Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Prepis rozhlasového kázania 24. 10. 1976 / Ewald Frank

Language: slovak
24. 10. 1976

Vážení poslucháči! Veľmi srdečne vás všetkých zdravím v drahocennom a svätom mene Pána Ježiša Krista. Najprv by som znova rád poďakoval všetkým, ktorí nám písali a ktorí sú s nami prostredníctvom týchto vysielaní spojení.

Aj dnes budeme hovoriť o 17. kapitole evanjelia Jána od 6. verša. Tu hovorí Spasiteľ vo veľkňazskej modlitbe s očami pozdvihnutými k nebu: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich Mne, a zachovali Tvoje Slovo.“

Z tohto verša je jednoznačne zjavné, že Pán Ježiš zjavil Otcovo meno tým, ktorí vyšli zo sveta a zachovali Jeho Slovo. Všetci tí, ktorí poznajú jediného pravého Boha, ktorý sa stal v Ježišovi Kristovi naším Spasiteľom, vidia OtcaSynovi, tak ako to opisuje Biblia. Tu sa jedná o to, že Spasiteľ tým Svojim zjavil meno Otcovo. Doslova povedal: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si Mi dal zo sveta.“

Nie všetci, ktorí sa považujú za veriacich, majú skutočné prežitie s Bohom. Mnohí majú rozumovú vieru, ktorá nie je založená na Slove Božom. Otázka, ktorú si na základe tohto verša musíme položiť, je nasledovná: Aké je meno Otca, ktoré Syn zjavil tým, ktorí mu boli daní zo sveta?

Keby bola položená otázka, aké je meno Syna, všetci by odpovedali: Ježiš. Tu sa ale jedná o to, že bolo zjavené meno Otcovo, a preto musíme vedieť, aké je meno Otca. Aby sme to povedali ešte jasnejšie: Keby sa niekto spýtal, ako sa volá Syn Boží, odpoveď by bola: Ježiš. Ale ak by sme sa spýtali, ako sa volá Otec, aké je Jeho meno, tak by väčšina na to nevedela s istotou odpovedať. Možno o tom ešte ani nerozmýšľali. Ale práve o to sa tu, v 17. kapitole Jánovho evanjelia, jedná. Mnohí sa pokúšali OtcaSyna postaviť proti sebe namiesto toho, aby práve z tejto kapitoly pochopili Božie zjavenie.

Aby sme si túto tému ešte viac objasnili, prečítam verš 11: „A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete, a Ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v Svojom mene, ktorých si Mi dal…“ Je to iste tak, že syn preberá meno otca. Tak isto je to i so zjavením OtcaSyna. Vidíme, že meno OtcaSyna musí byť rovnaké.

Toto poznanie je veľmi dôležité a podľa toho, čo povedal Ježiš, ho musia mať všetky deti Božie. Možno už teraz myslíte na vzácny text z 28. kapitoly Matúšovho evanjelia. Tam hovorí zmŕtvychvstalý a vyvýšený Pán: „Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.“ (Mat. 28:18) Nerozdeľuje, že Jemu je daná moc na zemi a Otcovi na nebi, hovorí tu ako Boh Pán so slovami: „Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.“

Ďalej hovorí: „A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.“ (ev. Matúša 28:19-20) Pretože sa venujeme práve tejto téme a ide nám o meno, v ktorom sa BohNovom zákone zjavil, budeme sa touto vecou dôkladnejšie zaoberať.

ev. Jána 17 čítame, že Syn oznámil meno Otca nám, ktorí sme mu boli daní zo sveta. V Matúšovi 28 nám bolo prikázané krstiť na meno OtcaSynaDucha Svätého. Nie je napísané v množnom čísle na mená alebo na tituly, ale v jednotnom čísle – na meno! Hoci sa Boh zjavil ako Otec, SynDuch Svätý, stalo sa to všetko v mene Ježiša Krista.

Ak je daná Biblická otázka, musíme preskúmať Písmo Sväté, aby zazneli všetky miesta Biblie, ktorá sa tejto konkrétnej témy týkajú. Otec je označenie, rovnako ako SynDuch Svätý. Tak je opísaný Boh vo Svojom spôsobe zjavenia. Ak sa ale pýtame na meno, máme právo dostať odpoveď. Komu nie je meno zjavené, urobí z Matúša 28 frázu bez toho, aby chápal, o čo sa vlastne jedná.

Ak Pán Ježiš hovorí: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom“, je potrebné, aby všetci, ktorí prišli k Ježišu KristoviJemu patria, mali toto zjavenie Jeho mena, v ktorom sa Boh zjavil v Novom zákone ako Otec, SynDuch Svätý. Ide o meno nad každé meno, v ktorom sa skloní každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. (Filipänom 2:9-11)


V mene Ježiš je obsiahnuté viac, než je všeobecne známe. Kto bol napríklad pokrstený vo fráze „v mene Otca, Syna i Ducha Svätého“, ten nebol skutočne Biblicky pokrstený, pretože nepoznal, že k týmto trom označeniam prináleží meno.

Keď Peter v letničný deň zvestoval Slovo Božie zástupu, ktorý sa zišiel, čítame v Skutkoch apoštolských 2:38: „A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.“ Peter poslúchol misijný príkaz a dobre mu porozumel. Vedel, že v ev. Matúša 28 ide o meno, v ktorom sa BohNovom zákone zjavil.

Ak čítame Skutky apoštolov, zisťujeme, že všetci, ktorí boli pokrstení, boli pokrstení biblicky, na meno Pána Ježiša Krista. Ani raz nebola žiadna osoba pokrstená v nejakej fráze. Peter krstil v Jeruzaleme, Filip v Samárii, Pavol v Efeze. (Skutky 2:38, 8:16, 19:5) Tu nejde o hru so slovíčkami, ale o biblické učenie. Je napísané: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst.“ (Efezským 4:5)

Biblický krst sa vykonáva tak, že obaja, krstiaci aj krstená osoba vstúpia do vody a krst samotný sa deje jedným ponorením na meno Pána Ježiša Krista. Pretože na konci času milosti sa musíme vrátiť k biblickému zvestovaniu, tak ani túto vec nemôžeme zanedbať.

Keď sa vrátime späť k ev. Jána 17:6, zistíme, že mnohí veriaci, ktorí sa na túto kapitolu tak veľmi odvolávajú, jednoduchým veciam, ktoré sú tam písané, ešte neporozumeli. Ježiš Kristus mohol s ohľadom na Otca povedať: „Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta.“ Musí teda byť zdôraznené, vážení poslucháči, milí bratia a sestry, že len tí, ktorí mali skutočné stretnutie s Bohom, sú uvedení do tajomstva Božstva. Všetci ostatní si osvoja rozumové poznanie a argumentujú tým alebo oným miestom z Biblie, namiesto toho, aby sa stíšili a pri nohách Ježišových počúvali Slová Božieho zjavenia.

Ďalej Pán hovorí: „Tvoji boli, a dal si ich Mne, a zachovali Tvoje Slovo. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od Teba; lebo Slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni prijali a poznali vpravde, že som vyšiel od Teba, a uverili, že si ma Ty poslal.“ (Ján 17:6-8)

Každý má možnosť skúsiť sám seba, či verí tak, ako hovorí Písmo. Ježiš Kristus vyšiel od BohaSyn tu na zemi zjavil Otca, a preto mohol povedať: „Kto mňa videl, videl Otca.“ (ev. Jána 14:9) Preto je meno OtcaSyna rovnaké – ide o jedného a toho istého Boha. V Novom Zákone je nám dané meno BožieJežiš. On je EmanuelBoh s nami. Nie nejaký Boh, ale ten istý Boh, s ktorým sa stretávame v Starom Zákone. V mene Ježiš je nám od Boha všetko darované.

Vykúpením na kríži golgotskom nastalo zmierenie Boha s ľudstvom. Každé zasľúbenie, každé požehnanie, úplne všetko, čo od Boha prijímame, nám bolo v Ježišovi Kristovi darované.

Modlime sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sväté Slovo. Ty si sa nám zjavil v Ježišu Kristovi, Svojom Synovi. Ďakujeme Ti za Tvoje meno, ktoré si nám oznámil a za všetko požehnanie, ktoré sme prijali. Požehnaj všetkých, ktorí počuli Tvoje Slovo. Daj im milosť, aby boli vyslobodení zo všetkých ľudských predstáv a plne uverili Tvojmu Slovu. Zachráň stratených, uzdrav chorých a dokáž sa všetkým ako ten zmŕtvychvstalý. Prosím o to v Ježišovom mene. Amen.