, nášmu Bohu. Preč od výkladov, späť k originálnemu Slovu. Verš 17:

„A on sám pôjde pred Ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“

Čítali ste to so mnou? V prorokovi Malachiášovi 4:5 v našich Bibliách stojí oboje: „obráti srdcia otcov na deti a srdcia detí na otcov.“ Tu druhá časť nestojí napísaná, pretože skrze Jána Krstiteľa mali byť srdcia starozákonných otcov privedené k deťom Novej zmluvy. V našom čase je srdce Božích detí privedené späť k viere otcov, k originálnemu Božiemu Slovu. Bratia a sestry, ak by ste vedeli, aký niekedy sedím v kancelárii premožený, keď čítam Sväté Písmo, Starý a Nový zákon, a vidím, ako sú veci usporiadané, podávané a vedené Svätým Duchom. Môžeme povedať: Aj v našom čase vedie Duch pravdy do každej pravdy. Náš Pán zreteľne povedal:

„Poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ [Jn 8:32]

Nie posol, ale zvesť! Preto sme stále znova zdôrazňovali, bratia a sestry, že Boží muž nespája poslucháčov sám so sebou, ale s Bohom, aby Božie Slovo počuli a verili mu a posvätili sa Bohu, ako tu stojí napísané:

„…a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.“

Bratia a sestry, nesčíselný zástup, tak to Boh zasľúbil Abrahámovi:

„Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje semä.“ [1M 15:5]

Tu na zemi malá skupina, stovka tu, dve-tri tisícky tam, ale keď sa pred trónom zjavia spasení zo všetkých 6 000 rokov, zo Starého a Nového zákona, tak budú spievať pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a pieseň Baránka.

Čítajme, čo sa stane, keď sa vráti náš Pán. Najprv sa deje to, čo stojí napísané v Zjavení 4, že sa pred trónom zjavia 4 bytosti a 24 starších bude hrať na harfách a vzdajú česť Bohu Pánu za to, že vyvolal von Svoj ľud zo všetkých národov a jazykov. V Zjavení 5:9 stojí:

„…a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu Svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa…“

Pieseň 24 starších sprevádzaná harfami pred Božím trónom. A potom bude vo verši 10 Pánu ďakovať nesčíselný zástup:

„…a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“

Aká veľká prednosť, bratia a sestry: Najprv mať účasť pri vytrhnutí, sláviť svadobnú hostinu Baránka a po svadobnej hostine spolu s Ním, Kráľom kráľov, zostúpiť dolu, aby sme s Ním 1 000 rokov panovali a kraľovali. To je zasľúbenie v Zjavení 3:21 cirkvi v Laodicei:

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so Sebou na Svojom tróne, ako som i Ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.“

Aké vysoké povolanie! Akú vysokú úlohu nám Boh dal! S Ním, Kráľom všetkých kráľov panovať a vládnuť! V Zjavení 14:3:

„A spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.“

V druhom verši je reč o hre na harfách:

„A počul som hlas z neba ako hukot mnohých vôd a ako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách.“

Tu najprv spieva tých 24 starších a potom spieva celý zástup spasených za sprievodu hárf Pánu ku cti pieseň chvály nášho Boha. Bratia a sestry, ak o tom premýšľame – my biedni ľudia, ľuďmi opovrhnutí, ale u Boha v milosti, Bohom prijatí a uchopení a určení k najvyššiemu účelu, ktorý Boh mal – nielen mať účasť pri prvom vzkriesení, ale aj pri svadobnej hostine Baránka, a potom, ako som už zmienil, smieme spievať pred trónom a pri krištáľovom mori. V tom čase je tých 144 000 z 12 izraelských kmeňov už na hore Sion ako tí zapečatení a my, vykúpený zástup, sme v nebi. Oni sú tí jediní, ktorí potom na zemi počujú pieseň a môžu sa pridať, pretože Boh dokoná Cirkev a potom dokoná Svoje dielo s Izraelom. Sme jednoducho vďační za to, že je všetko napísané. V Zjavení 15 máme ešte raz potvrdenie vo veršoch 2 a 3:

„A videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori a mali harfy Božie…“

Bratia a sestry, chcete byť pri tom? Chceme byť všetci pri tom? Dnes nepotrebujeme hovoriť o tom, čo hovorí Písmo o šelme. Všetci viete, že šelma znamená moc. Prorok Daniel videl štyri zvieratá, štyri kráľovstvá, ktoré nasledujú jedno po druhom – videl Babylonskú ríšu, Perzskú ríšu, Grécku ríšu pod Alexandrom Veľkým a potom videl Rímsku ríšu, ktorá začala v roku 63 pred Kristom. A keď potom spojíme Starý a Nový zákon, tak vieme, čo je pod pojmom šelma mienené – totiž posledná svetová moc, ktorá na zemi bude. A potom stojí napísané, že odpadlá cirkev sedí ako smilnica na šelme a má v rukách opraty a že nastane úplná spolupráca medzi náboženstvom a politikou. Ale novozákonná Cirkev je v Zjavení 12 ukázaná ako žena korunovaná 12 hviezdami – učením 12 apoštolov. A tak, ako je v prirodzenom živote do ženy vložené semeno a ona porodí, tak Boh vložil Svoje semeno do Cirkvi a všetci, ktorí toto semeno Slova prijímajú, sú znovuzrodení k živej nádeji v moci vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych [1Pt 1:3]. Boh Pán použil v Starom i Novom zákone tieňové obrazy.

Tu spieva zástup premožiteľov. Čítajme to zo Zjavenia 15 ešte raz:

„…a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“

Pieseň víťazstva. Kto chce čítať víťaznú pieseň Mojžiša … 5. Mojžišova 32 – presne v 43 veršoch Mojžiš spieval víťaznú pieseň po tom, čo Pán so Svojím ľudom učinil veľké veci. Tu vidíme už teraz veriacich, svätých zo Starého a Nového zákona, že budú spievať pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a pieseň Baránka. Prečo čítame takéto biblické miesta? Aby sme si ukázali, k akému vysokému povolaniu nám v tomto čase všemohúci Boh daroval milosť – počuť, čo On Cirkvi hovorí.

Dovoľte mi zreteľne povedať: Pán má krvou vykúpený zástup – nie samospravodlivých, ale ospravedlnených skrze vieru v Ježiša Krista, ospravedlnených na základe preliatej krvi Novej zmluvy! My všetci, ktorí sme pochopili, že Boh v našom čase poslal proroka – a to musí byť povedané v každom zhromaždení po celej zemi: Žijeme v poslednom časovom úseku pred vytrhnutím a všetko, čo Boh Pán vo Svojom Slove predpovedal, sa v našom čase deje a my smieme skutočne pozdvihnúť naše hlavy, pretože vieme, nielen veríme, ale vieme, že naše vykúpenie sa blíži [Lk 21:28] a že posledné volanie zaznieva po celom svete a nikto viac nemá čas na rozmyslenie, ale musí veriť: Toto je deň, ktorý Pán učinil pre nás! [Ž 118:24] Toto je posledná zvesť, ktorú nám Boh daroval.

V čase reformácie stačilo kázať o milosti a ospravedlnení, v ďalšom prebudení stačilo hovoriť o posvätení, a kto dobre číta, čo sa dialo v storočiach, ktoré ležia za nami, až po menonitov, ktorí dokonca dbali aj na to vonkajšie – všetky rukávy žien museli byť dlhé, všetky blúzky museli byť hore zapnuté, oni kládli absolútny dôraz na to, aby sestry mali svoje vlasy a oblečenie tak, ako to stojí v Božom Slove. Skrze Wesleyho šlo viac o vnútorné posvätenie voči Bohu, plne mu byť posvätení. Ale vo všetkých prebudeniach to Boh viedol tak, že bolo zdôraznené niečo mimoriadne. Možno smiem zmieniť ešte toto: Kto pozná cirkevné dejiny, ten vie, že na dvere kostola vo Wittenbergu nebolo pribitých len 95 téz, ale aj v Zürichu žil Huldreich Zwingli, ktorý vo všetkých kostoloch urobil poriadok, nechal strhnúť všetky obrazy a rozpustil kláštor. Boh ho mohol použiť skutočne mocným spôsobom – v tomto ohľade viac ako Martina Luthera. Všetci pridali svoju časť k tomu, že Slovo prišlo k prielomu. A my sme teraz dorazili do posledného časového obdobia Cirkvi a to je milosť nášho Boha. Všetci by sme chceli byť pripravení, keď sa Pán vráti. V každom kázaní musí byť taktiež povedané – Matúš 25:10:

„…ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“

Ako sme čítali predtým, nemá sa v nás nachádzať žiadny príklad neposlušnosti, ale aby viera a poslušnosť spoločne pôsobili a my sme mohli skutočne povedať: „Už viac žiadna vlastná vôľa, len Ty sám! Maj Ty Svoju cestu s nami, nech sa deje Tvoja vôľa na nebi i na zemi!“

Včera sme čítali v listoch Kološanom a Filipanom. Čítajme ešte z listu Kološanom 2. Každé Božie Slovo je jednoducho nádherné. Chválené a velebené buď meno Pánovo! Kološanom 2:2:

„…aby boli potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista…“

Aká hĺbka je vyjadrená v týchto slovách! V láske! To je veľmi dôležité, bratia a sestry: Všetko pominie, všetky dary, ale láska ostáva [1Kor 13]. Láska ostáva. Pavol píše v 1. Korinťanom 13:2:

„A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky keby som nemal, nič nie som.“

A potom stojí v liste Rimanom 5:5:

„…taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.“

A kto číta listy Jána od prvého až do posledného zistí, že láska je hlavnou témou tohto obľúbeného Ježišovho učeníka. Božia láska – Ó, Božia láska, tak plná a slobodná, od veku a stále nová [pieseň].

Sme my v láske k Bohu s Bohom spojení? V láske ku každému Božiemu Slovu? Nepovedal vtedy Pán učeným Písma:

„…spytujete Písma, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život … ale nechcete prísť ku Mne, aby ste mali život.“ [Jn 5:39-40]

My nielenže spytujeme Písma, ale ideme k Pánu, aby nám Písmo zjavil a zaviedol nás dnu do každého Slova. Môžeme stále znova povedať: Skrze službu brata Branhama, ktorý zvestoval pravé Slovo, nám Svätý Duch zjavil každé Slovo, ktoré bolo zvestované. Napísané Slovo sa stalo živým, zjaveným Slovom. Pán skrze Svoje Slovo hovorí k nám všetkým a ešte dnes volá:

„Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a Ja vám dám odpočinutie.“ [Mt 11:28-29]

Bratia a sestry, chceli by sme, aby bol každý oslovený! Aby hriešnici, ktorí potrebujú odpustenie, vedeli: Pán je prítomný a stojí o Ňom napísané:

„…ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním…“ [Ž 103:3]

Zvestujeme celú Božiu radu, záchranu, oslobodenie, uzdravenie a celý spásny plán, ako bol zjavený v Slove. Čítajme ešte raz verše 2 a 3 v súvislosti [Kol. 2 podľa nem. prekladu].

„Vaše srdcia majú byť posmelené…“

Aj tvoje srdce nech je dnes posmelené! Nadobudni vo všetkých skúškach novú odvahu! V problémoch a čomkoľvek inom, čo ťa obklopuje, nadobudni novú smelosť!

„Vaše srdcia majú byť skrze to posmelené po tom, čo sa skrze lásku pevne spojili a boli zavedené do celého bohatstva plného poznania…“

Nie do polovičného poznania, ale do plného poznania – plná spása, plná rada nášho Boha až po poznanie tajomstva Božieho.

„…cieľom pravého poznania tajomstva Božieho. Týmto tajomstvom je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“

Tu máme kľúčové biblické miesto ku správnemu porozumeniu a biblickému zaradeniu Zjavenia 10:7. Tu stojí napísané:

„…cieľom pravého poznania tajomstva Božieho. Týmto tajomstvom je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“

Dohromady existuje 40 podobenstiev, ktoré náš Pán vyslovil a v ktorých vyjadril všetko, čo sa týka Božieho kráľovstva. Aj Pavol hovoril stále znova o tajomstve:

„Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení…“ [1Kor 15:51]

Stále znovu tajomstvá! Ale tu sa jedná o „tajomstvo Božie“ – jednotné číslo! Som vďačný, že vo verši 3 je napísané:

„Týmto tajomstvom je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.“

A kto potom prejde ku Zjaveniu 10 a pozorne číta, čo tam stojí napísané:

„…ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.“

Chválený a velebený nech je náš Pán! Potom sa dokoná Božie tajomstvo v Kristu! Potom budú Židia hľadieť na Toho, ktorého prebodli, budú nariekať a povedia: „Pane, buď nám milostivý!“

Bratia a sestry, v Božom Slove je všetko usporiadané. Ak brat Branham hovoril o Zjavení 10:7, tak zakaždým – 55-krát – použil množné číslo. Tajomstvá! Len ak čítal to miesto samotné [Zj 10:7], tak povedal „tajomstvo“. Keď sa na to len odvolával, tak vždy hovoril o „tajomstvách“. Aké nádherné! Skrze službu brata Branhama predsa nebolo zjavené len to veľké tajomstvo Boha v Kristu, ale všetky tajomstvá napísané v Božom Slove! Začnime záhradou Eden. Kto z nás by vedel, čo sa stalo v záhrade Eden? Nikto! Ja by som to nevedel a ani nikto z nás. A potom Boží muž stojí vpredu a hovorí: „Anjel Pánov mi to zjavil – doobeda sa to stalo s hadom a poobede s Adamom.“ Úplne presne opísal priebeh toho, čo sa stalo v záhrade Eden, ako bola Eva zvedená, všetky podrobnosti. Kto to vedel? Žiadny kazateľ, žiadny evanjelista, nikto to nevedel! Boh však skutočne použil brata Branhama k tomu, aby zjavil všetky tajomstvá, ktoré boli skryté v Božom Slove. A preto sa odvolával na toto nádherné biblické miesto.

Ak si to chcete prečítať, tak v 2. Mojžišovej 4 Pán predsa povedal: „Môj syn, Môj prvorodený, je Izrael. Povedal som ti: Prepusti Môjho syna, aby mi slúžil.“ Prejdime do Starého zákona, Hozeáš 11:1: „Z Egypta som povolal Svojho Syna.“ Prejdime do Matúša 2:15: „Z Egypta som povolal Svojho Syna.“ Boli to dve rôzne prežitia, ale mohlo byť použité jedno biblické miesto. Vďaka buď všemohúcemu Bohu!

Ako som už povedal: U proroka stojí zasľúbenie, že obráti srdcia otcov k deťom a srdcia detí k otcom. Ján Krstiteľ veľmi dobre vedel, že prvá časť sa vzťahuje na neho, a brat Branham veľmi dobre vedel, že druhá časť sa vzťahuje na neho, na zvesť, ktorú mal priniesť, aby bola vložená do sŕdc – nie do hlavy, nie do mysle, ale do srdca, viera, ktorá v srdci povstane skrze zvestovanie Slova, aby bol Pánu privedený dobre pripravený ľud.

Vy viete, že brat Branham videl vo videní Nevestu – jednotlivé „nevesty“ z rôznych národov – a povedal: „Jedna vyzerala ako zo Švédska, druhá zo Švajčiarska, tretia z Nemecka…“ Videl podľa toho, ako boli oblečené, že Nevesta bude zavolaná z rôznych národov, potom videl, ako bola Nevesta vyvedená z jednotného kroku, a bol vedený, aby zvolal: „Poď späť ku Slovu, vráť sa späť k jednotnému kroku!“ A potom videl, ako sa Nevesta zo všetkých krajín, ktorá vypadla z jednotného kroku, vrátila späť. Bratia a sestry, a to sa deje v našom čase. My nesúdime, ale hovoríme s bolesťou: Povstali také i onaké smery, ale na záver bude Nevesta dokonale zjednotená so Ženíchom vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach.

Prosím vás o to, aby aj krajiny, ktoré ešte trochu stoja bokom, boli začlenené do toho, čo Boh teraz koná, pretože sme skutočne dorazili do posledného časového úseku.

Čítajme ešte napomenutie z 2. Korinťanom 5 vo verši 14, kde hovorí Pavol, Boží muž, ktorý bol Pánom tak mocne použitý:

„Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.“

Bratia a sestry, Pavol mohol povedať [Gal 2:20]:

„S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus…“

Tu je reč o láske Kristovej, ktorá bola zjavená na kríži: „Lebo láska Kristova nás núti…“ Nie posudzovanie! Nie odsúdenie! Nie!

„Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.“

To je evanjelium, ktoré oslovuje naše srdce! Skutočne kladie pred oči otázku: „Pre koho žijem ja?“ Pozemsky sme ešte na zemi – deti musia chodiť do školy, mladiství sa učiť pre povolanie a všetci musia plniť svoje úlohy. Úlohy sú pozemské, ale kdekoľvek sme, či už sme mladiství alebo dospelí, nesieme to, čo nám Boh daroval v našom srdci. Zostávame rozumní na pracoviskách a v školách a nebudíme pohoršenie. A ak sa nás alebo mladistvých pýtajú, tak môžu dať iste odpoveď. Ešte sme na zemi a musíme vnímať všetko, čo patrí k životu, ale v srdci sme s Bohom spojení – či už sme v práci alebo v škole, zostávame s Pánom spojení. A ako stojí napísané vo verši 15:

„…ak Jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli, a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale Tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. “

To si vezmime k srdcu a povedzme v tichosti: „Milovaný Pane, nech to je odo dnes tak, aby som viac nežil ja, ale Ty si mohol žiť, ako tu stojí napísané: «…aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych.»“

On náš život zachránil pred zahynutím, zaviedol nás zo širokej na úzku cestu a my smieme vojsť skrze úzku bránu a skrze vieru v Ježiša Krista a dokonalé dielo spásy uchopiť to, čo nám je darované.

V 2. liste Korinťanom 6 čítame od verša 7:

„…v Slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravodlivosti, pravými aj ľavými. Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; ako neznámi, a dobre známi; ako zomierajúci, a hľa, žijeme; ako káznení, no, nie usmrcovaní; ako smutní, avšak vždycky sa radujúci; ako chudobní, ale mnohých obohacujúci; ako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci.“

Halelujah! Všetko, čo je na zemi, tu ostane. Aj milionár či miliardár tu všetko zanechá. Ale my sme od Boha obdržali všetko, čo je potrebné pre večnosť.

Bratia a sestry, zhrňme, o čo sa dnes jedná.

Posledné volanie, posledná zvesť: Zo všetkých národov je Boží ľud volaný von, a kto je z Boha, ten počuje Božie Slovo. A náš Pán hovorí [Jn 10:27]: „Moje ovce čujú môj hlas…“

Všetko, čo nám Pán zjavil skrze zvesť Slova, veríme z celého srdca. Povedzme na záver: S nevierou a neposlušnosťou nemôže Boh nič započať. Viera patrí k poslušnosti a poslušnosť patrí k viere. Preto stojí napísané v misijnom poverení [Mk 16:16]:

„Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený…“

Všetko, čo nám Boh zo Slova zjavil, zvestujeme, a všetci, ktorí sú z Boha, počujú Slovo Pánovo. Nie je to viac obyčajné písmeno [litera], ale kdekoľvek čítame, je to živé zjavené sväté Slovo nášho Boha. Sme oslovení a veríme z celého srdca, ako hovorí Písmo. A ja osobne verím, že všetci, ktorí teraz skutočne z úprimného srdca veria Božiemu Slovu a veria, že sa biblické zasľúbenie v našom čase naplnilo a Pán poslal Svojho služobníka a proroka, aby všetko priviedol späť do správneho stavu a dal plné znovunapravenie všetkého toho, čo bolo na začiatku, že všetci tí musia byť a budú pri tom, pretože to Pán povedal. Vytrvajme vo viere, pretože pre všetko, čo Boh koná, sa musí naplniť čas. A to vám hovorím: Keď bude zavolaný ten posledný z národov, tak nastane posledné Božie pôsobenie nadprirodzeným spôsobom a bude dokonané vo vytrhnutí. Nerobte si o tom žiadne starosti. Aj to brat Branham povedal: „Keď príde ten časový okamih a Cirkev bude zvolaná dohromady, tak to bude trvať už možno len 4 týždne, kým sa všetko stane.“ Aj to brat Branham skutočne povedal. My nevieme, ako dlho to potrvá, ale jedno vieme, že my budeme pri tom! Vieme, že tak, ako skrze službu Jána Krstiteľa bol Pánu privedený dobre pripravený ľud, tak i teraz bude Pánu privedený dobre pripravený ľud – oddelený, tak ako to On sám povedal skrze apoštola Pavla [2Kor 6:17-18]:

„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.“

Milovaní bratia a sestry, z milosti, skutočne z milosti, smieme osobne prežívať posledný úsek času milosti a poslednú zvesť niesť až do končín zeme. Nech Boh aj dnes požehná všetkých – od Austrálie a Nového Zélandu, kde deň začína, až tam, kde slnko zapadá, nech Boh vo všetkých národoch a jazykoch požehná Svoj krvou vykúpený zástup, Svoj od založenia sveta vyvolaný zástup vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach a Svoje dielo v našich dňoch privedie k záveru. Jemu, tomu všemohúcemu Bohu buď česť, On, ktorý dokonal Svoje dielo stvorenia, dokoná aj Svoje dielo spásy a ono bude to dokonalé.

„Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú.“ [1Kor 2:9]

Milujete Ho? O láske sme čítali. Boh nás všetkých požehnaj!

Povstaňme a prosíme naše dve sestry, aby nám zaspievali pieseň, a potom sa budeme spoločne modliť a zavoláme tých, ktorí by chceli svoje životy skutočne cele posvätiť Pánu a povedať: „Tvoja vôľa nech sa deje.“ Myslíme obzvlášť na všetkých mladistvých, ktorí sú vystavení mimoriadnym skúškam, aby všetci našli svoju cestu k Pánu. Chválený a velebený buď náš Boh. Ste vďační za Slovo? Amen!

[pieseň sestier a modlitby bratov]

Spievajme chórus a všetci, obzvlášť noví, ktorí svoj život ešte neposvätili cele Pánu, príďte dopredu, budeme sa za vás modliť, budeme s vami veriť. Posväťte svoje životy Pánu! My všetci, ktorí sme svoje životy už Pánu posvätili, by sme ich chceli posvätiť nanovo, aby sme tak, ako sme čítali, nežili viac sebe, ale Tomu, ktorý za nás zomrel. Kto sa chce nechať pokrstiť alebo si praje modlitbu, príďte jednoducho teraz dopredu.

Taký, aký som, tak to musí byť, nie moja sila, len Ty sám.
Tvoja krv ma obmýva od hriecha do čista,
Ó, Boží Baránok, idem, idem…

Bratia a sestry, určite by sme prišli dopredu všetci, aby sme svoje životy nanovo posvätili Pánu a prosili Ho o to, aby sme si vzali k srdcu všetky Slová, ktoré sme tento záver týždňa počuli, verili im a v poslušnosti ich naplnili. Nech vzíde z týchto zhromaždení ovocie pre večnosť, žeby sa náš príchod a naše zvestovanie vyplatilo, žeby nastalo skutočné vyvolanie von a príprava a znovunapravenie a všetko bolo privedené do správneho stavu a my sme mohli byť spolu v Božej láske, vo viere a v poslušnosti. Aká prednosť, že sa ešte môžeme slobodne stretávať! Aká prednosť, že môžeme prichádzať z celej Európy a z celého sveta! Aká prednosť, že celý svet môže s nami počúvať a prežívať! Nech sú skutočne požehnaní všetci, ktorí sú určení k večnému životu, nech sú požehnaní všetci, ktorí sú určení k Neveste Baránka, žeby sme skutočne každé Božie Slovo verili a v poslušnosti naplnili. Ako povedal náš Pán:

„Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom Slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“ [Mt 4:4]

A my smieme pokorne vyznať: Veríme každé Božie Slovo tak, ako stojí napísané!

Neviem, či dnes bude krst… sú tu dnes takí, ktorí by sa chceli nechať pokrstiť? Dvaja-traja. Kto by chcel svoj život posvätiť Pánu? Na to sme prišli.

Pane, všemohúci Bože, Tvoje Slovo sa nikdy nevracia prázdne, ale vykonáva, k čomu bolo poslané [Iz 55:11] a my Ti prinášame všetkých stratených – zachráň ich! Odpustenie, milosť a spásu smieme zvestovať a osobne prežívať. Ďakujeme Ti za krv Novej zmluvy, ďakujeme Ti za to, že sa nad trónom zjavila dúha zmluvy. My sme ľud zmluvy a každé Slovo, ktoré si zasľúbil a dal, je áno a amen. Ty zostúpiš s dúhou nad Tebou. Ty, ktorý sedíš na tróne, potom zostúpiš a zjavíš sa Svojmu izraelskému národu. Milovaný Pane, Ty si ten istý včera, dnes a naveky [Žd 13:8]. Okrem teba nie je Boha, Ty jediný si Boh Pán [2Sam 7:22, Ž 18:32, Iz 44:6, 45:5] a Tebe samotnému patrí všetka česť! Milovaný Pane, posväcujeme Ti všetkých, ktorí prišli dopredu, a všetkých, ktorí ku Tebe vo viere vzhliadajú. Milovaný Pane, nech ani jeden jediný nejde z tohoto miesta nepožehnaný! Milovaný Pane, pozdvihni nad nami Svoju tvár a daruj nám Svoje požehnanie v Ježišovom svätom mene. Halelujah! Amen.