Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Prepis kázania 3. 10. 2015 - Krefeld / Ewald Frank

Langue: slovaque
3. 10. 2015, 19:30, Krefeld, Nemecko

„Podlžní sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jeden druhému, takže my sami sa chválime vami v cirkviach Božích ohľadne vašej trpezlivosti a viery vo všetkých vašich prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate, čo je zjavným dôkazom spravodlivého súdu Božieho, aby ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte, akže je ináče spravodlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú, súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anjelmi Svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy Jeho mocnosti, keď príde, aby bol oslávený vo Svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedectvu u vás), v ten deň.“  [2. Tesaloničanom 1:3-10]

Sme Pánovi zo srdca vďační, že sa smieme nerušene schádzať a počuť Božie Slovo. Náš brat z Paraguaja bol už zmienený – Boh ťa požehnaj v našom strede. Boh požehnaj všetkých slúžiacich bratov zo všetkých národov, jazykov a národností. Nech požehná všade, skutočne po celej zemi všetkých bratov, ktorí Slovo pravdy správne delia a nesú a podávajú ďalej duchovný pokrm, to zjavené Slovo. 

[pozdravy]

Brat Mbije mi zavolal a povedal: „Brat Frank, pre nás je dnešný deň mimoriadnym dňom. Zhromaždilo sa tu 200 slúžiacich bratov a myslíme na deň, keď si pred 42 rokmi prišiel po prvýkrát, a sme zo srdca vďační za deň, ktorý nám Pán vtedy daroval.“

[pozdravy]

Sme jednoducho so všetkými vo svete spojení a môžeme povedať, že všetci majú možnosť počuť a veriť a skutočne prijímať to, čo nám Pán v tomto čase hovorí. Potom sa plní, čo náš Pán povedal: „Kto vo Mňa verí, ako hovorí Písmo…“ [Ján 7:38] Na tom záleží. 

Ešte krátko posledné správy z Abidjanu: Predstavte si, že lokálne noviny venovali 12 strán našej návšteve v tejto krajine. 12 strán v mimoriadnom vydaní! Stále znova zmieňujú mňa a zhromaždenia a dokonca uviedli ako nadpis: „Trojica neexistuje“! Stále spomínali témy a všetko, o čom sme hovorili, a potom napísali: „Prišiel apoštol Ewald Frank s Božou zvesťou ku všetkému ľudu“. Žiadny kazateľ by to neurobil lepšie ako oni. Nech Boh všetkým požehná. Sú tam aj fotografie, zhromaždení sa zúčastnilo viac ako 7 000 ľudí, aby počuli Božie Slovo. Aj tam nás na každej ceste sprevádzala policajná eskorta. Jednoducho nádherné, že Pán daruje milosť na každú cestu. 

Keď sa pozrieme na posledné mesiace, napríklad v Rumunsku – Brat Daniel, vy, bratia, ktorí ste dnes tu… brat John a všetci, ktorí sa podieľali na prípravách… Kde v Európe príde dvetisíc ľudí, aby počuli Slovo Božie? Jednoducho nádherné, ako Pán žehná. A je to pramocné – i keď sa mi niekedy nepáči, že sa všetko zverejňuje na internete, napríklad ten rozhovor v Anglicku, to sa mi vôbec nezdalo vhodné – všetko je však možné vidieť a počuť, dokonca aj v Nórsku, kde som bol – úplne jedno, kde je to Slovo zvestované – sme Pánu jednoducho vďační za všetko, čo je dnes možné, a že aj dnes sú na všetkých kontinentoch všetci pripojení a môžu počuť a veriť, čo nám Boh v tomto čase hovorí. 

Len stručne o časových udalostiach – nebudeme sa nimi dlho zaoberať. 

V našej krajine, ktorá prežila prelom reformácie, je najdôležitejšie nové vydanie Lutherovho prekladu Biblie, a to s 15 000 zmenami oproti súčasnému prekladu.. Už nebudeme čítať o búrke, ktorú Pán utíšil [Matúš 8:24-26], ale že prišlo cunami. Nebudeme čítať panna porodí Syna [Izaiáš 7:14], ale mladá žena porodí syna. Jedna zmena za druhou. Ako dlho sa bude Boh ešte prizerať? Jeden z duchovných k tomu potom ešte pripísal, že smrť Ježiša Krista nebola vôbec potrebná. Je nepochopiteľné, kam až ľudia môžu zablúdiť. Preto smieme stále znovu ďakovať, že nám Pán skutočne daroval milosť. 

Ďalšia vec, ktorú tu máme, je – ako to v júni 1933 videl brat Branham – auto jazdiace bez vodiča. V južnom Nemecku sa dokonca prezident posadil do nákladného auta a jazdil bez toho, aby ho šoféroval. Všetko sa deje pred našimi očami. Tu je to napísané: Kamióny bez vodiča! A prezident sa vezie… 

Nemôžeme spomenúť všetko, ale v krátkosti to môžeme zmieniť. Neviem, či ste počuli, čo sa stalo v USA. Do školy prišiel muž, zastrelil profesora, prikázal celej triede ľahnúť si na tvár a potom povedal: „Všetci, ktorí ste kresťania, prosím, vstaňte! O sekundu uvidíte vášho Boha!“ A strieľal, kam mohol, a desať ich usmrtil. Človek si vôbec nedokáže predstaviť, čo sa v našom čase deje. 

Keď bližšie sledujeme najmä udalosti na Blízkom východe, tak vidíme, ako Irán a Palestínci hrozia Izraelu, a tu sa dokonca píše: Bez pochýb Izrael zničíme! Čo sa týka zmluvy, tak píšu: „Na túto zmluvu už ostáva len 18 mesiacov…“ Všetko skutočne beží na plné obrátky. Keď sledujeme, čo sa deje v Číne, v Rusku a všetkých týchto krajinách… Áno, bratia a sestry, ako veľmi čas pokročil, ak sa už teraz pripravujú veci, ktoré sa budú diať až po vytrhnutí? Čína dokonca postavila bojovú loď priamo pred Damaskom a aj Putin v zemi všetko pripravil… Hovorím vám, bratia a sestry: Ak sa naplno pripravuje to, čo sa má stať po vytrhnutí, ako blízko je návrat Pána? 

Mohli by sme veľa čítať o tom, čo sa deje v našom čase. U Ezechiela 38 je reč o kráľovi severu. Priniesol som si so sebou mapu sveta – to, čo je na nej červenou, je Rusko, od hraníc s Fínskom až po Vladivostok, odkiaľ môžeme nahliadnuť do Kórey a Japonska – preto stojí napísané „kráľ severu“. A tento veľmi malý modrý bod je Izrael. Vyhľadal som si to – Izrael má rozlohu 33 000 km2 a susedné krajiny 990 000 km2  a napriek tomu sa jedná o ten maličký Izrael, ktorý na svetovej mape takmer nemôžeme nájsť. Boh to však tak viedol, že to muselo prísť a aj prišlo. 

Dotklo sa ma aj to, že podľa izraelských správ dosiahol teraz židovský ľud skutočne počet takmer 17 miliónov, čo je množstvo ako pred holokaustom. Hovorím vám to z nasledujúceho dôvodu: keď som počul, čo nastalo v Tretej ríši, trápilo ma to. Medzi všetkými veriacimi sa hovorilo, že na Nemecku leží kliatba za to, čo učinili židom. Keď som sedel pri stole s bratom Branhamom, tak ma to v najhlbšom vnútri znepokojovalo. A predstavte si: Boží muž mi (mohol by som takmer povedať že „z jasného neba“) hovorí: „Brat Frank, na Nemecku žiadna kliatba neleží, Boh povolá k zodpovednosti tých, ktorí sa previnili.“ Je jednoducho nádherné, že Boh odpovedá aj na všetky naše otázky. Sú to dôležité a pálčivé otázky, ktoré sa nás dotýkajú. 

Mohli by sme skutočne čítať o všetkom – aj o Eufrate až po Zjavenie 9 a 16, kde sa o ňom hovorí, že štyria anjeli súdu sú pri Eufrate zviazaní na deň, rok, mesiac a hodinu, aby potom zničili tretiu časť sveta. Všetko je napísané. V Zjavení 16:12 potom dokonca, že Eufrat vyschne, aby mali králi od východu voľnú cestu. A potom stojí napísané, že všetko vojsko bude mať 200 miliónov vojakov [Zjavenie 9:16]. 200 miliónov! Takže kráľ severu a všetci z východu, z Číny, ako sme čítali tu v Božom Slove – 200 miliónov – a potom sa zjaví Pán. V okamihu, keď vojdú do izraelskej zeme, Boh zasiahne a potom budú sedem rokov páliť a zbierať zbrane, ako je písané u proroka Ezechiela. 

Povedzme to však ešte raz: Ak už teraz prebiehajú prípravy na to, čo nastane po vytrhnutí, ak sú už teraz v plnom prúde, ak je nahlas vyslovené: „Zničíme Izrael!“ – bratia a sestry, Izrael nik nezničí, či už čítame u Izaiáša 11, Jeremiáša 31 alebo Ezechiela 36, Boh zasľúbil, že Svoj ľud zavolá von zo všetkých národov a jazykov, a podľa figového stromu sme mali poznať, že čas je blízko. Už v Starom zákone bol ľud izraelský Pánom samým pripodobnený k figovému stromu. Povedzme to nahlas a zreteľne, ako to náš Pán niekoľkokrát zdôraznil: 

„A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ [Lukáš 21:28]

Ešte jedna poznámka, bratia a sestry. Všetko sa dotýka môjho srdca, vidím, že čas sa blíži k záveru a dielo ešte nie je dokončené. Schádzame sa vo veľkom očakávaní, že to nadprirodzené Božie pôsobenie skutočne môže nastať a byť zjavené, aby všetci dostali pomoc pri tele, duchu i duši a aby bolo Božie Slovo potvrdené. 

A v tejto súvislosti nám bratia, ktorí sa odvolávajú na brata Branhama, robia viac starostí ako všetci ostatní dohromady, pretože sa na neho stále znova odvolávajú, nikdy sa však nevracajú k Božiemu Slovu. Dovoľte mi to povedať: Od roku 1958 som v tomto formáte dostával z USA každé kázanie (takmer 600 kázaní). Všetky kázania, ktoré brat Branham kázal, mi od roku 1958 posielali na magnetofónových páskach. Mohol by som povedať, že som duchovne vyrástol na tom, čo brat Branham kázal a učil. Všetko som z milosti prežíval a dokonca som s ním bol pred otvorením pečatí. A preto, keď brat Branham hovorí o siedmich hromoch, tak viem, čo tým myslí. Ak však bratia hovoria, že zjavenie siedmich hromov ešte len príde, tak musím jednoducho povedať, že všetko, čo patrilo k službe brata Branhama, je už časťou spásnych dejín. Je to už časťou spásnych dejín, nič viac neleží v budúcnosti, všetko sa stalo už pred 50 rokmi a všetky pokyny a odkazy, ktoré Pán Svojmu služobníkovi a prorokovi dal, nechávame tak, ako ich Boh vyslovil a ako sa to stalo, bez čo i len najmenšieho výkladu. 

Chcel som ešte povedať: Zamyslite sa nad tým – tu je jedno kázanie a tu je 1 200 kázaní od brata Branhama v tomto malom aparáte, ktorý nosím na mojich cestách. 

Chcel som to len ešte raz povedať, aby sme vedeli, že sme neuverili chytrácky vymysleným bájkam [2. Petra 1:16], ani sme žiadny citát nevytrhli zo súvislosti, ale zvestovali sme Slovo Pánovo. Pretože sme kázania brata Branhama prekladali už od decembra 1958, povedal brat Branham už 28. 11. 1963: „V Nemecku sa zhromažďujú stovky ľudí, aby počuli kázania. Vložia si do ucha malý aparát a prehrávajú magnetofónové pásky a prekladajú do ich jazyka to, čo ja hovorím. Kázanie je predkladané stovkám.“ Ešte jeden citát brata Branhama, ktorý by som rád prečítal – 12. 6. 1958: „Práve na mňa položil ruku muž z Nemecka.“ A potom k tomu pridáva ešte pár slov. 

Povedzme to pokojne ešte raz: Ja som nezoskočil ktoviekedy padákom, ale dostal som od Boha milosť všetky kázania počuť a prežiť. 

Ak brat Branham potom ešte 29. 12. 1963 hovorí: „Letniční môžu robiť všetko, môžu to napodobniť, ale jedno ešte zostáva – ak príde tlak, tak sa to, čo teraz vidíte v malom, prejaví v plnej miere a moci…“, tak to nie je viazané na jeho osobu, to sa stane v našom strede, lebo všetky Božie zasľúbenia sú áno a Amen. My sme na tomto mieste zvestovali, že máme účasť pri tom, čo Boh v prítomnosti koná. 

Čítali sme nádherné Slovo. Mohli by sme ešte zájsť na horu Sion do Jeruzalema, mám tu poznačené, že Jeruzalem je v Biblii spomenutý 780-krát a hora Sion 157-krát. Je to Božia kniha a Izrael je a zostane Božím ľudom. Prirodzené ratolesti boli z dôvodu ich neviery vylomené, aby mohli byť vštepené ratolesti divého olivového stromu a mali účasť na Božom živote vychádzajúcom z koreňa. 

Teraz však ešte pár myšlienok k Slovu v úvode. V 2. Tesaloničanom 1 od 7. verša stojí [podľa nem. prekladu]: 

„…ale vám, súženým, dal občerstvenie v spoločenstve s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anjelmi Svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí Boha neuznávajú…“

Zostaňme tu stáť. Všimli ste si, že tento príchod nie je vytrhnutie? Keď Pán príde ako Ženích, aby vzal Nevestu domov, tak nepríde, aby sa pomstil, nepríde, aby súdil, nepríde v plameni ohňa. Pri vytrhnutí príde ako Ženích, aby vzal domov Svoju milovanú Nevestu. Ak čítame ďalej a priberieme k tomu aj prináležiace paralelné miesta, zistíme, že deň Pánov bude horieť ako pec. V okamihu, keď Boh bude odplácať tým, ktorí neverili, tak sa jedná o tých, ktorí neverili. Keď sa vráti ako Ženích, aby nás vzal domov, tak budú dvaja ležať na jednej posteli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný. Tam nie je žiadny oheň, žiadny súd ani odplata, tam bude pripravená Nevesta vzatá Ženíchom a my sa s Ním stretneme v povetrí a budeme naveky u Pána. 

Existujú rôzne príchody Pánove. Keď príde podľa Matúša 25, posadí sa na trón Svojej slávy, budú pred Neho zhromaždené všetky národy, aby súdil. Existujú rôzne príchody, a keď to Slovo zvestujeme, tak to musíme Božím spôsobom zaradiť a vedieť, kam čo patrí. 

U Matúša 24 a najmä u Lukáša 21 máme popis toho, čo sa bude celkovo diať. Bratia a sestry, som absolútne premožený, akým spôsobom náš Pán všetko rozdelil. 

U Matúša 24 je priamo od začiatku a najmä vo verši 3 napísané: 

„A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k Nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením Tvojho príchodu a skonania sveta?“ 

Prvý, všeobecný popis máme vo veršoch 4 až 8: 

„A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!“ 

Druhá časť je od verša 9 po verš 14: 

A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ 

Áno, a potom od verša 15 hovorí náš Pán o tom, čo sa stalo 70 rokov po Kristu. Tu hovorí vo verši 20: 

Modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu.“ 

Tu od verša 15 dáva presný popis, čo sa vtedy stalo. Od verša 23 máme opäť ďalšiu časť o konečnom čase, v ktorom žijeme my. Vo verši 24 sa píše: 

„Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených.“ 

Vyvolení sú tí, ktorí sú teraz volaní von, ktorých mená boli pred ustanovením sveta zapísané do knihy života Baránka. 

Vo verši 27 sa potom presne hovorí, ako prebehne návrat Pánov. V celej tzv. „zvesti“ je kázané, že Pán príde na etapy. Oni zoraďujú etapy – začal zostupovať už v roku 1963 … Nie! A ešte raz nie! Krv je ešte stále na tróne milosti, ešte stále sme v čase milosti, Pán ešte nezostupuje! Preto tu v Matúšovi 24:27 stojí: 

„Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ 

Čo viac ešte chceme? Takto je to napísané, tak tomu veríme a tak to bude. 

Bratia a sestry, a potom dokonca stojí napísané to, čo nastane po veľkom súžení, od verša 29: 

„A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať z neba, a nebeské moci sa budú pohybovať.“ 

Nie v našom čase, ale po tom, čo bude Nevesta vytrhnutá a ostatní budú musieť prejsť veľkým súžením. Po súžení sa zatmie slnce a mesiac stratí svoj jas a hviezdy budú padať z neba… Vzdajte Bohu vďaku za Jeho Sväté Slovo! Je jednoducho pramocné, akým spôsobom je všetko napísané. Keď sa vrátime k Starému a Novému zákonu, vidíme, že predtým ako príde deň Pánov, slnko stratí svoj svit a mesiac sa obráti na krv. Tu je nám povedané, že sa to stane po veľkom súžení. Potom môžeme zájsť do Zjavenia – keď bude otvorená 6. pečať, bude sa diať to, čo sme tu čítali. Slnko sa zatmie… skutočne to tu môžeme čítať. Hovorím ešte raz – vďaka buď živému Bohu za vedenie Svätým Duchom, ktorý nás naozaj v rovnováhe zaviedol do každej pravdy, do tých najjemnejších súvislostí Slova. Skutočne smieme povedať, že nie je jediný bod, na ktorom by sme museli zakopnúť, a ani jediný bod, ktorý by zostal nejasný. Nie, Boh sa o všetko postaral. 

V Zjavení 6:12 môžeme čítať: 

A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo ako srstené vrece, a mesiac bol celý jak krv…“ 

Z pondelka na utorok sme skutočne videli krvavý mesiac – vstali sme už pred 4. hodinou ráno. O krvavom mesiaci písali obzvlášť v izraelských správach. A skutočne, krátko pred 4. hodinou ráno sme vstali a Viera to odfotografovala a vidíme – je naozaj ako krv. To však ešte nie je to, čo sa stane v šiestej pečati. Veď je písané, že budú znamenia na slnku a mesiaci. Znamenia, nie to, čo sa bude diať v 6. pečati. Sme upozorňovaní na to, čo sa práve teraz deje a čo sa bude diať potom. 

Prečo to dnes hovorím? Aj náš brat z Paraguaja by mohol písať nielen pár viet, ale celé kapitoly o tom, čo všetko sa zvestuje uprostred tzv. „zvesti“, ale s ničím sa nevracajú späť k Božiemu Slovu. Preto sme Bohu stále znovu vďační. 

Hlavnou vecou je, bratia a sestry, aby sme boli pri návrate Pána pripravení, pretože to náš Spasiteľ skutočne zdôraznil v Matúšovi 24. Najdôležitejší verš v Matúšovi 24 je verš 42: 

„Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Teda bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia, ale boli statoční a vedeli, že keď budú hovoriť, že Kristus je tu alebo tam, je na púšti, neverte tomu. Lebo tak ako blesk vychádza z východu a svieti na západ, tak bude návrat Pánov.“ 

To je jeden z najdôležitejších veršov: „Buďte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň Pán príde.“ Tie isté slová máme v Lukášovi 21:35-36 ako napomenutie, ktoré sme dostali na cestu: 

„Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ 

O čo sa jedná vo zvestovaní, ktorým sme poverení? Všetkým ľuďom, aj v našich zhromaždeniach, musíme povedať: Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť každý z vás na meno Ježiša Krista, aby bolo potvrdené, že sme prijali odpustenie. 

Bratia a sestry, misijné centrum nie je miesto, kde by sme sa len tak stretli a kde by sa snáď mohli hrať naše deti, nie je to žiadny park pre voľný čas. Nie! Je to miesto, kde sa v prítomnosti Božej schádzame, počujeme sväté Slovo Božie a všetci, ktorí ešte neprežili obrátenie… Bratia a sestry, tesná je brána a úzka je cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú [Matúš 7:14]. Musíme nájsť pred Bohom milosť a poznať, že sme stratení, že sme zhrešili, a vo viere prijať zmierenie a odpustenie. Pri tom môžu tiecť aj nejaké slzy. Povieme: „Pane, som zadĺžený, odpusť mi, buď mi milostivý, nič mi nezapočítaj, ale daruj mi plné odpustenie…“ Musíme kázať obrátenie, pokánie a tiež to, že musíme byť znovuzrodení k živej nádeji. 

Myslite na Jána 20:22, kde predsa Pán dýchol na Svojich učeníkov a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého!“ To isté Slovo stojí v 1. Mojžišovej, 2:7: „…a [Pán] vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.“ Tak Pán aj tu vdýchol Svojho Ducha a iba skrze Ducha Pánovho môže nastať znovuzrodenie a do našej duše prísť nový život. Tam sa stal človek živou dušou – keď Pán vdýchol Adamovi dych života – tu sme my znovuzrodení k živej nádeji, lebo náš Pán nám vdychuje Svojho Ducha a duša z milosti obdrží večný život. Potom príde krst Duchom. Napriek tomu, čo náš Pán v evanjeliu Jána povedal – On na Svojich učeníkov dýchol a povedal: „Prijmite Ducha Svätého!“, napriek tomu potom povedal: „…buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiati do moci z výsosti! To jedno je prijatie večného života, to druhé vyzbrojenie mocou z výsosti, aby Pán mohol skrze Cirkev vykonávať Svoju službu. 

Bratia a sestry, musíme sa dostať aj k tomu, aby sme si nemysleli – áno, ten brat to už učiní… Nie! Boh to učiní! Boh to učiní! A prosím skutočne o to, aby nikto nič nerobil závislým od nás, ktorí Slovo zvestujeme. Všetko je závislé od Boha, len od Neho prichádza nový Boží život! Ako sme to naposledy preberali z Rimanom 9 a Izaiáša 28 – Pán hovorí, že On Svoje dielo dokoná. On Svoje dielo dokoná ku blahoslavenému dňu Svojho návratu. 

Povedzme to ešte raz: Najväčšiu bolesť mi spôsobujú tí, ktorí sa odvolávajú len na brata Branhama, Bibliu už dávno zavreli a vôbec sa nestarajú o to, čo je v Biblii napísané, ale stále len: „Prorok povedal, prorok povedal…“ To je tá najväčšia bolesť. A z toho si oni prirodzene vyvodili, že brata Branhama opravujem. Na to ani len nepomyslím, ale rovnako ako s Bibliou – nemôžeme len jednoducho povedať: „Tu je napísané…“, musíme vedieť, kam to patrí, v akej súvislosti to stojí napísané, aby tak bol vytvorený celkový harmonický Boží obraz. Počuli ste niekedy odo mňa, že by som mal nejaké výhrady voči čo i len jednej jedinej veci z toho, čo brat Branham povedal? Nikdy. A ani to nikdy počuť nebudete. Milosť, ktorú nám Boh skutočne daroval, je vziať všetko späť do Písma a tam nájsť konečnú odpoveď. 

Obzvlášť čo sa týka 1. Tesaloničanom 4. Musíme jednoducho rozoznávať, že to jedno je Matúš 25: „Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ a o polnoci krik: „Ženích! Ženích!“ a potom, kto je pripravený, ten vojde na svadbu. 

V 1. Tesaloničanom 4 však nie je reč o dnešnom zvestovaní, ale priamo o návrate Pána. Tak to predsa stojí napísané: „Pán sám zostúpi…“! Stratili títo bratia rozum? Majú snáď chorú myseľ? Čo sa s nimi stalo? Stále len: „Prorok, prorok…“ Späť k Slovu! Tak to stále znovu hovoril brat Branham a tak to aj my budeme až do konca hovoriť. 

Čítajme pokojne ešte raz text z 1. Tesaloničanom 4, tak ako stojí napísaný – od verša 13: 

„Ale ohľadom tých, ktorí zosnuli…“  tu sa jedná o tých, ktorí zosnuli – „…milí bratia, nechceme vás ponechať v nejasnosti, aby…“

…aby ste v zdanlivej múdrosti nepodľahli vlastným myšlienkam… Potom vo verši 14: 

„Lebo tak iste, ako veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, rovnako isto Boh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s Ním.“ [podľa nem. prekladu] 

My nechceme ponechať nič v nejasnosti v súvislosti so zosnulými. Boh rovnako aj tých, ktorí v Kristu zosnuli, spolu s Ním privedie. Čo im tu ešte chýba? Všetko je predsa jasne a zreteľne povedané. A vo verši 15: 

„Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým…“ Áno! Amen! 

„Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli, lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv.“ 

To všetko, to všetko sa deje v rovnakom okamihu!

„…a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Preto sa potešujte týmito slovami.“ 

A to my činíme. To činíme. Pre mňa znamená biblické zaradenie úplne všetko. Každý môže povedať: „Prorok to i tamto povedal…“ Ale správne usporiadanie udalostí spásnych dejín je jednoducho absolútne nevyhnutné. 

Preto stále znovu zdôrazňujeme, že čo sa týka návratu Pánovho, tak zvesť, ktorá teraz zaznieva… Mám to ešte raz zopakovať? Tak to bolo bratovi Branhamovi povedané: „Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom…“ – ale to nie je 1. Tesaloničanom 4! To je príprava cesty pred návratom Pána! Nie návrat, ale príprava pred návratom Pána. Ján Krstiteľ pripravil cestu Pánovi, a to sa musí diať aj teraz – Ženích a Nevesta musia byť zjednotení a privedení do plného súladu, aby Nevesta počula, čo Duch hovorí zborom! Povedzte predsa raz Amen! To je predsa to, o čo sa u Boha jedná. My môžeme stále znovu vyznávať, že veríme nielen zasľúbeniu, ale aj v službu, ktorú Boh mimoriadnym spôsobom daroval bratovi Branhamovi. 

A povedzme to ešte raz: Či je to siedma pečať, tretí ťah, sedem hromov, stanová misia – čohokoľvek sa to týka, prosím, prosím – to patrilo k službe brata Branhama. Dúfam, že všetci bratia, ktorí majú rešpekt pred Bohom a Jeho Slovom, tomu správne porozumejú. 

Keby som sa všetkých tých bratov spýtal, čo hovorí Biblia o siedmich hromoch, tak by museli vyznať: „Nič.“ Lebo tak je to napísané. Keď sedem hromov vydalo svoj hlas, zaznel z neba hlas: „Zapečať to, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš toho!“ Nič teda nie je napísané.

28. februára 1963, keď bol brat Branham poslaný na horu Sunset v blízkosti Flagstaffu v Arizone, zaznelo sedem mocných hromových úderov, celá zem sa zatriasla a kamene sa valili dolu kopcom. Tam sa v nadprirodzenom oblaku zjavilo sedem anjelov, a preto malo sedem hromov pre brata Branhama taký veľký význam, pretože to bolo v súvislosti s otvorením siedmich pečatí. Tam mu bolo povedané: „Vráť sa späť, lebo bude otvorených sedem pečatí!“ Vďaka buď Bohu! Počul som to na toľkých kázaniach, že viem, kam to musí byť zaradené, a prial by som si, aby všetci bratia skutočne prišli k rozumu a rešpektovali Božie Slovo. 

Keby som sa ich spýtal, čo hovorí Biblia o stanovej misii, potom by tiež museli priznať, že nič. Rovnako keby som sa spýtal, čo hovorí Biblia o treťom ťahu, tiež by museli priznať, že nič.

Dovoľte mi to ešte raz s rešpektom povedať: To, čo náležalo k službe brata Branhama, náležalo k službe brata Branhama. A v zvestovaní, ktoré je zverené nám, máme kázať Slovo. Káž Slovo! 

Vždy rád počúvam, keď brat Branham vydáva svoje svedectvo o tom, ako v roku 1933 položili základný kameň modlitebne a hovorí, že počul hlas: „Čítaj 2. Timoteovu 4!“ A tento text potom vložili do základného kameňa stavby. Áno. 

Mne Pán povedal: „Vstaň a čítaj 2. Timoteovu 4!“ Tam stojí napísané: „Káž Slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas… Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia… odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam…“ 

Zhrňme, bratia a sestry, o čo sa dnes jedná: Na všetkom vidíme, že konečný čas pokročil, že sa všetko splnilo. Dokonca aj na Blízkom východe sa všetko pripravuje. A keď je zmienka o Damasku, musím myslieť na to, keď som v tomto meste kázal. To bol úplne iný čas, uprostred 70-tych rokov. Kázal som v Aleppe [Halab], v Libanone, v Káhire. Áno. A čo je dnes? Tak presne je to napísané aj u Izaiáša 17, totiž že Damask bude zničený a nebude sa počítať medzi mestá. Všetko sa pripravuje a my sme Bohu veľmi vďační, že môžeme vidieť, ako sa ľud izraelský vrátil z viac ako 150 krajín, a podľa toho v mimoriadnej miere poznávame, že sme sa priblížili ku koncu. 

Ak sa však už teraz pripravujú veci, ktoré nastanú po vytrhnutí a dokonca až po súžení, ako blízko potom musí byť návrat Pánov? Napriek tomu musíme zdôrazniť, aby ste zostali triezvi vo všetkých životných rozhodnutiach, či už ste mladí alebo starí, veľkí alebo malí, učiňte také rozhodnutia, s ktorými môžete žiť a s ktorými môžete zomrieť. Rozhodnutia, s ktorými môžete pred Bohom obstáť a vedieť, že na tom spočíva Jeho požehnanie. 

[text piesne:] „Buďte pripravení sa pred Ním postaviť a vidieť Jeho slávu.“ 

Aké je krásne, bratia a sestry, že smieme žiť práve teraz a poznať, čo je napísané v 2. Petrovej 3:9: „Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením.“ On trpezlivo čaká, až aj tí poslední budú zavolaní. 

Sú dnes v našom strede takí, ktorí sú tu po prvýkrát? Ktorí prvý raz počujú o Božom spásnom pláne? Že Boh dal zasľúbenia? Že sme všetci od prírody stratení a potrebujeme záchranu? Máme takých, ktorí svoj život ešte neposvätili Pánu? Máme takých, ktorí majú ťažkosť porozumieť Božstvu, krstu, vyvoleniu, či čomukoľvek inému? V mene Pánovom vás všetkých prosím: Vo viere prijmite Božie poučenie, pretože tak to Pán povedal: „…zo Siona vyjde Zákon a Slovo Hospodinovo z Jeruzalema.“ [Izaiáš 2:3, Micheáš 4:2] Nie z Ríma, ale z Jeruzalema. Preto sa musíme vrátiť späť k tomu Slovu, ktoré bolo zvestované na začiatku v Jeruzaleme pod priamym vedením a inšpiráciou Svätého Ducha. 

Nech všetci, ktorí sú dnes tu, i všetci ďaleko vo svete, ktorí počúvajú, jednoducho učinia svoje rozhodnutie pre Pána. 

Povedzme to ešte raz: Toto nie je park voľného času, ale miesto, kde zvestujeme Božie Slovo a kde z milosti môžeme prežívať našu prípravu. Rozhodnutie, ktoré učiníme pod zvestovaním Slova, si vezmeme so sebou. 

Nech aj tento večer, počas ktorého bolo zmienených mnoho vecí, skutočne poslúži k tomu, aby sme mali rešpekt pred Božím Slovom a našli milosť všetko usporiadať. Náš Pán sa pýtal: „Porozumeli ste tomu všetkému?“ [Matúš 13:51] Aj tomu, čo sa týka rôznych Pánových príchodov? Všetko je milosť a ešte raz milosť. 

Jemu, tomu Všemohúcemu vernému Bohu, ktorý v našom čase vedie Svoj spásny plán k záveru, buď chvála. On volá všetkých, aj tých, ktorí k Nemu prichádzajú po prvýkrát: 

„Poďte ku Mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení, Ja vám chcem dať odpočinutie pre vašu dušu.“ [Matúš 11:28] 

Tu nezvestujeme len poučenie, ale aj záchranu, oslobodenie, uzdravenie – v Božej zvesti je obsiahnuté všetko. 

Na začiatku sme spievali o kríži, a aj v tejto veci musíme byť k sebe úprimní a povedať: „Pane, daruj mi to, aby som mohol aj ja povedať ako Pavol: ‹‹S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus.››“ [Galatským 2:20] Vplyv toho, čo sa stalo na kríži Golgoty, musí byť v našom živote zjavný. „Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“ [Lukáš 22:42] 

Potom k tomu ešte príde Božia láska – [text piesne:] „Ó, Božia láska, taká plná a slobodná, starodávna a stále nová.“ 

Povedzme to ešte raz: Boh poslal Svojho služobníka a proroka. On naplnil zasľúbenie: „Hľa, Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný.“ [Malachiáš 4:5] Preto musí byť to, čo Boh skrze neho povedal, biblicky zaradené, aby nevzniklo nové náboženstvo alebo spoločenstvo veriacich, ale aby sme boli všetci Bohom vyučovaní v Božom kráľovstve a boli vedení k tomu, aby sme boli jedno srdce a jedna duša, a k poznaniu a viere v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. 

Dnes budeme Pánu spoločne mimoriadnym spôsobom ďakovať za to, že sme mohli poznať čas a hodinu, že z milosti vidíme časový vývoj udalostí a môžeme pozdvihnúť naše hlavy, lebo vieme, že sa blíži naše vykúpenie. Ďakovať vernému Bohu, ktorý dal odkaz: „Zvesť, ktorá je Tebe zverená, predíde druhému príchodu.“ A táto zvesť je už 50 rokov nesená do celého sveta a počuli ju končiny zeme. 

„Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“

A potom ešte 10. verš v kapitole 25 – to by sme mohli hovoriť stále znovu: „…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“ 

Hovorím ešte raz: Bratia a sestry, vy neprichádzate nadarmo, my spoločne počujeme Božie Slovo, veríme z celého srdca, že Pán Svoje dielo v našom čase dokoná, že On poslal Svojho služobníka a proroka, aby nás zaviedol späť k začiatku, k Slovu, tak, ako to on sám často zdôraznil. 

Som vďačný aj za to, že som počas všetkých tých rokov dostával kázania, aby som mal účasť a podiel pri službe, ktorú Boh v našom čase daroval, a že zo stopercentného presvedčenia na základe Božieho povolania smieme biblickú zvesť niesť do celého sveta. 

Hovorím ešte raz: Aj noviny potvrdzujú to, čo sa v tých troch zhromaždeniach [v Abidjane] kázalo, podávajú jednu tému za druhou a musia uznať, že to, čo bolo kázané, je biblické a že tomu nie je možné odporovať. Celá táto i okolité krajiny počuli Pánovo Slovo. 

Sme vďační za bratov, najmä za brata Tatyho a Jeana-Lamberta, ktorí slúžia Božiemu ľudu vo francúzskom jazyku, a všetci môžu počuť a veriť tomu, čo Boh v našom čase koná. 

Jemu, tomu vernému Pánovi, nech buď za všetko prinášané klaňanie. 

Porozumeli ste všetkému? Amen. Povstaňme a ďakujme Pánu. 

Dnes by som sa chcel spýtať, koľko je tu takých, ktorí svoj život Pánu ešte neposvätili, ktorí nemôžu hovoriť o dni, kedy celkom vedome prišli k Pánu, učinili pokánie, prosili o odpustenie, obdržali istotu: „Pán mi odpustil! Sňal moju vinu, verím, že On za mňa prelial Svoju krv, prevzal moju vinu a z milosti mi daroval odpustenie.“ Spievajme chórus Taký, aký som, tak to musí byť… 

V čase, keď máme sklonené hlavy a zotrvávame pred Bohom v tichej modlitbe, sme v prítomnosti nášho Pána, ktorý zasľúbil, že tam „…kde sa dvaja alebo traja zídu v Mojom mene, som uprostred nich.“ [Matúš 18:20], ktorý aj v Starom Zákone zasľúbil: „Kam Ja Svoje Meno položím, tam s vami vkročím do obecenstva.“ [2. Mojžišova 20:24] Pán nám daroval Svoje Slovo, Svoju milosť a Svoju lásku a zjavil súvislosti Jeho spásneho plánu. Duch Svätý vedie do každej pravdy. Cítite prítomnosť Božiu? Na tomto mieste je svätá atmosféra. Boh Pán hovorí ku každému srdcu a všetkých volá: „Poďte ku Mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a Ja vám dám odpočinutie.“ [Matúš 11:28] Či už sme obrátení a veriaci… všetci dnes prinesme skutočne všetky modlitebné priania Pánu. Len On môže všetko dobre vykonať. Kto by chcel byť v tejto modlitbe prinesený pred trón milosti, zdvihni na okamih ruku. Všade, všade, áno, my všetci môžeme pozdvihnúť naše ruky a povedať: Pane, buď mi milostivý, nič mi nezapočítaj a zjav Svoju moc a slávu. 

Bratia a sestry, Boh je prítomný, Božia svätosť napĺňa priestor. On hovoril k našim srdciam a my sme Slovo počuli a veríme mu. 

Milovaný Pane, spoločne prichádzame pred trón milosti a prinášame Ti všetkých bratov a sestry, všetkých, ktorí sú dnes tu, so všetkými modlitebnými prianiami, so všetkými núdzami, či mladí, starí, veľkí alebo malí, všetci prichádzame k Tebe. Dnes si Ty s nami hovoril, dnes si Ty prítomný, aby si Svoje Slovo potvrdil, aby si zachránil, oslobodil, uzdravil, Ty si ten istý včera, dnes i naveky. Daruj všetkým milosť skutočne osobne prijať plnú spásu a ďakovať Tebe, milovanému Pánu a Spasiteľovi. 

Veľký Bože, aká je to milosť, že môžeme byť zhromaždení pred Tvojou tvárou! Ešte je čas milosti, ešte je krv na tróne milosti, ešte je dostupné odpustenie, oslobodenie i uzdravenie. Milovaný Pane, Ty si ten istý včera, dnes a naveky. Daruj všetkým vieru, že si naše modlitby vypočul, že si nám v deň spásy pomohol, že sa náš príchod vyplatil a že si Ty odpovedal. 

Tebe, vernému Pánu a Spasiteľovi, nech je vzdané klaňanie, česť a sláva aj za to, že si otvoril naše oči a že sme mohli biblicky zaradiť každé Slovo, ktoré stojí napísané, a všetko, čo bolo skrze Tvoju milosť zvestované. Ešte raz Ti z celého srdca ďakujem za milosť, ktorú si nám daroval. Prosím Ťa, nech všetci veria, že si nás vypočul a všetkým si pomohol, všetkým odpustil, všetkých oslobodil a všetkých uzdravil. Tvoje Slovo sa ani dnes nevráti späť prázdne, ale vykoná, k čomu je poslané.

Tebe, Všemohúcemu Bohu, nech je vzdaná česť a sláva. Milovaný Pane, požehnaj v celom svete od Nového Zélandu až do všetkých končín zeme, vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach. Tebe buď vďaka za službu Tvojho služobníka a proroka, Tebe buď vďaka za Starý a Nový zákon, Tebe buď vďaka za Svätého Ducha, ktorý nás vedie do každej pravdy. Tebe, Všemohúcemu Bohu, nech je vzdaná česť a sláva, áno, tomu samotnému Bohu nech je vzdaná česť a sláva teraz a naveky. Požehnaj aj chorých, ktorí tu nechali svoje vreckovky, aby nemali len môj pot, ale vieru, že Ty Svoje Slovo potvrdzuješ. Buď s nimi všetkými, ó, Pane. Tebe nech je vzdaná česť v Ježišovom svätom mene. Haleluja! Všetok ľud povedz Haleluja! Všetok ľud povedz Amen. Amen.