Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Obežník Apríl 1983 / Ewald Frank

Limba: slovac
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a až na veky.” 

(Židom 13:8)


OBEŽNÍK APRÍL 1983

Srdečne vás všetkých zdravím v drahom mene Pána Ježiša Krista.

Nakoľko sme už preložili a vydali všetky kázania, ktoré kázal brat Branham v Jeffersonville po otvorení siedmich pečatí, chceme teraz zverejniť kázania z ostatných rokov. Veríme, že od otvorenia pečatí sú mnohé tajomstvá zjavené. Ale každé kázanie, ktoré brat Branham kázal, slúži k budovaniu Cirkvi. Skrze prorocké Slovo sme dostali hlboké poučenie. Teraz musí byť prinesený náš osobný život viery do súladu s Bohom.

V kázaní „Cirkev a jej stav“ sme vyzvaní, aby sme sa podrobili dôkladnej skúške. Každého jedného osobne oslovuje a nastavuje nám zrkadlo zo všetkých strán. Pomocou príkladov a porovnania ovce a kozy, baránka a vlka, holubice a vrany ukazuje brat Branham každému, čím je. Svetlo a temnota, život a smrť, to božské a diabolské nemôžu byť v jednom človeku zároveň. Človek nemôže mať naraz povahu ovce a kozy, nemôže byť vlkom a zároveň baránkom. Buď je jedným alebo druhým. Nie naše slová, ale naša povaha ukazuje, kto sme.

Ovca nemôže štekať, nemôže hrýzť, dokonca ani vrčať, je jemná a dobromyseľná. Ovca sa nebije o svoje práva, ale zmĺkne dokonca aj pred strihačom, ktorý jej berie to jediné, čo má, totiž vlnu. Ovca taktiež neprichádza, aby trhala, ničila a rozptyľovala – sama patrí k stádu, ostáva v ňom a nechá sa pásť. Ak zablúdi, nenájde sama cestu späť, ale nechá sa zaviesť späť. Porovnania baránka a vlka, ovce a kozy a holubice a vrany sú veľmi výstižné.

Tak ako náš Pán hovoril v podobenstvách, tak bol Božím Duchom vedený brat Branham, aby nám pomocou príkladov z každodenného života pomohol mnohým veciam porozumieť. Všetci pochopme, aký hlboký zmysel v týchto jednoduchých porovnaniach leží.

Naše úvodné Slovo znie: „Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia…“ (2. Korinťanom 5:17)

Apoštol Pavol predstavuje premenu veriaceho v nového človeka ako božskú skutočnosť. Píše: „…ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením…“ Neexistuje nikto, kto je skutočne v Kristu, a pritom si ponechal svoju starú povahu. To nie je možné. Kto je znovuzrodený a skrze Ducha bol vkrstený do Krista, je novým stvorením, v ktorom staré nie ešte len pominie, ale už pominulo, ako je napísané: „… drievne pominulo, hľa, všetko je nové…“

Ak sa na základe biblických kritérií skutočne skúšame a necháme sa Božím Duchom skúmať, poznáme, či je v nás ešte stará povaha alebo či sme sa skutočne stali novým človekom. Nestačí sa odvolávať na zjavené Slovo, ak krv a Duch v každom jednotlivcovi nevykonali to, čo bolo skrze Slovo pôvodne plánované. Všetko, čo Nová zmluva obsahuje a bolo k dispozícii v čase apoštolov, musí byť aj teraz v Pánovej Cirkvi opäť zjavené.

V listoch apoštol zborom adresuje rôzne napomenutia. Nejedná sa v nich len o poučenie, ale aj o osobný život viery, osobné spojenie s Pánom a vzájomné vzťahy jedného k druhému. Skrze prorockú zvesť v tomto čase nám bola zjavená celá Božia spásna rada. Za to sme veľmi vďační. Ale teraz sa jedná o našu dušu, ktorá musí to, čo sa stalo na Golgote, prežiť v plnom rozsahu, skôr ako sa môže Boh skrze Svojho Ducha zjaviť a dokonalým spôsobom potvrdiť Svoje Slovo. Evanjelium sa musí znovu stať Božou mocou. Na Golgote nastalo právoplatné uzavretie zmluvy. V okamihu, keď Pán zvolal: „Je dokonané!“, bola skrze Jeho krv ustanovená nová zmluva a darované zmierenie. Staré nepriateľstvo, ktoré trvalo od záhrady Eden, bolo odstránené. Od toho okamihu mal krvou vykúpený zástup zákonný nárok na všetky zasľúbenia, ktoré Boh vo Svojom Slove dal. Medzi zmierenými neexistuje žiadna nezmieriteľnosť, to by sme Boha usviedčali zo lži.

Náš Spasiteľ začal Svoju službu na základe Lukáša 4 tak, že čítal miesto z proroka Izaiáša, v ktorom stojí: „Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný.“ Tak začal deň spásy, spásny rok pre novozákonnú Cirkev. Teraz, na konci času milosti, zaznel hlas posledného anjela ako trúba a tajomstvá Božie prichádzajú k záveru. Všetkým národom, jazykom a národnostiam sa bude ešte raz kázať evanjelium, bude prevolaný spásny rok a oznámený skutok zmierenia. Kto počuje Božiu trúbu a verí evanjeliu Ježiša Krista, toho ukrižovaného, môže raz a navždy vyjsť slobodný. 

V Slove z 2. Korinťanom Pavol zdôrazňuje, že Božím služobníkom je zverená služba zmierenia. Na základe Božieho oprávnenia smieme ľuďom zvestovať plnú spásu a sprostredkovať im všetko, čoho sme sa skrze vykúpenie stali účastní. Apoštolovia boli Bohom dosadení do biblického úradu a spravovali rozmanité Božie milosti a tajomstvá. Neboli žiadni správcovia pozostalosti. Hovorili a jednali s Božou autoritou a disponovali všetkým, čo patrilo k Božiemu kráľovstvu. Nedržali žiadne prázdne prednášky, ale zvestovali plné evanjelium, skrze ktoré bola v duchu, duši i tele zjavená Božia moc v tých, ktorí ho vo viere prijali.

Praví veriaci netvoria ani dnes žiadne náboženské spolky, v ktorých sa klebetí a ohovára, ale Cirkev živého Boha, v ktorej hovorí a pôsobí Pán. Vyvolaná Cirkev stojí pod krvou Baránka, pod vedením Svätého Ducha a pod Božím Slovom. V tejto Cirkvi dosadzuje Boh Svoje služby. Kde tieto služby nie sú, nie je žiadna Cirkev Ježiša Krista. Boh Svoje Slovo nemení. On do Cirkvi ustanovil apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evanjelistov (1. Korinťanom 12:28, Efežanom 4 od verša 11). Skrze služby sú svätí učinení spôsobilí pre vykonávanie služieb v Cirkvi, pre budovanie tela Ježiša Krista (v. 12). To je Boží poriadok, ktorý je teraz znovu nastolený. Zasľúbenie znovunapravenia, ktoré dal Boh vo Svojom Slove, sa teraz musí stať realitou. U Boha sú slová a skutky vždy vo vzájomnom súlade. 

Toto je hodina, v ktorej sa Boží ľud, s ktorým Pán skutočne uzavrel zmluvu, zhromažďuje pod hlasom celého Slova. Boží Duch pôsobí v Jeho Cirkvi. Každému jednotlivcovi je teraz zvestované oslobodenie – príjemný Pánov rok. Sme vyzývaní nezatvrdzovať naše srdcia, ak počujeme Jeho hlas. Keď v deň zmierenia v spásnom roku zaznela veľká trúba, tak jeden druhého neobviňoval, jeden s druhým sa nehádal, nikto druhému nič nevyčítal – bol to rok milosti a jasania! Všetci, ktorí sa previnili, okamžite pochopili, že udrela Božia hodina a vydali sa na cestu, aby znovu zabrali svoje pôvodné vlastníctvo. Kto teraz pozná všeobsiahle milostivé navštívenie, bude jednať rovnako. Kríž a ten ukrižovaný stoja v centre, absolútne víťazstvo je nám isté. Biblické pravdy nesmú byť viac témami hádok ani diskusií, ale sa musia stať v nás prežitými a dosiahnutými skutočnosťami.

Nepriateľ by chcel Božie úmysly s Cirkvou za každú cenu zhatiť. On je to, ktorý prináša zmätok, spôsobuje nepriateľstvo, rozdúchava nenávisť a spôsobuje chaos, aby ľudia stratili orientáciu a navzájom sa hrýzli a požierali (Galatským 5:15). To sa ovciam nestane. Nikdy! Nepriateľ sa nezdráha ohovárať, a to až po najpodlejšie vraždy lžou, intrigami a ohováraním a neponechá nevyskúšané nič, aby tých, ktorí sú v prvej línii, čo najťažšie ostreľoval. Pravým veriacim je však úmysel nepriateľa známy, oni rozpoznajú jeho útoky, obrátia sa späť k Bohu a začlenia sa do biblického poriadku.

Tam, kde nie je zjavenie, je ľud bezuzdný (Príslovia 29:18). Tam, kde sú falošné zjavenia, prináša diabol všetok zmätok. Kde sa zjavuje Boh, prebieha všetko podľa pôvodného poriadku. Pri ukrižovaní šlo všetko tak i onak. Tak je to i teraz. Najprv boli všetci rozptýlení, ale potom, po vzkriesení, sa im Pán zjavil a oni sa opäť zhromaždili k jednomyseľnej modlitbe. Presne tak sa teraz všetci, ktorí skutočne prežili moc vzkriesenia Ježiša Krista, vedia zorientovať, vojdú do modlitby a jednomyseľne sa zhromaždia, aby Svätý Duch mohol aj teraz padnúť tak, ako vtedy na počiatku.

Nasledujúce biblické miesta nám majú poslúžiť k tomu, aby sme na základe Božieho Slova sami seba skúsili, aby sme zistili, ako nás Boh zaraďuje.

„A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo 'láska prikrýva množstvo hriechov’.“ (1. Petra 4:7, Príslovia 10:12)

„A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyseľní a pokorní, neodplacujúci zlom za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vediac, že ste nato povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ (1. Petra 3:9)

„Ale teraz zložte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst.“ (Kološanom 3:8)

„Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, Sudca stojí predo dvermi!“ (Jakuba 5:9)

„Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti pravde.“ (Jakuba 3:14)

„Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec.“  (Jakuba 3:16)

„Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na uzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne.“  (Jakuba 1:26)

Písmo nečiní žiadne prázdne Slová. Z jedného prameňa nikdy nevyjde sladkosť i horkosť. Kázanie „Cirkev a jej stav“ by sme mali niekoľkokrát čítať, až kým Pán skrze Svoje Slovo, skrze Svoju krv a skrze Svojho Ducha nebude môcť vypôsobiť to, čo si predsavzal.

Mimoriadne udalosti

Celosvetový vývoj ukazuje rôzne paralely s tým, čo sa stalo pred 50 rokmi. Vtedy prišla na ľudstvo hospodárska kríza so svojimi dôsledkami. V novembri 1932 bol zvolený za prezidenta USA Franklin D. Roosevelt, ktorý v predvolebnom boji používal pojem „Nová dohoda“. Sľúbil úžasné vylepšenia až po hospodársky rozmach. 4. 3. 1933 mu úradujúci prezident Herbert Hoover odovzdal úrad.

V Európe bola v tom čase hospodárska kríza na vrchole a boli položené základy pre tragický vývoj. 30. 1. 1933 odovzdal ríšsky prezident Hindenburg moc Hitlerovi. 27. 3. 1933 bol Ríšsky snem v plameňoch. 5. 3. 1933 vyšla z volieb víťazne národno-socialistická strana. Vtedy začali uskutočňovať dlho uchovávané plány a už skoro potom začalo najhoršie prenasledovanie Židov v histórii.

Ale nielen v pozemskej, ale i v duchovnej oblasti sa paralelne s tým udiali udalosti, ktoré mali pre Boží ľud veľký význam. 11. 6. 1933 okolo 14:00, v čase, keď mal brat Branham v Jeffersonville v USA bohoslužbu s krstom, zostúpil Pán nad ním v oblakovom stĺpe a dal mu poverenie vyjsť so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.

Už v rokoch 1932/33 dopredu oznámil, čo budú konať Hitler a Mussolini. Boli mu ukázané mimoriadne udalosti, ktoré sa mali napĺňať až do príchodu Pána. Okrem iného vtedy povedal, že prezident Roosevelt zapríčiní druhú svetovú vojnu. A presne to sa stalo. V máji 1945 ležalo mnoho miest v sutinách a popole, približne 6 miliónov Židov bolo tým najstrašnejším spôsobom zavraždených a šialená vojna v rokoch 1939-1945 stála dohromady život približne 55 miliónov ľudí.

Rok po ukončení vojny, v máji 1946, bol brat Branham Pánom nanovo poverený zvestovať Slovo Božie. Začalo mocné pôsobenie Ducha. Satanskej nenávisti, ktorá viedla až k sebazničeniu, bola postavená ako protiklad Božia láska. Prepuklo prebudenie, ktoré môže byť porovnávané len so službou nášho Pána a s časom apoštolov a ktoré zasiahlo všetky svetadiely. V rovnakom čase sa mimoriadne veľké množstvo Židov vrátilo späť do domovskej krajiny. 14. 5. 1948 bol založený štát Izrael.

9. 4. 1906 nastalo po mnohých storočiach vyliatie Ducha podľa prakresťanského vzoru. Stalo sa to na ulici Azusa v Los Angeles. Krátko nato, 18. 4. 1909, zasiahlo San Francisco mocné zemetrasenie. Práve na západnom pobreží Severnej Ameriky sme mohli sledovať od prelomu storočí dva smery vývoja: na jednej strane neexistuje na celom svete žiadna oblasť, kde býva toľko letničných veriacich ako v okolí Los Angeles a na západnom pobreží celkovo. Na druhej strane to bolo práve mesto Los Angeles, kde brat Branham na konci jedného kázania inšpirovaný Božím Duchom predpovedal súd nad týmto mestom a odtrhnutie západného pobrežia. Je pre nás nepochopiteľné, že práve tí, ktorí dostali Svätého Ducha, odmietli Bohom poslanú zvesť ako celok a napriek tomu počas svojich bohoslužieb naďalej jasali v Duchu, akoby Boh nič mimoriadne neučinil. Na to, čo brat Branham kázal, reagovali len súcitným úsmevom a sú pevne presvedčení o tom, že stoja správne, pretože sú naplnení Duchom. Aké sklamanie už čoskoro očakáva ich a mnohých iných!

Ako vďační smieme byť za jasnosť, ktorá nám bola darovaná skrze kázania brata Branhama! Nemôže byť dostatočne často zdôrazňované, že sa nejedná len o pomazanie Ducha, ale o Božie semeno, ktoré je skrze Slovo na základe predurčenia vložené do pravých veriacich. Čím ďalej, tým viac budeme zisťovať, akú veľkú cenu má zvesť konečného času, ktorú sme smeli z milosti počuť! Poznávame, že politické a hospodárske usporiadanie v jednotlivých krajinách a v celom svete a všetko, čo k tomu patrí, sa deje v súlade s Božím biblickým plánom konečného času. Sú národy, ktoré budú hrať na základe biblického proroctva mimoriadnu úlohu. Na tom nemôžeme nič zmeniť. Záchrana a nešťastie, kliatba a požehnanie, viera a neviera, svetlo a temnota zvádzajú svoje súboje vždy na rovnakom bojovom poli. V strednej Európe to môžeme zreteľne vidieť od času reformácie. Aj teraz musíme počítať s tým, že politický vývoj sa zároveň prejaví aj v náboženskej oblasti. Oznámenie, že so sektami sa musí skoncovať, zaznelo už v roku 1980 úplne otvorene a zreteľne. K tomu sú podľa všeobecného chápania počítaní všetci, ktorí nepatria k štátnym cirkvám alebo slobodným zborom.

Sčítanie ľudu alebo trápenie ľudu?

V apríli tohto roka má byť v Nemecku vykonaný rozsiahly prieskum obyvateľstva našej krajiny. Z mnohých strán už prichádzajú protesty. V skutku je to „trápenie ľudu”, pretože otázky presahujú bežný rámec. Každý občan musí udať aj podrobné súkromné údaje. Správne a úplné zodpovedanie formulárov je predpísané a vynucované zákonom. Kto to odoprie, musí počítať s peňažnou pokutou až 10 000 DM a ďalšími následkami. Môžeme len dúfať, že vlna protestov dosiahne taký rozmer, že uskutočnenie nebude možné. Nanajvýš však, ak vôbec, dôjde k odkladu, nie k zrušeniu.

Pre veriacich je významná časť 4, kde musí byť zadaná informácia o „Právnej príslušnosti k náboženskému spoločenstvu“. Nám ostáva len možnosť zaškrtnúť posledný riadok. Predtlačený text v tomto riadku znie: „Nepatrí k žiadnemu náboženskému spoločenstvu“. Podľa porozumenia ústavy spadajú pod pojem „náboženské spoločenstvo“ len obe veľké konfesie a cirkvi a slobodné zbory uznané štátom, uznesením spolkového snemu (parlamentu) ako združenie verejného práva. Nás sa teda týka len posledný riadok časti 4.

Zachovať pokoj

Z Božej milosti budeme všetko, čo sa deje, pozorovať a budeme bdelí. Upriamujeme náš zrak na časové udalosti a s pomocou Pána všetko biblicky zaradíme do priebehu konečného času. Nikto nemôže zastaviť ani zabrániť tomu, čo bolo v Božom pláne rozhodnuté. Žiaľ, opäť zaznievajú fanatické hlasy, ktoré tvrdia, že čísla na dotazníkoch majú niečo spoločné so Zjavením 13. Kto čítal kázania brata Branhama pozorne, tomu je predsa iste jasné, o čo sa v tomto napísanom texte jedná.

Ako veriaci si musíme zvyknúť na to, hovoriť v biblických veciach Božiu reč a zanechať všetky vlastné výklady. Keď sa objavil televízor, tvrdili fanatici, že televízor je obraz šelmy, ktorý môže hovoriť. Najnovšie to má byť počítač, pretože má viac funkcií, môže ukladať, „myslieť“ a prehrávať. Dokonca o tom natočili dvojhodinový film. Všetky tieto špekulácie sú nebiblické, a preto falošné. Nie je potrebné, aby sa niekto znepokojoval kvôli tomu, že má dotazník číslo. Neexistuje predsa žiadny doklad, žiadny osobný preukaz, žiadny pas, žiadny cestovný lístok a ani len auto bez čísla! Dokonca každá bankovka má číslo! To nemá s počtom zmieneným v Biblii ani s obrazom šelmy vôbec nič spoločné. Nikto by si nemal myslieť, že antikrist sa chová tak neobratne a nápadne.

Ako brat Branham v siedmich pečatiach úplne jasne vysvetlil, ukazuje v Biblii zmienené číslo 666 jednoznačne na označenie VICARIVS FILII DEI. Okrem toho môže každý čítať na strane 56 a 57, že znamenie šelmy bude použité až po vytrhnutí. Potom viac nikto nebude môcť nakupovať ani predávať, ak toto znamenie nemá.

Okrem toho brat Branham povedal, že na Cirkev-Nevestu bude vykonávaný tlak a kázanie tých, ktorí nepatria k Svetovej rade cirkví, bude zakázané. Ale práve v čase bezprostredne pred návratom Pána sa majú diať uprostred Nevesty neobyčajné veci, na ktoré všetci očakávame. Skrze ne dosiahne viera k vytrhnutiu vrcholný bod. Tento čas sa teraz priblížil na dosah. Smieme sa radovať, že všetko prebehne tak, ako to bolo Bohom predurčené.

Pozvanie

Po bohato požehnaných veľkonočných zhromaždeniach s vysokou účasťou už teraz všetkých srdečne pozývame na mimoriadne letničné zhromaždenia. Prvá bohoslužba bude v sobotu 21. 5 o 19:30, posledná v nedeľu 22. 5. o 14:30.

Spomínajte moju službu vo vašich modlitbách.

V Božom poverení pôsobiaci

Ewald Frank