Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Andere Länder

Prepis Internetového zhrnutia - September 2014 / Ewald Frank

Sprache slowakisch
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Hľadíme na skutočne mimoriadny víkend so zhromaždeniami. Navštívili nás veriaci z celej Európy a niektorých afrických krajín. Myslím, že bolo zhromaždených asi 1 200 ľudí, aby počuli Božie Slovo. 

Veľký dojem na mňa urobilo, že Božie Slovo je skutočne zjavené každému – čokoľvek hovoríme v mene Pána pod pomazaním Svätého Ducha – to isté pomazanie je nad zhromaždením, a tak skrze Božské zjavenie môžu porozumieť tomu istému Božiemu Slovu. Je jednoducho nádherné vidieť, čo Pán koná.

Chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko miest Písma. 

Prvé z 2. listu Petra. Všetci vedia, čo povedal Pán, čo povedal prorok, čo povedal apoštol: „…niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti.“ (1:20) Boh použil prorokov, aby predpovedal, čo sa stane, a keď prišiel čas, Boh vykonal, čo zasľúbil. Tak ako bol Ján Krstiteľ zasľúbený prorok, tak bol William Branham zasľúbený prorok. Písmo sa naplnilo pred našimi očami. Teraz však, milovaní, pretože Ján Krstiteľ tu viac nie je, apoštol Pavol tu viac nie je a brat Branham tu viac nie je, čo teraz? 

Sme ustanovení všemohúcim Bohom? Sme povolaní do služby, aby sme zvestovali, čo Boh zjavil, napríklad bratovi Branhamovi, ktorého som 10 rokov osobne poznal? 

V 2. Korinťanom, kapitola 3, Boží muž hovorí: „…ktorý z nás učinil spôsobilých služobníkov Novej zmluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.“ (v. 6) Učinil z teba, milovaný brat, spôsobilého služobníka Božieho Slova? Nikdy neporozumiete, milovaní bratia a sestry, aká zodpovednosť prichádza s priamym povolaním do služby.

V 2. Korinťanom 4:1 čítame: „Preto majúc túto službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame…“

„Preto majúc túto službu…“ Milovaní, predtým, ako môžeme mať Bohom ustanovenú službu, musí zaznieť povolanie do tejto služby. V druhej časti verša 2 Boží muž hovorí: „…nepoužívajúc Božie Slovo podvodne, ale zjavovaním pravdy…“ Česť buď všemohúcemu Bohu. „…nepoužívajúc Božie Slovo podvodne, ale zjavovaním pravdy odporúčame seba každému svedomiu ľudskému pred Bohom.“ Toto je moje svedectvo a ja sa nechválim, ale je to moje svedectvo: Vždy keď kážem Božie Slovo, pravda víťazí. Prichádza pravda a v pravde nie je žiadnej lži. Nie výklad, ale Božské zjavenie na Božom Slove.

Vo verši 5 čítame: „Lebo nekážeme sami seba, ale Ježiša Krista, Pána“ Počuli ste, čo apoštol hovorí? „Lebo nekážeme sami seba…“ Ja nekážem brata Franka, nekážem Pavla a nekážem ani Branhama. Kážem však to, čo Boh zjavil Pavlovi, kážem pravdu z Božieho Slova. Čo Pán priamo zjavil nášmu milovanému bratovi Williamovi Branhamovi, Božiemu prorokovi pre náš čas. Milovaní, opäť musíme povedať: koľkí sa odvolávajú na proroka a hovoria veci, pri ktorých si musíte vziať hlavu do oboch rúk a odkráčať preč. Ani len neotvoria Slovo. Nehľadia do pravdy Božieho Slova. Nasledujú svoje vlastné predstavy a výklady. 

Milovaní, som všemohúcemu Bohu jednoducho vďačný, že viem, že pravda zvíťazí a Božie Slovo zostane naveky vekov. Len ak ste v Božom Slove, tak ste v Božej vôli, a len ak ste v Božej vôli, môžete byť posvätení, a potom uvidíte Pána, keď sa vráti, keď bude Nevesta vzatá do slávy. 

Niečo veľmi mimoriadne je aj tu, nielen vo verši 5, ale taktiež verš 6. Vo verši 5: „Lebo nekážeme sami seba…“ Česť buď všemohúcemu Bohu. Viac ako pol storočia som kázal Ježiša Krista, nie brata Franka. Kázal som Božie Slovo, kázal som celú Božiu radu. Vo verši 6 stojí: „Lebo Bôh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.“ Ten istý Boh, ktorý povedal: „Buď svetlo!“, je ten istý Boh dnes, keď hovorí k nám. 

Takže, milovaní, aby som to povedal behom pár minút: žijeme na konci konečného času a každý, kto číta Sväté Písma, vie, že návrat nášho Pána, druhý príchod Krista, je blízky a my musíme byť pripravení. Preto sa musíme vrátiť k tomu, čo bolo povedané bratovi Branhamovi, ako vie každý, kto tvrdí, že je vo zvesti. Ale aj teraz mi dovoľte povedať: Ak ste vo zvesti, tak ste v Božom Slove. Ak nie ste v Božom Slove, tak nie ste vo zvesti tejto hodiny. Zasľúbené Božie Slovo je zvesť tejto hodiny a William Branham mal priame Božské povolanie a poverenie: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak zvesť daná tebe predíde druhému príchodu Krista.“ Takto to vyšlo z úst Toho, ktorý hovoril z nadprirodzeného svetla 11. 6. 1933. Sfalšovanie bratov z USA, ktorí zle porozumeli, znie: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný, aby si predišiel druhému príchodu Krista.“ Toto je zločin, je to zvod ako ten, ktorý Satan podal Eve. Je to strašné. Je to smrteľné! Slovo zvesť vo sfalšovanej verzii nenachádzame. Ale Pán poslal Williama Branhama, zvestovateľa, aby priniesol zvesť a zvesť, ktorú priniesol, znie: Späť k Božiemu Slovu! Zjaviť celú radu Božiu! Priviesť nás späť k pôvodným učeniam Božieho Slova. Pôvodná zvesť musí byť zvestovaná všetkým národom predtým, ako nastane druhý príchod Krista. Predstavte si, jedno slovo sa zmenilo! Viac ako stokrát brat Branham povedal, že stačilo jedno Slovo, ktoré Satan zmenil a pridal, keď hovoril s Evou, a pád a smrť boli toho dôsledkom. Prečo to museli zmeniť!? Prečo? Prečo? Aby mohli povedať, že s Williamom Branhamom všetko skončilo, nikto nemá právo kázať, nikto nemá právo tvrdiť, že má povolanie, všetko skončilo. Dovoľte mi povedať v mene Pánovom: Keď brat Branham 24. 12. 1965 opustil zem, svet o zvesti nepočul. Až potom, čo bol vzatý do slávy, bola jeho zvesť vzatá do celého sveta a ja hľadím späť na mnoho rokov a Boh mi dal milosť byť osobne v 143 krajinách a kázať zvesť tejto hodiny a oznamovať Božiemu ľudu, že Boh poslal Svojho služobníka a proroka, aby bola zvestovaná zvesť, zasľúbené zjavené Božie Slovo. 

Milovaní, verili by ste, čo bolo povedané bratovi Branhamovi, že zvesť, ktorá mu bola daná, predíde druhému príchodu Krista, alebo budete veriť sfalšovaniu, že prišiel už pred druhým príchodom a všetko sa skončilo? Boh stále volá a zvesť je stále kázaná všetkým národom.

Mojou modlitbou je, žeby Boh priviedol Svoj ľud späť ku Svojmu Slovu a my sme verili každému Božiemu Slovu tak, ako bolo vyslovené – dokonca aj to, čo bolo povedané bratovi Branhamovi z nadprirodzeného svetla. Nikdy by som nechcel byť na mieste tých, ktorí zmenili a menia. Boh nikdy nemení Svoje Slovo! Boh nikdy nemení Svoje poverenie! Boh sa nemení a všetky veci, ktoré hovorí, ostávajú naveky.

Milovaní, Boh vám žehnaj a buď s vami. Musím brať Božie veci vážne a zvestovať vám pravé Božie Slovo v každom národe na zemi! Nech na vás spočinú požehnania všemohúceho Boha v Ježišovom svätom mene. Amen.