Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Prepis kázania 13. 9. 2015 - Abidjan / Ewald Frank

Langue: slovaque
13. 9. 2015, Abidjan, Pobrežie Slonoviny

Práve som si spomenul na to, čo písal apoštol Pavol: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dal vzrast…“ [1. Korinťanom 3:6] Ak muž poslaný od Boha káže Božie Slovo, ďalší musí to isté Slovo zalievať. Nie ničiť, ale budovať. Takže každá služba, ktorú Boh umiestňuje do tela Ježiša Krista, je na budovanie tela Ježiša Krista. Preto je dnes na tomto mieste vítaný každý brat. Budeme niekoľko minút zvestovať Božie Slovo a je tu niekoľko otázok, ktoré by som mal zodpovedať. Sme veľmi vďační za Božie Slovo. Každá biblická otázka je v Biblii zodpovedaná.

Predtým ako sa s vami podelím o Božie Slovo, chcel by som, aby prišiel brat Jean Lambert a modlil sa s nami. On žije v Nemecku už asi 30 rokov, je mojím prekladateľom z nemeckého jazyka a Boh ho požehnal pramocným spôsobom.

[modlitba]

Áno, z Božej milosti máme toto Božie Slovo. Tieto dnešné otázky sú hlavne o lokálnych zboroch, o starších v lokálnych zboroch, o vodnom krste, v akom mene by malo byť krstené… a my tieto otázky zodpovieme, ale nikdy nezabudnite na to, čo písal apoštol Pavol v 1. Korinťanom 1:2: 

„A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky keby som nemal, nič nie som.“ 

Nie som ničím. Božia láska bola vyjadrená v Kristu na kríži Golgoty, aby nás vykúpil a odpustil nám naše hriechy. Ján 3:16: „Lebo tak miloval Boh svet…“ Bola to Božia láska – vykúpiť nás – a tá istá Božia láska je vyliata do našich sŕdc skrze Svätého Ducha. A potom milujeme Pána, milujeme Jeho Slovo a milujeme jeden druhého. A obzvlášť bratská láska. Bratská láska. Nie len všeobecná láska, ale bratská láska – milovať bratov, považovať druhého brata za vyššieho ako samého seba – dokonca i v službách. Táto otázka súvisí so staršími v lokálnych zboroch, ale Boh do Cirkvi ustanovil rôzne služby – 1. Korinťanom 12 a 14, Efežanom 4 a rôzne iné miesta Písma, kde je nám ukázaný príklad zo samého začiatku. Do celkovej Cirkvi Boh postavil apoštolov, prorokov, evanjelistov…, ale v lokálnom zbore majú byť starší a diakoni. Dnes však máme „systém jedného muža“ a to je ten veľký problém. Dokonca aj v 1. Korinťanom 14 Biblia hovorí vo veršoch 27 až 29, že proroci majú hovoriť dvaja až traja v jednej bohoslužbe. Nie „systém jedného muža“. Ak hľadíte do denominácií, tak tam je jeden pastor, jeden pastor a znova len jeden pastor a nikto iný. Niekedy je to vo zvesti tejto hodiny rovnaké – jeden pastor, jeden pastor a znova jeden pastor a nikto iný. A to je ten veľký problém. V Božej Cirkvi sú však rôzne služby, a ako môžete čítať v 1. Korinťanom 14, v jednej bohoslužbe by mali hovoriť najmenej traja bratia. A ak niekto, kto sedí, prijme Božské zjavenie, môže vstať, a ten prvý, ktorý hovorí a ktorý „netrafil klinec po hlavičke“... ak v takom prípade niekto, kto tam sedí, prijme zjavenie, môže povedať: „Moment, prosím, toto je odpoveď na to, čo sa ty snažíš povedať.“

Ak sa venujeme otázke starších, tak zistíme, že dokonca aj Mojžiš musel vziať 70 starších so sebou na horu. Tak to stojí v 2. Mojžišovej 24:1. On vzal 70 starších so sebou. Pán hovoril ku Mojžišovi, ale tých 70 starších tam bolo tiež. Ak potom prejdete ku 4. a 5. Mojžišovej, tak tam stále znovu a znovu nájdete starších. Ak prejdete ku Skutkom 14:23, do Skutkov 16:4 a obzvlášť do Skutkov 20:17, kde bol apoštol Pavol na ostrove Milét, tak nezvolal pastierov, zvolal starších a zvestoval starším veci, ktoré mali byť podávané lokálnemu zboru. V Skutkoch 15 sa zhromaždili apoštoli a starší, pretože starší sú zodpovední za lokálny zbor. Učiteľ môže byť dnes tu a zajtra niekde inde. Evanjelista je dnes tu a zajtra niekde inde. Päťnásobná služba nie je viazaná na lokálny zbor, ale starší sú len pre lokálny zbor. Takže v Skutkoch 20:17 boli prítomní starší. A potom, v Skutkoch 15 sa zhromaždili apoštoli a starší. V Títovi 1:5–6 stojí, že apoštol Pavol zanechal tohto muža Božieho na tomto mieste, aby ustanovil v lokálnom zbore starších. Ja však nemôžem ustanovovať starších. Ja by som musel byť aspoň 6 mesiacov na tomto mieste, aby som počul rôznych bratov, aby som sa stretával s lokálnym zborom, aby som porozumel, kto by mal byť starším. Apoštol Pavol pokračoval ďalej na svojej ceste a povedal Títovi: „Ty ostaň tu a ustanov starších v lokálnom zbore.“ Predtým ako môžeme niekoho ustanoviť za staršieho, musíme vedieť, či má službu. Ja sa však všetkými týmito vecami nemôžem zaoberať. 

Už v Jakubovi 5:14 však stojí napísané, že ak je niekto v lokálnom zbore chorý, tak nemá volať pastora, ale starších – nie jedného staršieho, ale starších – množné číslo – starších. Ja verím v biblický vzor. Neverím v žiadny náboženský systém. 

Ak prejdete ku Zjaveniu 4, tak tam bolo pred trónom 24 starších. Ak prejdete ku Zjaveniu 22, tak nový Jeruzalem má 12 brán a 12 stĺpov, na ktorých mesto spočíva, a tam sú napísané mená 12 kmeňov Izraela a mená apoštolov. 

Keď však mňa Pán povolal do služby… a prosím, ja vám nehovorím rozprávky, hovorím vám pravdu. Počul som hlas Pánov týmito ušami. Bolo to po prvýkrát v mojom živote, keď som počul hlas Pánov. Odvtedy som ho počul niekoľkokrát – napr. keď som mal cestovať do Indie a Pán opäť hovoril: „Môj služobník, zruš cestu do Indie!“ Moje meno bolo na zozname pasažierov letu z Bombaja do Madrasu. Musel som tento let zrušiť, pretože o 9:15 ráno mi Pán počuteľným hlasom povedal, aby som zrušil moju cestu do Indie. To lietadlo vzlietlo a 96 ľudí zahynulo v plameňoch. Mnohokrát ma Pán oslovil: „Môj služobník…“ 2. apríla 1962 ma však Pán povolal kázať Jeho Slovo a uskladniť pokrm, a ako to povedal 3. decembra 1962 brat Branham, čakať na čas rozdávania pokrmu. Milovaní bratia a sestry, Pán ku mne hovoril v nemeckom jazyku a brat Branham zopakoval slovo po slove to, čo mne Pán povedal v nemeckom jazyku. Hlavnou vecou však bolo, keď mi Pán povedal: „Môj služobník, nezakladaj žiadne lokálne zbory.“ Takže ja sa nesmiem zaoberať lokálnymi zbormi.“ Ja len prichádzam, aby som zvestoval Božie Slovo, a rôzni bratia v rôznych mestách a krajinách zvestujú Božie Slovo Božiemu ľudu. Boh Pán je mojím svedkom, že dokonca povedal: „Môj služobník, nevydávaj spevník, pretože to je znamenie denominácie!“ Toto je tak pravda ako každé slovo v tejto knihe. Ak idete do denominácií, tak vidíte, že baptisti majú svoj spevník, metodisti majú svoj spevník, letniční majú svoj spevník, Armáda spásy má svoj spevník… každá denominácia má svoj spevník. Oni majú svoje vlastné spevníky, ale teraz nevzniká nejaká nová denominácia, teraz je vyvolávaná nevesta Ježiša Krista a pripravujeme sa na stretnutie so Ženíchom pri Jeho príchode. Brat Branham povedal, že nevznikne žiadna denominácia, že len zaznie posledné volanie pre pravé Božie deti, aby boli pripravené na návrat Ježiša Krista.

Jedna z položených otázok znie, či má byť krst vykonávaný v hebrejskom jazyku, či by sme nemali používať židovské meno nášho Pána. Nie, keby som krstil žida, tak by som použil židovské meno, použil by som „Mashiah Jahshua Adonai“. Ale ja som v Afrike, nie som v Izraeli. Preto musíme použiť meno, ktoré máme v našej Biblii. V Izraeli je 31 skupín, ktoré sa nazývajú mesiánske skupiny a zmenili meno Jahshua na Jezua a zmenili Jahve na Adonai. Nie! Ak ste žid, ostanete v hebrejskom jazyku a používajte meno Pána, ktoré je vo vašej Biblii. Boh dopustil všetky rôzne jazyky, a preto kážeme v rôznych jazykoch a meno Pána je nám zjavené. V hebrejčine však stojí: „Nazveš Jeho meno Emanuel.“ [Izaiáš 7:14] „Ty ho nazveš Jahshua“, čo znamená Jahve-Záchranca. Emanuel – Boh s nami. Takže Ježiš Kristus je Emanuel – Boh zjavený v tele – 1. Timotejovi 3:16: „…veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete…“ – vo všetkých, ktorí veria Božiemu Slovu. Takže my veríme v jedného Boha, nie v troch, ale slovo „Elohim“ znamená oboje – jednotné aj množné číslo. Elohim je jeden Boh, ale tento jeden Boh je Stvoriteľ, Udržiavateľ, Kráľ, Sudca, On je vo všetkých týchto podobách…, ale je to jeden Boh, nie dvaja alebo traja, ale jeden večný. V denomináciách veria v trojjedinosť, ale toto slovo vôbec nie je v Biblii. Slovo „trojjediný Boh“ nie je vôbec v Biblii. Slovo „Boh Syn“ nie je ani raz v Biblii, slovo „Boh Svätý Duch“ nie je ani raz v Biblii, ale dvanásťkrát stojí od listu Rimanom 1: „Požehnaný buď Otec a Boh nášho Pána Ježiša Krista…“ Takže sa musíme vrátiť späť k Božiemu Slovu, ku pôvodnému základu, ku pôvodným učeniam apoštolov, musíme byť v rovnakom Duchu, aby sme skrze Božské zjavenie veciam porozumeli, tak ako im rozumeli oni. Takže keď náš Pán hovorí: „A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno…“ [Matúš 28:19], tak predtým, ako chcem do tohoto mena krstiť, musím toto meno poznať. Otec nie je meno, Syn nie je meno… Ty [brat] môžeš byť otec, ty môžeš byť syn, ale aké je tvoje meno? Tak ako v modlitbe nášho Pána, kde sa modlíme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno…“  Ale aké je Jeho meno? „…krstiac ich vo meno…“ Jednotné číslo! Aké je novozákonné zmluvné meno? „…a nazveš Jeho meno Ježiš…“ Pán s nami – Boh s nami. Takže učeníci mali zjavenie, že meno, v ktorom sa nám Boh sám zjavil ako náš Otec v nebesiach, v Jeho jednodennom Synovi na zemi a v Cirkvi skrze Svätého Ducha – Boh nad nami, Boh s nami, Boh v nás – Jeho meno je Pán Ježiš Kristus. Každá osoba odo dňa Letníc bola pokrstená v mene Pána Ježiša Krista – Skutky 2:38, Skutky 8:16, Skutky 10:48, Skutky 19:5–6. Každá osoba – Židia, pohania, Samaritáni – všetci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst! Takže teraz sme privedení späť ku pôvodnému základu apoštolov a prorokov. Toto je Boží čas pre Boží ľud veriť Božiemu Slovu a mať rovnaké zjavenie, aké mal apoštol Peter, aké mal Filip a aké mal Pavol. 

Každé biblické učenie je postavené na 2 alebo 3 svedkoch. Ani jeden jediný raz nebola v Biblii použitá formulácia „v mene Otca, Syna i Ducha Svätého“. Tu je Biblia – ukážte mi to! Ukážte mi to! Ukážte mi to čo i len jedinýkrát. Nedialo sa to v dňoch Biblie.

Práve píšem nový obežný dopis a taktiež novú brožúru, kde ukazujem vývoj v novozákonnej Cirkvi obzvlášť potom, ako začali vznikať výklady. Dovoľte mi však v láske povedať toto, bratia a sestry: Prosím, nekráčajte po svojich vlastných cestách. Opustite svoje vlastné myšlienky a cesty. V Izaiášovi 55:8 hovorí Boží prorok: „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami.“ V okamihu, keď posvätíme naše životy Pánovi, stávajú sa Jeho myšlienky našimi myšlienkami, Jeho Slovo sa stane naším Slovom, Jeho život sa stane naším životom – sme zjednotení s Kristom a na základe 1. Korinťanom 12:13 sme skrze jedného Ducha pokrstení do tela Ježiša Krista. Potom Pán zjavuje dary Svätého Ducha a taktiež rôzne služby, ktoré Boh dal do Svojej Cirkvi. Nachádzame sa v čase znovunapravenia, v čase, keď sa všetko vracia späť na svoje správne miesto. Ako som vždy hovoril a budem hovoriť stále znova: Toto je ten najdôležitejší čas. Návrat Krista je veľmi blízko. Toto každý vie. Všetci veriaci to vedia. My sa nenachádzame len v konečnom čase, ale na konci konečného času. Náš Pán trikrát povedal – v Matúšovi 24, Markovi 13 a Lukášovi 21: „Keď uvidíte, že sa všetky tieto veci dejú, tak viete, že je čas blízko. Vzhladnite nahor, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo.“

Vždy o tom musím hovoriť, pretože som 10 rokov poznal brata Branhama osobne, bol som v jeho zhromaždeniach v Nemecku, v jeho zhromaždeniach v Spojených štátoch, som na vlastné uši a oči svedkom toho, čo Pán konal v našom čase. Dokonca aj v apríli 1966 na pohrebe proroka sa syn brata Branhama Billy Paul spýtal, či dnes máme v našom strede niekoho z tých, ktorí boli prítomný pri rieke Ohio roku 1933, keď zostúpilo nadprirodzené svetlo a k bratovi Branhamovi zaznel hlas: „Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ A potom brat Billy Paul povedal: „Môžete povstať?“ Povstalo približne 12 až 15 ľudí – očitých svedkov, ktorí boli v júni 1933 pri tom. Toto sa stalo v apríli 1966.

Moji milovaní bratia sestry, všetko, čo Boh koná, je pre deti Božie, pre všetky Božie deti vo všetkých krajinách, všetkých rasách – toto je prvé zasľúbenie v 1. Mojžišovej 12:3, keď Pán hovoril ku Abrahámovi po prvýkrát: „V tebe budú požehnané všetky národy zeme.“ Nie jeden národ, ale všetky národy, všetky kmene, celá zem, v Kristovi Boh spasil všetky národy a teraz dokonáva dielo s pohanmi na základe Rimanom 11 a potom sa obráti späť k Židom. 

Takže Boh má nádherný plán spásy, ale my musíme porozumieť, čo Boh zasľúbil pre dnešok. Nemôžeme pokračovať po našich vlastných cestách! Musíme poznať Božiu cestu a musíme poznať Božiu vôľu. Vo vôli Božej môžete byť, len ak ste v Božom Slove. Len ak ste v Božom Slove, tak ste v Božej vôli. Ján 17:17: „Posväť ich vo Svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda!“ Boh nikdy nezapečatí blud. Boh nikdy neposvätí niekoho, kto je stratený vo výklade. V našom čase je mnoho výkladov a niektorí dokonca veria, že Pán už prišiel. Ja hovorím stále to isté: Ak Pán príde, ja odchádzam. Pokiaľ som na zemi, tak Pán ešte neprišiel. Všetko s Pánom je spojené s realitou – Jeho narodenie bola realita, Jeho služba bola realita, Jeho utrpenie bola realita, Jeho smrť bola realita, Jeho vzkriesenie bola realita, Jeho vystúpenie do nebies bola realita a Jeho príchod bude realita. Keď sa Pán vráti, mŕtvi v Kristu povstanú najprv a my, ktorí sme nažive, budeme premenení a spoločne budeme vzatí k Pánovi. Jeden brat povedal, že brat Branham učinil výrok, že vytrhnutie nastane a ľudia si to nevšimnú. A preto povedal: „Ja som vytrhnutý. A nikto o tom nevie.“ To je veľký problém a veľké nedorozumenie. Keď bol Enoch vytrhnutý, tak všetci ostatní o tom nevedeli, ale on o tom vedel, pretože bol vzatý do slávy. Keď nastane vytrhnutie a Pán sa vráti, tak budeme vzatí nahor a neveriaci budú kráčať ďalej po svojich vlastných cestách. Ja jednoducho nenávidím výklady, nenávidím nedorozumenia – nemôžem ich vystáť. Nemôžem vystáť falošné učenia. Môžem objať každého jedného brata, ale veriť môžem len podľa Svätého Písma. Až do dnešného dňa som ani jeden jedinýkrát neodstúpil od Božieho Slova, nie, ani jeden raz. Božie Slovo je v mojom srdci a ja som v Božom Slove a môžem kázať len to, čo je v Božom Slove.

Ako som povedal, milovaní bratia a sestry, návrat Krista bude realita. Skutky 1:9-11: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.“ Návrat Krista bude korunovaním diela vykúpenia. Náš Pán a Spasiteľ k nám prišiel – a tu je tajomstvo – pretože pôvodný hriech na začiatku sa stal v tele z mäsa a krvi splodením, Pán sám si musel stvoriť telo, v ktorom mohol prebývať, a prísť do tela z mäsa a krvi. „Na počiatku bolo Slovo … a On, to Slovo, sa stalo telom a prebývalo medzi nami [Ján 1:1 a 14]. Takže Pán sám musel prísť v tele z mäsa, aby prelial Svoju krv, dal Svoj život, aby nás vykúpil. Toto je večná pravda. Preto rozumieme – 3. Mojžišova 17:11: Život je v krvi! Takže keď náš Pán prelial Svoju krv, dal svoj život, a ak ste vykúpení krvou Baránka, tak život, ktorý bol v Kristu, je vo všetkých vykúpených, ak sú znovuzrodení Božou mocou. A rovnaký život, ktorý bol v krvi, je vo vykúpených. Z milosti Božej prijali večný život, ako stojí v 1. Jána 5: „Ten kto má Syna Božieho má večný život, kto nemá Božieho Syna, ten nemá večného života.“ Nikto nemôže večne žiť, jedine že by mal večný život. Prijmite Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a prijmete večný život a budete Božím synom a dcérou. 

Dúfam, že chápete, že vždy znova musíme kázať Ježiša Krista, vždy musíme kázať Božie Slovo. Čokoľvek Božie Slovo hovorí, zvestujeme Božiemu ľudu. Moja zodpovednosť je tá najväčšia v tomto čase – zvestovať pravé Božie Slovo, zjavené Svätým Duchom, prinesené Božím prorokom v našom čase. Posledná zvesť v poslednom časovom období Cirkvi, posledné volanie: ktokoľvek má ucho, aby počul, nech počuje! Dokonca aj ak to počujete po prvýkrát, ak ste nikdy predtým tieto veci nepočuli – toto je váš čas, toto je váš deň – je úplne jedno, z akej denominácie prichádzate: 

„Vy, môj ľud, vyjdite z ich stredu…“ 2. Korinťanom 6:14: „Vy môj ľud…“ Nie každý, ale spasení, Božie deti, ktoré počujú Boží hlas, sú poslušné Božiemu Slovu a budú veriť a nechajú sa pokrstiť.

Môžem sa na záver spýtať, koľkí z vás veria vo zvesť hodiny? Boh vám požehnaj. Koľkí z vás ešte nie sú pokrstení v mene Pána Ježiša Krista? Toto je možno váš deň, aby ste boli poslušní a nechali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. 

Boh vám všetkým požehnaj. Boh mimoriadnym spôsobom požehnaj slúžiacich bratov – nech spoločne pracujú. Rešpektujte jeden druhého. Mnohokrát v slzách chodím z jednej krajiny do druhej a je jedna otázka, ktorá sa skutočne dotýka môjho srdca. Ako môžu bratia sedieť pri svadobnej hostine Baránka pri rovnakom stole s Abrahámom, Izákom a Jakobom, so všetkými spasenými z celého Starého zákona, so všetkými spasenými z Nového zákona a tu pritom nehovoria jeden s druhým, tu neslávia spoločne večeru Pánovu, tu chodia rôznymi smermi… Moji milovaní bratia, ktorí slúžite Božím Slovom: Prosím, uznajte [službu] svojho brata, uznajte bratov. Vy nie ste jediní. Boh ustanovil rôzne služby do tela Ježiša Krista. Slúžme Pánovi spoločne. Vy nemusíte zaujímať miesto niekoho iného, nie, každý musí nájsť svoje vlastné miesto. 

Koľkí z vás chcú byť pripravení na návrat Ježiša Krista? Všetci?

Povstaňme k modlitbe. 

Veríme v Božie Slovo. Veríme vo zvesť hodiny, veríme, že Boh poslal Svojho proroka. Toto je deň, ktorý Pán učinil pre nás, a ako som povedal na začiatku – apoštol Pavol zasadil, Apollo zalieval, takže ak brat zasadí Božie Slovo, nech ostatní toto semeno zalievajú. Len ak je jednomyseľnosť medzi slúžiacimi bratmi, môže byť jednomyseľnosť v tele Ježiša Krista. V dňoch Biblie bol len jeden zbor v každom meste. Jeden zbor v Korinte, jeden zbor v Efeze… jeden zbor, vždy jeden zbor – nie dva alebo tri – jeden zbor v každom meste. V znovunapravení to bude rovnaké. Objímeme brata v Božej láske, a ako som povedal na začiatku: „Ak by som poznal všetky tajomstvá, aj keby som mal vieru, ktorá bude prenášať hory, a bratskej lásky by som nemal, tak je so mnou niečo prevrátené. Bratská láska nás spája jeden s druhým a Boh vám požehná a bude s vami. 

Tento deň prinesie ovocie pre večnosť. Ešte raz sa pýtam: Koľkí z vás veria posolstvu hodiny? Koľkí z vás veria, že brat Branham bol zasľúbený prorok? Koľkí z vás veria, že zvesť musí zaznievať všetkým národom, aby bolo dané posledné volanie? Návrat Krista je veľmi blízko. Nech požehnania všemohúceho Boha spočívajú na vás všetkých. Dnes spoločne pozdvihneme svoje ruky a budeme sa modliť za všetkých slúžiacich bratov.

Bože, Pane, modlíme sa v mene Ježiša Krista za všetkých služobníkov v tomto meste, v tejto krajine a v okolitých krajinách, modlíme sa za Tvojich služobníkov! Požehnaj ich! Modlíme sa za Tvoj ľud, Nevestu Krista, aby bola pripravená na návrat Ženícha. Nech Tvoje požehnanie spočíva na každom jednom z nich v drahom mene Ježiša Krista. Ak tomu veríte, povedzte Amen. Povedzte Amen! Amen! Haleluja! Boh vám požehnaj a buď s vami.