Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - Apríl 2015 / Ewald Frank

Language: slovak

Other languages
Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku.

Máme za sebou nádherné zhromaždenia. Toto je mimoriadne obdobie roka, v ktorom si pripomíname čas, v ktorom Kristus, náš Pán a Spasiteľ, za nás zomrel, prelial Svoju krv, dal Svoj život, vykúpil nás, a keď vstal tretieho dňa z mŕtvych, potom čo porazil smrť a peklo, mohol povedať: „…Ja žijem, aj vy žiť budete.“ [Ján 14:19]

Verím, že hovorím k vykúpeným, k tým, ktorí patria Kristovi, ktorí sú vykúpení drahou krvou Božieho Baránka. Poznať naše vykúpenie je niečo mimoriadne. Boh bol v Kristu a zmieril svet sám so Sebou. [2. Korinťanom 5:18–19] A náš Pán dal zasľúbenie: „…pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k Sebe, aby ste tam, kde som Ja, aj vy boli.“ [Ján 14:3]

Z Božieho Slova rozumieme, že Boh Pán dodrží každé zasľúbenie, ktoré dal. Ako povedal brat Branham: „Ja nemusím byť schopný dodržať svoj sľub a možno ani vy nedokážete dodržať váš, ale Boh Svoje zasľúbenia dodrží vždy.“ 

V našom obežníku z apríla tohto roku sme písali o návrate Krista, o tých, ktorí Ho očakávajú, ktorí milujú Jeho príchod, o tých, ktorí sú pripravení, a o tých, ktorí posvätili svoje životy Pánovi a veria každému Slovu, každému zasľúbeniu a sú zapečatení Svätým Duchom ku dňu vykúpenia svojich tiel.

V ev. Matúša čítame vo verši 44: „Preto aj vy buďte hotoví…“ To je adresované priamo nám, ktorí žijeme teraz, pred návratom Krista. Verím z celého srdca, že zasľúbený návrat nášho Pána a Spasiteľa je blízko a všetky znamenia času hovoria veľmi jasnou rečou. Verím z celého srdca tomu, čo bolo povedané bratovi Branhamovi, keď prijal svoje poverenie, a dúfam, že aj vy všetci veríte priamemu povereniu, ktoré náš milovaný brat prijal od Pána. On svedčí: «Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.» Nie že by som ja bol predchodcom, ale zvesť má byť tým predchodcom.“

Milovaní, musíme poznať veci, ktoré Boh koná, a všetko, čo koná, rešpektovať. Keď poslal Mojžiša, tak Mojžiš mal svoje poverenie, a keď bola jeho úloha splnená, mal Jozue zjavené Božie Slovo v truhle zmluvy. Už viac nebolo vidieť ohnivý stĺp ani skalu, na ktorú Mojžiš udrel, ale mali zasľúbené Slovo a toto zasľúbené Slovo previedlo ľud zasľúbenia do zasľúbenej zeme. 

Tak je to aj teraz. Boh Mojžiša vzal. On sa mohol na zasľúbenú zem len pozrieť. A ja som osobne podnikol cestu z Ammánu na horu Nebo a hľadel presne z miesta, z ktorého hľadel Mojžiš do zasľúbenej zeme. Po mojej pravej strane bolo Jericho. A priatelia, Pán mu ukázal zasľúbenú zem, ale Mojžiš do nej vstúpiť nemohol. Potom dostal Jozue Božie poverenie, mal Božie Slovo zjavené Mojžišovi a Boží ľud vzal truhlu zmluvy, prešiel cez Jordán a vzal do vlastníctva všetko, čo Boh zasľúbil, a každý kmeň mal svoje miesto.

Milovaní, rovnako je to teraz. Sme v Slove zasľúbenia a veríme, že William Branham bol zasľúbený prorok, ktorý mal prísť pred veľkým a strašným dňom Pána. Predtým ako sa slnko zmení na temnotu a mesiac na krv (Malachiáš 4:5). Ale účelom tejto Bohom danej služby bolo, aby bola Nevesta vyvolaná von a šla do zasľúbenej zemevzala do vlastníctva všetko, čo nám patrí. Novozákonná Cirkev na počiatku vlastnila všetky veci, ktoré Boh do tela Krista vložil, a brat Branham mal zvesť znovunapravenia. On mal znovunapravenú prorockú, apoštolskú, učiteľskú službu, ale teraz prišiel náš čas vedieť, že Boh zasľúbenia nielen dáva – Boh napĺňa, čo zasľúbil, a zvesť daná bratovi Branhamovi bola tá najdôležitejšia v histórii ľudstva: Priviesť nás späť k Bohu, priviesť nás späť k Božiemu Slovu. On bol odo dní apoštolov jediný muž v histórii novozákonnej Cirkvi, ktorý nám zjavil, čo sa stalo v záhrade Eden a čo bolo prapôvodný hriech. Niekoľkokrát povedal: „Neviera.“ Neviera – pôvodný hriech – spochybnenie toho, čo Boh povedal – ako je to v 1. Mojžišovej 3. Keď prišiel nepriateľ a rozprával sa s Evou, tak tam vložil otáznik: „Skutočne povedal Boh…?“ „Myslel to Boh tak?“ A ona počúvala a to bol prapôvodný hriech. Nesmiete prepožičať svoje uši Satanovi, ktorý stavia Božie Slovo v pochybnosť. Počúvajte Božie Slovo a povedzte Amen na každé Slovo, ktoré Pán vyslovil.

Z Božej milosti musím vždy vydať svedectvo, pretože som poznal brata Branhama osobne. Ale skôr ako som v roku 1955 stretol brata Branhama, spoznal som môjho milovaného Pána a Spasiteľa. Odovzdal som mu svoj život v roku 1948 a v roku 1949 som prijal krst Svätým Duchom a všemohúcim Bohom bolo určené, že sa moje cesty stretnú s cestami brata Branhama.

Milovaní, keď som v roku 1955 stretol brata Branhama, videl som biblické dni, videl som prorockú službu, videl som Ježiša Krista toho istého včera, dnes a naveky. Môžem povedať ako apoštoli Peter a Ján: „…čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkali, o Slove života – a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám“ [1. Jána 1:1]

Ten istý Pán Ježiš dal bratovi Branhamovi poverenie uskladniť pokrm – a milovaní, u Boha nie je žiadnej náhody – všetko sa deje v správny čas. Brat Branham hovoril o uskladnení pokrmu – to bolo v 1. apríla 1962 a 2. apríla 1962 Pán mocným prikazujúcim hlasom hovoril k bratovi Frankovi. Božie poverenie znie: „Môj služobník, tvoj čas pre toto mesto čoskoro skončí. Pošlem ťa do iných miest zvestovať Moje Slovo.“ V okamihu som bol na koberci pod mocným vplyvom tohto hlasu. A keď sa mi opäť vrátilo trochu sily a postavil som sa na nohy, pozrel som sa opäť smerom k oknu a povedal som: „Drahý Pane, nebudú ma počúvať, majú všetkého dostatok. Nie sú pripravení počúvať.“ A Pán prehovoril ešte raz zhora sprava: „Môj služobník, príde čas, keď ťa budú počúvať. Uskladni pokrm, pretože príde veľký hlad. Potom budeš stáť uprostred ľudu a rozdávať pokrm.“

Aby som to skrátil, 3. decembra 1962 brat Branham slovo po slove v angličtine zopakoval, čo mi Pán povedal v nemčine, a dodal: „Brat Frank, pokrm, ktorý máš uskladniť, je zasľúbené Slovo pre dnešok a je v kázaniach zaznamenaných na páskach.“ A nakoniec povedal: „Brat Frank, počkaj s rozdávaním pokrmu, kým nedostaneš zvyšok pokrmu.“

Tieto slová sú rovnaká pravda ako každé Slovo v tejto knihe. Takže potom, čo bol brat Branham vzatý k Pánovi, som cestoval po celej zemi a zvestoval som Božiemu ľudu zvesť, pravé Božie Slovo, a prirodzene neverím žiadnemu výkladu, ktorý je v obehu. Nie! Verím originálnemu Božiemu Slovu, pretože Písmo hovorí, že máme ostríhať slová proroctva, ktoré sú v ňom napísané [Zjavenie 1:3].

Takže milovaní, ako sme čítali v ev. Matúša 24, buďte pripravení. Buďte pripravení na návrat Krista a majte účasť na tom, čo Pán práve teraz koná.

Nech vás požehná Boh nebies a navždy si pamätajte verš 45 z Matúša 24: „Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas?“

Zvesť hodiny, zjavené Božie Slovo so všetkými zasľúbeniami je duchovný pokrm. 

„Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom Slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“ [Matúš 4:4]

Nech na vás spočinú požehnania všemohúceho Boha.

Prosím, prečítajte si obežník – je dostupný pre vás všetkých vo všetkých krajinách a jazykoch.

Boh vám požehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.