Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Nedeľa 2. 10. 2016 10:00, Krefeld, Nemecko

„…lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne, a vy vlastníte celú plnosť v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti…“ [Kol 2:9]

„Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi…“ [Ef 1:3]

Prenikni moje srdce, prenikni moje srdce,
Boží Duch, prenikni moje srdce,
v Tebe mám pokoj, Ty si mojím všetkým,
Boží Duch, prenikni moje srdce

Milujem Ho, milujem Ho,
toho drahého Božieho Baránka,
ktorý mňa miloval a zomrel za mňa na dreve kríža.
Jemu len ver, všetko je možné, Jemu len ver.
Ježiš je tu, Ježiš je tu, všetko je možné, veď Ježiš je tu.

Amen. Nech verný Boh všetko, čo sme už počuli a spievali, v nás všetkých učiní realitou. Ježiš je tu. A aj to musí byť povedané: Len viera je víťazstvom, ktoré premohlo svet [1J 5:4]. Aj sám náš Pán, keď putoval po tejto zemi, musel povedať: „A neučinil tam mnoho divov, pre ich neveru.“ [Mt 13:58] Viera je potrebná aj vtedy, keď je Pán v našom strede! Pri tom myslíme na list Židom 11:1:

„A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje,
presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.“

Presvedčením o veciach, že to, čo Boh vo Svojom Slove povedal, sa musí stať, lebo to Boh povedal! Bratia a sestry, viera nie je tvoja ani moja námaha, viera je dar Boží a prichádza z kázania a kázanie z Božieho Slova! Chválený a velebený buď Pán, náš Boh. Sme jednoducho vďační, že môžeme zo srdca veriť tak, ako hovorí Písmo.

Stručne prečítam priania požehnania, ktoré sme dostali. Dnes nám mnohí ľudia zavolali a myslím na to, že v Austrálii a na Novom Zélande majú o 8 alebo 9 hodín viac ako my a v Edmontone v Kanade o 8 hodín menej, a naši bratia však o polnoci vstávajú, alebo vôbec nejdú spať, aby zvestovanie počuli a zo srdca mu verili a prijali ho.

[pozdravy]

Všetci sú premožení a ďakujú Pánu za vzácne Slovo. V Mbuji-Mayi je zhromaždených 4 000 ľudí, ktorí prišli z najrôznejších miest, ako i v Abidjane, a tam si prenajali štadión, aby mohli tieto prenosy zo zhromaždenia sledovať. Nech ich Boh požehná ako i nášho brata Jeana-Lamberta, ktorý prekladá z nemčiny do francúzštiny.

Bratia a sestry, sme skutočne zo srdca presvedčení o tom, že sa nehráme na náboženstvo, ale že osobne smieme prežívať posledný časový úsek času milosti. Všetci to vidíme na naplnení biblického proroctva.

Včera sme počuli niekoľko slov brata Tatyho. Posledná misijná cesta bola krátka, ale pramocná. Ak nás prezident krajiny privíta a dokonca prosí o to, aby sme sa za neho modlili, ak neprichádzajú len tisícky, aby počuli Slovo, ale celá krajina môže počuť a vidieť vysielanie – akú milosť nám Boh daroval! Brat Taty to včera zmienil: všetci novinári prišli dopredu a povedali: „Modli sa za nás, polož na nás ruky!“ A na úvodnej strane bol potom nadpis Apokalypsa – to je to grécke slovo, ktoré znamená „zjavenie“ a „odhalenie“. O tom sme písali. A potom nadpis: „Kto je tento apoštol Ewald Frank, ktorý prišiel do Abuje?“ A potom dokonca: „Kto je tento Boží muž? Aké má poverenie? Čo mu bolo povedané 2. 4.1962?“ To všetko stojí napísané na titulnej strane – o 2. apríli 1962, o poslaní, ktoré nám Boh Pán z milosti daroval. Ja som vtedy povedal: „Pane, oni ma nebudú počúvať, majú plnosť všetkého.“ Aká bola odpoveď? „Príde čas, keď ťa budú počúvať.“ Nie však mňa, ale Božiu zvesť, ktorú nesieme. A aj to sme zdôrazňovali, bratia a sestry: Tu nie je oslavovaný žiadny človek! My sme nositelia Slova, ale náš Pán je Slovo, to Slovo, ktoré sa stalo telom [Jn 1:1-14]. Ten, ktorý bol na počiatku, je i na konci a ostáva ten istý na všetky veky [Žd 13:8, Zj 1:8, 3:14, 21:6, 22:13].

Som jednoducho premožený tým, čo moje oči videli počas 50 rokov. Zvestovanie Slova všetkým národom bude mať svoju odmenu. V spevokole som videl spievať nášho brata z Krušnohoria a všetci viete, že naša krajina i Berlín boli rozdelené. Kto odtiaľto cestoval na východ, nesmel opustiť diaľnicu. Či už cestoval do Čiech alebo na Slovensko, či do Poľska, musel ostať na vytýčenej trase. A čo učinil brat Frank? Odbočil a učinil návštevu v Bischofswerde [Biskupice v Sasku]. Policajt sa ma spýtal: „Čo tu robíte?“ Povedal som mu: „Som na návšteve.“ A on mi zaželal všetko dobré.

Bratia a sestry, všetko sme to prežili. Aj čas, v ktorom bola postavená železná opona. Pán povedal: „Keď sa dvere otvoria a rozdelenie skončí, tak Pán vyvolá Nevestu z východnej Európy.“ Nehovorili sme o tom, ako všetci prišli popred nás a sála sa naplnila? Boh volá von v celom svete. Budeme dnes ešte čítať niektoré biblické miesta, ktoré nám stavajú pred oči a kladú do našich sŕdc, že Boh skutočne splnil, čo povedal Abrahámovi v 1. Mojžišovej 12:3:

„…budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.“

Ako mohol povedať aj Pavol v Skutkoch 13:46:

„Hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: Položil som ťa za svetlo národom…

Dovoľte mi už hneď teraz povedať: Ak čítame Starý zákon, tak vidíme, ako podrobne bola podaná správa Božími mužmi, ktorí sa sami už nedožili času, o ktorom hovorili, a potom myslíme na to, ako boli napísané všetky listy Nového zákona, v ktorých bola prejednaná každá téma.

Keď sme spievali pieseň o skale, tak som myslel na to, že Boh Pán povedal Mojžišovi [2M 33:21-23]:

„Postavím ťa v trhline skaly a zakryjem ťa Svojou rukou, dokiaľ neprejdem. Potom odnímem Svoju ruku, a vtedy uvidíš Môj zad, ale Moja tvár sa nemôže vidieť.“

A Pán prešiel vo Svojej sláve popri Mojžišovi, ktorý bol v trhline skaly a Boh ho zakryl Svojou rukou. V 1. Korinťanom 10 potom čítame, že skalou, ktorá ich sprevádzala a z ktorej prúdila voda, bol Kristus. Potom čítame, že ten istý Pán, ktorý sa tu zjavoval ako skala v ich strede, bol nad nimi v oblaku a ohnivom stĺpe. V skale medzi nimi a v oblaku a ohnivom stĺpe nad nimi.

Bratia a sestry, kto môže opísať, ako sa cítim?! Aj keď čítame Zjavenie – predstavte si: Ján bol na ostrove Patmos a my máme všetky podrobnosti a všetko, čo videl, potom zapísal – aké obsiahle sú tie témy! Sme Bohu jednoducho vďační, že Všemohúci nám daroval milosť sledovať tie veci v rovnakom Duchu a to, čo Boh zjavil Svojím služobníkom a prorokom, sme mohli prijať a mať to zjavené tak, ako to bolo im Pánom ukázané a zjavené. Som jednoducho premožený. Ešte žijeme v čase Biblie. Ježiš Kristus je ešte stále ten istý včera, dnes a na veky [Žd 13:8]. Ešte putuje v strede siedmich zlatých svietnikov.

Trápi nás, a obzvlášť mňa, ak sa ľudia odvolávajú na brata Branhama, a potom to i ono vydávajú za učenia. Brat Branham napríklad povedal, že pri príchode Krista si nikto nevšimne, že prišiel, a z toho vytvorili učenie, že Pán prišiel v roku 1963 a nikto si to nevšimol. Absolútne prevrátené! Nie! Ak sa Pán vráti, tak budú dvaja ležať na jednej posteli a jeden bude vzatý a druhý ostane zanechaný, dvaja budú na poli a jeden bude vzatý a druhý zanechaný [Lk 17:34-36]. Svet si to vôbec nevšimne, ale veriaci si to všimnú, pretože vytrhnutie je Božia skutočnosť! Ja výklady nemôžem zniesť, je mi z nich zle. Vyzývam všetkých v mene Ježiša Krista k tomu, aby neverili žiadnemu výkladu a verili tak, ako hovorí Písmo.

Dnes v našom strede sedí brat, ktorý sa práve vrátil z Jefferson­ville a ukázal mi v telefóne fotografie, ktoré trhajú srdce. Jedna výstavná sieň vedľa druhej. Oblek brata Branhama, topánky brata Branhama a všetko možné iné… Taká potupa, taká modloslužba! Boh poslal Svojho proroka, aby nás priviedol späť ku Slovu, nie aby sa z neho vytvoril kult! Nie! Pánu, všemohúcemu Bohu buď vďaka za to, že nás zachoval pri zdravom rozume a triezvych a že smieme z celého srdca vzdávať česť nášmu Bohu a z úprimného srdca smieme povedať: Ak by Boh neposlal Svojho proroka so zvesťou, tak by sme nemohli žiadnu zvesť niesť! Boh poslal nášho milovaného brata, aby zjavil celý spásny plán nášho Boha a aby nás priviedol späť na začiatok, k prapôvodnému základu, ktorý bol položený apoštolmi, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus. Sme jednoducho vďační, že vyvolení nemôžu byť zvedení. Vyvolení nie sú žiadnym zmiešaním! Vyvolení sú čisté sväté Božie semeno! O tomto Božom semene stojí v Izaiášovi 53 a Žalme 22 napísané: „A Jeho semeno mu bude slúžiť.“ Ak sme Božie semeno… a tomu z celého srdca verím, ako sme to včera počuli v modlitbách, obzvlášť v modlitbe brata Kukačku. Ako nás to všetkých premáha! Prečo? Pretože v nás Božie Slovo v najhlbšom vnútri nášho srdca vypôsobilo to, k čomu ho Boh poslal. Ako som zopakoval aj včera večer: Nepotrebujeme ďakovať žiadnemu prorokovi ani apoštolovi, ale sme vďační za všetkých prorokov a apoštolov. Ja som obzvlášť vďačný za službu brata Branhama. Dokážete si predstaviť, čo to pre mňa znamená? 15. augusta to bolo 61 rokov, tiež to bol pondelok, keď som po prvých dvoch zhromaždeniach nemohol inak, ako hneď ráno ísť k hotelu, kde som chcel bratovi Branhamovi jednoducho podať ruku. Boli sme takí uchvátení tým, čo sme videli a počuli. Je to skutočne veľký rozdiel, ak len počujeme o tom, čo sa dialo alebo deje, alebo či je človek osobne pri tom. Ďakujem Bohu Pánu za každú príležitosť, ktorú som mal. Že som mohol byť pri tom a prežiť zhromaždenia a dar zjavenia. To si musíme predstaviť: Pán mu vo videní všetko ukázal a to, čo mu bolo ukázané, mal vysloviť. Anjel Pána stál po jeho pravici a brat Branham povedal: „Tak, ako vy počujete to, čo ja hovorím, tak ja počujem to, čo anjel hovorí, a dávam to ďalej“ – pod priamym vedením a inšpiráciou Svätého Ducha tento Boží muž v modlitebnej rade povedal to, čo počul a čo mu bolo vo videní ukázané. Dokonalý dar, ako ho mal náš Pán, keď putoval po tejto zemi, aby bola naša pozornosť obrátená na to, čo malo nasledovať ako zvesť. Aj to brat Branham povedal: Na iných miestach nemôžem kázať všetko to, čo tu. A potom prišiel pokyn: „Necestuj do Švajčiarska, ale vráť sa do Jeffersonville a uskladni pokrm!“ Tam mohol slobodne a zreteľne povedať všetko, čo mu bolo Bohom zjavené, ako by to v iných zboroch pravdepodobne nebolo možné.

Sme vďační, že zvestovateľ prišiel a že to pravé drahé sväté evanjelium môžeme zvestovať ako poslednú zvesť. Ako sme už často povedali: Prvé a posledné kázanie musia súhlasiť. Prvý a posledný krst musia súhlasiť! Všetko, čo Boh do Cirkvi na začiatku vložil, musí byť presne tak zjavené aj na konci. A k tomu patria i dary Svätého Ducha.

Bratia a sestry, neviem, ako často som to už tu i tam povedal, ale ešte na parkovisku s bratom Branhamom predtým, ako sme nastúpili do auta, som mal na srdci otázku: „Vypočuje Boh aj moje modlitby za chorých?“ On na mňa len pozrel a spontánne povedal: „Všetci, ktorí boli povolaní k tomu, aby zvestovali evanjelium, sú povolaní k tomu, aby sa modlili za chorých, a to aj ty.“ Na parkovisku, predtým, ako sme nastúpili do auta, som mal na srdci spýtať sa, či aj ja mám právo modliť sa za chorých, pretože som videl, ako sa on modlil a ako Boh odpovedal a požehnal. Je jednoducho nádherné, bratia a sestry, že si Boh dal toľko námahy, aby nám skutočne na všetko odpovedal a dal pokyny, aby sme mohli vo viere kráčať vpred a mohli vedieť, v koho veríme a komu veríme. My veríme nášmu milovanému Pánovi a Spasiteľovi a v každom bode veríme tak, ako hovorí Písmo.

Dnes ešte zavoláme niekoľkých bratov, ale dovoľte mi najskôr čítať niekoľko biblických miest, ktoré nám majú všetkým pomôcť skutočne vo viere uchopiť to, čo sme už počuli, aby sme boli v najhlbšom vnútri uchopení a vedeli, že Boh Pán s nami a ku nám skrze Svoje Slovo hovorí.

Aj to, čo sme čítali z listu Kološanom 2:9:

„…lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne, a vy vlastníte všetku plnosť v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti…“

Náš Pán po vzkriesení, potom čo premohol satana, peklo a smrť, mohol povedať:

„Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.“ [Mt 28:18]

A čo je napísané v Lukášovi 4?

Duch Pánov je nado Mnou … vyhlásiť zajatcom prepustenie … a vyhlásiť rok Pánov príjemný.“

Rok spásy, rok jasania, aby boli oslobodení všetci tí, ktorí sú zajatí, a boli privedení k svojmu pôvodnému vlastníctvu. Ten istý Boží Duch je v našom strede. Bol som nanovo posilnený, keď som si spomenul na prežitie, keď mi brat Branham povedal: „Každý, kto bol Pánom povolaný zvestovať evanjelium, je povolaný modliť sa za chorých.“ Náš Pán konal oboje: On zvestoval Slovo, učinil slepých vidiacimi, chromých chodiacimi, hluchých počujúcimi. Kedy príde Cirkev, kedy prídeme my do tohoto stavu, že bude môcť byť Božia prítomnosť zjavená tak, ako to Boh z milosti v Cirkvi konal na začiatku?!

Ak tu stojí napísané: „…vlastníte všetku plnosť v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva…“, tak ku tomu musíme čítať verš 15:

„…odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na obdiv víťazosláviac nad nimi v Ňom.“

Oddnes by sme viac nemali hovoriť o moci nepriateľa, ale o Božej moci, ktorá nám bola darovaná skrze spasenie, ktoré bolo dokonané na kríži Golgoty. Všetci, ktorí si sami nemôžu pomôcť, ktorí potrebujú modlitby – chceme sa za vás a s vami modliť, aby skutočne všetci, u ktorých ešte niekde niečo v živote nie je tak, ako by to Boh chcel mať – či už je to poviazanosť alebo čokoľvek iné, žeby sme to spoločne vo viere priniesli pred Pána, aby skutočne nikto nešiel domov tak, ako prišiel.

Aj tu, v liste Kološanom 2 vo verši 2 stojí napísané [podľa nem. prekladu]:

„…aby boli skrze to potešené vaše srdcia, potom, čo boli v láske pevne spojené, a boli uvedené do všetkého bohatstva plného porozumenia, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista“.

Boli uvedené do plného absolútneho Božieho bohatstva!

„…vy vlastníte všetku plnosť v Ňom“.

V Kristu prebývala telesne a v deň Letníc bol Svätý Duch vyliaty na krvou vykúpený zástup, aby Božia moc, život Ježiša Krista boli z milosti v Cirkvi zjavené. Cirkev nie je žiadna mŕtva postava, ale živý organizmus! My sme údy tela Ježiša Krista.

Minulú nedeľu mi brat Eugen Danzheisen povedal, že šiel cez vinohrad a premýšľal nad tým, aký zmysel má práca vo vinohrade. A prišla mu myšlienka, že sa predsa jedná len o ovocie. Všetka práca, všetko orezávanie, ktoré sa s viničom deje, sa deje len preto, aby vzišlo ovocie. Aby neboli živené divoké výhonky, ale aby boli živené pravé ratolesti. A čo povedal náš Pán v Jánovi 15:5:

„Ja som vinič, vy ste letorasty.“

Bratia a sestry, prijmime to vo viere! Ten istý Boží život, ktorý bol a je v Spasiteľovi, je v Cirkvi – „Ja som vinič, vy ste letorasty.“ A tiež:

„Každý letorast, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia.“ [Jn 15:2]

Nech sa to i dnes stane, žeby Pán všetky divé výhonky mohol orezať, aby život z koreňa prešiel do viniča a aby sme skutočne niesli ovocie ku cti nášho Boha.

Veľmi ma zamestnávali slová zo Zjavenia. Chcel by som čítať len 2 – 3 biblické miesta o tom, čo sa bude diať a čo videl Ján na ostrove Patmos. Všetci viete, že som bol v roku 1981 na niekoľko dní na ostrove Patmos a prosil som Boha o to, aby ten istý Svätý Duch, ktorý bol na Jánovi, keď to dostal zjavené a ktorý bol na bratovi Branhamovi, keď o Zjavení hovoril, aby spočinul aj na mne a na nás, aby sme všetko tak videli a tak tomu porozumeli, ako to stojí napísané. V Zjavení 5 čítame verš 9 a 10:

„…a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu Svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa…“

Halelujah! A dnes všetky národy a kmene zo všetkých jazykov na celej zemi počujú to drahé a sväté Božie Slovo. A my sme k tomu boli určení, pretože veríme, ako stojí napísané: „Ty si hoden.“ Ako často sme spievali: „Ty si hoden, Ty si hoden.“ V akej súvislosti to stojí napísané? V súvislosti s otvorením siedmich pečatí. Tu je reč o speve 24 starších, ktorí hrali na harfách, a štyri živé bytosti boli pri tom. Verš 10:

„…a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“

Bratia a sestry, do akého vysokého stavu nás Pán povolal? Ak ty a ja hľadíme na seba samých, kto sme my? Čo my sme? Nemôžeme nič preukázať, ale môžeme povedať: Všetko Pane si Ty! Nič sme si nepriniesli, Ty si všetko z milosti daroval. Tu sú však pred Božím trónom štyri živé bytosti, 24 starších spieva na harfách pieseň, ktorú budeme po vytrhnutí spievať my všetci. V Zjavení 14:3 stojí napísané:

„A spievali ako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme.“

Bratia a sestry, vykúpený zástup premožiteľov je v nebi, zaznieva spev a nemôže sa ho naučiť nikto okrem tých 144 000, ktorí z 12 kmeňov skrze službu dvoch prorokov prijmú svoje zapečatenie. A tam bolo učinené spojenie z nebies na zem – v nebesiach nesčíselný zástup, ktorý hrá na harfách a spieva ku Božej cti, a na zemi tí, ktorí sú potom k tomu ešte pridaní, totiž keď náš čas pominie, tak sa Slovo vráti do Jeruzalema a dvaja proroci ho budú zvestovať, ako to bolo ukázané už prorokovi Zachariášovi [Zach 4]. Tu je svietnik a dvaja proroci mimo svietnika, totiž nie v čase milosti pre Cirkev, ale mimo obdobia Cirkvi. Boh Pán má však plán spásy s Cirkvou a potom aj so Svojím vyvoleným národom.

Aj v Zjavení 15 čítame o zástupe premožiteľov. Bratia a sestry, ja zo skutočného presvedčenia verím, že všetci, ktorí teraz zo srdca súhlasia s Božou zvesťou, zo srdca veria a vedia, že je to Božie sväté Slovo, ktoré sa v našom čase naplnilo, a že sme obdržali priame napojenie na spásny plán nášho Boha… a bratia a sestry, tento úsek je dôležitejší, ako ten, v ktorom žil brat Branham, pretože teraz padá rozhodnutie, či zo srdca veríme Božej zvesti, ktorá je len v Božom Slove, alebo či sa odchýlime a nachádzame sa v rôznych výkladoch.

„Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie.“ [Ján 8:47]

V Zjavení 15:2 a 3 stojí napísané:

„A videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, a tých, ktorí zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena, že stáli na sklenom mori a mali harfy Božie a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!“

Najprv 24 starších, potom zástup premožiteľov v nebesiach, zaznie spev a potom sú všetci ukázaní pri sklenenom mori. Bratia a sestry,

„…čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí Ho milujú.“ [1Kor 2:9]

Povedzme stále znova: Komu je Boh milostivý, tomu sa zjavuje. Zjavenie Ježiša Krista – odhalenie Ježiša Krista – aj Božie tajomstvo nám bolo zjavené. Je len jeden jediný večný Boh, ale tento jediný Boh sa zjavil. Všetci vieme, že v čase apoštolov sa ani jeden jediný raz nediskutovalo o božstve, nebola žiadna diskusia o krste, ani jediný raz o večeri Pánovej – žiadna diskusia o žiadnej biblickej téme – oni všetci boli Bohom učení a boli skrze Božieho Ducha vedení do každej pravdy [Jn 16:13]. Čo sa však stalo o 250 – 300 rokov neskôr, keď prišli filozofi so všetkou svojou múdrosťou? Oni chceli Boha rozumovo vysvetliť. Nesmieme zachádzať do podrobností toho, čo všetko tam bolo povedané. Preto buď, bratia a sestry, vďaka všemohúcemu Bohu, až dodnes sa ani medzi nami nediskutovalo o ničom, čo stojí v Biblii, alebo o tom, čo prorok povedal. Prečo? Pretože sme boli Svätým Duchom uvedení do Božieho Slova a dostali od Boha darovanú schopnosť všetkému správne porozumieť. To bolo predsa to, čo náš Pán povedal. Je skutočne 40 podobenstiev, v ktorých náš Pán predstavil Božie kráľovstvo, a potom sa predsa pýtal:

„Či ste porozumeli tomuto všetkému?“ [Mt 13:51]

a potom ešte:

„Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby hľadiac nevideli a čujúc nerozumeli.“ [Lk 8:10]

Presne tak je to aj dnes. Ak vidíme, ako boli Boží muži v Novom zákone vedení… len 2 – 3 príklady. V Starom zákone je reč o strašnom dni Pána, ktorý príde [Mal 4:5], a v Novom zákone v Skutkoch 2:20 hovorí Peter o nádhernom dni. Prečo? Oboje do seba presne zapadá. Pre pravých veriacich nádherný deň, deň vzkriesenia, deň premenenia, deň vytrhnutia, na ktorý všetci čakáme. Ale v ďalšom okamihu to je strašný deň, ktorý bude horieť ako oheň, a všetci neveriaci budú ako slama [Mal 4:1]. Som jednoducho premožený, ako Boží Duch apoštolov viedol, ako mohli obe veci vyložiť. Pavol potom hovorí o dni Ježiša Krista, na ktorý musíme byť všetci pripravení, ako stojí napísané v liste Filipänom. Mohli by sme všetky tieto vzácne miesta čítať a ešte raz ich zdôrazniť a preberať.

Ale od zhromaždenia v Zürichu mi na srdci mimoriadne ležia dve miesta, ktoré musíme zdôrazniť.

1. Jána 2 verš 28. Bratia a sestry, vlastne by sme mali k tomu povstať a prosiť Boha o to, aby toto miesto Písma pri nás všetkých skutočne vykonalo… hľa, ľudia skutočne vstávajú… čítajme 1. Jána 2 verš 28:

A práve teraz…“

Nie predtým, nie potom, ale práve teraz.

A práve teraz dieťatká, zostávajme v Ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“

Povedz vo svojom srdci: „Milovaný Pane, daruj mi milosť, že by som pri Tvojom návrate neostal späť, ale patril k tomu a bol pri tom! Ako stojí napísané: „…aby snáď nejako … sa pri nikom z vás nezistilo, že zostal zanechaný.“ [Žd 4:1 podľa nem. prekladu] alebo ako sme čítali tu: „…neboli zahanbení pred Ním, keď príde.“

Ako to bude s bláznivými pannami? A vo verši 29 stojí napísané [podľa nem. prekladu]:

„Keď viete, že je spravodlivý On, tak poznajte zároveň aj to, že každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z Boha.“

A potom miesto z listu Židom 4:1-2, ktoré je nám všetkým dobre známe a kde čítame v drahom Božom Slove napomenutie :

„Bojme sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, sa pri nikom z vás nezistilo, že zostal zanechaný.“

Pane, všemohúci Bože, ktorý si dal poverenie niesť zvesť, ktorú si zveril Svojmu prorokovi, ktorý si daroval zjavené Slovo, ďakujeme Ti, že teraz žijeme, počujeme, veríme a máme na tom účasť. Prosím, žeby nikto z tých, ktorí sú dnes tu a ktorí počúvajú po celom svete, neostal zanechaný, ale všetci, ktorí Bohu teraz veria, boli pri tom, keď sa Pán vráti, aby vzal tých Svojich domov. Ďakujem Ti za zasľúbenie „…vám idem prihotoviť miesto” – Vám! Vám, ktorí Mi veríte, vám, ktorí počujete Moje Slová, vám, ktorí počujete poslednú zvesť, to posledné volanie!

„…vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k Sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli.“ [Jn 14:3]

Milovaný Pane, prosím ešte raz, žeby bol zjavený výsledok Božej zvesti, výsledok zvestovania v našom čase – tí vyvolaní, zástup premožiteľov, a keď sa vrátiš, boli sme spoločne premenení a so všetkými, ktorí povstali, boli vytrhnutí. Kladiem nárok na krvou vykúpený zástup, na všetkých, ktorí teraz Bohu veria po celom svete! Nech je zjavené, že všetci môžu zo srdca veriť, prijať a mať to zjavené. Ešte jedna prosba, milovaný Pane: Že v našom Spasiteľovi prebývala plnosť Božstva, všetci vieme. Milovaný Pane, nech je teraz zjavené, že Ty prichádzaš ku Svojmu právu vo Svojej Cirkvi, žeby plnosť Božstva mohla byť zjavená. Ďakujeme Ti zo srdca. Požehnaj obzvlášť vo všetkých krajinách a jazykoch, požehnaj všetkých prekladateľov a všetkých tých, ktorí teraz veria, dôverujú a vedia, že zasľúbenie sa naplní – Ty prídeš, aby si nás vzal k Sebe. Tebe, milovaný Pane a Spasiteľu, buď úplne nanovo posvätený Tvoj krvou vykúpený zástup, Tvoj Duchom pokrstený zástup, Tvoj dokonaný zástup premožiteľov! Toto je deň, ktorý Pán učinil pre nás. Rok plesania! Deň slobody! Všetci, ktorí sú poviazaní, nech sú slobodní, skrze Božiu moc v Ježišovom svätom mene! Všetci, ktorí nie sú zachránení, prijmite záchranu! Ježiš Kristus odpúšťa všetku vinu a hriech. Milovaný Pane, prijmi vďaku za Tvoje drahé zjavené sväté Slovo. Prijmi vďaku za poslanie Tvojho služobníka a proroka a za to, že si to tak viedol, že smieme zvesť niesť do celého sveta a nastáva vyvolanie von a príprava. Požehnaj nás všetkých v Ježišovom svätom mene. Amen. Môžete sa posadiť.

Bratia a sestry, Pánu, všemohúcemu Bohu buď zo srdca prinesená vďaka. Sme si plne vedomí toho, že sme v Božej prítomnosti.

Hovorím ešte raz: Nehľaďte na seba, ani na okolnosti, ani na to, čo hovoria ľudia, hľaďte na Pána, počiatok i dokonávateľa našej viery [Žd 12:2]. On je Víťaz z Golgoty, a ako sme včera večer čítali z Matúša 12: On Svoje dielo víťazne dokoná a my budeme pri tom a budeme mať na tom priamu účasť. Len v Ňom a s Ním budeme patriť k zástupu premožiteľov.

Nech je ešte raz zdôraznené: Naša viera, zjavenie Slova, ktorému veríme, naša pravá viera v Boha, v Božie Slovo, v nášho milovaného Pána je víťazstvom, ktoré premohlo svet [1J 5:4].

Včera som spomenul, čo povedal Martin Luther, že sa nepotrebuje vôbec zaoberať diablom, len Bohom, a ak diabol pripomína nejaké prestúpenie, tak máme milostivého Boha, ktorý o Sebe povedal: „…ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti…“ [Ž 103:3], ktorý odpúšťa tvoju vinu [2M 34:7, 4M 14:18], ktorý daroval jednoducho plné zmierenie a ospravedlnenie skrze vieru a u Pána sa všetci zjavíme oblečení v bielom. Možno povieš: „Ako sa to má stať?“ Prenechaj to Pánu. Pavol zreteľne písal v Efežanom 5:27, že náš Pán si Cirkev pred Seba postaví bez poškvrny a vrásky a potom aj to, že sme očistení od každého poškvrnenia tela i ducha a že kladieme oba úseky pod Božiu kontrolu, že nežijeme dvojitý život, ale oboje je posvätené Bohu a že tak Boh Pán príde ku Svojmu právu s nami všetkými. Som presvedčený o tom, že Boh v našich dňoch Svoje dielo dokoná. Jemu buď česť na všetky veky. Amen.

Teraz zavoláme ešte bratov, aby odovzdali pozdravy.

[pozdravy bratov]

Sme vďační za všetkých našich bratov.

Sme Bohu skutočne zo srdca vďační a prosíme o to, aby ste nás a našu misijnú cestu zahrnuli do modlitieb. Bude to jedna z najťažších ciest – pôjdeme do Johannesburgu, Kapského Mesta, Durbanu, Port Elizabeth, Pretórie, Harare, Beiry v Mozambiku. Všetko kladieme do rúk Pánu. Vy viete, aký som starý a že v mojom veku to nie je viac tak, ako keď som bol mladý. Viete, čo som prežil v poslednom zhromaždení v Abuji? Musel som sa už posadiť, ale stovky prišli dopredu a väčšina pokľakla, plakala a chválila Boha. Ja som len vzkladal ruky a požehnanie všemohúceho Boha bolo viditeľné.

Teraz želáme požehnanie aj bratovi Ettienne Gentonovi na cestu do Arménska. Tam prichádzajú aj bratia z Iránu. Už sme tam boli, a ak Boh chce, ešte raz tam vycestujem. Brat Ettienne Genton, vezmite so sebou všetkým pozdravy a zistite, či aj tam môžu počúvať naše mesačné vysielania. To je skutočne naším hlavným prianím, žeby všetci, kdekoľvek a v akejkoľvek krajine a za akých podmienok žijú, žeby sme sa o to postarali a poskytli im vybavenie, aby Božie Slovo počuli. Aj tá myšlienka, ktorú náš brat vyjadril: evanjelium, plná spása, plné evanjelium musí byť kázané všetkým národom ku svedectvu a potom príde koniec. Bratia a sestry, kedy sa to stalo? Ešte nikdy a ešte pred 10 rokmi to nebolo možné tak ako dnes. Hľadel som na to, ľudia majú v rukách svoje iPody alebo iPhony a mohli počúvať zhromaždenia, ktoré boli teraz v Abuji alebo Lagose. Keď bolo kázané v Afrike, pripojilo 26 národov. Nech Boh bohate požehná brata Mira, ktorý prispieva veľkou časťou k tomu, aby boli všetci pripojení a mohli sa pripojiť. Je to skutočne posledná zvesť, to posledné volanie:

„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a Ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.“ [2Kor 6:17]

My sme zvesť počuli a porozumeli jej a vyšli sme von zo všetkých cirkví, slobodných zborov a rôznych náboženstiev, postavili sme sa na Božiu stranu, dali sme Bohu za pravdu a budeme patriť k veľkému zástupu, ktorý potom bude hrať na Božie harfy. Aj všetci tí, ktorí nie sú hudobne nadaní, budú potom môcť hrať. Všetci, celý zástup vykúpených bude tam u Pána. Bratia a sestry, vyplatí sa Pánu veriť a Jeho Slovo prijímať.

Ešte na záver slovo tým, ktorí by chceli život posvätiť Pánovi: Využite príležitosť! A všetci, ktorí ešte nie sú biblicky pokrstení jednorazovým ponorením v mene Pána Ježiša Krista, prosím nechajte sa biblicky pokrstiť! Je len jeden Pán, jedna viera a jeden krst. Nie dvaja Pánovia, nie dva krsty ani dve viery. Jeden Pán, jedna viera, a jeden krst.“ Tak to stojí napísané v liste Efežanom 4:5 a tak to ostáva. Vy viete, že boli zavedené mnohé spôsoby krstu. To všetko nás neruší, my sme sa vrátili späť ku Bohu. Nech si všetci konajú, čo chcú, a veria, čomu chcú, my veríme Bohu, veríme Jeho drahému a svätému Slovu a rešpektujeme Boží poriadok, ktorý On dal Cirkvi na cestu. Chcel by som sa spýtať, či náš spevokol môže zaspievať pieseň ku cti nášho Boha. Prosím, aby potom prišiel brat Nobel Gill a modlil sa s nami. Možeš prísť už teraz a posadiť sa tu.

Sme jednoducho zo srdca vďační aj za spevákov a hráčov na nástroje, za úplne všetkých, ktorí prispievajú k tomu, že všetci na celej zemi sú požehnaní. Prajeme si, aby sme mohli spievať vo všetkých jazykoch, ale Boh rozumie všetkým jazykom a vy môžete tiež zo srdca spievať.

Jistota blahá Ježíš můj jest,
okouším nebes slávu a čest.
Dědic jsem spásy vykoupený,
zrozený z Ducha očištěný.

Ref: ||: To je má píseň, to je má zvěst,
vzdávati Pánu chválu a čest. :||

Jeho být cele, jaká to slast,
štěstí mi kyne nebeská vlast.
Andělé shůry nesou mi v zem,
poselství lásky, spasen, že jsem.

Ref: ||: To je má píseň, to je má zvěst,
vzdávati Pánu chválu a čest. :||

Jeho jsa cele sladký klid mám,
On je mi štěstím, blaženstvím sám.
Vzhlížeje vzhůru, čekám tu Naň,
naplněn láskou, staň se co staň.

Ref: ||: To je má píseň, to je má zvěst,
vzdávati Pánu chválu a čest. :||

Amen. Amen. Všetci spievajte spolu s nimi.

Aj toto Slovo z listu Židom 13:8 brat Branham stovkykrát opakoval: „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ Čo On činil včera, to koná i dnes. Všetci verme a dnes očakávajme, že počas záverečnej modlitby k tomu príde aj ten posledný a vo viere prijme to, čo nám Pán pripravil.

Ak tu máme niekoho, kto sa chce dať pokrstiť, tak pozdvihnite ruku. Áno, takže priamo po tejto bohoslužbe budeme mať krst.

Teraz prosíme nášho milovaného brata Nobela Gilla, aby sa s nami modlil – ovocie prvotiny z Pakistanu. Aj tam prešlo 40 rokov. Ako učiteľ v biblickej škole ma pozval zvestovať Slovo Pánovo a Boh otvoril jeho srdce a srdcia tisícok v Pakistane, v islamskej krajine. Máme tam veľké zhromaždenia a televízne vysielanie. Ak Boh chce, tak budeme počas druhého novembrového víkendu s bratom Michaelom opäť v Pakistane. Ten muž, ktorý povedal: „Môj starý otec videl a počul brata Branhama“, a potom počul, že aj ja som poznal brata Branhama, otvoril svoje srdce a celú televíznu stanicu, takže tam smieme zvestovať Slovo Pánovo. Boh požehnaj nášho milovaného brata Michaela. Na otvorenom štadióne v Lahore v Pakistane bolo skutočne zhromaždených 8 000 ľudí pod policajnou ochranou. Boh skutočne volá zo všetkých národov a národností. Je tu brat Maši, syn brata Garnel Maši? Kde je? Pán ti požehnaj a aj bratovi z Pakistanu, ktorý stojí vedľa.

Brat Nobel Gill, modli sa s nami.

[brat Nobel Gill:]

Náš nebeský Otče, sme takí šťastní, že by sme povedali ako Peter: Nie je tu nádherne, nepostavíme tu tri stany, aby sme v tejto nádhere mohli prebývať? Môj Pane, Ty si všetkých požehnal a my sme Ti veľmi vďační. Nech na nás zostúpi Tvoj Svätý Duch. Modlíme sa i naďalej za to, aby sa na konci všetko dialo tak, ako sa to dialo na počiatku. Veríme v to. Požehnaj Svoj ľud. Požehnaj Svojho služobníka v mene Ježiša Krista. Amen.

Posielame pozdravy všetkým, do všetkých národov, jazykov a národností – všetci, ktorí ste tu dnes na návšteve, vezmite pozdravy – do Kanady, do USA, do celej Afriky, nech sú všetci požehnaní z bohatstva Božej milosti.

Vlastne som dúfal, že spevokol zaspieva ešte jednu pieseň. Je tak nádherné vzdávať Pánu chválu aj v piesňach. Tak ako v žalmoch, aj v piesňach je Pán oslávený. To, čo On pre nás vykonal, je v piesňach vyjadrené. Ako je to s tým mužom, ktorý spieval: „Klaniam sa moci Tvojej lásky, ktorá sa zjavila v Ježišovi.“ Čo vyjadrili všetci títo Boží muži? Aj Fanny Crosby, ktorá ako slepá zložila nádherné piesne, ale povedala: „Keď tam budem, tak sa môjho Pána nielen dotknem, ale Ho uvidím.“ Áno, všetci Ho uvidia tak, ako je, a pri vzkriesení nebude žiadnej stopy po hriechu, po chorobe ani núdzach a i tú poslednú slzu náš Pán a Boh zotrie z našich očí a my budeme s Ním na večnosť. Ja o tom nerád hovorím, ale vy viete, že som vytrhnutie videl – všetci boli mladí 17-18-roční a oblečení v žiarivo bielych rúchach a boli sme vzatí nahor, nie ako raketa, ale majestátne nesení a nádherne vzatí nahor. Bratia a sestry, to všetko bude realita! Tak iste, ako my v tomto čase počúvame, čo Boží Duch teraz Cirkvi hovorí, smieme z viery dosvedčiť: Všetci, ktorí teraz počujú Jeho hlas, budú počuť Jeho hlas, keď sa vráti, aby nás vzal domov. Už skoro tam aj my vojdeme s jasaním. Už viac žiadny smútok, ale radosť a slasť na celú večnosť.

Chcel by som dnes poprosiť, aby prišiel dopredu môj brat Helmut a jednoducho sa s nami modlil. On taktiež s nami prežil začiatok ako i brat Alfred Borg a bratia, ktorí boli pri tom od roku 1968. Sme jednoducho vďační, že Boh všetko tak viedol. Smiem povedať, že Pán daroval milosť aj ku všetkým cestám. Nepýtajte sa ma, ako prišli všetky tie kontakty, na nič sa ma nepýtajte, ale ďakujte Pánu za to, že sa o všetko postaral, aby bolo všetko v pravý čas k dispozícii. Boh ti požehnaj. Modli sa s nami.

[brat Helmut Frank:]

Všemohúci Boh, ďakujem Ti z celého srdca za zhromaždenia tento víkend, verný Bože. Z celého srdca Ti ďakujem zato, že sme nerušene počuli Tvoje Slovo, že sme počuli Tvoje Slovo tak, ako je pravda. Ďakujem Ti z celého srdca, že si sa dotkol našich sŕdc a my môžeme veriť, čo hovorí Písmo a smieme vedieť, že stojíš za Svojím Slovom a naplníš to. Môj Bože, ďakujem Ti z celého srdca za tieto požehnania počas tohoto víkendu.

[brat Frank:]

Povedzme to ešte raz: Milosť Božia buď s vami všetkými, od východu slnka až po jeho západ, po celej zemi nech sú všetci požehnaní v mene Ježiša Krista, nášho Pána.

Myslite na mňa a na nás obzvlášť počas misijnej cesty, ktorá začína vo štvrtok, žeby Pán denne daroval novú silu, aby mohlo byť Jeho nádherné Slovo nesené a zvestované. Amen.

[ďalšie modlitby bratov]

Nesmiem zabudnúť odovzdať srdečné pozdravy od brata Jean-Claude Mbiye. Darí sa mu lepšie a my prajeme jemu i celému domu Božie požehnanie. Dávame mimoriadne pozdravy na cestu obzvlášť bratovi Olegovi do Portugalska. Sme Bohu veľmi vďační. Muž narodený v Moldavsku, vyrástol na ruštine a rumunčine a teraz je v Portugalsku jeden z tých, ktorí nesú zvesť – aj na Azorských ostrovoch a kdekoľvek inde. Boh požehnaj brata Olega a všetkých všade, či už v Španielsku alebo Portugalsku. Prosím, aby dopredu prišli tí, ktorí sa chcú nechať pokrstiť. Zaspievajme chórus Taký aký som. Áno, poďte. Amen.

Taký, aký som, tak to musí byť, nie moja sila, len Ty sám.
Tvoja krv ma obmýva od hriecha do čista,
Ó, Boží Baránok, idem, idem

Vy, ktorí ste prišli dopredu, veríte z celého srdca v Ježiša Krista, svojho Spasiteľa, že On odpustil všetky vaše hriechy, a prijali ste ho ako svojho osobného Spasiteľa. Náš Pán po vzkriesení vydal misijný príkaz ísť do všetkých národov a zvestovať evanjelium a povedal že „ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený…“ [Mk 16:16] – a tí, ktorí neveria, kde ostanú? Tí, ktorí neveria, sa nenechajú pokrstiť a dar Boží odmietajú. Ale tí, ktorí zo srdca veria, ho prijímajú a sú poslušní. Viera a poslušnosť patria dohromady a kto biblicky verí, ten sa nechá biblicky pokrstiť. Teraz sa bude modliť brat Miskys.

[modlitba]

Bratia a sestry, ešte nemôžeme skončiť. Budeme ešte raz spievať Taký aký som a, prosím, buďte pozorní – všetci, ktorí majú nejakú núdzu, nejaký telesný nedostatok či chorobu, alebo všetci mladiství, ktorí by chceli svoj život Pánu plne posvätiť, príďte dopredu a budeme sa spoločne modliť.

Taký, aký som, tak to musí byť, nie moja sila, len Ty sám.
Tvoja krv ma obmýva od hriecha do čista,
Ó, Boží Baránok, idem, idem

Bratia a sestry, z toho, čo sa tu dnes deje, by mohla byť učinená fotografia, aby sme mohli celému svetu ukázať, že Svätý Duch ešte pôsobí. Nech celý svet vie, že sme poznali čas a hodinu, že sme u Boha našli milosť – ako spievali speváci – „Včera, dnes a až na veky…“, a ako stojí napísané v liste Židom 13:8. Milovaní bratia, povedzte mi, bol niekedy na zemi čas, v ktorom sa Ježiš Kristus zjavil tak ako dnes? Nečinil to isté skrze službu brata Branhama? Bolo to len zvestovanie alebo Boh Slovo potvrdil v každom zhromaždení? Tá istá služba nášho Pána sa v našom čase zjavila. Boh používa nádoby, a ako spieva skladateľ piesní: „Len nádoby, svätý Majstre, ale naplnené svätou mocou.“

Všetci, ktorí ste prišli dopredu, všetci, ktorí ste zhromaždení v mene Pánovom v tejto budove, i všetci po celom svete, poďme k Pánu takí akí sme, pretože veríme, že On spasenie dokonal a vy sa môžete domov vrátiť s plným Božím požehnaním. Tento záver týždňa bude mať svoju odplatu. Nikdy viac nepochybujte ani v spojení s tým, čo vám spôsobuje núdze, ale verte, ako sme čítali z listu Židom 11 – viera má istotu, viera je presvedčenie, viera, ktorá je ukotvená v Božích zasľúbeniach, je ukotvená v Bohu, ktorý všetky zasľúbenia dal. Teraz sa spoločne modlime a verme.

Pane, všemohúci Bože, Ty si prítomný skrze Svoje Slovo, skrze Svojho Ducha a skrze moc Tvojej krvi. Ty si satana porazil, Ty si nás spasil, Ty si uzdravil, oslobodil a požehnal. Ďakujeme Ti z celého srdca a celej duše za víťazstvo z Golgoty! Tvoje víťazstvo je naším víťazstvom! Ďakujeme Ti, že sme dnes smeli veriť a mohli prežiť to isté. Obdržte od Boha, o čo ste sa tu modlili, a prosím, bratia a sestry, povedzte mi: Kto k Pánu prišiel, či už bol slepý, chromý alebo malomocný – všetci boli na mieste uzdravení. Dnes prichádzame k Nemu my. Buďte na mieste uzdravení skrze moc všemohúceho Boha! „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ [Žd 13:8] Chválený a velebený buď Pán náš Boh! Všetci stratení sú zachránení, všetci chorí sú uzdravení, všetci poviazaní sú oslobodení. Ďakujeme Ti za víťazstvo z Golgoty. Halelujah. Všetok ľud povedz Amen. Spievajme Amen Halelujah.

Amen Haleluja, Ty si Alfa a Omega, začiatok i koniec
Ty buď prvý i posledný na všetky veky, Halelujah!
Ty buď prvý i posledný na všetky veky, Halelujah!

Úplne na záver: Pretože veríme, že Boh Svoje Slovo naplnil, poslal Svojho proroka a otvoril pečate, spievajme Ty si hoden a kto chce, môže pozdvihnúť svoje ruky.

Ty si hoden, Ty si hoden, Ty si hoden, Pane.
Prijať chválu, česť a slávu, klaňať sa Ti večne.
Ty si hoden, Pane.
Glory, Glory, Halelujah, Glory, Glory, Halelujah
Glory, Glory, Halelujah, Tvoja pravda kráča vpred!

Ešte raz: Božie požehnanie všetkým prekladateľom. Amen.

[modlitby]

Bratia a sestry, choďte na cestu domov s vďačným srdcom. Aj z tohoto víkendu vzišlo ovocie pre večnosť. Vďaka buď Bohu za Jeho sväté Slovo. Boh Pán požehnaj. Amen.