Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Prepis kázania 17.12. 2006 - Orleans / Ewald Frank

Język: Słowackiej
Kázanie brata Franka
17. 12. 2006, Orleans, Francúzsko

Zdravím vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme na tomto mieste v prítomnosti Všemohúceho, aby sme prijali mimoriadne požehnania. Nie pretože tu som ja, ani nie preto, že tu sme my, ale pretože to Boh zasľúbil – že bude s nami a bude s nami hovoriť a požehná nás [Matúš 28:20, Ján 16:13, 1. Mojžišova 12:3, Efežanom 1:3]. Chcel by som, aby dnes hovorili iní bratia, ja budem hovoriť len veľmi krátko. 

Hľadím späť na rok mimoriadnych požehnaní. Bol som vo veľmi mnohých krajinách, obzvlášť afrických. Na Pobreží Slonoviny bratia prenajali štadión pre 16 000 ľudí a ten bol trikrát plný. Boh nám požehnal nádherným spôsobom. Sme vďační za žatvu v afrických krajinách. Boh týchto bratov mimoriadnym spôsobom požehnal a používa ich aj v celej Európe a iných krajinách. 

Včera sme mali nádherné zhromaždenie so slúžiacimi bratmi, s kazateľmi a všetci sme boli požehnaní, keď sme videli jednotu viery. Prišiel čas hovoriť rovnaké veci – hovoriť len to, čo hovorí Biblia, a byť jedno v Božej láske, v Božom Slove a v Božej vôli, pretože toto je náš čas prípravy. Predtým ako sa Svetová rada cirkví zjednotí, predtým ako sa všetci vrátia do Ríma, musí nastať vyvolanie Cirkvi-Nevesty von. Toto je posledné volanie, ktoré Boh dáva. V konečnom čase sú dve jednoty. Jedna pod antikristom a jedna pod Kristom. Ak sme v Božej vôli podľa Božieho Slova, podriaďujeme sa Kristu ako Hlave Cirkvi. Všetky ostatné náboženstvá sa podriadia Rímu. Preto musíme zdôrazňovať, že toto je Boží čas pre Boží ľud vyjsť von, aby sme neprijali znamenie šelmy, ale boli zapečatení Svätým Duchom. Zapečatení Svätým Duchom potom, čo sme prijali Slovo pravdy – Efezským 1:13. 

Takže z milosti musíme rozumieť, v akom čase žijeme a aké zasľúbenia nám Boh dal. Len v Božom Slove máme Božiu vôľu. Preto musíme poznať Slovo skrze božské zjavenie – Slovo zasľúbené pre dnešok.

Máme mnoho denominácií, mnoho organizovaných cirkví a mnoho programov v kresťanskom svete, ale len jedného Boha, jednu Bibliu a jeden večný život a my musíme prísť k Bohu podľa Jeho Slova. Z Božej milosti sme pochopili, že Nový zákon začína naplnením zasľúbení Starého zákona. 

Bratia a sestry, toto je to najdôležitejšie: Boh koná všetky veci podľa Svojho Slova. A každý Boží služobník koná všetko podľa Božieho Slova. O Noachovi čítame, že vykonal všetko podľa Božieho Slova. O Mojžišovi čítame, že učinil všetko podľa videnia, ktoré mu bolo ukázané na svätej hore. O Eliášovi čítame, že vykonal všetko podľa Božieho Slova. U Eliáša sa jedná o mimoriadnu vec. V 1. Kráľovskej 18 (všetci túto kapitolu poznáte) Boh použil Eliáša, aby zavolal Svoj ľud späť k Sebe. Tam nájdete jeden zvláštny verš – že Boh obrátil srdcia ľudu späť k Sebe. Je to v 1. Kráľovskej 18, potom, čo muž Boží postavil oltár na jeho miesto a priniesol na oltár obeť, tak čítame niečo mimoriadne. V 1. Kráľovskej 18:37: 

„Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Pane, si Bôh, a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť.“ 

Obrátil jeho srdce naspäť. Ak čítate o službe Eliáša, tak zistíte, že mal obrátiť srdcia otcov na deti a srdcia detí na otcov. Tu máte príklad – s Eliášom. Najprv obnoviť oltár, potom položiť obeť na oltár, vyliať na obeť vodu, zvolať Boží ľud, zavolať kňazov Bála a Aštarty. Všetkých zvolať, pretože Boží ľud poblúdil. Boží ľud slúžil iným Bohom. Teraz prišla hodina zavolať ich späť k Božej vôli podľa Božieho Slova do Bohom zasľúbenej krajiny. Veľmi dôležité. 

Ak čítame len v Malachiášovi – „…obráti srdcia otcov na deti…“ – ako sa to stalo? Aký príklad máme s Eliášom samotným? Ak Pán hovorí: „Pošlem vám proroka Eliáša, predtým ako príde deň Pánov veľký a strašný, aby obrátil srdcia detí k otcom…“ Aký príklad tu máme? Ako boli obrátené? Boh potvrdil Svoje Slovo! Zostúpil a potvrdil Slovo kázané skrze proroka. Máme právo na to, aby Boh potvrdil Svoje Slovo. Máme právo vyzvať všetkých kňazov Bála a prorokov hája (Aštarty). Či už sú v katolíckej alebo protestantskej cirkvi, máme právo vyzvať ich: Ak je Boh Izraela jediný Boh, ak je On pravý Boh, slúžte Jemu! Ak je to trojica, tak môžete slúžiť Otcovi, môžete slúžiť Synovi a Svätému Duchu. 

Bratia a sestry, prišiel čas zaujať náš postoj v Božom Slove! Porozumieť skrze Božie zjavenie, že už viac nie je možné činiť kompromisy. Nemôžeme ísť cestou širokých más, musíme ísť Božou cestou. 

Brat Kupfer čítal miesto z ev. Matúša 28. Každý má doma Bibliu. Ale otázka znie: Kto má Božie zjavenie? Kto má osobný kontakt s Bohom? To je tá otázka. Apoštoli vo svojom čase mali Božie zjavenie, že meno všemohúceho Boha v Novom zákone je Pán Ježiš Kristus. V Starom zákone to bolo JAHVE – Ten večný – sám v Sebe existujúci. V Novom zákone to je JAH-SHUA – Jahve-Záchranca – ten istý Pán. 

Ak v Starom zákone prorok (napr. prorok Joel) povedal: „…ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený…“ [Joel 2:32] a ak to isté povedal aj apoštol Peter: „…každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“ [Sk 2:21] a ak to isté povedal Pavol v liste Rimanom 10: „…každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“, tak musí byť len jeden Pán – ten istý Pán. Joel myslel toho istého Pána ako Peter. Aj Pavol hovoril o tom istom Pánu. Existuje len jeden Pán, jedna viera a jeden krst [Efežanom 4:5]. Potrebujeme božské zjavenie, a preto je všetko postavené na zjavení. 

Ako povedal Ježiš, náš Pán, apoštolovi Petrovi: „…telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ [Matúš 16:17] Takže z milosti Božej chápeme, že v nebesiach je Boh naším Otcom, v Kristu sa zjavil v jednorodenom Synovi a v nás žije skrze Svätého Ducha. Boh nad nami, Boh s nami a Boh v nás. 

Milovaní bratia a sestry, v našom čase mal Boh proroka. Jeho meno bolo William Branham. Bol ako Eliáš – znova vybudoval Pánov oltár. Tak ako vzal Eliáš 12 kameňov zodpovedajúcich 12 izraelským kmeňom, vzal William Branham učenia 12 apoštolov a položil ich na správne miesto tam, kde boli na začiatku.

Náš milovaný brat čítal z listu Efežanom: „…vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus…“ [Efežanom 2:20] Prišiel čas zaujať náš postoj pre Boha a pre Božie Slovo bez ohľadu na to, čo konajú organizované cirkvi. V liste Efežanom 1 Boh nehovorí o mnohých cirkvách, ale o tých veriacich, ktorí sú predurčení pred založením sveta. 

Keď čítame Písmo, pýtajte sa sami seba, či sa nachádzate v tomto mieste Božieho Slova. Či je vo vašom srdci niečo, čo hovorí „Áno!“ – či môžete veriť tomu, čo budeme čítať. Efežanom 1 od verša 3: 

„Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi…“

Veríte tomu? Veríte tomu z celého svojho srdca? Boh nás požehnal všetkými nebeskými požehnaniami. Všetko, čo Boh mal, vložil do Ježiša Krista a všetko, čo bolo v Ježišovi Kristovi, vložil do novozákonnej Cirkvi. Boh v Kristu – Kristus v nás. Takže Boh „…nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi“.

A vo verši 4 čítame: 

„…tak, ako si nás v Ňom vyvolil pred založením sveta…“ 

Dokážete si to predstaviť?! Pred prirodzeným stvorením, predtým ako na zemi existoval raj, predtým ako boli na zemi Adam a Eva, už vo večnosti, pred začiatkom („Na začiatku Boh stvoril…“), ale teraz hovoríme o období pred začiatkom – vo večnosti – tam nás Boh predurčil a vybral – predtým ako boli položené základy sveta. Je to tvoje svedectvo vo tvojom srdci? Môžeš tomu veriť? Amen! Pred založením sveta.

„…aby sme boli svätí a bezvadní pred Ním, v láske…“ V láske. Je tu napísané „v láske“. Áno, v láske. Čo potrebujeme, je prvá láska. Potrebujeme pravú Božiu lásku. Učenia sú nádherné, známosť je nádherná, ale potrebujeme Božiu lásku. Dokonca aj pravé učenie je bez Božej lásky neúčinné. Musíme kázať Božie Slovo v láske. Boh je láska a Božia láska musí byť do našich sŕdc vyliata skrze Svätého Ducha. Náš Pán povedal: „Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.“ [Ján 13:35] Nie skrze poznanie, nie skrze učenia, ale skrze pravú Božiu lásku. To je jedenáste prikázanie a všetky ostatné prikázania sú v tom jednom prikázaní – milovať Boha a milovať jeden druhého. Milujeme jeden druhého? Alebo milujete niekoho z inej krajiny? Je vždy jednoduché milovať niekoho, kto je veľmi ďaleko. Ale milovať jeden druhého – v jednej rodine, v jednom zbore, tam, kde ste – milovať pravou Božou láskou, odpustiť tak, ako Boh odpustil nám, a snažiť sa o jednotu vo viere. Nie hľadať veci, ktoré nás rozdeľujú, ale hľadať veci, ktoré nás spájajú. Všetko, čo prichádza od Boha, nás privádza bližšie k Nemu a bližšie jeden k druhému. Každé učenie, ktoré nie je podľa Božieho Slova, prináša problém, a preto musíme bdieť, aby boli v Cirkvi živého Boha nájdené len pravé učenia. 

Vy viete, že mám vo svojom srdci veľkú bolesť z dôvodu mnohých učení, ktoré sú vo zvesti hodiny. Všetci vieme, že Biblia je vykladaná mnohými rôznymi spôsobmi. V mnohých rôznych organizovaných cirkvách – v katolíckej, anglikánskej… máme stovky organizovaných cirkví a denominácií a každá vykladá Bibliu iným spôsobom. To je hrozné, je to strašné. To však nám neškodí, to sa deje v organizovaných cirkvách, v denomináciách. Ale problémy, ktoré existujú uprostred zvesti, škodia nám, pretože predstierajú, že patria k nám.

Vy viete, že som brata Branhama poznal celkom dobre a že i zvesť dobre poznám. Povedal som to mnohokrát: Poznal som brata Branhama 10 rokov – od 1955 do 1965. Od roku 1958 som však dostával každé kázanie, ktoré kázal v USA. Takže som so zvesťou hodiny rástol. Počul som každé kázanie dva-trikrát a potom som ho preložil do nemeckého jazyka. Takže poznám každé kázanie veľmi dobre. A neexistovali žiadne nedorozumenia – všetci, ktorí čítali alebo počúvali kázania brata Branhama, boli mimoriadne požehnaní. 

Ale po niekoľkých rokoch niektorí bratia zo zámoria začali vyhľadávať špecialitky. Hľadali veci, ktoré brat Branham povedal, vytrhli ich z kontextu, učinili z nich vlastné učenia a priniesli jedno rozdelenie za druhým. Dnes hľadíme medzi ľudí zvesti a niektorí veria v službu v stane – že brat Branham sa pred príchodom Krista vráti a bude mať stanovú službu, pretože brat Branham videl stan a videl, čo sa v tom stane bude diať. Očakával v prirodzenom stanovú službu. Zároveň však brat Branham hovoril presne stokrát o Abrahámovi a stane. O tom, ako Pán Abraháma navštívil, keď k nemu hovoril. Presne stokrát až do otvorenia pečatí v marci 1963. Presne desaťkrát počas modlitebnej rady sa brat Branham obrátil chrbtom k zhromaždeniu, aby ukázal, že sa teraz koná rovnaká služba – rovnaké znamenie, ako sa dialo v dňoch Abraháma, keď dal Pán zasľúbenie, že sa narodí Izák – a rovnaká služba, akú mal náš Pán ako Syn človeka, keď povedal Natanaelovi: „Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa“ [Ján 1:49], keď povedal iným bratom, čím sú, On mohol povedať žene pri studni: „…mala si päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž.“ [Ján 4:18]

Bolo to priame znamenie dané bratovi Branhamovi. Jeho služba bola opakovaním toho, čo sa dialo v dňoch Abraháma a čo sa dialo v službe Ježiša Krista – znamenie Syna človeka, pretože Syn človeka sa mal pred Svojím príchodom zjaviť. 

Takže z Božej milosti rozumieme, že to nebola len zvesť – Boh zvesť potvrdil. Musíme však pochopiť, že zvesť sa nachádza v závorách Božieho Slova. Neexistuje nič, čo vychádza mimo Božieho Slova. To musíme naveky pochopiť. Ak to nie je v Svätom Písme, tak to neprijímajte. Musí to byť Božie Slovo, nie výklad, ale Božie Slovo. 

Takže z Božej milosti chápeme, že William Branham bol poslaný ako Boží prorok. Jeho služba bola v priamej Božej vôli. Jeho služba bola časťou plánu spásy v konečnom čase. Otázka nestojí tak, či ho prijímate alebo nie, pretože Pán hovorí: „Kto prijíma proroka v mene proroka, dostane odplatu proroka…“ [Matúš 10:41] Je veľmi, veľmi dôležité vedieť, ak Boh niekoho posiela, a túto službu prijímať. Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný vo svojom čase, aby pripravil cestu Pánovi a aby priviedol Nevestu a Ženícha dohromady. Ján poznal svoje miesto v Božom Slove – Ján 1:19–23: „Kto si ty? … Ja nie som Kristus … Či si ty Eliáš? … Nie som … A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali … Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu!“ On bol podľa Lukáša 1:16–17 ten, ktorý mal obrátiť srdcia otcov k novozákonným deťom. Boh hovoril k otcom skrze prorokov a teraz prišiel čas, v ktorom Boh hovoril v Kristu, teraz museli byť ich srdcia obrátené k Novému zákonu, ku začiatku. Jedná sa o srdcia, to je veľmi dôležité - nie hlavy, ale srdcia. Zjavenie prichádza do srdca.

Takže teraz sa musela naplniť druhá časť: „…obráti … srdce synov na ich otcov…“ [Malachiáš 4:6] Brat Branham povedal mnohokrát, že naše srdcia sa musia vrátiť späť k apoštolským otcom. Späť na počiatok.

Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, tak ako sa vrátili do zasľú-benej zeme deti Izraela, pretože tam sa Boh s nimi stretne… Musia byť v zasľúbenej zemi, aby mali účasť na službe dvoch prorokov. Nemôžu ostať v Paríži alebo New Yorku – musia sa vrátiť, pretože služba dvoch prorokov bude prebiehať v Jeruzaleme. Tam sa udeje zapečatenie 144 000 – 12 000 z každého pokolenia. Takže židia musia byť tam, kde sa naplní im dané zasľúbenie. My musíme byť v Slove zasľúbenom pre dnešok. Len ak sme v zasľúbenom Slove, prijmeme naplnenie tohoto zasľúbenia – musíme byť v zasľúbení a zasľúbenie musí byť v nás. Musíme byť v Božom kráľovstve, vo vôli Božej podľa Božieho Slova.

Dnes ráno som čítal z ev. Matúša 7:21: „Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili?“ a Pán im povie: „Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“

Nemôžeme zachádzať do podrobností. V tomto malom zhromaždení povieme len pár slov. Títo páni nemohli povedať: „Neboli sme snáď pokrstení v Tvojom mene?“ Nemohli povedať: „Či sme snáď nekrstili iných do Tvojho mena?“ Nie, oni mohli povedať len: „…či sme neproro-kovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov vyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili?“ 

Ak dnes hľadíte na charizmatické osobnosti, tak vidíte – samé znamenia a divy, znamenia a divy… Prorokujú o veciach, ktoré bude Boh konať, vyháňajú démonov, ale na zvesti im nezáleží. Neprijímajú Slovo zasľúbenia pre dnešok. V skutočnosti vyhlasujú, že krst v mene Pána Ježiša Krista je bludárstvom. Dokážete si to predstaviť? Na jednej strane používajú meno Ježiša Krista, zdvíhajú ruky a spievajú „On je Pán, On je Pán”, ale nie sú poslušní v krste. 

Milovaní bratia a sestry, prišiel čas byť poslušný Božiemu Slovu. Zaradiť sa podľa učení apoštolov. To je veľmi dôležité. 

Bol som v Abidjane, kde sa zhromaždilo asi 15 – 16 tisíc ľudí, a bol som prekvapený, keď som sa pýtal rovnako ako pred niekoľkými mesiacmi v Rumunsku: „Koľkí z vás sú pokrstení v mene Pána Ježiša Krista?“ A všetky ruky šli nahor. Bol som požehnaný a prekvapený. Boh si však našich bratov v afrických krajinách použil mocným spôsobom. Keď som sa spýtal, koľkí veria zvesti hodiny a v poverenie, ktoré Boh dal bratovi Branhamovi, tak zaznelo mohutné „Amen!“. Bolo nádherné vedieť, že Boh znáša veľkú úrodu. Ak to nie je v Európe, tak to je v Afrike – počet bude plný a bude to veľmi skoro. Nenachádzame sa len v konečnom čase, nachádzame sa na konci konečného času. To vidíme veľmi, veľmi jasne. Nebudeme dnes zachádzať do podrobností, ale pokúsime sa v budúcich obežných listoch informovať o tom, ako vidíme svetový vývoj na základe biblického proroctva. 

Povedzme však ešte raz: Boli sme pred založením sveta vyvolení byť Božími synmi a dcérami a prebývať s Bohom po celú večnosť. Teraz je čas vyvolania von, ale von sú volaní len synovia a dcéry, nie ostatní a na to musíme dávať pozor. V 2. Korinťanom 6 od verša 14 máme dôležitú pasáž, ktorú všetci dobre poznáme: „Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou?“ Medzi svetlom a tmou nie je žiadne spoločenstvo. To jedno je temnota a to druhé je svetlo. Ján Krstiteľ prišiel, aby svedčil o svetle, a Ježiš Kristus je svetlo. Náš Pán povedal: „Ten, kto Mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“ [Ján 8:12] Je absolútne dôležité v skutočnosti nasledovať Ježiša Krista. 

Vo verši 15 čítame: „A aký súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel veriaci s neveriacim?“ [podľa nem. prekladu] My nemáme žiadny podiel s neveriacimi. Ježiš Kristus hovorí k veriacim, hovorí dnes ku vám. Ostatní Jeho hlas nebudú počuť. Vo verši 16 potom čítame: 

„A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.“  

Ale to nie je všetko, ešte sú tam dva verše: 

„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a Ja vás prijmem…“

A teraz prichádza hlavný Pánov výrok: „…a potom vám budem za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci…“  [podľa nem. prekladu]

Potom sa môžeme modliť: „Náš Otče, ktorý si v nebesiach…“ Najprv však musíme vyjsť von zo všetkého, čo nie je v súlade s Božím Slovom! Musíme byť v Božej vôli. A Božia vôľa je len v Božom Slove! A podľa Božej vôle a Božieho Slova Boh v našom čase poslal proroka, aby bol naplnený ten najvyšší účel v histórii. 

Milovaní bratia a sestry, nikdy nebol dôležitejší čas ako tento. Pri prvom príchode Krista žila veľmi dôležitá generácia. To je určite pravda, ale toto je taktiež veľmi dôležitá generácia – biblické proroctvá sa napĺňajú, príchod Pána je blízko, židia sú zhromaždení v zasľúbenej zemi zo 143 krajín a modlia sa pri Múre nárekov, že chcú vidieť Mesiáša a znovuvybudovanie chrámu. Modlia sa celým svojím telom a dušou. Ale predtým ako príde ich čas, musíme byť my vyvolaní. Skutky 15 od verša 13: Boh najprv dokoná Svoje dielo s Cirkvou z pohanov a potom sa navráti k Izraelu a znovu vybuduje Dávidov chrám. Aj v liste Rimanom 11:25 – najprv musí prísť plnosť pohanov a potom bude Izrael spasený. Na základe Lukáša 21:24 mal byť Jeruzalem šliapaný od pohanov, až kým neskončia časy pohanov. Od roku 1967 je Jeruzalem opäť v rukách Izraela.

Moji milovaní bratia a sestry, hovoríme vám pravdu – sme na konci konečného času. Musíme sa vrátiť späť k Pánu. Milujte Pána z celého svojho srdca. Milujte jeden druhého. Milujte obzvlášť bratov, ktorí vám prinášajú Božie Slovo. Modlite sa za nich. Oni sú ľudia ako vy, ale ja verím, že majú Božie povolanie do služby. Je dokonca potrebné pre všetkých v lokálnom zbore podriadiť sa. Musíte čítať Bibliu, aby ste vedeli, čo Biblia hovorí o lokálnom zbore. Ja nemôžem byť zodpovedný za lokálny zbor, pretože mi Pán povedal – a to je pravda, počul som Jeho hlas týmito ušami – že mám ísť od mesta k mestu a kázať Jeho Slovo. A taktiež povedal: „Nezakladaj lokálne zbory a nevydávaj spevník!“ To je taká pravda ako každé Slovo v tejto knihe. Takže ja idem od mesta k mestu a z jednej krajiny do druhej, z jedného svetadielu na druhý, aby som kázal Božie Slovo, aby som túto generáciu oboznámil so zvesťou hodiny, ale Boh si vybral bratov v rôznych krajinách a mestách, aby založili lokálne zbory – to je pravda. Takže rešpektujte bratov, ktorých Boh používa a ktorých Boh ustanovil. Som obzvlášť hrdý na dvoch bratov, áno tu – náš brat Didier – nehanbím sa povedať jeho meno. A nehanbím sa zmieniť brata Gilberta a všetkých ostatných bratov, ktorí tu dnes sú. Verím z celého srdca, že na ich živote spočíva Božie povolanie. 

Dnes ráno som už vysvetlil, že apoštol Pavol nebol ten jediný – bol aj Timotej a iní bratia, ktorí boli účastní na službe. Ak hovoríte len: „brat Branham…“ On bol muž poslaný od Boha. Dnes možno poviete: „Ó, chcel by som počuť brata Franka!“ Musíte súhlasiť s bratmi, ktorých Boh ustanovil v lokálnom zbore. To je veľmi dôležité. Sú to Bohom ustanovené služby, a ak čítate v liste Efežanom ďalej, tak tam stojí, že Boh do Cirkvi ustanovil rôzne služby. Ak veríte, že ste časťou Cirkvi-zboru, tak musíte veriť, že v Cirkvi-zbore sú služby. Ak nie ste časťou zboru, kde stojíte? Kde stojíte? Prosím, skúmajte Písma. A nájdite Božiu vôľu pre váš duchovný život. Prišiel čas nie o Božej vôli hovoriť, ale konať ju! Čo povedal náš Pán? Kto je môj brat, kto je moja sestra? On dal odpoveď: „Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.“ [Marka 3:33–25] Ak čítate Matúša 7 presne, tam náš Pán učinil výrok o Božej vôli a to vo verši 21: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Musím vám prečítať z listu Židom… Som si istý, že bratia vám tieto miesta Písma už zvestovali… Aby som vám ukázal, že pravé posvätenie sa môže diať len v Božej vôli – v Božej vôli podľa Božieho Slova. Židom 10:7: „Vtedy som povedal: Hľa, idem – v záhlaví knihy je napísané o Mne – aby som činil, ó, Bože, Tvoju vôľu.

Vo verši 10: „…v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy.“ 

V Jeho vôli, pretože On sám Seba vydal za obeť, pretože sa modlil: „…nie Moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane!“ [Lukáš 22:42]

Takže v Kristu sa uskutočnila Božia vôľa, a ak sme my v Kristu, sme zapečatení Svätým Duchom v Božej vôli na základe Božieho Slova a sme vyvolení pred založením sveta. 

Čítajte to ešte raz: „…v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy.“

Verš 12: „Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej.“

Počúvajte verš 14: „Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú.

Môžete povedať Amen?! Nachádzate v tomto mieste Písma sami seba?!

Verš 36: „Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie.“

Milovaní, mohli by sme ísť od jedného miesta Písma k druhému. Mohli by sme čítať z listu Židom 11:9, že Abrahám a Jákob žili v zemi zasľúbeniaoni nielenže mali zasľúbenie, oni žili v krajine zasľúbenia.

Moji milovaní bratia a sestry, náš Pán povedal: „Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám…“ [Jozue 1:3] Ak sme v Slove zasľúbenia, sme v Božej vôli – sme v Božej vôli posvätení a zdokonalení skrze moc Svätého Ducha. Veríme v krv, ktorá bola preliata na kríži Golgoty, veríme v moc Svätého Ducha a veríme, že Božie Slovo ostáva naveky. 

Zhrňme, čo sme dnes na tomto mieste povedali.

Žijeme krátko pred príchodom Krista. V ev. Jána 14 náš Pán povedal: „…idem vám prihotoviť miesto…“

V Skutkoch apoštolov 1:11 je nám povedané: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste Ho videli ísť do neba.“

1. Korinťanom 15 hovorí o vzkriesení, o návrate Krista a že budeme v okamihu premenení.

V 1. Tesaloničanom 4:13 je reč o priamom príchode Pána. A toto by sme chceli na okamih zdôrazniť. Keď sa Pán vráti, tak to nebude učenie, ale realita. Sú bratia, ktorí hovoria, že Pán už prišiel a dokonca vedia, kedy vraj prišiel. Hovoria, že to bolo v roku 1963. Ale pokiaľ som ja na zemi, tak ešte neprišiel. Ak sme my tu, tak ešte neprišiel, pretože keď On príde, my odchádzame. Tak to učí Písmo. 1. list Tesaloničanom 4 o tom hovorí veľmi jasne a mám rád spôsob, akým to toto miesto Písma učí – vo verši 15: „Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým…“ Haleluja! Česť buď Bohu! „Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.“ Povieme Amen! A vo verši 16 stojí: „Lebo sám Pán … zostúpi…“ Nie učenie, nie zjavenie, Pán sám zostúpi – ten istý Pán, ktorý za nás zomrel, ten istý Pán, ktorý tretieho dňa povstal, ten istý Pán, ktorý pred očami apoštolov odišiel do nebies – Lukáš 24:50–51 – oni ho videli stúpať nahor. Ten istý Pán sám sa vráti. Tak to hovorí Biblia. „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi s neba…“ A čo sa stane, keď sa vráti? „…mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch.“ 

Veríme v realitu. Všetko v Božom kráľovstve je realita! Hovorím to po celom svete: Narodenie Spasiteľa bola realita. Jeho život bola realita! Jeho utrpenie bola realita! Jeho služba bola realita! Jeho smrť bola realita! Jeho vzkriesenie bola realita! Jeho odchod do nebies bola realita! Jeho príchod bude realita! Svadobná hostina Baránka bude realita. Tisícročné kráľovstvo bude realita! Vzkriesenie bude realita! Premena tiel bude realita! Naše stretnutie s Pánom bude realita! Haleluja! Česť buď Bohu! Nie rozprávky, realita! Nový Jeruzalem je realita! Nové nebesia a nová zem sú realita! Všetko je realita! Všetko je pre nás pripravené! Všetko je pripravené! Si ty pripravený? 

Dnes budeme Boha prosiť, aby v nás vykonal niečo mimoriadne, a ak to dnes myslíte vážne, verím, že vám to Boh dá a toto bude mimoriadny deň – deň, ktorý učinil Pán pre nás všetkých. 

Už som vám to predtým povedal: Keď ma Pán povolal do služby, s ktorou som začal v roku 1966 po odchode brata Branhama domov, v mojom posvätení sa Pánovi do služby som v mnohých slzách Bohu zmienil niekoľko vecí. Jedna vec, ktorú som povedal, bola: „Drahý Pane, posvätil som celý život jednému účelu, ktorý si ma povolal konať, ale mojím prianím je, aby som všetkých, ktorí počujú Tvoje Slovo z mojich úst, videl opäť v sláve.“ Nie som tu, aby ma bolo vidieť alebo počuť! Som tu z jedného účelu: Aby sme boli vyvolaní, pripravení a spoločne vzatí, keď sa Pán vráti. 

Mohli by sme čítať mnoho miest Písma. Mohol by som vám povedať mnoho vecí o bratovi Branhamovi, ale je dôležitejšie vedieť, čo Boh koná práve teraz. Všetko, čo Boh konal v minulosti, je nádherné, ale my musíme mať účasť na tom, čo Boh koná práve teraz. Verím z celého srdca, že brat Branham bol zasľúbený prorok. Až dodnes sme na celej zemi nepočuli o nikom, kto by tvrdil, že je naplnením tohoto zasľúbenia – že Boh pošle proroka Eliáša pred tým veľkým a strašným dňom. Boh bdie nad Svojím Slovom, vyberá si, koho chce, a vždy vyberá správne. Boh vždy vyberá správne. Brat Branham bol Jeho výber, bol to pravý zasľúbený prorok so zvesťou pre Boží ľud. Ako sme citovali z 1. Kráľov 18, aby znovu vybudoval Pánov oltár, aby priniesol všetky veci na pôvodné miesto – učenia apoštolov, aby sme sa zaradili podľa pôvodného vzoru Božieho Slova, aby nám bola oznámená Božia vôľa pre dnešok a mali sme možnosť zaradiť sa podľa Božieho Slova a vôle. Boh vzal zvestovateľa, ale zvesť nám ostáva. Boh vzal všetkých prorokov a všetkých apoštolov, ale Slovo, ktoré im bolo zjavené, nám ostáva. Jednoducho Slovo Božie milujeme a ďakujeme Bohu za Jeho drahé Slovo. Je mnoho vecí, ktoré by som chcel povedať, ale chcem, aby to bratia zhrnuli a taktiež ešte mali priestor zvestovať Božie Slovo.

Modlite sa za mňa každý deň. Moja služba je veľmi zložitá. Vy poznáte moje miesto v Božom Slove. Galatským 1:10: „Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.“ Musím konať Božiu vôľu podľa Božieho Slova. Musíme túto generáciu informovať o pláne spásy a zvestovať drahé Božie Slovo celému Božiemu ľudu. 

Hovorím ešte raz: Som veľmi vďačný za mojich drahých bratov, ktorí sú Boží služobníci a zvestujú vám Božie Slovo. Modlite sa za nich. Ešte jeden príklad: Písmo hovorí v Jakubovi 5, že ak je niekto v lokálnom zbore chorý, nemá volať brata Franka v Nemecku, má zavolať starších zboru. To hovorí Biblia. Vráťme sa k biblickému vzoru! Tak ako Eliáš znovu vybudoval Boží oltár a zvolal ľud dohromady, musíme my znovu vybudovať učenia a vzor daný v Biblii v dňoch apoštolov! Potom môžeme na Boha volať. Až do toho okamihu môžeme volať a volať… a nepríde odpoveď. Ale ak sa všetci vrátime späť a veríme Božiemu Slovu, ak sa naše srdcia vrátili späť k Bohu, ak sú všetky veci podľa biblického vzoru… bratia a sestry, uvidíme to najväčšie Božie hnutie a to najväčšie potvrdenie Božej prítomnosti. 

Mám pre vás dobrú správu: Tie najväčšie veci ešte len prídu! Boh dokoná Svoje dielo úžasným spôsobom. Nie ako porazený, ale v úchvatnom víťazstve. Tak ako keď náš Pán zomrel – to vyzeralo ako porážka. Keď však vstal z mŕtvych – to bolo víťazstvo. Tak je to s nami – zomrime s Kristom. Jednoducho zomrime s Kristom a vstaňme s Ním a uvidíme Božie víťazstvo zjavené mimoriadnym spôsobom tak, ako to na zemi ešte nebolo. Česť buď Bohu. Haleluja.

Povstaňme k modlitbe.

Predtým ako sa budeme modliť, chcel by som sa spýtať, či tu máme priateľov, ktorí o týchto veciach počuli po prvýkrát, ktorí ich ešte nedokážu zaradiť podľa Písma, ale Pán hovoril do vášho srdca a vy vo svojom srdci viete, že Božie Slovo je pravda a chcete prijať božské zjavenie. Myslím, že my všetci chceme mať božské zjavenie a povedať, ako mohol Pán povedať Petrovi: „…telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ [Matúš 16:17] Potrebujeme Božské zjavenie. Náš Pán si zavolal učeníkov stranou a povedal im: „Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho…“ [Marka 4:11] 

Bratia a sestry, drahí priatelia, toto je posledné volanie, toto je čas volania von. Je polnoc – polnočné volanie – „Ženích prichádza, vyjdite na stretnutie s Ním!“ Prosím, prebuďte sa! Prosím, prebuďte sa! Prosím, prebuďte sa! Toto je čas, ktorý Boh dal vám. 

Dnes sa budeme spoločne modliť, spoločne veriť a spoločne prijmeme všetko, čo potrebujeme. Toto je váš deň, deň, ktorý učinil Pán! Božia prítomnosť je na tomto mieste! Všetky veci sú možné tomu, kto verí! [Marka 9:23] My veríme podľa Božieho Slova a podľa Božieho Slova aj prijmeme. Skrze Božiu moc v mene Ježiša Krista prijmite Božské zjavenie! Buďte vyvolaní von v mene Ježiša Krista! 

Boh vás všetkých požehnaj! Haleluja! Česť buď Bohu! Česť buď Bohu. Amen.

Môžete sa posadiť. Boh požehnaj vás, v tomto meste, Boh požehnaj celú krajinu, Boh požehnaj všetkých po celej zemi.

Želám vám Božie požehnania pre nasledujúci rok. Nevieme, koľko času nám Boh daruje, ale využijeme čas pre Božie kráľovstvo. Ako povedal náš Pán: „Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať.“ [Ján 9:4]

Noc prichádza, ale na základe Izaiáša prichádza aj ráno. Prichádzajú dve veci, noc i ráno. Takže hľadíme vpred, a ak vás na zemi viac neuvidím, tak vás uvidím v momente, keď pôjdeme v ústrety Pánu. 

Boh požehnaj brata Didiera, Boh požehnaj brata Gilberta a Boh požehnaj všetkých ostatných slúžiacich bratov. Boh požehnaj všetkých bratov a sestry.

Hovorím ešte raz: Milujte jeden druhého, modlite sa jeden za druhého a z milosti nájdite svoje miesto v Božom kráľovstve. Modlite sa za mňa. Boh vám požehnaj. Ďakujem za preklad.