Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Prepis Internetového zhrnutia - August 2015 / Ewald Frank

Język: Słowackiej
Internetové zhrnutie – august 2015

Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Zdravíme vás v drahom mene Ježiša Krista, nášho Pána. 

Z Božej milosti máme za sebou úžasné zhromaždenia. Ľudia prichádzajú skutočne z celého sveta. Tento krát nielen z celej Európy, ale aj zo Senegalu, z Guadeloupe, zo strednej Afriky, z Kanady, USA, Anglicka, odvšadiaľ prišli bratia a sestry, aby počuli Božie Slovo. Viac ako tisíc bratov a sestier sa na tomto mieste uplynulý víkend zhromaždilo, aby s nami mali účasť na vzácnom a svätom Božom Slove. 

Naozaj môžeme povedať tak, ako je to napísané v žalme 118: 

„Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom!“

To, čo sa teraz na zemi deje, je skutočne neslýchané. Či už je to v politickom svete… všetko nasvedčuje tomu, že prichádza vyvrcholenie. Keď hľadíme na Izrael, pozorujeme veci, ktoré sa teraz dejú, čítame správy na internete… milovaní, môžeme zopakovať a potvrdiť to, čo povedal náš Pán: 

„Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“

A to platí obzvlášť s Izraelom. Nech Boh požehná Svoj ľud Zmluvy skutočne mimoriadnym spôsobom. Práve teraz počet Židov dosiahol celosvetovo opäť 16 miliónov, tak ako to bolo pred holokaustom. V roku 1939 bolo na svete 16 miliónov Židov a teraz máme po prvýkrát zase 16 miliónov Židov. Všetci vieme, že boli zaslepení kvôli nám, aby mohli byť naše oči otvorené, a potom samozrejme chápeme – z olivového stromu boli vetvy vylomené a my z divej olivy sme boli vštepení do pravého kmeňa.

Milovaní bratia a sestry, Boh má plán spásy a teraz vstupujeme do poslednej fázy plánu, ktorý Boh pripravil ešte pred založením sveta. 

Spomenul som aj správy, ktoré som dostal z poslednej cesty do Konga. Len veľmi stručne: V meste Goma sa na štadióne zhromaždilo 12 000 ľudí a po zhromaždení sa 84 nechali pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. Potom v Kinshase bolo na štadióne 18 000 ľudí a po bohoslužbe sa 478 pokrstilo na meno Pána Ježiša Krista. A potom ďalšie zhromaždenie v meste Mombaka – tam sme mali na bohoslužbe 4 000 ľudí a 38 z nich sa následne nechalo pokrstiť. Na ďalšom zhromaždení na inom štadióne v Kinshase sa zúčastnilo 12 000 ľudí a po tejto bohoslužbe sa 241 z nich nechalo pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. V Kolwezi sme mali nádherné zhromaždenie, kde bolo 9 000 prítomných, a tam sa po bohoslužbe 32 ľudí nechalo pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista. Celkovo sa v týchto zhromaždeniach nechalo pokrstiť na meno Pána Ježiša Krista 789 bratov a sestier. A to ešte nevieme, koľkí boli pokrstení po poslednom zhromaždení v Lubumbashi, na ktorom bolo 14 000 zúčastnených, aby počuli Božie Slovo. 

Milovaní, viete si predstaviť, ako som sa cítil pri pohľade na tisíce a tisíce bratov a sestier prichádzajúcich zďaleka aj zblízka, aby počuli Slovo Božie, posolstvo tejto hodiny. A to mi vždy znovu pripomína to, čo povedal náš Pán, že toto evanjelium, toto plné evanjelium, vrátane každého zasľúbenia, vrátane všetkého, čo Boh zasľúbil vo Svojom Slove, bude zvestované všetkým národom a potom príde koniec [Matúš 24:14].

A tiež keď brat Branham dostal to mimoriadne povolanie od Boha, z ktorého prečítam len časť: 

„Ľudia omdlievali, odpadávali a zaznel hlas ktorý otriasol celým okolím a povedal: ‹Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.› Nie že by som ja bol predchodca, ale zvesť bude predchodcom.“ 

Milovaní, toto sa napĺňa pred našimi očami. Aký som vďačný, že môžem byť svedok, ktorý to zažil na vlastné oči a uši. S bratom Branhamom som sa poznal 10 rokov. Spoznal som jeho službu obzvlášť v rokoch 1955, 1958, 1962, pri všetkých týchto príležitostiach, keď som stretol brata Branhama a bol v jeho zhromaždeniach, uňho doma, viezol som sa s ním jedným autom a dostal som z Božej milosti božské zjavenie, aby som spoznal Bohom poslaného muža s Božím Slovom pre náš čas. Bol naplnením Malachiáša 4, kde náš Pán sám povedal: „Hľa, Ja vám pošlem…“ Ja, Ja, Pán! „…pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.“ A pri tom brat Branham mnohokrát učinil tento výrok: „Teraz sme obrátení späť ku apoštolským otcom, k Božiemu Slovu, k učeniu apoštolov.“ Ten istý Pán, tá istá viera, ten istý krst, všetko je znovunapravované a náš Pán Svoje zasľúbenie potvrdil v Novom zákone v Matúšovi 17:11: „A Ježiš povedal a riekol im: ‹Eliáš pravda príde prv a napraví všetko.›“ Čo znamená „napraviť“? Aj o tom brat Branham hovoril: „Byť zavedený späť do svojho pôvodného postavenia, nie začať nové náboženstvo, nie začať nové učenia, ale prísť späť k Bohu, k Jeho Slovu, ktoré ako jediné zostáva naveky.“ 

A iba vtedy, ak sme v Božom Slove, môžeme byť vo zvesti tejto hodiny, a ak sme vo zvesti tejto hodiny, sme v Slove Božom. Boh nie je nikdy mimo Svojho Slova! Ani v jednom jedinom prípade! A každé učenie, ktoré nie je v Božom Slove, je mimo Božieho Slova, mimo Božej vôle, je bludným učením a zvádza ľudí. Toto je Boží čas pre Boží ľud, aby sa navrátil späť a rešpektoval Božie Slovo.

Milovaní, toto musím povedať kvôli mojej zodpovednosti pred všemohúcim Bohom. Brat William Branham, Boží služobník a prorok, potvrdil Božie poverenie, ktorým bol brat Frank 2. apríla 1962 hlasom samotného Pána, všemohúceho Boha povolaný do služby. 3. decembra 1962 brat Branham opakoval od slova do slova v angličtine to, čo Pán povedal v nemeckom jazyku mne. 

Milovaní, je príliš veľa tých, ktorí zavreli Bibliu a používajú len výrok za výrokom, všetky vytrhnuté z kontextu, o tom, čo prorok povedal, a robia na ľudí dojem, že to je to, čo povedal prorok. Oni to však vytrhli z kontextu! A to je ten veľký problém. Som vždy vďačný Pánovi za rešpekt, ktorý mi daroval voči Slovu a voči povolaniu, ktoré dal bratovi Branhamovi. 

Milovaní, hovorím pred všemohúcim Bohom: Nikto nikdy nemal službu ako William Branham, iba Pán Ježiš Kristus ako Syn človeka. Rovnaká služba, akú mal náš Pán, keď chodil po zemi, sa opakovala pred mojimi očami. Videl som to v Nemecku, videl som to v USA, ale z milosti Božej to môžem zaradiť do Svätého Písma. 

Prosím, pamätajte si toto: Boh nie je nikdy mimo Svojho Slova. Boh je len vo Svojom Slove a koná všetky veci podľa Svojho Slova, a pokiaľ nemáte priame povolanie k službe, tak by ste mali držať ústa. Iba vtedy, ak máte povolanie priamo od Pána, ste v Jeho službe! Inak ste vo svojej vlastnej službe! A to je dôvod, prečo je tak veľa smerov, tak veľa rozdelení a tak veľa rozličných zborov a zhromaždení v jednom meste a v jednej oblasti, lebo každý je kazateľom a každý a každý…

Milovaní, čas je takmer na konci. Pán sa teraz chystá dokončiť Svoje dielo vykúpenia. V decembri to bude 50 rokov, odkedy Pán odvolal Svojho proroka domov, a my máme veľké očakávania. Nikto nevie deň ani hodinu návratu Pána, ale všetci si uvedomujete: Zvesť dosiahla končiny zeme a zo 192 krajín, ktoré majú diplomatické vzťahy medzi sebou navzájom, v 172 krajinách slúžime Božím Slovom, čerstvou mannou z Božej milosti, a ostatné krajiny práve dosahujeme. Náš brat Michael nám podal nádhernú správu, že minulú sobotu o 16:00 bolo v Pakistane po prvýkrát vysielané kázanie a celá táto oblasť bude teraz počuť každú sobotu Božie Slovo a tí poslední sú volaní. A keď vojde aj ten posledný, tak Pán príde, aby nás vzal domov.

Nech na vás spočinie požehnanie Všemohúceho Boha v Ježišovom svätom mene. Amen.