Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Prepis Internetového zhrnutia - Október 2014 / Ewald Frank

Idioma: eslovaca

Outros idiomas
Milovaní bratia a sestry v Kristu, hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Hľadíme späť na víkend najpožehnanejších zhromaždení. Pripojili sa k nám bratia a sestry z 15-tich krajín, aby počuli Slová Pána. Dohromady bolo v hlavnej sále, jedálni a ostatných miestnostiach približne 1 200 ľudí zhromaždených v mene Pána Ježiša Krista, aby počuli poslednú zvesť. Posledné volanie pred návratom Krista zaznieva.

Toto je fotografia z hlavnej sály. Je to nádherné, ľudia cestujú viac ako 1 000 km autom, letecky alebo vlakom, aby počuli Slovo Božie a taktiež mali účasť na všetkom, čo Pán teraz koná.

Vybral som si dva verše z knihy Skutkov apoštolov, ktoré chcem prečítať.

Skutky 4:20: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

A Skutky 5:32: „A my sme jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Bôh tým, ktorí Ho poslúchajú.“

Nielenže ľudia, ktorí boli s Pánom, boli na vlastné oči a uši svedkami, ale Svätý Duch bol prítomný, potvrdzoval a dával božské zjavenie tým, ktorí uverili tomu, čo očití svedkovia povedali.

Milovaní bratia a sestry, vás to vlastne nemusí tak zaujímať, ale pre mňa je to niečo veľmi, veľmi mimoriadne, ak hľadím späť na roky môjho nasledovania Pána, kázania evanjelia Ježiša Krista. Musia však byť zdôrazňované hlavné veci a to veľmi stručne učiním.

Viete, že slúžim Pánu a pravidelne kážem od roku 1952. Ale potom prišiel rok 1955, keď Boží služobník a prorok prišiel do Nemecka a stal som sa na vlastné oči a uši svedkom toho, čo Boh konal v našom čase a ako Pán túto službu na mieste potvrdzoval v každom zhromaždení. Brat Branham volal ľudí k pokániu a potom sa modlil za chorých a rovnaká služba, akú mal náš Pán ako Syn človeka v Jeho prorockej službe, sa opakovala. Bratovi Branhamovi bolo ukázané vo videní, kto tá osoba je, odkiaľ prišla, akú má chorobu i okolnosti z jej života. Som na vlastné oči a uši svedkom, bol som taktiež na zhromaždeniach v USA a videl a počul som – ale to nebolo všetko – hlavnou vecou bolo a je, že skrze Svätého Ducha som mohol porozumieť skrze božské zjavenie, že toto je Boží muž poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista.

A milovaní, toto musím povedať veľmi priamo a bez kompromisov: Sfalšovanie, ktoré bolo vykonané, je veľmi, veľmi hrozné. Williamovi Branhamovi bolo povedané – napísal som si to do mojej Biblie a môžem vám to hneď prečítať (brat Frank číta najprv sfalšovanú verziu): „Williamovi Branhamovi bolo povedané: Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Pána, tak si poslaný ty, aby si predišiel Jeho druhému príchodu.“ Toto však nie je to, čo bolo povedané bratovi Branhamovi 11. 6. 1933. 11. 6. 1933 bolo Williamovi Branhamovi z nadprirodzeného svetla povedané: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista…“ Prosím, počúvajte! „…tak zvesť, ktorá je daná tebe, bude predchodcom druhého príchodu Krista.“

Vo sfalšovanom texte slovo „zvesť“ nenachádzame. A hrozné je, že tento sfalšovaný text bol vložený pod fotografiu s ohnivým stĺpom! To je kriminálny čin! To je sfalšovanie! To je niečo veľmi, veľmi hrozné! Ak hlas povedal: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá bude predchodcom druhého príchodu Krista.“, tak ako môže niekto na zemi zmeniť, čo zaznelo z nadprirodzeného svetla, a dokonca to potom vložiť pod fotografiu s nadprirodzeným svetlom, ktorá bola nasnímaná v meste Houston v Texase v USA 24. 1. 1950?! A ja, brat Frank, som letel do Washingtonu, držal som v rukách túto fotografiu v Hale umenia vo Washingtone. Ale pod tou fotografiou nebol žiadny text a tu je napísané: „Tak ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Pána, tak si poslaný ty, aby si predišiel Jeho druhému príchodu.“ Nič o zvesti, ktorá predíde, dokonca ani to, čo brat Branham povedal 2. 2. 1960: „Nie že by som bol ja predchodcom, ale zvesť bude predchodcom.“

Bratia a sestry, každá lož má svoj pôvod u toho luhára, nepriateľa, i každé pozmenenie. Ako povedal brat Branham, keď satan hovoril s Evou, pridal len jedno slovo a prinieslo to smrť. Každý, kto verí sfalšovanému textu, musí veriť, že s Williamom Branhamom všetko skončilo, že on predišiel druhému príchodu Krista a všetko skončilo. A to je lož! On bol poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. A preto všetci, ktorí veria sfalšovanému textu, nebudú môcť nikdy uveriť, že brat Frank počas uplynulých 49 rokov niesol zvesť do 143 krajín a viac ako 600 miest, kde som kázal Božie Slovo, zvesť tejto hodiny! Sú bratia, ktorí sa tomu smejú, robia si posmech zo služby, ktorú mi Boh dal,  a dokonca i z povolania z 2. apríla 1962, ktoré brat Branham pred svedkami potvrdil a zopakoval v anglickom jazyku slovo po slove to, čo Pán povedal mne v nemeckom jazyku, a potom dodal: „Brat Frank, počkaj s rozdávaním pokrmu, kým nedostaneš zvyšok pokrmu.“ Dnes ľudia nemajú žiadny rešpekt a sú pripravení veriť lži a nie pravde, ale všetci, ktorí sú znovuzrodení pravým semenom Božieho Slova a Svätým Duchom, budú veriť len pravému Božiemu Slovu a žiadnemu výkladu a budú veriť pôvodnému povereniu, ktoré brat Branham dostal. 

Mohol a mal by som povedať mnoho, ale pre dnešok stačí. Som Pánu veľmi vďačný za to, čo učinil počas uplynulých 49 rokov po celom svete.

Milovaní bratia a sestry, teraz môžete takmer vystrieť ruku a dosiahnuť návrat Pána! Je pred dverami! Je pred dverami a teraz sa musíte rozhodnúť, musíte zaujať svoj postoj pred Bohom! Nemali by ste veriť lži, mali by ste veriť pravde. A pravda je, že Boh podľa Malachiáša 4 poslal Svojho služobníka a proroka so zvesťou predtým, ako príde veľký a strašný deň Pánov. Pán vzal Svojho proroka, ale zvesť nám ostáva a my ju nesieme Božiemu ľudu po celom svete. V súčasnosti slúžime Božiemu ľudu v 172 krajinách a zvestujeme pravé Božie Slovo v mene Ježiša Krista. Toto je posledné volanie pred návratom Krista.

Nech vás Boh požehná, a ako môžete čítať v Skutkoch 4, dávame svedectvo o tom, čo naše oči videli a čo naše uši počuli a Svätý Duch to potvrdil vo všetkých pravých srdciach, ktoré veria Slovu a žiadnemu výkladu.

Boh vám žehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.