Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Prepis Internetového zhrnutia - September 2015 / Ewald Frank

Език: Словашки

Други езици
Internetové zhrnutie – september 2015

Milovaní bratia a sestry v Kristovi, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. Máme za sebou úžasné zhromaždenia, na ktorých sme zdieľali Slovo Božie s mnohými, ktorí prišli z celej Európy a aj zo zámoria. Sme vďační Pánovi za vzácne a Sväté Slovo, za zvesť tejto hodiny a za zasľúbenia, ktorých naplnenie vidíme v našom čase. 

Dnes mi veľmi leží na srdci, aby som sa s vami podelil o pár vecí, ktoré nie sú ľahko zrozumiteľné, ale pred Bohom mám zodpovednosť zdieľať pravdivé Slovo Božie, pravdivú zvesť tejto hodiny s Božím ľudom. A musím povedať a zdôrazniť to, čo apoštol Peter povedal – že žiadne proroctvo Písma nedopúšťa vlastný výklad, a ako Ján Krstiteľ povedal, žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde.  

Dnes musím spomenúť niekoľko vecí. Dovoľte mi čítať z 28. kapitoly Izaiáša  len verš 21:  

„Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Peracím, bude zúriť ako v údolí v Gibeone, aby učinil Svoje dielo, Svoje podivné dielo; aby vykonal Svoju robotu, Svoju čudnú robotu.“ 

Potom Rimanom 9. kapitola, tu čítame vo verši 28: 

„Lebo skazu, a rýchlu, vykoná v spravodlivosti; lebo záhubu, rýchlu, učiní Pán na zemi.“ 

Prečo som čítal tieto dve miesta Písma? Jednoducho pre zblúdenie tých, ktorí sa odvolávajú na proroka, pričom stále hovoria: „Prorok povedal, prorok povedal…“ Dôvodom, prečo musím spomenúť niekoľko vecí, je to, že počas mnohých rokov som si uvedomoval, že existuje mnoho smerov zriadených rôznymi bratmi, ktoré idú nesprávnym smerom a vysvetľujú čo Pán ukázal a povedal bratovi Branhamovi a čím ho poveril. Ale ako žiadne proroctvo Písma nedopúšťa vlastný výklad, tak sa to isté vzťahuje aj na službu proroka, ktorý bol poslaný v našom čase ako naplnenie 4. kapitoly proroka Malachiáša – nikto nemá právo vykladať, predkladať svoj vlastný názor ani spájať veci dohromady podľa vlastných predstáv.

Na pohrebe nášho milovaného brata Pearryho Greena som stretol rôznych bratov a znovu som bol konfrontovaný s minulosťou. Po návrate som čítal knihu s názvom „Skutky proroka“ a, priatelia, tam boli veci vykladané, spájané dohromady – siedma pečať, sedem hromov, tretí ťah, stanová misia – všetko tu bolo použité  a podľa porozumenia jednej osoby predkladané ľuďom. Až k tej skutočnosti, že sa prorok vráti a bude mať stanovú misiu… A môj milovaný brat na dôvažok spomenul to, čo mu povedal prorok: „Brat Pearry, verím, že pre teba tam bude miesto…“ v súvislosti so stanovou misiou. 

Ale teraz je to už 50 rokov, čo prorok nie je medzi nami, a teraz je aj náš milovaný brat u Pána – aké bude sklamanie všetkých tých, ktorí veria výkladom, ktorí veria, že prorok znovu povstane, bude mať stanovú misiu, veria v tretí ťah, sedem hromov, siedmu pečať…? Prosím, raz a navždy na to zabudnite!  

Ešte raz to opakujem: Služba brata Branhama, Božieho služobníka a proroka bola skutočne jedinečná – nikdy na zemi nebola taká služba s výnimkou nášho Pána Ježiša Krista v Jeho prorockej službe ako Syna človeka. Táto neomylná služba nás zaviedla späť k Slovu, nie do našich vlastných výkladov, ale späť k Slovu Božiemu. Všetko, čo bolo bratovi Branhamovi ukázané a povedané, bola súčasťou jeho služby a jeho poverenia a nič z toho neleží v budúcnosti! Sám Pán, ako to hovorí Písmo, dokoná Svoje dielo, Svoje predivné dielo. 

Ján Krstiteľ, ktorý predišiel prvému príchodu Krista, nebol na zemi, keď náš Pán zaplatil drahú cenu, dal Svoj život a nahlas zvolal v Jánovi v 19. kapitole, vo verši 30: „Je dokonané!“ Tak to bude – Pán Sám dokoná Svoje dielo! Je mi veľmi ľúto, keď je ľud Boží vedený do bludu. Boží ľud má právo veriť originálnemu Božiemu Slovu, má právo zostať v Božom Slove a vo vôli Božej.  

Ak myslím na to množstvo rôznych výkladov  a toto je jeden z nich – spozoroval som tiež, čo sa nachádza v Jeffersonville na tej pyramíde, ktorá je umiestnená na cintoríne nad hrobkou brata Branhama. Tu je uvedený ten sfalšovaný text! Sfalšovaný text je napísaný na náhrobnom kameni Williama Branhama a tento sfalšovaný výrok je napísaný aj na dverách domu v Jeffersonville, na náhrobnom kameni a tiež na dverách domu v Tucsone: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak ty predídeš druhému príchodu.“ To je lož! A brat Branham mnohokrát povedal, že stačilo len jediné slovo, ktoré satan zneužil, pridal a ktoré spochybnil – v 1. Mojžišovej 3 – a nastal pád.

Milovaní, originálny text každý pozná. Prečítam, čo zaznelo z nadprirodzeného svetla 11. 6. 1933: 

„Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak budeš ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Nie že by som ja bol tým predchodcom, ale zvesť bude predchodcom. Nie som o nič viac než ktokoľvek iný.“

Milovaní, to je originálny text, to sú tie originálne slová. V tom sfalšovanom texte sa slovo „zvesť“ vôbec nenachádza. A preto títo bratia, ktorí veria klamstvu, odmietajú službu, ktorá bola Bohom daná po tom, čo bol brat Branham vzatý k Pánovi.  

Milovaní, v uplynulých 50 rokoch som z milosti Všemohúceho Boha prinášal zvesť na základe Božieho Slova! Pred Všemohúcim Bohom hovorím, že neexistuje na zemi nikto, kto by si vážil Williama Branhama, viac ako ja! Poznal som sa s ním 10 rokov. Mojím domovom bolo prirodzene Nemecko, ale čas, ktorý som mohol stráviť s ním, si veľmi starostlivo uchovávam v pamäti. Veľmi ma bolí, keď vidím všetky tie smery nasledujúce výkladom, ktoré sa otáčajú chrbtom k tomu, čo Boh povedal, a čakajú na budúcnosť… že prorok príde… Nie! Pán sám dokoná Svoje dielo spásy, tak ako dokonal Svoje dielo stvorenia. William Branham mal tú najväčšiu službu, aká kedy na svete bola. A my veríme, ako som už povedal, že žiadne proroctvo Slova a žiaden výrok proroka nepripúšťajú vlastný výklad. Či už tomu rozumieme alebo nie, nechajte to na Pána! Ale tu je ten problém: títo drahí bratia stále znovu poukazujú na to, čo Boh učinil skrze službu proroka, a stále znovu odkazujú na budúcnosť – že príde a bude činiť to i tamto… prechádzajú pomimo, odmietajú, vysmievajú sa veciam, ktoré Boh činí teraz. Ten istý Pán, ktorý bol s bratom Branhamom, ma počuteľným hlasom povolal ísť z mesta do mesta, kázať Slovo a uskladňovať pokrm. 3. 12 1962 mi prorok povedal: „Pokrm, ktorý máš uskladniť, je zasľúbené Božie Slovo pre tento čas, ale počkaj s rozdávaním, až kým nedostaneš zvyšok.“ A tak, keď bol brat Branham vzatý do slávy, Boh sám ma na základe božského povolania použil, aby som zvestoval pravdivé Božie Slovo a ukázal ľuďom, že služba Williama Branhama bola naplnením Božieho proroctva v našich dňoch a že táto zvesť predíde druhému príchodu Krista. 

Mohol by som podať správu skutočne o mnohých veciach. I teraz v krajinách a oblastiach Perzského zálivu – najprv sme začali s 23 stanicami, potom ich bolo 56 a teraz máme 70 staníc, cez ktoré môžeme so zvesťou hodiny dosiahnuť všetkých ľudí na Blízkom aj Ďalekom východe a aj v iných krajinách všade inde.  

Z Božej milosti som bol verný povereniu, ktoré mi Pán dal. Náš drahý brat Green v jeho poslednom liste, ktorý mi poslal, napísal v posledných riadkoch toto: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. Brat Frank, prosím, zostaň verný svojmu povolaniu, o ktorom som osobne presvedčený, že je pravdivé.“ 

Áno, brat Pearry Green bol môj starý priateľ. Jeho som v roku 1966 pozval, aby prišiel a na zhromaždeniach, ktoré som zorganizoval, vydával svedectvo. V rokoch 1966 – 1968 sme mali 25 zhromaždení po celej Európe, na ktorých skutočne hovoril ľuďom svoje svedectvo. V roku 1979 sa veci zmenili, ale o tomto teraz nejdeme hovoriť. Boh vie o všetkom. Dovoľte mi na záver povedať: moje srdce bolo zlomené, keď som sa musel dívať na tie veci, na ktoré som už veľa rokov nemyslel. Preto vás prosím, neočakávajte na návrat proroka. Pripravte sa, lebo tí, ktorí budú hotoví, pôjdu na svadbu a tí ostatní zostanú a budú klopať na dvere. 

Toto je čas prípravy, prihotovenia sa na návrat Krista, nášho milovaného Ženícha.  

Nech vám Boh dá božské porozumenie, božský rešpekt, božské zjavenie Jeho Svätého Slova a nech je milosť Božia s vami v drahom a svätom mene Ježiša Krista. Amen. 

1