Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países

Prepis Internetového zhrnutia - Júl 2014 / Ewald Frank

Idioma: Eslovaca
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

hovorí k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde v Nemecku. 

Sme Pánu veľmi vďační za požehnanie počas uplynulého víkendu. Prišli ľudia z celej Európy aj zo zámoria. Ďakujeme jednoducho Pánu za príležitosť zvestovať pravé Božie Slovo – pravú zvesť tejto hodiny.

Počas posledných týždňov a posledných dvoch mesiacov sme mali nádherné zhromaždenia na rôznych miestach Európy: v Bruseli, Paríži, v Prahe, v Bratislave a na záver v troch rôznych mestách Turecka a Pán žehnal a vyvoláva Nevestu z každého národa.

Stretli sme sa aj s bratmi z Iránu, ktorí sú s nami posledných 17 rokov spojení a prekladajú do svojho jazyka kázania brata Branhama a naše obežné listy. Vážime si všetko, čo Pán koná, a taktiež každého brata, ktorý je s Pánom a zostáva v Slove a vôli Božej.

Milovaní, návrat Pánov je blízko, veľmi blízko… a my hľadíme na Izrael, hľadíme na naplnenie biblických proroctiev vo všetkých úsekoch a opäť musíme spomenúť to, čo nám povedal náš Pán, že máme konať: „A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (ev. Lukáša 21:28)

Povstala otázka o zvesti tejto hodiny a k tomu mi dovoľte povedať toto, milovaní bratia a sestry v Kristu:

Predtým, ako som spoznal brata Branhama, poznal som Pána. Avšak brata Branhama a jeho službu som poznal počas 10 rokov. Som svedok, ktorý videl a počul, čo Boh mohol konať skrze neomylnú službu nášho milovaného brata vo vôli Božej podľa Slova Božieho.

A milovaní, hovorím s bolesťou, že uprostred zvesti nie je žiadneho výkladu. Dúfam, že každý tomu správne porozumie. Keď pozorujete kresťanský svet, tak v súčasnosti vidíte 349 rôznych protestantských denominácií spojených vo Svetovej rade cirkví. Ale ani jedna z nich nie je Nevestou Krista, nie, každý berie Bibliu a skrýva sa za citáty z Písma a verí, učí a praktizuje čokoľvek chce. Rovnakú situáciu máme aj v tzv. zvesti tejto hodiny. 

Všetci berú výroky brata Branhama, všetci hovoria: „Prorok povedal!“, „Prorok povedal!“, a pritom všetci chodia v rôznych smeroch, rôznych výkladoch, rôznych učeniach – to je realita tohto času. Preto mi dovoľte učiniť v mene Pánovom tento výrok: Tak, ako žiadna z cirkví a denominácií nie je Cirkvou živého Boha, tak ani jeden z tých, ktorí hovoria, že veria zvesti, ale majú vlastné výklady, nie je Nevestou Krista. Nevesta Krista naveky zostáva od A po Z v Božom Slove. Žiadny výklad, žiadne vysvetľovanie, všetko je Písmo, Písmo, Písmo…

A dokonca aj brat Branham učinil výrok, že každé zjavenie, ktoré by pridávalo k napísanému Slovu Božiemu, spadá pod Zjavenie 22, verš 19. Stačí čítať kázanie „Odhalenie Boha“ (júl 1964), kde brat Branham tento výrok opakuje.

Musím zmieniť niekoľko vecí: Najprv sa chcem odvolať na Izaiáša 8, verš 20: „K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Ak nehovoria podľa tohto slova, tak preto, lebo nemajú v sebe svetla.“ (podľa nem. prekladu) Amen! A ešte raz amen! Ak nehovoria podľa tohto Božieho Slova, tak nemajú svetla. Majú výklad, ale nie pravé Božie Slovo.

Potom 2. Jána, verš 7: „Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.“ Ako je to s tými mnohými, ktorí hovoria: „Pán už nie je na tróne milosti...“, „Pán už zostupuje...“? Koľko rokov Pán potrebuje, aby zostúpil?

Milovaní bratia a sestry, v kancelárii sme z kázaní brata Branhama zistili, koľkokrát sa odvolával na urím a thumím zo Starého zákona. Viac ako 300-krát učinil porovnanie s časom Mojžiša – najprv truhla zmluvy, do ktorej bolo vložené Slovo zmluvy, a na jej veko bola vyliata krv. Ale potom ešte ďalšia vec – efod. A Áronova náprsenka. Žiadny muž nesmel v Starom zákone predstúpiť pred Pána bez náprsenky na svojom srdci. To čítame na mnohých miestach Písma: 2. Mojžišova 25 a 28, 3. Mojžišova 8, 4. Mojžišova 27 a až po Nehemiáša 7:65, kde stojí, že musia čakať, kým „…nebude stáť kňaz s urím a thumím“, ktorý stojí v prítomnosti Pánovej. A podľa nemeckého prekladu je urím a thumím právo a svetlo – ak bolo to, čo bolo povedané, pravda, vychádzalo z neho nadprirodzené svetlo, aby potvrdilo, že proroctvo, sen alebo čokoľvek bolo povedané, bola pravda. Boh vyžaroval svetlo z náprsenky, ktorá bola na najvyššom kňazovi, aby oznámil: „Je to pravda“! Ak neprišlo svetlo: Zabudnite na to! Zabudnite na to!

Tak to je s Božím Slovom. Zjavené Božie Slovo je svetlo a my rozumieme a nasledujeme Bohu nebies v mene Ježiša Krista.

Milovaní, pochopte, prosím, že z dôvodu priameho Božieho poverenia, ktoré som prijal, zvestujem Božie Slovo, ponúkam duchovný pokrm a nesiem zvesť do končín zeme, ako to bolo povedané bratovi Branhamovi a ako to povedal vo svedectve v mesta San Juan: „Nie že by som bol ja tým predchodcom, ale táto zvesť predíde druhému príchodu Krista.“ Pamätajte, Pán Boh vzal proroka, vzal posla, ale zvesť nám ostala. A zvesť je zjavené Božie Slovo. Späť k Biblii! Späť na počiatok! Nič nepridávať! Nič neodnímať! Originálny základ Božieho Svätého Slova. 

Opakujem: Všetky výklady sú mimo zvesti. Zvesť nie je výklad! Zvesť je Božie zjavenie Slova a vôle Božej teraz, pred druhým príchodom Krista. A všetci, ktorí sú časťou Nevesty Krista, sú čistým zjaveným Božím Slovom v tomto čase! Všetky výklady vedú mimo cesty, ale Slovo nás privádza späť na počiatok. 

Dovoľte mi povedať v mene Pánovom: Je mnoho výkladov, ale všetky sú mimo zvesti tejto hodiny. Zvesť tejto hodiny je zasľúbené Božie Slovo pre tento čas – oznámenie celej Božej rady. Sme v čas napravenia, v čase prípravy, aby sme boli pripravení na návrat Krista. Kto sú všetci, ktorí hovoria: „Kristus opustil trón milosti.“? Kto a kde oni sú? Nie, On i krv zostáva na tróne, až kým nebude ten posledný zavolaný, a potom sa On vráti a vezme so Sebou tých, ktorí sú obmytí v krvi Baránka, posvätení v Božom Slove a zapečatení Svätým Duchom. A Svätý Duch je Duch pravdy! A Slovo pravdy je tu, v Biblii! Prosím, pochopte, že takýmto spôsobom musím hovoriť.

Mám zodpovednosť voči Bohu a Božiemu ľudu za zvestovanie pravého Božieho Slova, pravej zvesti tejto hodiny.

Boh vám žehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.