Missione Popolare Libera

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Heb.13.8

Lingua

Altre Nazioni

Prepis Internetového zhrnutia - Január 2015 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku.

Hľadíme späť na mnoho nádherných zhromaždení na konci decembra a začiatku januára. Boh učinil veľké veci a Jemu samotnému buď sláva.

24. 12. sme si pripomenuli, že pred 49 rokmi bol do slávy vzatý Boží služobník a prorok William Branham, a mne napadla myšlienka: Možno by mohol byť 50. rok rokom plesania, v ktorom sa všetci vrátime ku svojmu vlastníctvu, ako je napísané v 3. Mojžišovej 25, obzvlášť vo veršoch 9 a 10. Počas roka plesania zazneli trúby, bola vyhlásená sloboda a všetci sa vrátili ku svojim majetkom. Bol to pre človeka ten najúžasnejší čas, a preto veríme, že Boh všetky veci určil a sme vo veľkom očakávaní. Prirodzene vieme, že Boh – Boh sám všetko naplánoval a vo Svojom čase to dokoná – nie v našom čase, ale vo Svojom. Ako vraví Písmo: „Keď sa naplnil čas…“

Môže sa zdať, že čas do návratu Pána trvá príliš dlho, ale zasľúbenie platí a my by sme mali verne vzhliadať, očakávať a pripravovať sa na návrat nášho požehnaného Pána a Spasiteľa. A ako hovorí Písmo v ev. Matúša 25:10: „…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“

Takže zvesť hodiny, ktorá predchádza druhému príchodu Krista, má ten najväčší účel všetkých čias: vyvolať nevestu, pripraviť pravých vyvolených na návrat nášho Pána a Spasiteľa.

V spojení s 3. Mojžišovou 25 čítame v Lukášovi 4, že náš Pán otvoril Písmo a čítal z Izaiáša 61, a tu, v Lukášovi 4 od verša 18, čítame: „Duch Pánov je nado mnou…“ Každý toto miesto Písma pozná. Vo verši 19: „…vyhlásiť rok Pánov príjemný.“ Nech je toto rok, ktorý Pán učinil pre nás všetkých. Túžime vidieť znovunapravenie (navrátenie), túžime vidieť Pána zjavovať Svoju moc v našom strede. Vo verši 21 potom čítame: „Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.“ A prirodzene pred vašimi očami.

Moji milovaní bratia a sestry, túžim, túžim vidieť realitu, naplnenie dokonalého napravenia (navrátenia) všetkých vecí. Slovo bolo navrátené a mnohokrát som povedal: Nikdy predtým nebola celá Božia rada zjavená tak, ako v našom čase. Všetci sme porozumeli, že Slovo prichádza k prorokovi a William Branham bol prorok zasľúbený na základe Malachiáša 4 a potvrdený Pánom v ev. Matúša 17:11 a v ev. Marka 9:12. Poznať plán spásy a mať účasť na tom, čo Boh koná práve teraz, pre nás znamená veľmi veľa.

Milovaní, ak hľadíme do sveta, obzvlášť na situáciu na Blízkom východe… Milovaní, čas je blízko, návrat Pána je blízko a opakujem: Tí, ktorí čakajú na Jeho príchod, musia čítať posledný verš 9. kapitoly listu Židom. Musíte čítať miesta Písma, ktoré hovoria priamo o druhom príchode Krista a čo sa stane, keď sa On vráti. Taktiež 2. Timoteovi 4:8.

Je absolútne úžasné mať orientáciu podľa Písma. Nie to, čo hovoríte vy, nie to, čo hovorím ja – čo hovorí Boh vo Svojom Slove, to je dôležité, a preto musíme klásť dôraz na Sväté Písmo.

Obzvlášť v 2. Timoteovi 4, kde apoštol Pavol vystríha svojho spolupracovníka, aby ľudu kázal Slovo v pravý aj nepravý čas – nastal Boží čas kázať Božie Slovo.

Milovaní, v rovnakej kapitole čítame o tých, ktorí prezentujú vlastné učenia. Boh nás však vrátil späť k Jeho Slovu, späť k Sebe, a preto si tak veľmi vážime službu brata Branhama. Prosím, pochopte, hovorím ako svedok na vlastné oči a uši. Nie som fanatik. Som najmenší Boží muž, ale mám povolanie od Pána kázať Slovo v tomto čase a zvestovať zvesť hodiny všetkým obyvateľom zeme a tým, ktorí sú vyvolení a budú dbať o to, čo chce Pán povedať.

Toto je dobrá príležitosť zmieniť, že som bol s bratom Branhamom na zhromaždeniach v Nemecku a USA i súkromne v decembri 1962. Dokonca ma požiadal, aby som namiesto neho kázal v modlitebni v Jeffersonville, pretože tam nemohol byť. V decembri 1962 ma brat Branham požiadal, aby som namiesto neho kázal v Los Angeles. Zhromaždenia pripravil Demos Shakarian v Clifton’s Cafeteria.

Takže som brata Branhama osobne poznal. Nielen zo zhromaždení a rozhovorov, jazdy v rovnakom aute, jedle pri jednom stole… Boh mi ako Nemcovi daroval milosť poznať tohto Božieho muža osobne. 

Milovaní bratia a sestry, ak toto hovorím, tak to hovorím pred všemohúcim Bohom: Moja služba je priamo spojená so službou brata Branhama tak ako žiadna iná služba na tvári zeme. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by si vážila Williama Branhama viac ako ja. Milovaní, zároveň kážem Ježiša Krista, kážem Slovo, všetko, čo povedal William Branham beriem späť do Božieho Slova. Nemám dve veci – zvesť a Slovo – nie! Jednu vec – Slovo je zvesť a zvesť je Slovo pre tento deň. Preto milovaní, prosím, prestaňte vykladať obzvlášť ťažké výroky brata Branhama týkajúce sa toho, čo sa bude diať tesne pred návratom Krista. Prenechajte to v rukách Božích – Pán Sám dokoná Svoje dielo spásy tak, ako dokonal Svoje dielo stvorenia. On na to nepotrebuje apoštola Pavla ani Petra, nepotrebuje brata Branhama ani brata Franka. Bude to vyliatie Svätého Ducha, zjavenie Božej moci a potom budú zjavení Boží synovia. Nebudú to reči, bude to realita. Sme vo veľkom očakávaní vidieť, ako sa to stane. Možno bude toto ten rok. Náš Pán niekoľkokrát povedal: „Keď vidíte, že sa tieto veci dejú, tak viete, že je čas blízko, že je tu.“ Maranatha! Pán čoskoro príde, prosím, pripravujte sa, buďte hotoví. Pozdvihnite hlavy, pretože vykúpenie našich tiel sa priblížilo. Náš Pán sa vráti a mŕtvi v Kristu povstanú ako prví a my, ktorí budeme živí, budeme premenení a spoločne budeme vzatí do slávy na svadobnú hostinu Baránka.

Nech na vás počas tohto roka spočinú požehnania všemohúceho Boha, kým potrvá čas.

Boh vám požehnaj v Ježišovom svätom mene. Amen.