Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Prepis kázania v Kigali 11.8.2014 / Ewald Frank

Sprache slowakisch
Zhromaždenie brata Franka so slúžiacimi bratmi
11. 8. 2014 Kigali, Rwanda


Boh vám všetkým požehnaj. Vlastne bolo povedané všetko, čo malo zaznieť. Všetci chápeme vážnosť toho, čo teraz zažívame. Ako som mnoho, mnoho krát povedal po celej zemi, toto je konečný čas pre Boží ľud, a ako sme počuli z listu Efežanom 4, Boh do tela Kristovho vložil rôzne služby, a ak sú v harmónii služby, bude v harmónii celé telo Krista. Ak môžete kazateľnicu prepožičať každému bratovi vo vašom lokálnom zbore, nie sa báť, že prinesie falošné učenia, ale jednoducho vediac, že je to Boží muž, ktorý nemá vlastné myšlienky, ktorý nemá vlastné učenia, ale ktorý je Bohom samým ustanovený do služby…

Ako všetci viete, nesmiem sa zaoberať lokálnymi problémami. Keď ma Pán 2. 4. 1962 povolal, okrem iného povedal: „Môj služobník, nezakladaj lokálne zbory…“ Taktiež povedal: „Nevydávaj spevník, pretože je to znamenie denominácie.“ Každá denominácia má svoj spevník, ale aby som to skrátil, milovaní bratia, služba brata Branhama nebola určená pre lokálny zbor, ale pre celé telo Krista, tak ako služba apoštola Pavla. Ale apoštol Pavol povedal Timoteovi a Títovi, že majú ísť a založiť lokálne zbory a že majú v lokálnych zboroch ustanoviť starších a diakonov. 

Mnohí zle pochopili výroky brata Branhama, kde hovorí, že pastor je hlavou. Toto brat Branham povedal v súvislosti s pozemskými vecami. Napríklad, keď mala byť stará modlitebňa obnovená, mal mať posledné slovo pastor. Každý mohol povedať, čo chcel, ale finálne rozhodnutie bolo na pastorovi. Keď sa napríklad jedná o platbu desiatkov, tak brat Branham povedal, že desiatky idú pastorovi. Ale taktiež povedal, že on sám dostáva týždenne 100 dolárov.

Ak sa vrátite do Starého zákona, v tom istom prorokovi Malachiášovi, v ktorom nájdete zasľúbenie o Jánovi Krstiteľovi a taktiež o prorokovi pre náš čas, tam Pán povedal, že desiatky musia byť prinesené do „domu pokladu“ („skladiska“, podľa angl. prekladu) [Malachiáš 3:10] Nie do vrecka pastora! Do skladiska, tak, aby mohli byť podporované všetky služby. Tak aby mohli byť podporovaní všetci služobníci. 

Apoštol Pavol píše Korinťanom, že: „…mlátiacemu volovi nezaviažeš úst“ a ten, kto káže Slovo musí žiť z toho, čo prichádza, ale všetko na správnom mieste.

Čo potrebujeme, je Božia milosť, aby sme všetkému správne porozumeli. 

Som veľmi vďačný všemohúcemu Bohu za mimoriadnu príležitosť, že som brata Branhama poznal 10 rokov, viezol som sa s ním v jednom aute, on šoféroval a ja som sedel vedľa neho, jedol som s ním pri jednom stole, pil som u neho doma čaj a poznal som ho ako človeka. Poznal som ho ako Božieho proroka. Bol som s jeho službou spojený od samého počiatku. Z milosti Božej hľadím späť na mnoho rokov, mnoho rokov v službe. 

Dnes vám poviem, čo ma veľmi bolí.

Prvýkrát v živote som počul výrok, že nemôžete kázať zvesť z Biblie [brat Frank sa opakovane chytá za hlavu]. Nemôžete kázať zvesť z Biblie!? Povedal som presný opak! Zvesť môžete kázať jedine z Biblie! Všetko, čo kážeme, musí byť v Božom Slove! Ak to nie je v Slove, tak nie ste vy v Slove. Ste mimo Božej vôle.

Musíme preto brať veci veľmi vážne.

Je toľko rôznych výkladov, ale tie sú mimo zvesti, nie vo zvesti, sú mimo zvesti. Uprostred zvesti nie je žiadny výklad, ale naplnenie toho, čo Boh vo Svojom Slove zasľúbil.

Z milosti Božej rozumieme, že v Bohu nie sú žiadne výklady.

Brat Branham povedal: „Boh je svojím vlastným vykladačom.“ Najprv dá zasľúbenia, a keď príde čas, naplní, čo zasľúbil. Z celého srdca veríme pravej zvesti hodiny, ktorou je Božie Slovo pre dnešok vrátane všetkých zasľúbení, ktoré Boh dal. 

Existuje však neporozumenie, hlavne čo sa týka Zjavenia 10. Neviem prečo. Neviem prečo. Stačí len porozumieť, že ten istý Pán prišiel v nadprirodzenom oblaku 28. 2. so siedmimi anjelmi naľavo a napravo od Neho a siedmy anjel hovoril s bratom Branhamom. A brat Branham povedal, že siedmy anjel v tejto pyramíde mu znamenal viac ako ostatní šiesti. Tento anjel k bratovi Branhamovi hovoril a dal mu poverenie: „Vráť sa do Jeffersonville, pretože prišiel čas otvoriť sedem pečatí.“

Bol som s bratom Branhamom len pár týždňov pred otvorením siedmich pečatí a on sľúbil, že bude kázať v Los Angeles, v zhromaždení Obchodníkov plného evanjelia, ale potom požiadal brata Franka a povedal: „Brat Frank, môžeš tam namiesto mňa kázať, pretože musím baliť kufre a presťahovať sa do Tucsonu z dôvodu videnia, ktoré mi Pán ukázal.“ Požiadal ma, aby som kázal v Los Angeles. Nikdy som v Los Angeles nebol, nepoznal som Demosa Shakariana, ale brat Branham ma o to požiadal.

Preto som letel do Los Angeles a kázal som v Cliffton's Cafeteria. Hovorím tieto veci, aby ste pochopili, že som bol súčasťou služby brata Branhama, keď ešte žil. Poznal som jeho službu od roku 1955 a 11. 6. 1958 mi povedal v Dallase v Texase: „Brat Frank, ty sa s touto zvesťou vrátiš späť  do Nemecka.“ Takže som k tomu neprišiel až teraz ako nejaký nováčik.

Prosím, pochopte, keď brat Branham šiel na horu Sunset Mountain, zaznelo sedem mocných hromov, celá zem sa zatriasla, stromy boli zrezané, kamene sa valili z kopca dolu.

Keď som bol na návšteve Tucsonu, brat Pearry Green nás tam vzal a ja som videl stromy a skaly, ktoré sa skotúľali dole kopcom. Keď zaznelo tých sedem hromov, tak to pre brata Branhama mnoho znamenalo. Pretože v nasledujúcom okamihu sa objavil nadprirodzený oblak a dostal poverenie vrátiť sa späť kvôli otvoreniu siedmich pečatí. Preto povedal, že v siedmich hromoch je viera k vytrhnutiu. Viac ako 70-krát sa na toto prežitie odvolával, pretože pre neho znamenalo tak veľa. Znamená mnoho i pre mňa, pretože bol poslaný späť do Jeffersonville, aby boli tajomstvá siedmich pečatí zjavené. 

Z milosti Božej rozumieme každej pečati, ktorá bola otvorená, a neexistuje ani jedno zlé porozumenie. Všetko je v správnom spojení a na správnom mieste.

24. 3. 1963 brat Branham opäť hovoril o siedmich hromoch a takto udrel päsťou na kazateľnicu a povedal: „Sedem hromov bolo veľmi mocných“, ale ľudia to nepochopili a teraz existuje mnoho rôznych učení o siedmich hromoch.

V auguste 1964 prišiel k bratovi Branhamovi jeden brat a spýtal sa ho na Zjavenie 10, či je zjavenie siedmich hromov niečo, čo nie je v Biblii a on povedal: „Pozor! Boh môže konať len to, čo je napísané v Biblii, pretože k Božiemu Slovu nesmiete nič pridávať.“

Požehnaný je ten, kto dodržiava každé Božie Slovo!

Zlorečený je ten, kto k Božiemu Slovu niečo pridáva! On stratí svoj podiel na strome života. Brat Branham 50-krát povedal: „Ak pridávate k Slovu, tak váš podiel na strome života skončil.“ Zjavenie 22:18–20.

Prosím vás v mene Ježiša Krista, prosím, pochopte, každé Božie Slovo, každé pravé učenie zjednocuje telo Krista a každé falošné učenie telo Krista rozdeľuje. Preto prosím, ostaňte v Božom Slove, ostaňte v Božej vôli! 

Brat Branham hovoril s bratom LeeVaylom o Božej láske a povedal: „Pravá láska tam vojde!“ A viete čo sa stalo? Pán k bratovi Branhamovi prehovoril: „Nielen dokonalá láska, ale ak veríte každému Slovu Božiemu!“ Tak je pravá Božia láska zjavená!

Ak neveríte každému Slovu, tak pravá láska nemôže byť zjavená. Boh je len vo Svojom Slove a všetky ostatné veci prenechávame Bohu.

Pamätám si na mimoriadny deň v roku 1982, keď som slúžil s bratom Alexisom Barrilierom v meste Marseille vo Francúzsku a po prvýkrát v mojom živote ku mne prišli bratia a pýtali sa ma na sedem hromov a ja som musel povedať: „Milovaní bratia, neviem. Dobrú noc.“ A šiel som do svojej izby.

Ale ďalšieho rána (a mám stále tie isté hodinky), keď toto prežitie skončilo, bolo 4:55 ráno. Pán ma zobudil pramocným hlasom a povedal: „Môj služobník, povstaň a čítaj 2. Timoteovu 4!“

Vyskočil som a, vzal Bibliu a čítal od verša 1 po verš 5: „Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva: Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo príde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu.“

Keď som dočítal verš 5, čítal som ešte raz verš 1 a keď som dočítal verš 2, položil som moju Bibliu, pozdvihol som svoje ruky a povedal: „Drahý Pane, tak ako si mi Ty prikázal čítať toto miesto Písma, kde stojí ‘Káž Slovo’, tak to, čo vyslovilo sedem hromov v Zjavení 10, nie je napísané a nestalo sa to časťou Božieho Slova.“ Nechajte to preto na Boha! My môžeme kázať len to, čo je v Biblii. 

Milovaní bratia, musím to brať vážne. Ja sa nehrám na náboženstvo, ale mám Božie poverenie, božskú zodpovednosť vziať všetkých Božích služobníkov späť k Božiemu Slovu, späť do Božej vôle, aby nemali účasť na žiadnom falošnom učení. 

Existuje mnoho náboženstiev, ale oni sú mimo tela Krista. V tele Krista je jednota – jednota pod krvou Baránka. V Božom Slove, pod pomazaním Svätého Ducha: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“  [Efežanom 4:5]

Milovaní bratia, prosím, porozumejte, neputujte po vlastných cestách, nenechajte sa zviesť a nezvádzajte, ostaňte v Božom Slove, ostaňte v Božej vôli, pretože praví premožitelia premôžu zvodcu Slovom a krvou. 

On premohol zvodcu.

Milovaní bratia, žijeme v mimoriadnom čase, ako som povedal, mnohí veria rôznym veciam. Niektorí veria, že Pán už prišiel, iní, že čas milosti skončil, že sa trón milosti stal trónom súdu, a to nie je pravda! Pokiaľ sme my na zemi, tak žijeme v čase milosti. Čomu ľudia nerozumejú, je toto: Brat Branham použil minulý čas, keď hovoril o veciach, ktoré sú ešte stále v budúcnosti. 

Všetko, čo mu bolo zjavené, sa v pravý čas stane. Aj Zjavenie 10. 

Milovaní bratia, všetko, čo musíte konať, je toto: čítajte Malachiáša 3 – tam sú 2 zasľúbenia, prvé: „Posielam Svojho anjela, a upraví cestu pred Mojou tvárou.“ a druhé: „Príde náhle do svojho chrámu Pán,… anjel zmluvy…“ Anjel zmluvy príde do Svojho chrámu – naplní sa to, nerobte si starosti.

Nemáme čas hovoriť o všetkých týchto veciach, ale verím z celého srdca, že Boh bdie nad Svojím Slovom a vždy, keď príde správny čas, napĺňa, čo zasľúbil. Dokonca aj čo sa týka výroku, ktorý bol povedaný bratovi Branhamovi, že zvesť, ktorá mu bude daná, predíde druhému príchodu Krista. Brat Branham navštívil len niekoľko krajín – dohromady 12, kde mal len evanjelizačné zhromaždenia. Či to bolo v Južnej Afrike, v Indii, Švajčiarsku, Nemecku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, všade, kde kázal, mal len evanjelizačné zhromaždenia. Modlil sa za chorých, volal ľudí ku pokániu, ale po otvorení siedmich pečatí brat Branham už viac ani raz necestoval do inej krajiny. A keď cestoval do Južnej Afriky, tak do jeho pasu dali pečiatku: „Nesmie mať účasť na náboženských zhromaždeniach. Môže prísť len na poľovačky.“ Prečo o tom hovorím? On priniesol zvesť a siedma pečať bola otvorená a všetky Božie tajomstvá boli zjavené. Pravé vyvolenie, každé pravé učenie Biblie, všetko, čo máme vedieť, Boh od otvorení siedmich pečatí zjavil. Ale od času, keď bol brat Branham vzatý do slávy, zvesť pravého Božieho Slova dosiahla končiny zeme. Z misijného centra v Krefelde v Nemecku slúžime Božiemu ľudu v 172 krajinách a zvestujeme pravé Božie Slovo, zvestujeme zvesť hodiny, zvestujeme všetky tajomstvá, ktoré Boh zjavil, ale nikdy neopúšťame Božie Slovo. Ako som už predtým povedal a hovorím v mene Pána: Keď brat Branham zmieňoval záhradu Eden, povedal: „Satan pridal len jedno slovo...“ a vtiahol Evu do rozhovoru. Pridal len jedno slovo! Keď čítate v 1. Mojžišovej 2 verš 3, náš Pán povedal Adamovi: „Z každého stromu rajského budeš slobodne jesť…“ Keď to Satan zopakoval, pridal k tomu slovo [zápor] „Nebudete jesť z každého stromu rajského?“ Jedno Slovo bolo pridané! 1. Mojžišova 2 a 3. Jedno prišlo od Boha a Satan ho zmenil pridaním jedného slova a celá zem, celé ľudstvo padlo do Satanovej pasce.

Brat Branham to zmienil viac ako 50-krát. Žiadam vás v mene Pána! Uspokojte sa s tými vecami, ktoré nám Pán zjavil a daroval, a prenechajte všetko, čo leží v budúcnosti, Bohu.

Všetko bude skutočnosť! Tak ako bolo všetko, čo sa týkalo Krista, skutočnosťou, tak aj všetko, čo sa týka Kristovej Nevesty, bude skutočnosťou. Návrat Krista bude skutočnosť, nebude zostupovať počas 50 rokov. „Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ [Matúš 24:27]

„…mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.“  [1. Tesaloničanom 4:16, 1. Korinťanom 15:51–52] Ak čítate v 2. liste Jána, tam máme veľmi vážne napomenutie: „…ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.“ [verš 7]

Ten istý Ježiš Kristus, zjavené Božie Slovo, v ľudskom tele, v rovnakom tele, v akom zomrel, ktoré bolo vložené do hrobu, rovnaké telo, bolo premenené na telo vzkriesenia. 

Ježiš, náš Pán povedal: „Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kostí, a ako vidíte, že Ja mám.“ Dotkni sa môjho tela! Som ten istý Ježiš Kristus! 

Milovaní bratia, brat Branham povedal: „Ak neveríte v telesný príchod Ježiša Krista, tak ste zvedení.“ Biblia hovorí v Skutkoch 1: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba.“ A potom budeme my premenení. Ako môžu povedať, že Pán už prišiel? Ja som tu a ty si tu. Keď On príde, my ideme. Keď On príde, my ideme! Halelujah! Vzkriesenie bude realita! Jeho vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia. Premena Jeho tela na nesmrteľné je zárukou, že naše smrteľné telá budú premenené na nesmrteľné! 1. Korinťanom 15:51. Hallelujah! Stane sa to! 

Zostaňte len v Božom Slove, zostaňte v Božej vôli.

Jedno napomenutie, milovaní bratia. V 3. liste Božieho muža, apoštola Jána, bol taktiež v lokálnom zbore muž, ktorého meno bolo Diotrefes a ktorý dokonca ani neprijal Jána, Božieho muža.

3. Jánova: „Písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma.“ Chcel, aby na neho vzhliadali!

Milovaní bratia, žiadam vás v mene Pánovom! Môžete si to predstaviť? Apoštol Ján, Boží muž, ktorý putoval s Kristom, v mimoriadnom poverení, ktorý bol na ostrove Patmos, ktorý prijal všetkých 22 kapitol Zjavenia. A taký Boží muž navštívil mesto a tento muž, ktorý si myslel, že niečím je, ho neprijal. Neprijal ho! Viete si to predstaviť? Milovaní bratia, ja nie som Ján, ale náš Pán povedal: „Kto vás prijíma, Mňa prijíma, a kto Mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal.“ [Matúš 10:40]

Sme v kráľovstve Božom, v Cirkvi prvorodených, v neveste Krista. Pýtam sa vás: Ak niekto neprijíma Božieho muža, ku komu ho môžeme prirovnať? Diotrefes! 

[nezrozumiteľná časť]

Predstavte si: „My ťa nechceme! On s nami nesúhlasí!“ Môj Bože v nebesiach! Ak Boh posiela muža, prijmite ho!

Pochopili sme, ako je to so službou dneška…

Každý, kto prijal Jána Krstiteľa, uveril v Ježiša Krista, pretože on bol muž poslaný od Boha s Božou zvesťou Božiemu ľudu, pripravujúci cestu Pánovi.

Viete, čo som učinil? Šiel som loďou z Atén priamo až na ostrov Patmos a ostal som tam niekoľko dní.

Čítal som 22 kapitol Zjavenia a povedal som v modlitbe: „Drahý Pane, Ján Krstiteľ tu viac nie je, ani apoštol Pavol, ani Ján, brat Branham tu viac nie je, ale ja som tu! Zjavíš mi Svoje Slovo?!“ Milovaní bratia, čítal som 22 kapitol a bolo to úžasné. Pán je ten istý.

V momente, keď máte vo Svojom srdci túžbu, Boh túto túžbu naplní.

Dovoľte mi na záver povedať toto: Toto je skutočne mimoriadny čas. Vo zvesti nie je žiadne zlé porozumenie. Sú rôzne smery, ktoré sú mimo zvesti. Pravá Cirkev živého Boha však zostáva v Božej vôli a v Božom Slove! Nenasledujeme tohto ani tamtoho brata, nenasledujeme toto ani tamto učenie! Nasledujeme Ježiša Krista a Ježiš Kristus je Slovo! Nebesia a zem pominú, ale Božie Slovo ostáva naveky pravdou! Preto zvestujte Božie Slovo, prijímajte mužov, ktorých Boh poslal, a prijmite všetky požehnania z Božieho Slova.

Dnes prosím Pána Ježiša Krista, aby bol prítomný mimoriadnym spôsobom. On Svojim učeníkom povedal: „Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás.“[Ján 20:21] My všetci spolupracujeme v rovnakej službe. Vy ste v lokálnych zboroch a ja cestujem od mesta k mestu a z jednej krajiny do druhej. Mnohokrát som Pánovi povedal: Mojžiš 80-ročný započal a ja by som mohol 80-ročný skončiť. Aj ako 80-ročný musím pokračovať a verím, že Pán príde počas môjho života.

Žijeme na samom konci času milosti. Návrat Krista je veľmi blízky. Božia zvesť dosiahla národy a vyvolených. Nebolo to moje rozhodnutie, bolo to Božie rozhodnutie, že mám účasť na službe potom, čo bol brat Branham vzatý k Pánovi.

Vy všetci viete, ako dielo začalo. Keď sme brata Branhama pochovali… a na 11. 4. 1966 nezabudnem. Všetci bratia očakávali vzkriesenie brata Branhama a 2 hodiny alebo dlhšie spievali „Jemu len ver“. Ale nič sa nestalo a brat Branham bol pochovaný. Bol som tam, videl som, ako truhlu vložili do hrobu. Pre mňa sa celý svet zrútil. Nerozumel som tomu, nespieval som, modlil som sa a povedal som Pánovi: „Prosím, povedz mi, ako môže byť Nevesta pripravená bez tejto služby.“ Bol som vo svojom srdci zlomený. Po pohrebe som sa však vrátil do svojej izby a potom sa prirodzene niečo stalo. Posadil som sa do kresla a do môjho srdca vošiel Boží pokoj. A tento krát to nebol hlas, ale v mojom srdci znelo: „Teraz prišiel tvoj čas vziať zvesť do krajín a miest v celom svete.“ 

Dovtedy som kázal i pracoval zároveň. Pracoval som pre nemeckú vládu a mal som nádhernú prácu. Ale keď som sa vrátil z pohrebu, dal som výpoveď a začal som slúžiť Slovom na plný úväzok. Teraz hľadím na viac ako 150 krajín, kde som zvestoval Božie Slovo.

Boh vám požehnaj a buď s vami! Zostaňte v Slove, zostaňte v Božej vôli. Uvidím vás pri príchode Krista. Maranatha! Maranatha! Amen.

Povstaňme k modlitbe, aby sme všetko posvätili Pánu.

Pane Ježišu, Ty poznáš každé srdce, každú dušu a každý život. Ďakujem ti za všetkých mojich milovaných bratov, za každú službu, ktorú si v tele Krista dal. Pane, nech sa dnes stane pravdou to, čo si napísal v Žalme 133: „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!“ Nech je obnovená jednota tela Kristovho! Nech každý brat nájde svoje miesto. Nech sú všetky služby k budovaniu tela Krista. Pane, odovzdávame Cirkev do Tvojich rúk. Ty si obnovil všetky služby. Ďakujeme ti v Ježišovom svätom mene. 

Nech požehnania všemohúceho Boha spočinú na bratoch z tejto krajiny a zo všetkých okolitých krajín, z Kene, Konga, Burundi, zovšadiaľ. Nech má Boh Svoju cestu so všetkými vyvolenými na celom kontinente. Buďte privedení v Kristu do súladu s každým Božím Slovom.

Nech láska Božia naplní naše srdcia a nech sa deje Božia vôľa na zemi i na nebi. Modlím sa a verím, že Boh tento deň pripravil. Je to váš deň, mimoriadny deň, učiňte správne rozhodnutie v prítomnosti všemohúceho Boha. Prijmite zvesť, prijmite zvestovateľa, nebuďte hrdí sami v sebe, ale podriaďte sa Božej vôli. Buďte jednotní pod krvou. Halelujah. Amen.

Ďakujem, Boh vám požehnaj. Každý povedz Amen. Nech Boh požehná.

 V biblických dňoch sa apoštol nemusel modliť, stačilo kázať Slovo a Boh bol s tými, ktorí verili v jeho službu, a rovnako je to i dnes. Ale ja sa taktiež modlím, aby boli všetci uzdravení a oslobodení Božou mocou v mene Ježiša. 

Milovaný brat, Boh ti požehnaj. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za preklad. Boh všetkých požehnaj. Amen.