Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Prepis Internetového zhrnutia - November 2014 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Nech na vás spočinú požehnania Všemohúceho Boha.

Hľadíme späť na mimoriadne požehnaný víkend, počas ktorého sa Boží ľud zhromaždil, aby počul Slovo, ktoré ostáva naveky. Sme veľmi potešení Slovom, ktoré nám bolo zvestované, a stále znova musíme opakovať: Toto je Boží čas pre Boží ľud, toto je deň Božieho navštívenia, toto je čas, keď môžeme povedať: Teraz sa biblické proroctvá naplnili.

Milovaní bratia a sestry, približne 1 000 ľudí sa zhromaždilo z krajín z celej Európy a takmer 1 200 počúvalo cez internet. Je úžasné, že každé kázanie, kdekoľvek kážem, či je to v Krefelde, Londýne, Paríži, Dillí alebo kdekoľvek – po celej zemi sa k nám môžu ľudia pripojiť a počuť Božie Slovo.

Milovaní, ako hovorím – toto je Boží čas pre Boží ľud a prosím pamätajte: Ako stojí v Izaiášovi 49 o dni spásy a potom v 2. Korinťanom 6:2 apoštol povedal: „…teraz je deň spasenia!“ Najprv zasľúbenie a potom naplnenie. Tak je to so zasľúbením, ktoré Boh dal a ktoré sa malo naplniť v našom čase: „Pošlem vám proroka Eliáša…“, ktorý napraví všetky veci späť tam, kde boli na počiatku. Bratia a sestry, môžeme povedať: Toto miesto Písma sa naplnilo priamo pred našimi očami.

Je pre mňa absolútne dôležité veriť presne v to, čo bolo bratovi Branhamovi povedané: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.“ Boh vzal posla, ale zvesť počas posledných 49 rokov dosiahla končiny zeme. Práve som sa vrátil z veľmi požehnanej cesty v hlavných mestách Indie, kde sa konalo 8 zhromaždení od severu až po juh a Pán úžasným spôsobom požehnal. Takže my nielen hľadíme späť na to, čo Boh konal skrze službu brata Branhama, ktorá mala pritiahnuť našu pozornosť na to, čo chcel Boh povedať skrze Sväté Slovo. Pochopili sme: Boh vzal zvestovateľa, ale zvesť dosahuje končiny zeme.

Písmo sa napĺňa tak, ako náš Pán povedal a ako brat Branham často zmieňoval: „Ako to bolo v dňoch Noeho…“ „Ako to bolo za dní Lota… tak to bude v čase, keď sa Syn človeka zjaví.“ Dnes môžeme povedať: Sodoma a Gomora je všade okolo nás. Keď televízna stanica CNN oznámila, že 10 000 cirkví v USA súhlasí s manželstvami mužov s mužmi, žien so ženami… musíme len zvolať: Môj Bože v nebesiach! Ako je to možné? Ale náš Pán povedal, že to tak bude, a preto to tak je.

V rovnakom čase je Boží ľud volaný duchovne i telesne späť na pôvodné miesto. Keď Boh stvoril Adama, tak ten istý Boh vyňal z Adama Evu a priviedol ju k Adamovi – mäso z jeho mäsa a kosť z jeho kostí. Žiadny Boží muž nikdy nepraktizoval homosexualitu. Ani jediný raz! Nie v Biblii! Milovaní, musíme povedať nasledovné: Veríme v plné vykúpenie, plné oslobodenie, vediac, že Boh nás priviedol späť k Božiemu poriadku – taktiež mužov a ženy. Manželstvo je ustanovené Všemohúcim Bohom a všetci veriaci Boží poriadok rešpektujú. Ak nerešpektujete Boží poriadok v prirodzenom, ako môžete rešpektovať Boží poriadok v tom duchovnom?

Apoštol Pavol o tejto téme hovoril v liste Rimanom 1. Tu stojí vo veršoch 25 – 27, že muži opustili svoj stav a ženy ten svoj – môžete si prečítať, čo je tam napísané. Už len čítať takéto miesta Písma je takmer zahanbujúce.

Prejdime k hlavnej téme: Verím, že návrat nášho Pána je v bezprostrednej blízkosti, a verím, že vyvolanie, znovunapravenie a príprava Cirkvi-Nevesty Krista je takmer dokončená. A milovaní, milovaní… ak sa pozriete na naplnenie biblických predpovedí a proroctiev v našich dňoch, musíme povedať: Príchod Pána je veľmi blízko. Ako povedal On sám: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21:28) Ale, milovaní, taktiež musí byť povedané, že všetci praví veriaci sa musia nachádzať v Božom Slove a v Božej vôli. A ak so mnou čítate ev. Matúša 12, tak zistíte, že tam zaznela otázka, kto sú bratia a sestry, a náš Pán vo verši 50 odpovedal: „Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.“ Ten, kto bude konať vôľu Môjho Otca, je mojím bratom, sestrou a mojou matkou.

Milovaní bratia, posvätení môžeme byť len v Božej vôli, a len ak sme v Božom Slove a vôli, môžeme byť zapečatení Svätým Duchom! Hovorím to stále znova: Efežanom 1:13 hovorí, že potom, čo sme prijali Slovo pravdy, sme boli zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Prosím, prosím, pochopte, Boh nikdy nebude môcť zapečatiť blud – to je nemožné! Boh nemôže nikdy zapečatiť niekoho, kto sa nachádza v rôznych výkladoch – Boh nie je v žiadnom výklade, Boh je len vo Svojom Slove – v Jeho Slove a v ničom inom. Preto vám musím v krátkosti povedať: Keď brat Branham hovoril o siedmej pečati, počas posledných piatich minút sa odvolal na prežitie z roku 1933, keď videl videnie, v ktorom mu bolo povedané: „Čítaj 2. Timoteovu 4!“ A on čítal od verša 1 po verš 5. A mimochodom – hovorím to v pokore – ten istý Pán mi vo februári 1980 povedal: „Môj služobník, vstaň a čítaj 2. Timoteovu 4!“ a ja som čítal verše 1 až 5 a skrze božské zjavenie som poznal, že nikdy nesmie byť kázané nič mimo toho, čo je v Božom Slove. Ak to nie je napísané v Božom Slove, tak je to váš výklad, je to vaša predstava! Chcete, aby som veril vašej predstave alebo vášmu výkladu? Prosím! Spamätajte sa a vráťte sa späť k Božiemu Slovu!

V tejto súvislosti by sme toho mohli povedať mnoho. Nikdy nezabudnite: Nebesia, zem a všetky výklady pominú, ale Božie Slovo zostane naveky vekov. Preto sme Všemohúcemu Bohu vďační za zvesť a zvestovateľa, ktorý nás priviedol späť k napísanému Božiemu Slovu, späť k Biblii, späť na začiatok, späť k učeniu apoštolov – znovunapravenie znamená byť privedení späť do pôvodnému stavu, v ktorom bola Cirkev na samom začiatku! Nevrátime sa späť skrze predstavy, ale skrze božské zjavenie a poslušnosť Jeho Slovu. A len tých, ktorí konajú Božiu vôľu, Pán nazval Svojimi bratmi. Ak ste skutočne znovuzrodení skrze toho istého Svätého Ducha, ktorý zatienil Máriu a narodil sa Boží Syn – ak ten istý Boží Duch zostúpil na vás a ste znovuzrodení ste Božím synom a dcérou a potom budete konať Božiu vôľu, ktorú nachádzame v Božom Slove.

Milovaní, nech na vás spočinú požehnania Všemohúceho Boha. Verím, že rozumiete mojej zodpovednosti pred Bohom kázať len Slovo, a preto vám želám Božie požehnanie.

Pán buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.