Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Prepis Internetového zhrnutia - Február 2015 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku.

Hľadíme späť na nádherný víkend pri zvestovaní vzácneho Božieho Slova s mnohými ľuďmi z rôznych zborov v rôznych krajinách a okrem toho s 1 200 ďalšími, ktorí boli pripojení cez internet, aby počuli kázania, ktoré boli zvestované.

Milovaní, hlavnou témou je zasľúbený návrat nášho Pána a Spasiteľa a na základe Matúša 25:10 vieme: Tie, ktoré sú pripravené, vojdú na svadbu a dvere sa zavrú. A taktiež v 2. liste Timoteovi 4:8: „…všetkým, ktorí milujú Jeho príchod“ a taktiež v liste Židom 9:28: „…príde pre tých, ktorí Ho očakávajú…“

Náš Pán a Spasiteľ prišiel prvýkrát, aby nás vykúpil – druhýkrát príde, aby vzal vykúpených do slávy – Ženích vezme Svoju nevestu na svadbu.

Milovaní, čo ma skutočne trápi, je mnoho rôznych výkladov a neporozumení výrokov brata Branhama. Chcem, aby ste vedeli toto, a to hovorím v láske: Brata Branhama som poznal 10 rokov, od roku 1958 som prekladal jeho kázania do nemeckého jazyka. Každé kázanie, ktoré brat Branham kázal, mi bolo poslané. Počul som každé kázanie dva- alebo trikrát. Viem, čomu brat Branham veril, viem, čo učil, takže ma skutočne bolí, ak sú v spojení s bratom Branhamom, jeho výrokmi a službou prezentované falošné učenia.

William Branham bol muž poslaný od Boha so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Takže priestor pre zvesť, ktorá tomu predíde, môže byť 20, 40 alebo 50 rokov, alebo i 60 či 70. Od roku 1933 uplynulo mnoho rokov, ale návrat Krista nebude obdobím. Návrat Krista bude ako blesk od východu na západ a dvaja budú spať v jednej posteli a jeden bude vzatý a druhý ponechaný.

Preto, milovaní, je mojou absolútnou zodpovednosťou pred všemohúcim Bohom zvestovať vám aj to, čo brat Branham povedal v súvislosti s návratom Krista. V kázaní „Vytrhnutie“ povedal dve veci: Najprv čo sa stane pred návratom Pána a potom čo sa stane, keď sa vráti, a to musíme rešpektovať! Tu stojí: „Predtým ako sa zjaví Pán sám, musia sa stať 3 veci.“ Rozumiete tomu? Počúvate? Veci sa musia stať predtým, ako sa opäť zjaví. „Tieto veci sa musia stať predtým, ako sa Ježiš zjaví.“ A potom brat Branham hovorí priamo o zvesti: „Je to živý chlieb života, z ktorého vzíde nevesta.“ Nie ktorý nevestu vytrhne, ale z ktorého nevesta vzíde! A potom prorok tiež hovorí: „Je to zvesť, ktorá zvolá ľud dohromady!“ Rozumiete? Je to zvesť na zvolanie ľudu. „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“

Pokračujem v čítaní: „Zvesť zaznieva ako prvá. Teraz je čas čistenia lámp. Vstaňte, čistite svoje lampy!“ Nuž, vytrhnutie a návrat Krista nastanú v okamihu – nie počas 20, 40 alebo 50 rokov! Toto je čas volania von, toto je čas prípravy a Boh volá Svoj ľud von. Opakuje: „Vstaňte, čistite svoje lampy!“ To je Matúš 25: „Hľa, ženích prichádza, vyjdite na stretnutie s Ním!“ Takže zvesť ako výkrik (volanie) zaznieva pre žijúcich, tým, ktorí žijú teraz, ale pri návrate Krista výkrik nebude znieť pre živých v USA, Austrálii, Novom Zélande alebo Nemecku – bude adresovaný mŕtvym v Kristu. A prosím, rešpektujte Božie Slovo.

Brat Branham dokonca povedal, že ako náš Pán volal Lazara mocným hlasom: „Poď von!“ (Ján 11:43) a on vyšiel von, tak s prikazujúcim hlasom náš Pán vysloví slovo a mŕtvi v Kristu povstanú najprv a potom my, ktorí žijeme, budeme premenení a spoločne budeme vzatí nahor.

Takže v 1. Tesaloničanom 4 stojí… musíte tento text len pod modlitbou čítať a veriť každému jeho slovu! Každému! Verš 13, 14, 15 – je tu reč o tých, ktorí zosnú v Kristu a Boh ich privedie s Ním. A potom tu stojí: „Lebo to vám hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.“ A potom: „Lebo sám Pán…“ Nie zvesť! „Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi s neba.“ To nie je obdobie 30, 40 alebo 50 rokov! Nie a ešte raz nie! Teraz zaznieva zvesť! Nevesta je volaná! Nevesta sa pripravuje! Ale pri priamom príchode nášho Pána najprv vstanú mŕtvi v Kristu a my, ktorí žijeme, budeme premenení a spoločne budeme vzatí nahor v oblakoch, aby sme sa v povetrí stretli s Pánom.

Brat, sestra, ak neveríš tomuto Božiemu Slovu, kto si? Čím si? Ak nerešpektujete Božie Slovo, ak hovoríte: „Prorok povedal…“, „Prorok povedal…“ Prorok chcel povedať presne to, čo hovorí Božie Slovo, pretože Božie Slovo prichádza k prorokovi. Prorok nevyslovil nedorozumenia! Nedorozumenia sú v tom, čo vyslovujete vy! A ak by ste vzali všetko, čo prorok povedal, do Božieho Slova, tak by ste mali rovnaké zjavenie. Koľké mnohé miesta Písma by sme mohli čítať, aby sme vám ukázali z Božieho Slova… 1. Korinťanom 15 od verša 51. Stane sa to v okamihu a mŕtvi v Kristu povstanú a potom my živí budeme premenení a spolu s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. (1. Tesaloničanom 4:17)

Takže toto je obdobie, keď zaznieva zvesť a prebieha vyvolávanie von a príprava. A milovaní, v Skutkoch 1:9–11 stojí: „Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba.“ Jeho vzkriesenie bolo telesné! Nie myšlienka, nie učenie! Ten istý Ježiš, ktorý bol vložený do hrobu, tretieho dňa vstal a ten istý Ježiš odišiel do nebies a ten istý Ježiš sa vráti rovnakým spôsobom, ako tam odišiel. Ak to popierate, ak zduchovňujete druhý príchod Krista, tak vám prečítam, kam vás Božie Slovo skutočne zaraďuje. Čítam z rovnakej Biblie, z akej čítal brat Branham – Scofieldova Biblia – 2. Jána 7: „Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.“ Tu to máte. Čítam rovnakú Bibliu, akú čítal William Branham, a verím každému Božiemu Slovu.

Milovaní, zhrňme, čo chcem dnes povedať v mene Pánovom. Mám božské poverenie, mám božskú zodpovednosť a každý pravý Boží muž bude kázať Božie Slovo. Nikdy by som nekázal žiadny výklad – nie, to nemôžem a nebudem! Musím kázať sväté Božie Slovo!

Povedzme to ešte raz: Toto je Boží čas a bola nám daná zvesť a som rád, že nie som vo „veku zmätku“ (v angličtine slovná hračka so slovom „zvesť“) – som vo zvesti hodiny. A na tvári zeme nie je nikto, kto by si vážil Williama Branhama tak ako ja. Nielenže som sa s ním viezol v jednom aute, jedol s ním pri jednom stole, ale rovnaké božské zjavenie, ktoré Boh dal prorokovi, dal aj mne a rovnaké poverenie, ktoré dal bratovi Branhamovi – čítať 2. Timoteovi 4 – jemu to bolo prikázané v roku 1933 a mne v roku 1980 v meste Marseille vo Francúzsku: „Môj služobník, vstaň a čítaj 2. Timoteovi 4!“ Brat Branham vložil tento text do základov modlitebne v Jeffersonville. Ja ho nechávam tu, kde stojí, ale je v mojom srdci.

Nech na vás spočinú požehnania všemohúceho Boha.

Mohol by som podať správu o mnohých veciach, ktoré Boh práve teraz koná v mnohých krajinách. Modlime sa a spoločne verme a pripravujme sa na návrat Krista.

Boh vám požehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.