Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Prepis Internetového zhrnutia - Júl 2015 / Ewald Frank

Jezik slowački

Drugi jezici
Bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku.

Veľmi mimoriadnym spôsobom vás zdravíme, pretože Pán učinil počas posledných dní veľké veci. Mali sme zhromaždenia a ľudia prišli odvšadiaľ – dokonca aj z USA, Kanady, Južnej Afriky, Strednej Afriky a celej Európy, niektorí cestovali 1 600 km, aby s nami prežili bohoslužby. Boh Pán ako vždy potvrdil Svoje Slovo a požehnal zhromaždených. Vždy sa zhromažďujeme vediac, že Pán dodržiava všetky Svoje zasľúbenia.

To bola hlavná téma – ako vždy návrat Krista, vyvolanie von a príprava na stretnutie s Pánom – a potom bolo taktiež zdôrazňované Božie zasľúbenie. Boh najprv dáva zasľúbenia a potom, keď príde čas, napĺňa, čo zasľúbil. Môžete hľadieť späť na Abraháma – keď mu Boh dal zasľúbenie, že sa mu narodí Izák – Pán to trikrát povedal: „…tvoja žena bude mať syna…“ (v 1. Mojžišovej  17 a 18)

Milovaní bratia a sestry, to je pre mňa také vzácne! To, čomu veríme, musí byť zasľúbené v Božom Slove! Ak veríme niečomu, na čo nemôžeme ukázať prstom na verš v Biblii, tak veríme niečomu, čo Boh nezasľúbil. Len ak môžeme našim prstom ukázať na kapitolu a verš a povedať: „Tu je to napísané.“

Dám vám niekoľko príkladov. V Starom zákone dal Boh zasľúbenie, že povedie Svoj ľud do zasľúbenej krajiny, a keď prišiel čas, tak sa naplnilo každé zasľúbenie, ktoré Boh Izraelu dal. Môžete to čítať v Starom zákone.

Milovaní bratia a sestry, Nový zákon začal naplnením zasľúbenia – Izaiáš 40, verš 3: „Hlas volajúceho na púšti…“ Môžete ukázať prstom na ten verš a potom ísť do Matúša, Marka a Lukáša a vidieť, ako sa zasľúbenie naplnilo. To isté sa týka aj nášho Pána a Spasiteľa – v celom Starom zákone je stále znova jedno zasľúbenie za druhým až po Izaiáša 7:14: „Hľa, panna počne…“ Bolo to zasľúbenie! Mohli ste prstom ukázať na kapitolu a verš v Starom zákone. Teraz môžete prstom ukázať na verš a kapitolu v Novom zákone a povedať: „Tu je naplnenie.“ 

Rovnako je to so zasľúbením pre dnešok – ak Boh sám povedal v Malachiášovi 4: „Ja vám pošlem…“ Ja, ja… Boh Pán! „Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Pánov, veľký a strašný. A obráti srdce…“ Nie hlavy. „…obráti srdce synov na otcov…“ Späť k viere otcov, k rovnakej viere, aká bola na samom začiatku. A potom môžeme prstom ukázať na naplnenie tohoto zasľúbenia.

Aký som vďačný, že môžem ako svedok povedať: „Moje oči videli naplnenie tohoto zasľúbenia!“ Aký vďačný som za to, že môžem zložiť svedectvo, že v rokoch 1955 až 1965 som bol celých 10 rokov svedkom naplnenia tohoto zasľúbenia. Aký vďačný môžem byť, že som poznal brata Williama Branhama osobne. Nebol som s ním len v jeho zhromaždeniach, ale aj cestoval v jednom aute, jedol pri jednom stole – som svedok, že zasľúbenie Starého zákona sa naplnilo v mojich a našich dňoch.

Milovaní bratia, prečo zdôrazňujem slovo „zasľúbenie“? Ak veríme každému zasľúbeniu, tak sme deti zasľúbenia a uvidíme posledné zasľúbenie naplnené a tak môžete porozumieť, čo bolo povedané Bohom zasľúbenému prorokovi pre tento čas  mocným hlasom 11. 6. 1933 približne o 14:00: „Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Vidíte, ako presne Boh tieto slová vyslovil? „…tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. “ Aký presný je Boh!

Boh vzal Svojho posla, ale zvesť s nami ostala. Až potom, keď bol posol vzatý, aby bol s Pánom, dosahuje zasľúbené Božie Slovo končiny zeme. 

Ak hľadím len na posledných niekoľko mesiacov, v ktorých sme dosiahli Božím Slovom a pravou zvesťou tejto hodiny tisíce a milióny – či už v Indonézii, v Dubaji, v Perzskom zálive a Pakistane – kdekoľvek to bolo – Pán otvoril dvere a taktiež nám dal privilégium dosiahnuť  milióny prostredníctvom televízie. Dokonca aj na poslednej ceste do Moldavska Boh otvoril dvere a mali sme možnosť prehovoriť k celému národu prostredníctvom televízie. Toto je Boží čas pre Boží ľud počuť poslednú zvesť zasľúbenú pred návratom Pána.

Bratia a sestry, múdre panny budú veriť len zasľúbeniam Božieho Slova. Bláznivé budú veriť čomukoľvek. Bláznivé panny môžu veriť, že Pán už prišiel, bláznivé môžu veriť, že trón milosti sa už stal trónom súdu, bláznivé môžu veriť, že sa prorok vráti, bláznivé môžu veriť, že bude prebiehať služba v stane, bláznivé môžu veriť čomukoľvek, ale nemôžu prstom ukázať na Písmo a na verš a toto je ten problém! Toto je problém, z ktorého vyplývajú všetky zlé porozumenia– pretože sa nevraciate späť k Božiemu Slovu, a preto ste odsúdení veriť lžiam, ktoré sami vytvárate.

William Branham bol pravý Boží služobník s neomylnou službou, ktorú videli moje oči a počuli moje uši – rovnakou službou, akú mal náš Pán, keď putoval po zemi – rovnaká služba sa opakovala pred mojimi očami. Nielen jeden deň, ale vo všetkých zhromaždeniach v Nemecku, v USA, obzvlášť v Dallase v Texase.

Priatelia, čo by som mal povedať…? Moje srdce je zlomené, pretože veci, ktoré brat Branham povedal, sú vytrhávané z kontextu a jeden ide jedným smerom s týmto výkladom a druhý ide ďalším smerom so svojím výkladom. Dokonca tvrdia, že je 7 alebo 9 rôznych verzií učenia o siedmich hromoch. Dovoľte mi povedať nasledovné: Môžeš prstom ukázať na nejaký verš alebo nejakú kapitolu v Biblii, aby si mi ukázal, kde je napísané to, čo kážeš? Zabudnite na to! Ak to nie je v Božom Slove, tak máte zlé porozumenie a zvádzate Boží ľud, ste zmätení v mysli! V Božom Slove ani v posolstve tejto hodiny nie je žiadny zmätok! Ak je na vás Svätý Duch, tak rozumiete každej veci správnym spôsobom.

Preto musím zdôrazňovať 2. Korinťanom 1:20-21: „Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v Ňom áno a preto aj skrze Neho amen, Bohu na slávu skrze nás.“ Každé pravé Božie Slovo… každé Božie Slovo je pravda, musí však prísť z úst Božích! Božie Slovo nie ste vy hovoriaci, Božie Slovo je Boh sám hovoriaci! Musíte otvoriť Písmo, ako som hovoril na samom začiatku o zasľúbeniach Starého zákona – prstom môžete v Novom zákone ukázať a povedať ako apoštol Peter v deň Letníc: „…vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh.“ Ako povedal náš Pán: „A hľa, Ja posielam zasľúbenie Svojho Otca na vás, a vy buďte v meste Jeruzaleme…!“ Zasľúbenie, zasľúbenie, zasľúbenie…  a potom môžete vždy ukázať prstom – zasľúbenie sa naplnilo.

Milovaní bratia a sestry, príchod Pána je veľmi blízko. Mohol by som vám povedať, čo sa deje v Izraeli, v krajinách okolo Izraela a tam, kde to nazývajú Palestína. Mohol by som vám hovoriť o mnohých veciach, ktoré nám ukazujú, že zasľúbený návrat nášho Pána je absolútne veľmi, veľmi blízko. Náš Pán dal v Jánovi 14 zasľúbenie: „…vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k Sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli..“ On nepríde, aby s nami bol na zemi, stretneme sa s Ním v povetrí! To hovorí Slovo. Môžem prstom ukázať na 1. Tesaloničanom 4, verše 15-17. Môžem ukázať prstom na Slovo: „…potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.“ V Duchu je s nami teraz, počas posledných 2 000 rokov, ale potom príde v Jeho tele a my budeme premenení a spoločne budeme vzatí na stretnutie s Pánom, aby sme s Ním ostali.

Milovaní bratia a sestry, na mojom srdci je starosť o deti Božie, o všetkých, ktorí veria každému zasľúbeniu.

Prosím, uistite sa, že nezneužívate Williama Branhama, Božieho proroka, tisíce ráz potvrdeného v jeho službe. Prosím, dajte na to pozor! Nevťahujte Williama Branhama do vlastných učení a do toho, čo hovoríte vy. Nech je Božie Slovo vašou konečnou autoritou a potom budeme všetci hovoriť rovnakým jazykom a potvrdíme a budeme vidieť, že Boh je len vo Svojom Slove.

Nech na vás spočinú požehnania všemohúceho Boha v Ježišovom mene. Amen.